Monday, December 18, 2017

"నిన్నటి నాతో రేపటి నేను"

Posted by Mantha Bhanumathi on Monday, December 18, 2017 with No comments
                                                                              "n¶médº m¸hÐ ±É¶pdº Êm¶mÀ"

   EÊ¢yµ m¸OµÃ, ¶ªÀY¹hµO½ V¸v¹ ¶ªAhж¨AS¸ GAl¼.
   ¶¢À±¼ GAfµlÉAd½! ±µAS¸±Çfºâ Zv¹ôvÑn ¶pñsûµÀhµö q¸eµ¥¹vvvÑ hÍ£Àîl¼, ¶pl¼ Vµl¼Ê¢ £l¸ï±µÀèvÀ ±ÇAfµÀ¶¢Alµv ¶¢ÀAl¼ vÑAW ¶¢À¶¢Àîwé lµÃ±µlµ±µ÷n, ¶ª¶påS¼±¼ ¢¸yµÀô n±µö»¬AVÉ OºöY³ O¸±µïOµñ¶¢ÃnOº I¶mÀéOµÀAdɶmÃ!
   Èmv ±ÐYÂvÀéAX ¶¢Ã Ȭf³£ÀȪåò´ª S¸±µÀ ¶ªö±ÀµÀAS¸ ¶¢À¶¢Àîwé hµ±ÀµÃ±µÀ VÉ¥¹±µÀ. EAOµ ±ÇAfµÀ ÈmvvÑô ¶ªÃàfº±ÀÇÃOº ±¸¢¸vn VÇq¸ê±µÀ.
   ¶ªÃÖv³ ¶mÀAW, S¸wvÑ hÉwqÒhµÀ¶médÀôS¸ ¶mfµÀ¶ªÃå EAdº l¸±¼ ¶pd¹àA.
   ¶¢ÀlûµïvÑ ¶¢Ã£ÀfºhÐdvÑô lбµ lбµ O¸±ÀµÀvÀ Ê¢y¹ôfµÀhµÃ Oµn»pAV¸±ÀÀ.
   "C±É! G¶pÁýê O¸±µA hÇVµÀÛOж¢v»ªAl¼. m¸ lµSµØ±µ V¸OµÀ Iv¹S¸ GAl¼." ±ÐfµÀâ ¤Àl¼OµÀ¶mé OµAVÇ ¶pOµÖÊm VÉiOµAlÉv¹ G¶mé O¸±ÀµÀwé VµÃ¶ªÃå Cm¸é¶mÀ.
   "EAdºOÇy¹ôOµ ¶¢ÀÀOµÖvÀ VɶªÀOµÀAl¸¶¢ÀO¸Ö! E¶pÁýêfµÀ OÐʪl¸çA." ¶ªÀY¹hµ, ¶p±¼Oºg½n ±ÇAfµÀ O¸yµô ¶¢Àlûµï ¶mÀAX j»ª È¢¶mOºÖ lÐÊp»ªAl¼, ¶p»¬v¹ö¶mÀv¹Sµ.
   OµAVÇOµÀ¶mé ¶¢ÀÀyµÀô SµÀVµÀÛOÐOµÀAf¸, Y¹SµñhµåS¸ m¸vÀSµÀ O¸±ÀµÀvÀOлª, ¶ªAXvÑô ÈpdÉॹ¶¢ÀÀ, O¸¶pv¹¢¸fµÀ ¶¢«¸åfÉȢömn ¶mOºÖ ¶mOºÖ VµÃ¶ªÃå.
   EAhµO½ Cl¼ ¶¢Ã hÐdÉ.. m¸¶mé ¶mfµÀSµÀhÉ hÇWÛ«¸å±µÀ. O¸o, OµAVÇ l¸dº, O¸¶pv¹ ChµnOº hÇw±ÀµÀOµÀAf¸ OͶªÀOÐfµAvÑ ¶¢ÀY¹Êm Ê¢±µÀ. Cl¼ ¶¢ÃhÐdn ¶ªÀY¹hµOº hÇw±ÀµÀlµÀ.
   IAfµÀ DOµÀv ¶¢ÀlûµïvѶmÀAW, l¸±Ðô G¶mé ¶¢ÀÀyµôn VµÃ¶ªÀOµÀAdà ±ÐfµÀâ ¤Àl¼Oº ±¸sÑhµÀAfµS¸ £n»pAWAl¼.. JlÐ ¶¥sçA.
   "¶ªÀY¹h¸! oOµÃÖf¸ £n»pAWAl¸?"
   "C¶¢Á¶mO¸Ö! I¶¢±Ð Wné q¸q¸±ÀÀ JfµÀ¶ªÀå¶médÀôAl¼. EOµÖfµ I¶¢±µÃ vɱÉ?" CdÃ, Edà Y¹SµñhµåS¸ VµÃ¶ªÃå CAl¼ ¶ªÀY¹hµ.
   Elµç±µA Y¹SµñhµåS¸.. lµÅ»¨à CAh¸ £¶mfµA ¤Àlµ Èpdºà VµÃ¥¹¶¢ÀÀ.
   n¶¥÷sçA. JlÐ »pdà C±¼WAlÉÈ¢ÃvÉ.. ±ÐfµÀâ¤Àl¼Oº È¢yµôsѱÀµÃ¶¢ÀÀ.
   ¶¢À¡ô ClÉ OµÃhµ.. F «¸±¼ ¶ªê¶¨àAS¸ £n»pAWAl¼.. DSµOµÀAf¸.
   ¶ªAlɶ¬A vÉlµÀ.. Wné q¸q¸±ÀÀ JfµÀ«ÒåAl¼. SµdºàS¸.. I¶¢±Ð S¼vÀôhµÀ¶médÀôS¸..
   F «¸±¼ EAO¸ Y¹SµñhµåS¸ È¢iO¸¶¢ÀÀ. Ê¢À¶¢ÀÀ ¶mfºW ¶¢WÛ¶m l¸±¼vÑÊm, Ê¢¶pVÇdÀà lµSµØ±µ hͱµñvÑAW.. ¶ªê¶¨àAS¸ £n»pAWAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀAdà ȢyÉå, Êm¶mÀ Èplµç Èplµç CASµvÀ C¶ªå¶¢ï¶ªåAS¸ Ê¢¶ªÃå È¢y¹ô¶mÀ.
   Ê¢¶pVÇdÀà hͱµñvÑ, W¶mé sÎAhµvÑ VµÀdàsÇdºà GAl¼.. W¶mé q¸q¸±ÀÀ. sÀwô sÀwô O¸yµÀô VÉhµÀvà ¶¢ÀÀfµÀhµvÀ ¶¢ÀÀfµÀhµvÀS¸ Gm¸é±ÀÀ. IfµA hÍfµ I±µñS¸ C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼.. I¶¢±µÃ S¼vô vÉlµÀ O¸o.. OµAfµX¶¢À.. Oµ±¼VÉ»ª, Jq¸¶pA I±µÀSµn l¸nv¹ VµOµVµO¸ q¸OÉ«ÒåAl¼.
   VÇqÏêlµÃç.. m¸OµÀ LyµÀô ¶¢ÀAfºqÒ±ÀÀAl¼. j»ª, O¸wOºAlµ Ê¢»ª SµdºàS¸ ¶mwÊp¥¹¶mÀ.
   "Iné ÈmvvÀAd¹±ÀÀ?" q¸q¸±ÀÀ VÉi¤Àlµ ¶ªÀnéhµAS¸ ±¸¶ªÃå CfºS¸¶mÀ.
   "Èmvv¹? ±ÇAfµÀ ±ÐYÂv±ÀµÀÀAdÀAl¼." ¶ªÀY¹hµ sÎAhµ ¶pOµÖOº hµ»pêAW CAl¼. Dfµ»pvô.. ¶ªÀY¹hµ IhµÀåOÐS¸Êm JfµÀ¶pÁ DÊp»ªAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ s¹lûµS¸ VµÃ»ªAl¼ q¸q¸±ÀÀ ËÈ¢¶pÁ.
   "EAO¸ sÎfµÀâ Oлª¶m lµSµØ±µ D±µÊmm¸ vÉlµO¸Ö! Dfµ»pvôn ¶¢l¼vÉ»ª¶mdÀôm¸é±µÀ."
   C¶¢Á¶mÀ ¶¢À±¼.. s¹lûµS¸ GAfµlµÃ! ¢¸yµô EAdÑô KlµÀSµÀ±µÀ Dfµ»pvôvÀ. C¶¢Ãî, m¸m¸é ¢¸yµô VÉhµ CAhµÀvÉn V¸Oº±¿ VɱÀÀAVµÀOµÀAd¹±µÀ. CAlµÀOÉ hµ¶mOº q¸q¸±ÀÀwé VµÃʪå s¹lûµ.. Y¹w.
   m¸OµÀ LOµ ¶pOµÖ JfµÀqÏ«ÒåAl¼.. EAOÐ ¶pOµÖ ¶¢l¼vÉ»ª¶m ¢¸yµôn ¶m£Àw £ÀASDZÀµÃïv¶méAhµ OжpA ¶¢«ÒåAl¼.
   "JA VÉl¸çA?"
   "¶¢À¶mA EOµÖfÉ ¶¢l¼vÉʪå VµWÛqÒhµÀAl¼. ¤À EAdºOº j¶ªÀOÇyÉå, CAOµÀv³ Jlµ±ÀÀm¸ Gq¸±ÀµÀA VÇq¸å±ÉÈ¢Ã.." ¶ªÀY¹hµ EAOµ ¶¢Ãd¹ôfµvÉOµqÒ±ÀÀAl¼ GlÉöSµAhÐ.
   C¶pÁýêfÉ CdÀéAW È¢yµÀå¶mé ʨ±³ DdÑ D»p Elµç±µA IO¸Ö¶¢ÀÀ. Êm¶mÀ ±ÇAfµÀ ¶ªAXvÀ ¶pdÀàOµÀAdÉ, ¶ªÀY¹hµ Y¹SµñhµåS¸ q¸q¸±ÀÀn LyÑô ÈpdÀàOµÀAl¼. hµ¶mOº Cv¢¸dÉ CAhµ Wné Wné »pvôwé IhµÀåOж¢fµA, DfºAVµfµA.
   EAdºOº Vɱ¼ sûµ±ÀµÀA sûµ±ÀµÀAS¸ vѶpwOº CfµÀSµÀ Èpd¹àA.
   ¶ªÀY¹hµ LyÑô q¸q¸±ÀÀOº DOµvÉ»ªAlÉÈ¢Ã.. O¸±³ O¸±³ ¶¢Àn JfµÀ¶pÁ È¢ÀÀlµvÀ ÈpdºàAl¼.
   C¶¢Ãî, m¸m¸é.. Elµç±µÃ SµsSµs¹ vѶpvÀéAW ¶¢VÉÛ¥¹±µÀ.
   q¸q¸±ÀÀ SµÀ±¼AW VǶpêS¸Êm m¸¶mé È¢ÀÀ¶¬A OжpAhÐ I±µñS¸ C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼. Oͱµf¸ j¶ªÀOµÀn I¶¢Ë±Çþém¸ ¢¸±ÀÀAVÉ«¸å±ÉȢà Cn»pAWAl¼.
   C¶¢Àî ¶¢ÃhµñA vѶpwOº È¢zô LOµ S¼ÈmévÑ SбµÀ È¢VµÛdº q¸vÀ, lµÃl¼ j¶ªÀOÍWÛAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ, q¸q¸±ÀÀn O¸yµô ¤Àlµ ¶pfµÀOÐÖ sÇdÀàOµÀn, lµÃl¼ q¸vvÑô ¶¢ÀÀAW q¸q¸±ÀÀ mÐdÑô »pAfµ «¸S¼Al¼.
   q¸q¸±ÀÀ, ¶¢ÀÃi Cdà Edà OµlµÀ¶pÁhµÃ m¸wOµhÐ q¸vn Vµ¶pê±¼¶ªÀåAdÉ.. m¸OÉȢà IAhÐ ¶ªAs±µA Ê¢»ªAl¼. m¸¶mé ¶¢ÃhµñA OµyµôvÑ O¸±É oyµôn D¶pÁOÐvÉOµqÒ±ÀµÃ±µÀ.
   El¼ m¸ a£hµAvÑ, ¶ªÀY¹hµ a£hµAvÑ OµÃf¸ Y±¼S¼¶m ¶¢ÀÀPïËÈ¢À¶m ¶ªA¶Td¶m..
   n¶médºO½ ±É¶pdºO½ ¶¢Àlûµï¶mÀ¶mé sûÉl¸né, sAlû¸oé.. ±ÇAdºo VµÃ»pAW, ¶¢Ã a£h¸vÑô ¶¢Ã±µÀêOº m¸Al¼ ¶pwOºAl¼.
   CAlµÀOÉ ¶¢Ã Oµkµ l¿nhРȢÀÀlµvÀ Èpd¹àv¶mÀOµÀm¸é¶mÀ.
                                     1
   JlÐ ¶pOµÖ¶mÀAW ±¸¶ªÀOµÀn È¢zôqÒhµÀ¶médÀô Cn»pAW, LOµÖ GlµÀdé ¶pOµÖOº SÇAh¸¶mÀ.
   EdºOµqÏfº, sÃfºlµ Oµw»p¶m ±µASµÀvÑ, ¶¢ÀÀlµÀ±µÀ ±µASµÀ hÐOµ ¶±b¹fºAVµÀOµÀAdà lµ±¸ÝS¸ È¢zôqÒhÐAl¼.. SµÀ±µñA. l¸n O¸yµÀô m¸ OµAdÉ OÍAVÇÊ¢À qÏdºàS¸ Gm¸é±ÀÀ. ¶m¶mÀé ¶¢À±¿ ÈmdÇà±ÀµÀïvÉlµÀ. ¶ªÀh¸±µAS¸ ±¸»ª J¤À ¶pdà¶mdÀô l¿°µS¸ l¼S¼qÒhÐAl¼. ¶pOµÖ¶m I¶¢±µÃ vɱµÀ.. l¸±µAh¸ hÇw»ª¶mdÀô, IOµÖfºOÇy¹ôvÑ OµÃf¸ I±¼S¼¶mdÀô È¢yÑåAl¼.
   ¶¢ÀÀAlµÀ sûµ±ÀµÀ¶pf¸â, lµSµØ±µS¸ È¢zô O¸w ËÈp¶m ±¸¥¹¶mÀ.
   "Woé! CdÀ VµÃfµÀ.." COµÖ ¶ªAsûµñ¶¢ÀAS¸ »pwWAl¼. hµvÇiå VµÃ¥¹¶mÀ.
   CÈ¢Ãî! IAhµ ÈplµçS¸ GAlÐ! CAhµ IÌhÇýå¶m l¸ö±¸né Y¶mîvÑ ElÉ È¢ÀÀlµdº«¸±¼ VµÃfµâA. OµyµÀô Èplµç£ VÉ»ª, mбµÀ hDZµÀVµÀOµÀn VµÃ¶ªÀåAfº qÒ±ÀµÃ¶mÀ.
   È¢Àfµ IAhµ «¸Sµ l¿»ªm¸ D È¢ÀdÀô IOµÖfº OÇy¹å±ÀÇà Oµn»pAVµfµA vÉlµÀ. ±É¶pdºËOÇm¸ VɱµÀOÐSµvÀSµÀh¸m¸?
   "Woé! l¸.. IOµÀÖ." C¶¢Àî »pvÀ¶pÁ £n C¶pÁýêfµÀ hµv l¼AV¸¶mÀ.
   C¶¢Àî.. fÐx IOºÖ OµÃ±µÀÛn »pvÀ«ÒåAl¼. ¶mvÀSµÀ±µÀ Cs¹ì±ÀÀvÀ Oµ±µñvÀ ¶pdÀàOµÀn IhµåsÑhµÀm¸é±µÀ.. Yxç, Yxç.. Cn hÍAlµ±µ ÈpfµÃå.
   ¶¢À±¼.. CO¸Ö, m¸m¸é? E¶pÁýêfÉS¸ COµÖ »pwWAl¼..
   ¢¸yµÀô SµsSµs¹ CfµÀSµÀvÀ Ê¢¶ªÃå IOÉÖ¶ªÀåm¸é±µÀ.
   "Êm¶mÀ OµÃf¸ ¢¸yµôhÐ ¶¢«¸å.." hµv CfµâAS¸ i»pê ¢¸yµô È¢¶mÀOÉ ¶p±µÀSÇh¸å¶mÀ. C¶¢Àî ¶¢Ã d½Vµ±³ v¹S¸ Coé SµdºàS¸ VǶpÁýåAl¼. ClÉAdÑ.. hµ¶mÀ ¶m¶mÀé VDZÀµÀﶢÀn VÇÊpê£, m¸OµÀ E¶¨àËÈ¢Àm¸ OµÃf¸ VDZÀµÀï sÀl¼è O¸lµÀ. ¶¢lµç¶mé£ VÉȪ±ÀµÃïvn»p¶ªÀåAl¼.
   "¶mÀ¶¢Áýö ¶mfµ¶¢vɶ¢Á Woé. sÑvÇfµÀ lµÃ±µA. O¸yµÀô mÍÈpêf¸å±ÀÀ."
   £n»pAVµÀOÐOµÀAf¸ ¶p±µÀSÉ ¶p±µÀSµÀ..
   "È¢ÀÀAfº.. ¦PAfº." C¶¢Àî £¶ªÀOµÀÖAdÃ, fÐx ¢¸yµôn qÒn¶¢Àî¶mfµA m¸ VǶ¢ÁvÑ ¶pfºAl¼. n±µô°µïAS¸ hµvÇSµ±É»ª SÇAhµÀOµÀAdà ¶p±µÀSÇh¸å¶mÀ.
   "m¸m¸é! DSµAfº." SµdºàS¸ »pwV¸¶mÀ. m¸¶mé È¢Ad GAfµfµA m¸OÇAhÐ E¶¨àA. D Vû¸´mù COµÖ OÍdÉඪÀåAdÉ ÊmÈmAlµÀOµÃ±µÀOµÀAd¹¶mÃ?
   Ê¢À¶¢ÀÀ ¶mvÀSµÀ±µA.. Êm¶mÃ, CO¸Ö, C¶¢Ãî, m¸m¸é ËÈ¢©ÒälÉ£ ¶¢V¸ÛA. ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀ OÉȢà lµ¶ª±¸ Ȫv¶¢ÁvÀ. m¸¶mé OÉȢà I¶pêdÀéAVÐ ËÈ¢©ÒälÉ£Oº È¢y¹ôvn. ±ÇAfµÃ Oµw«ÏVÉÛv¹ ÈpdÀàOµÀm¸éA. fûºxô ¶¢±µOµÃ ˱ÇvÀ ¶pñ±ÀµÃgA s¹SµÀAl¼ O¸o.. D hµ±µÀ¢¸hµ, EAO¸.. EAOбÐY Ȣy¹ôvAdÉ £¶ªÀSÍVÉÛ»ªAl¼. m¸¶mé Iné OµkµvÀ VÇ»pêm¸, C¶¢Àî Dd¶¢¶ªÀ嶢ÁvÃ, COµÖ O¸±µÃà´m ¶pÁ¶ªåO¸và hÇWÛm¸ OµÃf¸!
   OÍAfµ lµSµØ±¼Oº ¶¢V¸ÛOµ ¶¢ÃhµñA V¸v¹ s¹SµÀAl¼.
   IAhµ ¶p±µÀSÇiåm¸ CAlµÀOÐ vÉOµqÒhµÀm¸é. JfµÀqÏVÉÛ«ÒåAl¼. CAhµvÑ fÐx ¢¸yµÀô ¶pOµÖOÍVÉÛ¥¹±µÀ.
   "E¶pêdºËOÇm¸ ±¸ Woé!" C¶¢Àî sñi¶¢ÃvÀhÐAl¼. JfµÀ¶pÁ È¢¶mOºÖ ÈmdÉ໪, ¶¢ÀÃi tS¼AW ±Ð¶¨AS¸ VµÃ¥¹¶mÀ. C¶¢ÀîOº D VµÃ¶pÁ Cv¢¸dÉ.
   "VµÃfµAfº Wné ¤ÀhÐ ¶¢¶ªÀåAl¼d." m¸¶mé ¶pOµÖS¸ fÐx È¢zô¶m¶pÁýêfµÀ SµdºàS¸ CAl¼ C¶¢Àî. fÐx Cs¹ì±ÀÀvÀ Oµ¶mÀé ¶¢Àûª hDZ¼VÉ vѶpÁ m¸¶mé OÉOµ CAlµ¶mAhµ lµÃ±µA È¢zôqÒ±ÀµÃ±µÀ.
   "l¿né j¶ªÀOÇyµôVµÀÛ Oµl¸!" COµÖn VµÃ»pAW C¶mé ¶¢Ãd m¸¶mé mÐdÑôÊm GAfº qÒ±ÀÀAl¼. VÉʪlÉA vÉOµ m¸ VDZÀÀï ¶pdÀàOµÀm¸é±µÀ. m¸OµÀ I¶¢±Ç´ªà ¦P±µA IOºÖ¶mAhµ ¶ªAs±µA Ê¢»ªAl¼.
   COµÖ m¸OµAdÉ OÍAVÇA qÏfµÀSÉ. DdvÀ OµÃf¸ DfµÀhµÀAlÉÈ¢Ã.. hµÃoSµv¹ ¶p±µÀSÇfµÀhÐAl¼. ¶¢Àlûµï ¶¢ÀlûµïvÑ ¶¢Ã OжªA DSµÀhÐAl¼. l¸±µAh¸ ±µOµ±µO¸v lµÀO¸g¸vÀ. VÉi Oµ±µñ l¸dºAVµÀOµÀAdà Èplµç Èplµç C¶¢övÀ OµÃf¸, "ËYÇ ¶¢Ãh¸a" Cn C±µÀ¶ªÃå È¢zô qÒhµÀm¸é±µÀ. lµÀO¸g¸vÑôAW SµdºàS¸ q¸dvÀ £n»p¶ªÀåm¸é±ÀÀ.
   S¸YÂv lµÀO¸gA Oµn»pʪå m¸ O¸yµÀô Oµlµv¶mAdÀm¸é±ÀÀ.
   "i±¼S¼ È¢yÉôd¶pÁýêfµÀ OͶmÀOµÀÖAl¸A q¸q¸! Dv¶¥ïËÈ¢ÀhÉ ±¸iñOº ±¸vÉA. VµvɶªÀåAl¼." m¸¶mé ¶¢ÃdvÀ VÇ£¶m ¶pfµdÉôlµÀ. EAOµ hµ¶pêlµ¶mÀOµÀn Cl¸çv S¸YÂvÀ ±ÇAfµÀ OÍm¸é±µÀ. VÉhµÀvOº Ê¢¶ªÀOµÀn ¶¢ÀÀ±¼»ªqÒhµÃ, ±ÇAfµÀ O¸yµôhÐ SÇAhµÀhµÃ ¶¢ÀÀAlµÀOº «¸S¸¶mÀ.
   COµÖ È¢ÀdÇôOºÖ ËÈpOÇzô COµÖfµÀéAW »pvÀ«ÒåAl¼.
   «¸±ÀµÀAhµñA C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼. m¸hÐ q¸dÀS¸ ¶mhµå ¶mfµOµ ¶mfµÀ¶ªÀåAfÉ ¶ª±¼Oº, ¶ªSµA lµÃ±µA ¶¢V¸Û¶¢ÀAhÉ. ¶pyµÀô OµdOµd v¹fµÀhµÀm¸é±ÀÀ. VµwÈ¢ÀÀlµv±ÀÀAl¼. m¸m¸é, CO¸Ö s¹O³q¸O³ vÑAW j»ª Ȫöd±µÀô Ê¢¶ªÀOµÀm¸é±µÀ.
   m¸ Ȫöd±³ C¶¢Àî lµSµØ±µÀAfºqÒ±ÀÀAl¼.
   ClÉA £WhµñÈ¢Ã.. LOµÖ n¶¢ÀÀ¶¨AvÑ XOµdº ¶pfº qÒ±ÀÀAl¼. lµÃ±µAS¸ vѱÀµÀvÑô COµÖfµOµÖfµ l¿q¸vÀ Oµn»p¶ªÀåm¸é±ÀÀ. Êm¶mÀ Ê¢¶ªÀOµÀ¶mé »ªv³Ö ¶pAY¹u fµñ´ª OÍAVÇA OµÃf¸ Vµw D¶p vÉOµqÒhÐAl¼. ¤¶pÁ vÑAX Vµw. O¸yµÀô, VÉhµÀvÃ, lµ¶¢fµvÃ.. ¶¢gÀOµÀhµÃ, LOµ l¸nOÍOµdº OÍdÀàOµÀAdÀm¸é±ÀÀ.
   fÐx Cs¹ì±ÀÀvÀ C¶¢Àîn l¼AVÉ»ª ¶¢¶ªÃå ¶pvOµ±¼AV¸±µÀ.
   ¢¸yµôn VµÃfµS¸Êm m¸¶méOº q¸ñgA vÉVÍWÛAl¼.
   "¶¢ÃaOµÀ VûÐf³OÉ D Sµ±ÀµÃ «¸s³. ¶¢¶® IAd¹ñ´mù SÉd³ OÉ s¹YÄ EAhµY¹±³ Oµ±³±É."
   "JËlÇm¸ q¸OÇd³ EWÛAl¸?" hµv CfµâAS¸ Hq¸±µÀ.
   VµwOº hµdÀàOÐvÉOµ SµdºàS¸ JfµÀ¶pÁ È¢ÀÀlµvÀ Èpd¹à¶mÀ.
   m¸¶mé ¢¸yµôhÐ ¶¢Ãd¹ôfº, ¶¢À¶¢Àîwé ¶¢ÀÀSµÀر¿é OÍAfµ ¤Àl¼Oº j¶ªÀOÇyµô¶¢Àm¸é±µÀ. ¢¸yµÀô ËÈpO½, OºAl¼O½ VµÃ»ª, ¶m¶mÀé, COµÖo OµÃf¸ LyÑô OµÃ±ÐÛ ÈpdÀàOТ¸vn ¶¨±µhµÀ Èpdºà, ±ÉdÀ VÇq¸ê±µÀ.
   nYÊ¢À.. ¶ª¶mén OµÀ±¿Û. CAlµÀvÑ LOµÖyÉô OµÃ±ÐÛSµv±µÀ.
   ¢¸yµÀô VÇ»pê¶m ±ÉdÀ £¶mS¸Êm m¸¶mé È¢ÀÀ¶¬A I±µñS¸ C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼.
   "¶ªSµA lµÃ±¸nOº fµsv¹?"
   "±¸h³ Ê¢À I±ÀÀ«¸ ¾¬ ¶¬Ñhµ ËȬ «¸s³."
   VÉʪlÉA vÉOµ ¶¢ÀÀSµÀرµA IO¸ÖA. m¸¶méOº IAhµ EsìAl¼S¸ GAlÐ O¸o, m¸OµÀ ¶¢ÃhµñA È¢VµÛS¸.. ¶®±ÀÀS¸ GAl¼.
   "ElµAh¸ F ±¸°µ»ª ¶¢ÀÃv¹Êm OµlµÃ! vÉqÒhÉ F q¸dºOº lµ±µ÷¶mA VɶªÀOµÀn i±¼S¼ ¶¢¶ªÀåAfÉ ¢¸yµôA." OжpAS¸ CAl¼ COµÖ, hµ¶m qÏfµÀSµÀ O¸yµôn IOµÖfµ ÈpdÀàOТ¸vÑ hÇxOµ C¶¢¶ªæ ¶pfµÀhµÃ.
   m¸¶mé ¶¢ÃhµñA JA ¶¢Ãd¹ôfµvÉlµÀ.
   D hµ±µÀ¢¸hµ Y±¼S¼¶m ¶¢oé m¸OµÀ OÍl¼çS¸ ¶¢ÃhµñÊ¢À SµÀ±µÀåm¸é±ÀÀ. OµÃï Èp±¼S¼ qÒ±ÀÀAl¼. D VµwvÑ lµ±µ÷¶mA C±ÀÉÀﶪ±¼OÉ C±µè±¸iñ l¸dºAl¼. COµÖfµ Ci Oµ¶¨àA ¤Àlµ Sµl¼ lͱ¼OºAl¼. i¶mf¸nOº sÇñfµÀâ, q¸vÀ ¶¢ÃhµñA ¶ªAq¸l¼AVµSµwS¸±µÀ.
   Sµl¼vÑ ¾¬d±³ GAl¼ O¸o.. ±µSµÀØvÀ Oµ¶pÁýêOµÀn I¶pÁfµÀ ¶ªÃ±µÀïfÍ«¸åf¸ Cn VµÃ¶ªÃå Sµfºq¸A.. SµfµSµf¸ ¶¢gºOºqÒhµÃ.
   CAhµ Y±¼S¼m¸, m¸¶mé ¶m¶mÀé LOµÖ ¶¢Ãd OµÃf¸ C¶mvÉlµÀ. ËÈpS¸ C¶¢Àî idàsÑhµÀAdÉ CfµÀâOµÀm¸é±µÀ.
   JAdÑ.. W¶mé¶pêdÀéAX CAhÉ Êm¶mÀ.. VÇ»pê¶m ¶¢Ãd £Êm Cv¢¸dÀ vÉlµÀ. ¶ªÃÖvÑô OµÃf¸ sÎd¹sÎd½ ¶¢Ã±µÀÖvÉ. W¶¢±µÀéAW KlÐ ±¸AOµn Jfºê¶ªÀåAdÀAl¼ COµÖ.
   EAdºOͶªÀå¶méAhµ ʪ¶pÁ¹, ˱ÇvÑô DvÑW¶ªÃåÊm Sµfºq¸¶mÀ.
   ±ÉÊp m¸ ¶pÁdºàmÐñYÂ.. n¶médº ¶¢±µOµÃ G¶médÀô GAfµ OµÃfµlµÀ.. JlÐ VDZÀµÃïw. JA VDZÀµÃïw?
                                ................
   Csì! EAdºOÍVÉÛ¥¹¶¢Ã.. IAhµ ¶®±ÀÀS¸ GAlÐ. ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀAdà Ȣzô Ê¢¶p VÇdÀàOº Oµdºà¶m G±ÀµÃïv IOÉÖ»ª, D ËÈp OͶ¢Àî CAlµÀOТ¸v¶médÀôS¸ HSµÀhµÀm¸é¶mÀ.
   "Woé!" C¶¢Àî OÉOµ.. LOµÖ n¶¢ÀÀ¶¨A OµÃf¸ ¶m¶mÀé ¶¢lµvlµÀ. G±ÀµÃïvÑôAW LOµÖ lµÃOµÀ lµÃO¸¶mÀ. OºAlµAh¸ VÇh¸å VÇl¸±µA Êp±µÀOµÀqÒ±ÀÀAlÉÈ¢Ã.. Oµ¶ªOµÖ¶m l¼S¼Al¼ ¶¢ÀÀvÀô.. O¸vÑô.
   "C¶¢Ãî!" SµdºàS¸ C±¼V¸¶mÀ.
   m¸¶mé ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀAdà ¶¢VÉÛ¥¹±µÀ.
   "¶¢À¡ô JA VÉ»ªAl¼.. EAdº OÍV¸ÛȢà vÉlÐ.. È¢ÀÀlµvÀ." C¶¢Àî OµÃf¸ ¶ªgÀOµÀÖAdà ¶¢VÉÛ»ªAl¼.
   m¸¶mé D ¶¢ÀdºàvÑ, hµÀOµÀÖvÑ OºAlµ OµÃ±µÀÛn, m¸ O¸vÀ VÉhÐå ¶pdÀàOµÀn, Y¹SµñhµåS¸ ¶¢ÀÀvÀô j¥¹±µÀ. s¹S¸ vÑhµÀS¸Êm l¼S¼¶mdÀôAl¼. sÎdsÎd¹ O¸±¼Al¼ ±µOµåA. C¶¢Àî È¢AdÊm hµ¶m X±µ OÍASµÀ Cl¼ç SµdºàS¸ ¶pdÀàOµÀAl¼.
   Elµç±¿é D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ¥¹¶mÀ. Êm¶mAdÉ ¤yµôOº EAhµ E¶¨àA Oµl¸.. IAlµÀOµÀ ¤yµô ¶¢Ãd £¶m¶ms¹ì?
   ´pÛ.. v¹ sûµA vÉlµÀ. ¶m¶mÀé Êm¶mÀ ¶¢Ã±µÀÛOТ¸vn EÊ¢zà ¶mÀAX.. O¸lµÀ.. E¶pêdÀéAVÉ.. n±µä±ÀµÀA jʪ¶ªÀOµÀm¸é¶mÀ.
                               ...............
   I¶¢±Ð »pwW¶mdôn»pAW OµyµÀõ hDZ¼V¸¶mÀ. EAO¸ XOµdºS¸Êm GAl¼. '±É¶pÁ' ±¸¶¢f¸nOº OÍAVÇA ʪ¶pÁ ¶pdÉàdÉô GAl¼. I¶¢±µs¹ì? qÏlµÀçÊmé C±ÀµÃïOµ Oµl¸, I¶¢Ë±Çm¸ »pwVÉl¼?
   OµyµÀô £q¸ê±¼Û VµÃ¥¹¶mÀ.
   VµAlµ¶¢Ã¶¢À! OºdºO½ vÑAW VµvôS¸ »pvÀ¶ªÀåm¸éfµÀ. Oº±µg¸vÀ ¶ªÃdºS¸ m¸ È¢ÀÀ¶¬A ¤Àlµ ¶pfµÀhµÀm¸é±ÀÀ. IAhµ ÈplµçS¸ Gm¸éfÐ!
   "hÍAlµ±µS¸ È¢yµô ±¸lµÃ? h¸sÉvÀ ¶mfµO¸ ¶mÀ¶¢Á¹ö¶mÃ!" Oжpêf¸â¶mÀ.
   ¶m¶mÀé VµÃ»ª ¶m¶¢ÁýöhµÀ¶médÀô Cn»pAWAl¼. Cn»pAVµfµA J£Àdº.. nYAS¸Êm D ¶¢ÀVµÛ.. ËȪþîx v¹Sµ F W¶¢±µÀéAV¸ W¶¢±¼Oº «¸Sµl¿»ª ¶m¶¢ÁýöhÐAl¼ VµAlµ¶¢Ã¶¢À.
   Èm¶¢Àîl¼S¸ ¶¢ÀAVµA l¼S¼ OºdºO½ HVµvÑôAW VÉhµÀvÀ V¸q¸¶mÀ. CAl¼¶mdÉô CAl¼ q¸±¼qÒhµÀm¸éfµÀ.
   "È¢zôqÒhµÀm¸évÉ q¸q¸! m¸OµÀ hÇvÀ¶ªÀvÉ.. ¶mÀ¶¢Áýö IAlµÀOµÀ hÍAlµ±µS¸ vÉV¸¢Ð! C£SÐ o Êm«¸åvÀ ¶¢VÉÛ¥¹±ÀÀ n¶mÀé ¶pvÀOµ±¼AVµf¸nOº." m¸OµÀ VÇq¸êwùAl¼ VÇ»pê, VµAlµ¶¢Ã¶¢À OºdºO½ l¸dº È¢zôqÒ±ÀµÃfµÀ.
   ¶¢ÀÀn Ê¢yµô ¤Àlµ nvÀÛn, Vµ¶pÁýêfµ¶¢OµÀAf¸ Èp±µdº hµvÀ¶pÁËÈp Sµfº±ÀµÀ j¥¹¶mÀ. C¶¢Àî±ÀµÃï.. CAl¼Al¼ VµÃ¥¹±¸? n¶mé OµÃf¸ CAlµvÉlµÀ. LOµÖ ±ÐYÂvÑ IAhµ qÏfµÀSµ±ÀµÃïmÐ!
   Cdà Edà VµÃ¥¹¶mÀ. C¶¢Àî vÉWAlµAdÉ LOµÖl¸Êmé XOµdÑôOº ¶¢V¸Û¶mn SÍfµ¶¢ VɶªÀåAl¼. EAhµ Èplµç VµAlµ¶¢Ã¶¢À GAdÉ XOµdÉ£ÀdÑ.. CAh¸ V¸lµ¶ªåA.
   Êm¶mÀ ¶¢ÀÀAlµ±µ ¶¢VÉÛ¥¹¶mn OжpA ¶¢WÛ¶mdÀôAl¼. Èp±µdÑô ¶p¶¥À¶¢Áv q¸Oµ IOºÖ SÍAhµÀ ¶ª¶¢±ÇAVµÀOµÀAl¼ ¶¢Ã OÐfº¶pÁAYÂ. sÎASµÀ±µÀ SÍAhµÃ Cl¿¶mÃ! EAOÍAVÇA ʪ¶pÁ DS¼hÉ l¸n «ÏÊ¢ÀîA qÒ±ÀÀAlÐ!
   È¢Àfµ ËÈpOÇiå OµÀ±ÀµÀïfµA È¢ÀÀlµvÀ ÈpdºàAl¼. EAOɶ¢ÀÀAl¼.. m¸ Êm«¸åvÀ.. »pWOµvÀ, q¸v »pdàvÀ, O¸OµÀvÀ, WvÀOµvÀ.. EAO¸ m¸OµÀ Êp±µÀ hÇw±ÀµÀn ¶p°µÀvÇmÐé, ¢¸dº sû¹¶¨vÑô ¶ªAsû¹¶¨gvÀ È¢ÀÀlµvÀÈpd¹à±ÀÀ, ¶¥ÀsûÑlµ±ÀµÀA VǶpÁýêOµÀAdÃ. OбÀÀv¶¢Àî H±µÀOµÀAdÀAl¸? OµÃ.. CAdà «¸Sµl¿»ªAl¼. ¶pOµÖ ¶¢Ã£ÀfºhÐdvÑn l¸n Êm¶ªåA Y¢¸t«ÒåAl¼ vÇAfº.
   C¶pÁýêfÉ ¶ªÃ±¿fµÀ ±¸¶¢f¸nOº hµ±ÀµÃ±µ¶¢ÁhµÀm¸éfµÀ. DO¸¶¥A I±µñ i¢¸X ¶p±µWAl¼. Èplµç Èplµç CikµÀvÀ ¶¢¶ªÀåAdÉ Cv¹ ¶p±µÀ«¸å±µÀd Oµl¸! ¶¢Ã d½Vµ±µÀ VÇq¸ê±µÀ. Cl¼ DO¸¥¹né VµÃʪ Êm±µÀÛOµÀn GAd¹±µÀ. C¶mÀ¶¢Ã¶mA vÉlµÀ.
   Ê¢À¶¢ÀÀAfÉl¼ »ªd½ »ª¢¸±µôvÑ. ¶¢Ã VµÀdÀà ¶pOµÖv CAh¸ EyµÀô OµdÀàOµÀm¸é±µÀ O¸o.. C¶¢oé GhµÀåiåÊmd.. D Eyµô ¢¸yµÀô C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ.. J Ȫv¶¢ÁvÑômÐ ¶¢WÛ ¢¸±µÊ¢À»ª ±ÐYÂvÀAfº È¢yµÀåAd¹±µÀ. Ê¢À¶¢ÀÀ ¶¢ÃhµñA EOµÖfÉ GAd¹¶¢ÀÀ. ¶¢Ã m¸¶mé ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀA VÉ«¸å±µÀ. VµlµÀ¶¢ÁOÐvÉlµ¶mÀOµÀÊm±µÀ.. ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀAvÑÊm.. Èplµç VµlµÀ¶¢ÁvÉ Vµl¼¢¸±µÀd.
   ¶¢Ã EAdÑô hÐd GAl¼.. H¶¬Ã.. Èplµç hÐd ¶¢ÀlûµïvÑ ¶¢Ã EvÀôAl¼. hÐd, OÍAVÇA lµÃ±µAvÑ G¶mé qÏvA.. Coé ¶¢Ã m¸¶mé ¶ªö±ÀµÀAS¸ lµSµØ±µÀAfº VµÃ¶ªÀOµÀAd¹±µÀ.
   ¶¢ÃOµÀ m¸vÀSµÀ SÉlÇvÃ, D±µÀ D¶¢Ávà Gm¸é±ÀÀ. q¸fº CAh¸ q¸v OÉAl¸ñnOº ¶pA¶pÁh¸±µÀ. Êm¶mÃ, ¶¢Ã CO¸Ö h¸SÉ¥¹OÉ C¶mÀOÐAfº. C¶¢Àî EAdÑôÊm GAfº JlÐ ¶pn VɶªÃåÊm GAdÀAl¼ £¶ªÀSµÀ vÉOµÀAf¸. D£f¸ VµlµÀ¶¢ÁOµÀAl¼.. s¹S¸.. CAlµÀOÉ ¶¢Ã VÉhµ ¶¬ÑA¶¢±³Ö C±¼W ¶¢À±¿ VɱÀÀ¶ªÀåAdÀAl¼.
   Ê¢ÀA sY¹±µÀ OÇzô J¤À OͶmÀOÐÖ¶mOµÖ±ÉôlµÀ. D.. C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ ¶pOÐf½vÀ, ¶¢ÀAVµÃ±¼±ÀµÃvÀ VDZÀµÀïf¸nOº ¶mÃÈm, OÍné ¶ª±µÀOµÀvÀ hÇVµÀÛOµÀAd¹A.. »ªd½ OÇzô¶m¶pÁýêfµÀ. m¸Oº¶¨à¶¢Àn W´pù OµÃf¸ VɶªÀåAl¼ C¶¢Àî.
   »ªd½Oº sȪùOºÖ È¢zô sfºOÇyÎô¶ªÀåAd¹A.. Êm¶mÃ, ¶¢Ã CO¸Ö. Ê¢À£Àlµç±µA EAS¿ô´¨ ¤Àfº±ÀµÀA ¶ªÃÖvÑôÊm VµlµÀ¶¢ÁhµÀm¸éA. O¸o ¶¢Ã m¸¶méOº hÇvÀSµAdÉ V¸v¹.. V¸v¹ E¶¨àA. ¶¢ÃOµÀ ¶ªÃÖvÑô vÉOµqÒ±ÀÀm¸ ±ÐYÄ O¸ô¶ªÀ ¶pÁ¶ªåO¸v¹ô Êm±¼ê«¸å±µÀ. Èplµç s¹v ¦°µ V¸v¹ ¶¢±µOµÀ Vµl¼Ê¢¥¹A. E¶pÁýêfº¶pÁýêfÉ W¶mé W¶mé ¶pÁ¶ªåO¸vÀ VµlµÀ¶¢ÁhµÀm¸éA.
   CAlµÀOµÊm Ci hµOµÀÖ¶¢ DASµô ¶pl¸vÀ ¢¸fµÀhµÃ m¸ Oµkµ hÇvÀSµÀvÑ VǶpêf¸nOº ¶pñ±ÀµÀi鶪Àåm¸é¶mÀ. ¶¢Ã m¸¶mé El¼ VµlµÀ¶¢ÁhµÀAdÉ D±ÀµÀ¶m OµyµôvÑô Oµn»pAVÉ D¶mAl¸né VµÃf¸vn m¸ D¶¥.
   DSµAf¸SµAfº.. m¸ SµÀ±¼AW VÇÊpê vѶpÁS¸ EOµÖfµAh¸ ±µASµÀvÀ ¶¢Ã±¼qÒhµÀm¸é±ÀÀ.
   Csì.. IAhµ s¹SµÀAlÐ!
   ow DO¸¶¥AvÑ È¢fµËvÇþê¶m I±µñn V¸±µvÀ. COµÖfµOµÖfµ hÇvôn Ê¢À¶T¹vÀ ¶pOµÖOº hµ¶pÁýêOµÀn ¶ªÃ±µÀïfºOº «¸öSµhµA VǶpÁýåm¸é±ÀÀ. Èm¶¢Àîl¼S¸ ËÈpOº ¶¢¶ªÀå¶mé O¸Ai Oº±µg¸vÀ, l¸n¶¢Àî ¶pyµô ¤Àl¼¶mÀAX, ¶¢Ã£Àfº WSµÀ±µôvÑAX, m¸±¼AY ±µASµÀvÑ Êmv ¤Àlµ ¶pfº, Èp±µdº hÐd nAf¸, nvÀ¶¢ÁS¸ CfµâAS¸ VÇdô ofµv ¶¢ÀÀSµÀØvÀ ÈpfµÀhµÀm¸é±ÀÀ.
   ElµAh¸ n¶médº ¶¢±µOµÃ IAlµÀOµÀ VµÃfµvÉlµs¹ì Êm¶mÃ? ±É¶pdÀéAX EAO¸ ÈpAlµ±¸yÉ vɶ¢ ¶¢v»ªAlÉ.. ¶¥¶pkµA ¶pdÉॹ¶mÀ.
   I¶pêdºOµ¶pÁýêfµÀ Oµlµw qÒhµÃ fºËYǶmÀô ¶¢Ã±ÉÛ¶ªÀå¶mé ¶¢ÀÀSµÀØv ofµvÑô Êm¶mÀ SÇAhµÀhµÃ GAfµS¸Êm Coé ¶¢Ã±ÀµÀA C±ÀÀqÒ±ÀÀ, COµÖfµOµÖfµÀ¶mé XOµdºn hµ±µ¶¢ÀsÑhÐAl¼, hÇvôn È¢vÀhµÀ±µÀ.. Èp±µfµAh¸ DOµñ£À¶ªÃå.
   ¶p°µÀv OºvOºv¹ ±¸¢¸v ¶ªAS¿hµAvÑ EAdÑô ¶ªAlµfº £n»pAVµvÉlµÀ.
   LOµÖ«¸±¼S¸ Èp±µfµAh¸ È¢wS¼qÒ±ÀÀAl¼. VÇdÀà VÇdÀàO½, È¢vÀSµÀhµÃ D±µÀhµÃ GAfÉ Oµ±ÇAdÀ l¿q¸vÀ XOµdº È¢vÀSµÀv ¶ª±ÀµÃïdn DÊp¥¹±ÀÀ.
   D¶¥Û±µïAS¸ È¢¶mOºÖ i±¼S¼ VµÃ¥¹¶mÀ. C±µÀSµÀ ¤Àlµ nvÀÛn Gm¸é±µAh¸. COµÖ, C¶¢Àî, m¸¶mé, C¶¢ÀÀî, C¶¢Àîh¸hµ, m¸¶m鶢Àî, m¸¶méh¸hµ.
   ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀAdà Ȣzô LOÍÖOµÖyµôo ¶pdÀàOµÀn SµdºàS¸ ¶¢ÀÀlµÀçvÀ ÈpdÉॹ¶mÀ.
   "¶¢Ã CAl¸v q¸q¸±ÀÀOº ¶pÁdºàmÐñY ¶¥Àsû¹O¸A°µvÀ. nAfµÀ ¶mñÉyµÀô, ¶®±ÀÀS¸, Ev¹SÉ DfµÀhµÃ q¸fµÀhµÃ GAf¸w." CAlµ±µÃ Oбµ´ªv¹ CÊm¥¹±µÀ. m¸OµÀ ¶plÉyµÀô nAfµÀh¸±ÀÀ, EÊ¢yÉ. CAlµ±µÃ hµvÑ q¸OÇdÀà EV¸Û±µÀ. COµÖ OµÃf¸..
   m¸ È¢ÀÀ¶¬A C¶pÁýêfÉ ËÈpOº ¶¢¶ªÀå¶mé ¶ªÃ±µÀïfºv¹ È¢wS¼ qÒ±ÀÀAlµn Ê¢±É VÇq¸êv¹?
                            ............................
   "Csì.. IAhµ sÀl¼èS¸ Gm¸éÊ¢! C¶ªùvÀ SÍfµ¶¢VDZÀµÀïOµÀAf¸, Jfµ¶¢OµÀAf¸ hµvAdÀ qÒ±ÀÀAVµÀOµÀAdÀm¸é¶¢AdÉ C¶ªùvÀ ¶m¶¢ÀîsÀl¼è O¸¶¢dÉôlµÀ." C±µÀSµÀ ¤Àlµ OµÃ±µÀÛn, ÈmiåOº ¶mÀ¶¢Áýöv ¶mÃÈm ÈpdÀàOµÀAdà CAl¼ COµÖ. m¸ OµAdÉ m¸vÀSÉyµÀô Èplµçl¼ Oµl¸.. hµ¶m ¶p¶mÀvÀ V¸v¹ ¶¢ÀdÀOµÀ hµÊm VɶªÀOµÀAdÀAl¼.
   hµv ±µÀlµÀçhµÀ¶mé C¶¢Àîn ¶pOµÖOº hµ»pêAW, OµyµôOº CfµâAS¸ ÈpdÀàOµÀ¶mé hµÀ¢¸övÀ j»ª Sµ±µöAS¸ VµÃ¥¹¶mÀ.
   "C±ÀµÀï±ÀÇÃï! ElÉA »pvô±¸ s¹sÃ!" ¶mÀlµÀdº ¤Àl¼¶mÀAW O¸±µÀhµÀ¶mé OµÀAOµÀfµÀ ¶mÀ±µÀSµÀn OÍASµÀhÐ hµÀfºWAl¼ C¶¢Àî.
   C¶pêdºOÉ Y±µS¸wùAl¼ Y±¼S¼qÒ±ÀÀAl¼. IfµA OµAdÑô ¶pfµâ OµÀAOµÀfµÀ ±µ«¸né hµÀ¢¸övÀhÐ ClµÀçhµÃ, ËsÇdºOº ±¸sÑhµÀ¶mé OÉOµo, JfµÀ¶pÁo vѶpwOº mÍOÉÖ¥¹¶mÀ.
   «¸é¶mA C±ÀµÃïOµ qÏfº hµÀ¢¸övÀhÐ ClµÀçhµÀ¶mé¶pÁýêfµÀ VµÃ»ªAl¼ C¶¢Àî.. IfµA Oµ¶mÀé I±µñS¸ C±ÀÀ ¢¸WqÒ±ÀÀAl¼. lû¸±µS¸ o±µÀ O¸±¼ VÇA¶pAh¸ hµfºÊp«ÒåAl¼. LOµdÉ ¶¢ÀAd. Oµyµô ¶¢ÀÀAlµÀ hÇvôn qϱµ OµÊ¢ÀdÀôS¸ Cn»p«ÒåAl¼. C±ÀÀm¸ ¶ª±É m¸ mÐdÑôAW J¶¥sçA ËsÇdºOº ±¸¶¢dÉôlµÀ. ¶m¶mÀé VµÃ¶ªÀåAdÉ C¶¢ÀîOÉ JfµÀq¸SµdÉôlµÀ.
   "¢¸´¢.. El¼ m¸OÉ!" LAdº OµAdºhÐ VµÃ¶ªÃå C±¼V¸¶mÀ. C±µ VÉhµAhµ I±µñn CAVµÀ ovA ¶pdÀà ¶p±¼Oºg½, I±µñn sÀdà VÉhµÀv Y¹OÇdÀà.
   "o ¶pÁdºàmÐñËYÇhÉ m¸OÍÖAd¹±¸?" COµÖ Èp±µd±µÀSµÀ ¤ÀAW C±¼WAl¼.
   VÇqÏêlµÃç.. hµ¶mÀ OÍAVÇA OµÀyµÀôOµÀAdÑAlÉȢà Cn»pAWAl¼. OºAlµdº ÈmvÑô.. COµÖ ¶pÁdºàmÐñYÂOº, m¸OµÃÖf¸ OÍm¸vn IAhµ iOµÖ Èpd¹àmÐ SµÀ±µÀåOÍWÛAl¼. m¸¶mé C¶pêdº Oµ¶pÁýêfµÀ È¢zô COµÖOº OͶmé v¹AdºÊ¢ sdàvÀ hÇV¸Û±µÀ.
   C±ÀÀm¸ Cl¼ C¶pêdº ¶¢Ãd.
   COµÖ Cv¹ CAdÀAl¼ O¸o m¸hÐ ¶¢AhµÀ ÈpdÀàOÐlµÀ. ÊmÈm¶pêdºËOÇm¸ Cv¹ GAfµSµvm¸?
   hµ±ÀµÃ±µ±ÀÀ, lɶ¢ÀÀfº Sµl¼Oº È¢zô lµgéA Èpd¹àOµ m¸¶mé lµSµØ±¼Oº È¢y¹ô¶mÀ.
   ¶¢yÑô ¶pyÇôA ÈpdÀàOµÀn, V¸OµÀhÐ u´mù OͶªÃå, dº£vÑ ¢¸±µåvÀ VµÃ¶ªÀå¶mé m¸¶mé, n¶¥÷sçAS¸ q¸l¸v ¤Àl¼Oº ¶¢AS¼¶m ¶m¶mÀé sûµÀY¹vÀ ¶pdÀàOµÀn ËÈpOº vÉq¸±µÀ.. V¸OµÀ ¶pOµÖ¶m ÈpdÉà C¶mÀOÐAfº.
   OÍhµå sdàvÑô ¶m¶mÀé VµÃ»ª ¶pñ¶ª¶méAS¸ C±ÀÀ¶m m¸¶mé È¢ÀÀ¶¬A OжpAhÐ I±µñ sfºqÒ±ÀÀAl¼.
   "±µ¶¢Àg½!" m¸¶mé CAhµ SµdºàS¸ C±µ¶¢fµA I¶pÁýêfµÃ £¶mvÉlµÀ.
   ËÈpOº lлp¶m X±µ hµfº OµÀWÛyµÀô kµ¶p kµq¸ O¸yµôOº CfµÀâ ¶pfµÀhµÀAdÉ, ¶¢AOµ±µ dºAOµ±µ CfµÀSµÀvÀ Ê¢¶ªÃå SµsSµs¹ ¶¢WÛAl¼ C¶¢Àî, J¶¢À±ÀÀ qÒ±ÀÀAlÐ Cn.
   "Wné OµyµÀô VµÃ¥¹¢¸ IAhµ I±µñS¸ C±ÀÀqÒ±ÀµÃ±ÀÇÃ? D OµÀAOµÀfµÀO¸±ÀµÀ ¢¸fÍlµçAdÉ £¶mÈ¢AlµÀOµn?" OжpAS¸ CfºS¸±µÀ.
   "CAh¸ ¶pñOµÅi ¶pl¸±¸èvÉ O¸o q¸ñȪ´ªâ ¢¸fÍlµçn ¤À±ÉS¸ CAd¹±µÀ.. ¶¢À¶m lÍfÐô OµÀAOµÀfµÀ VÇdÀàOº O¸»ª¶m O¸±ÀµÀvÉ C£. ¶¢ÀlûµïvÑ OµyµôOº CfµâA Èpdºà¶m hµÀ¢¸övÀ jʪ»ªAl¼ ¤À OµÃhµÀ±µÀ. ËÈpS¸.. OµÀAOµÀfµÀ ±µ¶ªA OµAdÑô ¶pfºhÉ ¶¢Àwm¸vÀ qÒh¸±ÀÀ.. ¶¢À±ÉA ¶pû±ÉôlµÀ." Èm¶¢Àîl¼S¸ CAdÃ, ¶¬f¸¶¢ÁfºS¸ vѶpwOº È¢zô, LOµ Èplµç G¶pÁýêSµvÀô m¸mбµÀ hDZ¼W ¶pfÉ»ª, Vµ¶pê±¼AVµ¶¢Àn VÇ»pê, vѶpwOº È¢zô qÒ±ÀÀAl¼ C¶¢Àî.
   "hµS¼ØqÒhµÀAl¼vÉ Woé.. l¸!" LyÑô OµÃ±ÐÛ ÈpdÀàOµÀn m¸ YÂdÀà ¢¸¶ª¶m VµÃ¶ªÃå, Èmiå¤Àlµ ¶¢ÀÀlµÀç ÈpdÀàOµÀm¸é±µÀ m¸¶mé.
   È¢AdÊm ¶¢ÀAd hµS¼Ø OµyµôvÑô oyµÀô O¸±µfµA DS¼ qÒ±ÀÀAl¼. Cl¼ G¶pÁýêSµvÀô ¶¢À¶¬hµïÈ¢Ã.. m¸¶mé ÊpñȢà ¶¢À±¼!
                              ...................
   "DSµO¸Ö! Êm¶mÀ OµÃf¸ ¶¢¶ªÀåm¸é." ¶pÁ¶ªåO¸v ¶ªAX ¤¶pÁOº OµdÀàOµÀn, ¶p±¼Oºg½ ±ÇAfµÀ VÉhµÀvÑå Iiå ¶pdÀàOµÀn ¶p±µÀSÇh¸å¶mÀ.
   s´ª «¸à´p ¶¢Ã EAdºOº OÍAVÇA lµÃ±µAvÑ GAl¼. C±µSµAd ¶pñ±ÀµÃgA VÉ»ª È¢À»¬l¿¶pdéA È¢yÉå COµÖfºOº ¶ªÃÖv³ s¶ªÀù ¶¢¶ªÀåAl¼.
   ¶¢Ã EAdºOº ±ÇAfµÀ OºvѤÀd±µô lµÃ±µAvÑ G¶mé qÏlµÀçdñµÀ¶mÀAW ¶¢¶ªÀåAl¼ s¶ªÀù. COµÖfµ V¸v¹ ¶¢ÀAl¼ OµÃ±µS¸±ÀµÀvÊ¢Àî ¢¸yÉô. P¹¡ SµA¶pvhÐ IOµÀÖh¸±µÀ. È¢À»¬l¿ ¶pdéA lµSµØ±µ SµÀfºâ¶¢Àv¹Ö¶pÁ¹±³ ¶¢ÀAf½vÑ OµÃ±µS¸±ÀµÀvÀ OÍn Ê¢±Éö±µÀ VÐdô C¶¢ÀÀîOµÀn «¸±ÀµÀAh¸ñnOº EyµôOº Vɱ¸å±µÀ. s¶ªùAh¸, hµdàvhÐ SµA¶pvhÐ, SÐÈm ¶ªAVµÀvhÐ nAfºqÒhµÀAl¼.
   Ê¢À¶¢ÀÀ ËȬ YA¶pÁvÀ, v¹AS³ YA¶pÁvÀ VɶªÀOµÀAdà vѶpwOº È¢y¹ô¶¢ÀÀ. ¢¸yµô »pvôvÀ SµA¶pvÑô OµÃ±µÀÛAd¹±µÀ. C¶¢Àîv lµS¼Ø±µ q¸vÀ h¸SÉ ¢¸yµô ¶mÀAX ¶¢Ã COµÖ OµAdÉ Èplµç »pvôv¶¢±µOµÃ GAd¹±µÀ.
   Êmn¶pÁýêfµÀ KlÐ O¸ô´ª VµlµÀ¶¢ÁhµÀm¸é. ¶¢ÀÃfµÀ Vµl¼Ê¢d¶pÁýêfµÀ OÍiåAdºOº ¶¢V¸ÛA. C¶pêdº ¶¢±µOµÃ m¸¶mé »ªd½ ¶mÀAW qÏv¹nOº È¢zô ¶pn VÉʪ¢¸±µÀ. OÍiåvÀô Oµd¹àOµ, Èmv ËÈpS¸ sÑvÇfµÀ Vµ±µÛvÀ C±ÀµÃïOµ, OÍiåAdºOº ¶¢Ã±¸A.
   "q¸q¸! Yxç ±¸.. C¶ªvÉÖ vÉd±ÀÀAl¼." OµAfµOµà±³ OºdºO½ vÑAW »pvÀ¶ªÀåm¸éfµÀ.
   "F ¶p±¼Oºg½ LOµdº.. CfµÀâ ¶pfµÀhÐAl¼. OµdÀàOµÀAdÉ Êm¶mÀ s¹SµÀAd¹ÊmȢà O¸o.. Cl¼ m¸OµÀ s¹S¸ GAfµlµÀ. C±ÀÀm¸ ¶¢À±¼ ¶pÁdºàmÐñYÂ.. OµdÀàOÇy¹ôwùAlÉ! CAlµ±¼O½ VµÃ»pAVµlµÃç?
   "JAdº q¸q¸.. s±³å fÉm¸?" VDZÀÀï ¶pdºà vѶpwOº v¹S¼ CfºS¸fµÀ. C¶pêdºOÉ COµÖ vѶpwOº.. È¢¶mÀOµ ¾ªdÀ ¤Àl¼Oº È¢zô qÒ±ÀÀ, SÐÈm ¶ªAXv ¤Àlµ OµÃ±µÀÛn, ¶pÁ¶ªåOµA j»ªAl¼. EAS¿ô´¨ ¶plµïA sd½à ¶pdàf¸nOº.
   n¶médº ¶¢±µOµÃ C±ÀÀhÉ lÇsìv¹fÉl¸né.. ¶m¶mÀé ¶¢l¼vÉ»ª IAlµÀOÇzôqÒ±ÀµÃ¶¢n. O¸o.. EÊ¢yµ Êm¶mÀ ÈplµçS¸ C±ÀµÃï¶mÀ Oµl¸!
   Èm¶¢Àîl¼S¸ È¢zô OµAfµOµà±³ ¾ªdÑô OµÃ±µÀÛn, ¤¶pÁOµÀ¶mé ¶ªAX j¥¹¶mÀ. ¶mmÍéOµÖl¸Êmé OµÃ±ÐÛn«¸åfµhµ¶mÀ.
   "CO¸Ö!" m¸ VµÀdÃà D±µÀSµÀ±µÀ C¶¢Ãî±ÀÀvÀ Vɱ¸±µÀ. ClÉ m¸Oµ±µèA O¸lµÀ.. F OµÃ±µS¸±ÀµÀv£ÀîvhÐ C¶¢Ãî±ÀÀvÉ ¶¢«¸å±µÀ. ¤yÇô¶¢±¼O½ Cs¹ì±ÀÀvÀAfµ±¸?
   EÊ¢yµ Oµ¶mÀOÐÖ¢¸wùAlÉ.
   C¶¢Àî ¶ªÃÖvÑô ¶pAWÈpdජÀn EWÛ¶m V¸OÇôdô ¶ªAX j¥¹¶mÀ.
   "¶¢ÃOÉm¸ q¸ñSµéO¸Ö?' ¶ªÀY¹hµ VÇvÇôvÀ, ¶ªÀohµ CfºS¼Al¼. ¶ªÀY¹hµ I¶¢±Ð VǶpêvÉlµÀ OµlµÃ? m¸ ÈpûñAf³. s´ªvÑ È¢yµÀå¶méAhµ ʪ¶pÁ¹ sÑvÇfµÀ OµsÀ±µÀô VǶpÁýêOµÀAd¹A. hµ¶m VÇvÇôwÖ IÊméyµÀôAd¹±ÀÇà O¸o.. ¶ª±¼S¸Ø ¶¢ÃdvÀ ¶pvOµ¶¢Á. ¶ªÀY¹hµ Oµ±ÀÀhÉ OÍl¼çS¸ Cdà Edà m¸ ¶¢±ÀµÀʪ GAdÀAl¼ O¸o.. CAhµ Èplµç SµA¶pn EdÉà IhÉ嶪ÀåAl¼. ¶¢±ÀµÀ¶ªÀhÐ ¶pn vÉOµÀAf¸ ¤yµôAh¸ ¶m¶mÀé CO¸Ö CÊm »pvÀ«¸å±µÀ.
   C¶médÀô VǶpêvÉlµÀ OµlµÃ.. m¸ Êp±µÀ q¸ñYß. OÍAVÇA ¶pvOµfµA Oµ¶¨àÊ¢À. n¶mé È¢ÀÀ¶médº ¶¢±µOµÃ OжpA hÇVµÀÛOµÀm¸é¶mÀ.. CAlµ±µÃ I¶¢±¼¶¨àA ¶¢WÛ¶mdÀô ¢¸yµÀô ¶pwOÉ Êp±µn.. O¸o E¶pÁýêfµÀ vÉlµÀ.. ¶¢À±¼ £m¸±ÀµÀOµÀfº Êp±µÀ Oµl¸!
   ¶ªAX Z´p i±ÀµÀï sÑhµÀ¶mé m¸ VÉin SµdºàS¸ ¶pdÀàOµÀAl¼ ¶¢Ã COµÖ. I¶pÁýêfµÀ VµÃ»ªAlÐ.. Iv¹ ¢¸wqÒ±ÀÀAlÐ!
   "Woé! EOµÖfµ jÊªå ¤À O¸ô¶ªÀvÑ J£À«¸å¶¢Á? o fµñ´ª VµÃ»ª ¤À d½Vµ±³ CfµÀSµÀh¸±µÀ Oµl¸?"
   nYÊ¢À.. ¶pÁdºàmÐñYÂm¸fµÀ ¶¢ÃhµñÊ¢À OÍhµå sdàvÀ OµdÀàOж¢VµÀÛ. C±ÀÇÃï! ¶¢À±¼ D¶¥ Èpd¹à Oµl¸? Iv¹? VǶpêOµqÒ±ÀÀm¸ CAlµ±¼O½ hÇw»ªqÒ±ÀÀAl¼.
   hµv ËÈpOÇiå VµÃ¥¹¶mÀ. CAlµ±µÃ D¶¥S¸ m¸ OÉʪ VµÃ¶ªÀåm¸é±µÀ. Oºd³ O¸d³ q¸OÇdÀô. ¶ªÃÖvÑô »pvôvÀ I¶pÁýêfµÃ iAdÃÊm GAd¹±µÀ. ¶ªÃÖvÀ OÇy¹ôOµ VµÃl¸çAvÉ!
   ¶ªAX Z´p hDZ¼W, q¸OÇdôoé CAlµ±¼O½ ¶pAVÉ¥¹¶mÀ. »pvôvOÉ O¸lµÀ.. ¢¸yµô C¶¢ÀîvO½, C¶¢ÀÀîvO½ OµÃf¸. CAlµ±µÃ vÉW ¶®¾p s±³åfÉ q¸f¸±µÀ. Iv¹ GAl¼ Cn CfµOµÖAfº. ¾ªm¸±ÉOµÀ fµs¹ìvÑ ±¸yµÀô qÒ»ª DfºAW¶mdÀô ±µOµ±µO¸v lûµö¶mÀvÀ £n»pAV¸±ÀÀ. dº¤vÑô VµÃ¶ªÀåAd¹±µÀ Oµl¸! C¶¢övAh¸ sÑ»ªmÐdºhÐ Vµ¶pê±¼¶ªÃå ¶m¢¸ö±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ m¸ lµSµØ±µS¸ ¶¢WÛ ±ÇAfµÀ VÉhµÀvhÐ m¸ IfµA VDZÀÀï ¶pdÀàOµÀn HÊp»ªAl¼.
   "¤À CAlµ±¼yµôvÑô¶mÃ, ¶¢Ã EAdÑô v¹S¸Êm Cs¹ì±ÀÀvÀ vɱ¸?" C¶pÁýêfµfºS¸¶mÀ.. J¤À C¶mÀOÐlµÀvÉ Cn ËlûDZµïA ¶¢WÛ.
   "vÉOÉA Gm¸é±µO¸Ö. DyÉôȢà E¶ªÃÖwOº qÒh¸±µÀ Oµl¸!" ¶ªÀohµ OµyµÀô Èplµç£ VÉ»ª CAl¼.. ¶¢ÀÃi OµAdº¶m Oºd³O¸d³ sAOµn VDZÀÀï È¢¶mOºÖ i»pê ±¸¶ªÀOµÀAdÃ.
   "¶¢À±¼ ¤ÀOµÀ È¢y¹ôvn GAfµl¸?" ¶ªÀY¹hµn CfºS¸¶mÀ.
   "IAlµÀOµÀAfµlµO¸Ö? Ê¢ÀA ¶pnOÇzô CÈ¢ÃîyµôOº «¸±ÀµÀA VÉʪå, DyµÀô ¶ªÃÖvÀOÇwô VµlµÀOµÀAd¹±µÀ. m¸OÉȢà Vµlµ¶¢fµA ¶¢VµÀÛ.. OµÃfºOµvÀ, j»ªÊ¢hµvÀ, IO¸ÖvÀ OµÃf¸ ¶¢VµÀÛ.. sɱ¸vÀ, vÇOµÖvÀ ¶¢VÉÛ¶¢±µOµÀ sfºOÇv¹åA.. D ¤Àl¼OÇzô ¶pmÐôOº qÒh¸A."
   ¶ªÀY¹hµ ¶¢ÃdvÀ m¸OµÀ ¶mVµÛvÉ. ¢¸yµô¶¢ÀîhÐ lÇsìv¹fµl¸¶¢À¶mÀOµÀm¸é. O¸o n¶médº m¸ n±µä±ÀµÀA SµÀ±µÀåOÍWÛ H±µÀOµÀm¸é.. ¶pyµÀô ¶pd¶pd v¹fº¶ªÃå.
   Ê¢À¶¢ÀÀ l¼S¸wùAlÉ DP±¼ «¸à¶pÁ. ¶¢Àlûµï ¶¢ÀlûµïvÑ W¶mé W¶mé HyµôvÑ V¸v¹ ¶¢ÀAlÉ IOµÀÖh¸±µÀ. CAlµ±µÃ ±µOµ±µO¸v ËȪYÂvÑô SµA¶pvÀ ¶pdÀàOµÀn, LOµ±¼ ¤Àlµ LOµ±µÀ nAVµÀo, OµÃ±µÀÛo, H¶ªÀv¹fµÀOµÀAdà C±µSµAd¹ KlµÀn¶¢ÀÀ©¸vÑô C±ÀÀqÒ±ÀÀ¶mdÀô SµfºÊp«¸å±µÀ.
   Ê¢ÀA OÍiåAdºOº ¶¢WÛ¶m OÍhµåvÑô CAlµ±µÃ ¶¢ÃOÉ»ª £AhµS¸ VµÃʪ¢¸±µÀ.
   C¶pêdºO½, E¶pêdºO½ OµÃf¸ s¶ªÀùvÑ »ªd½ OÇzô VµlµÀ¶¢ÁOµÀÊm C¶¢Ãî±ÀÀvÀ Êm¶mÃ, ¶¢Ã CO¸ÖÊm. ¶¢ÃhÐ ¶¢Ãd¹ôf¸ânOº È¢ÀÀ¶¬¶¢Ãd ¶pfÉ ¢¸yµÀô. sÇlµÀ±µÀS¸, sûµ±ÀµÀAS¸, D¶ªOºåS¸ VµÃʪ ¢¸yµÀô, ¶¢Ã ±ÀµÀÃnr¸´¢Ào, ¶¢Ã ¶ªÃÖv³ s¹SµÀxé. COÉÖȢà J O¸±µÃà´m ¶pÁ¶ªåOµÈ¢Ã ¶pdÀàOµÀn OµÃ±µÀÛAdÀAl¼, sd½à ¶pd¹àwù¶m£ vÉOµqÒhÉ.
   m¸OÉȢà vÎfµvÎf¸ ¢¸SÉ Cv¢¸dÀ. VµÀdÀà¶pñOµÖv JA Y±¼S¼m¸ m¸OÉ O¸¢¸w. È¢ÀÀh¸ånOº ¶mvÀSµÀ±µ¶¢Ãî±ÀÀvÑå ʪ鶬A OµwÊp¥¹. ¢¸yµôAlµ±¼O½ ¶ªÀY¹hÉ xfµ±µÀ.. hµ¶mOÉ s¹S¸ Vµlµ¶¢fµA ¢¸ñ±ÀµÀfµA ¶¢VµÀÛ. W¶mé W¶mé EAS¿ô´¨ ¢¸O¸ïvÀ, »¬Al¿ ¶pl¸vÀ OµÃf¸ ¶pvÀOµÀhµÀAdÀAl¼.
   "¶¢Ã EAdºOº ±¸±¸lµÃ.. Elµç±µA Oµw»ª VµlµÀ¶¢ÁOµÀAl¸A.." ¶ªÀY¹hµn LOµ ±ÐY CfºS¸¶mÀ. VµlµÀ¶¢ÁOÐqÒhÉ IAlµÀOµÃ ¶pnOº ±¸±µn C¶¢Àî CAdÀAdÀAl¼ ¶¢À±¼.
   "m¸OÇdà OµÀlµÀ±µÀAlµO¸Ö?"
   "qÒo Dl¼¢¸±µA ¶ªÃÖvÀOº ȪvÊ¢.. ±¸¶¢VµÀÛ Oµl¸! ¶mÀ¢Íöʪå m¸OµÃÖf¸ ±¼£Y´m C±ÀÀ¶mdÀôAdÀAl¼."
   "¶¢Ã ¶pnOº VûµÀd½à GAfµlµO¸Ö! ¶ªÊmâ EAO¸ IOµÀÖ¶¢Êm ¶p¶mÀAdÀAl¼. CAlµ±¼Oº m¸«¸åvÀ.. WOǶmÀô VDZÀµÃïv. ¶¢Ã±ÇÖdÑô ±µ´¨ uû IOµÀÖ¶¢ÁAd¹l¼."
   m¸OµÀ LOµÖdº ¶¢ÃhµñA C±µèA C±ÀÀAl¼.. ¶ªÀY¹hµ ¶¢Ã C¶¢Àî OµAdÉ OµÃf¸ IOµÀÖ¶¢ ¶pn VɶªÀåAl¼. ¶¢À±¼ Id¹ô hµ¶mOº VµlµÀ¶¢Á ±¸¶¢fµA.. D °µgAvÑ ¶ªÀY¹hµ m¸OµÀ sÇ´ªà ÈpûñAfµÀ Cn»pAWAl¼.. ¶¢Ã O¸ô¶ªÀvÑ ¶ªÀ¶¨î, ¥¹±¸, ¶ªöq¸év OµAdÉ OµÃf¸.
   m¸¶méOº VÇÊpå JËlÇm¸ Gq¸±ÀµÀA VµÃ«¸å±ÉÈ¢Ã!
   "CO¸Ö! È¢À»¬l¿¶pdéA ¶¢VÉÛ»ªAl¼." ¶ªÀY¹hµ m¸ VÉi¤Àlµ hµdºàAl¼. m¸ ¶ªAX j»ª ¤¶pÁOº OµdÀàOÐfµAvÑ ¶ª¶®±ÀµÀA VÉ»ªAl¼. C¶pêdºOÉ COµÖ, s¶ªÀù lµÃOÉ»ª, ¶ªÃÖv³ s´ª lµSµØ±¼Oº ¶p±µÀSÇfµÀhÐAl¼.
   CAlµÀOТ¸vÊm DhµÅhµvÑ Êm¶mÀ È¢ÀdÀà¤Àlµ CfµÀSµÀ È¢±ÀµÀïsÑhÉ ¶p±¼Oºg½ OµÀWÛyµÀô O¸wOº CfµâA ¶pf¸â±ÀÀ.
   CAhÉ..
   s´ªvÑAW ±ÐfµÀâ ¤Àl¼Oº sÎOµÖ sѱ¸ô ¶pfºqÒ±ÀµÃ¶mÀ. È¢ÀÀ¶®nOº È¢VµÛS¸, VµvôS¸, hµfºS¸ ±µOµåA hµS¼wAl¼. È¢ÀÀ¶¬A.. ¶¢ÀÀPïAS¸ ±ÇAfµÀ lµ¶¢fµv lµS¼Ø±¸ I¶¢±Ð ¶ªÀiå ¶pdÀàOµÀn OÍfµÀhµÀ¶médÀô mÍ»pê.
   "C¶¢Ãî!" SµdºàS¸ C±µ¶¢sѱÀµÃ¶mÀ.. mÐdÑôAW ¶¢Ãd ¶¢WÛ¶mdÀô vÉlµÀ.. D ËÈp¶m m¸OµÀ EAOɤÀ £n»pAVµvÉlµÀ.
                                 .........................
   "Woé.. Woé!" OµvvÑ I¶¢±Ð DlµÀ±¸çS¸ »pvÀ¶ªÀåm¸é±µÀ.
   "C¶¢ÀîvÃ." m¸¶mé SÍAhµÀ.. OµvvÑv¹S¸..
   J£Àdº.. Êm¶mÀ IOµÖfµÀm¸é¶mÀ? hµv ¤Àlµ I¶¢±Ð sAfµ±¸±ÀÀhÐ OÍdºà¶mdÀôS¸ GAl¼. OµÀfº VDZÀÀï vÉ»p È¢ÀÀ¶¬A hµfº¶¢Ã¶mÀ. ¶¢ÀÀOµÀÖ OºAl¼¶mÀAW ¶ªSµAÈ¢ÀÀ¶¬A OµdÀà. mбµÀ Oµlµ¶p sѱÀÀ.. lµ¶¢fµvÀ Oµl¼wAV¸¶mÀ.. IfµA VÉiOº JlÐ SÍdàA hµS¼wAV¸±µÀ.
   C¶¢Ãî! »pvÀ¶pÁ mÐdÑôÊm GAfºqÒ±ÀÀAl¼. mÍ»pê.. lµ¶¢fµvÀ ±ÇAfµÀ I¶¢±Ð mÍOµÀÖhµÀ¶médÀô mÍ»pê..
   OµÃ±µÀÛAl¸¶¢Àn O¸vÀ Oµl¼q¸¶mÀ. OµÀfº O¸vÀ ¶pl¼OºvÑv s±µÀ¶¢Á ȢöªÀå¶médÀô.. OµlµvÉôlµÀ. VDZÀÀï OºAl¼Oº l¼A»p hµfµÀ¶¢ÀÀhÉ, SµdºàS¸ hµS¼wAl¼. O¸vÀ ¶pl¼ ¶¢ÀAl¼ v¹SµÀhµÀ¶médÀôS¸ s¹lûµ..
   J lÇsìOµn C±µ¶¢¶mÀ.. C±µ¶¢f¸nOº SÍAhµÀ OµÃf¸ ±¸vÉlµÀ..
   "Wné OµlµÀvÀhÐAl¼." C¶¢Àî SÍAhµÀ..
   "J¶¢Ãî! Iv¹ GAl¼ mÍ»pêS¸ GAl¸?" Èmiå ¤Àlµ, ¶mÀlµÀdº ¤Àl¸ ±¸¶ªÃå CfºS¼Al¼ C¶¢Àî.
   C¶¢Á¶m¶médÀôS¸ OµyµÀô D±¼ê hDZ¼V¸¶mÀ. hµv OÍAVÇA Oµl¼»pm¸.. mÍ»pê.
   OµyµôvÑAW oyµÀô O¸±¼qÒhµÀm¸é±ÀÀ. C¶¢Ãî, m¸¶mév OÉ»ª l¿¶mAS¸ VµÃ¥¹¶mÀ.
   C¶pÁýêfµÀ.. m¸¶mé EAOµ D¶pÁOÐvÉOµqÒ±ÀµÃ±µÀ. ±ÇAfµÀ VÉhµÀvhРȢÀÀ¶¬A Oµ¶pÁýêOµÀn COµÖfµÀéAW È¢zôqÒ±ÀµÃ±µÀ.
   "COµÖ.. COÉÖl¿?"
   "¶¢¶ªÀåAl¼. Èplµç¶¢Àî ¢¸zôAdºOº ¶pAq¸A. Ê¢À¶¢ÀÀ EOµÖfµÀAfº qÒ±ÀµÃA Oµl¸!" m¸ OµyµôvÑ ¶pñ¶¥é VµÃ»ª CAl¼ C¶¢Àî.
   C¶¢Àî VDZÀÀï SµdºàS¸ ¶pdÀàOµÀn, Oµ¶mÀsζ¢ÀîvÀ ¶¢ÀÀfºX £¾pê CfºS¸¶mÀ, n¶¥÷sçAS¸.
   "J¶¢À±ÀÀAl¼?"
   "s¶ªÀù l¼SµÀhµÀ¶mé¶pÁýêfµÀ, OºAlµ ¶pfºqÒ±ÀµÃ¶¢Á, sѱ¸ô.. È¢ÀÀ¶¬A ¤Àlµ D¶mfµAhÐ lµ¶¢fµ I¶¢ÀÀOµvÀ ±ÇAfµÃ Wd¹ô±ÀÀ. Xv¶¢ÀAfµ lµSµØ±µ I¶¢ÀÀOµ £±¼S¼Al¼. D¶p±É¶¨´m VÉ¥¹±µÀ. hµS¼ØqÒhµÀAl¼." C¶¢Àî ¶¢ÃdvÀ £m¸éOµ m¸OµÀ OÍAVÇA ËlûDZµïA ¶¢WÛAl¼.
   O¸yµôvÑô OÍhµå ¶pdÀà¶p±¼Oºg½ CfµâA ¶pfµâA ¶¢±µOµÃ SµÀ±µÀåAl¼. ¶¢À±¼ m¸ ¶ªAX, ¶pÁ¶ªåO¸vÀ..
   "Coé Y¹SµñhµåS¸ Gm¸é±ÀÀ. ¶ªÀY¹hµd.. o È¢¶mÀOÉ l¼S¼¶m C¶¢Ãî±ÀÀ j»ª ÈpdºàAl¼."
   ¶¢À¡ô Oµ¶mÀsζ¢ÀîvÀ WdºôAV¸¶mÀ.
   "¶mÀ¶¢Áýö È¢¶mÀOµ ¶mÀAW ¶¢WÛ IOµÀÖhµÀm¸é¶¢¶mÀOµÀn COµÖ ¶ªÃÖv³ sȪùOºÖ È¢zôqÒ±ÀÀAl¼. ¶mÀ¶¢Áýö ¶pfº¶m¶pÁýêfµÀ COµÖfµ vÉlµÀ. o ¶pÁ¶ªåO¸vÑô ËfDZ¿vÑ ¶mAs±³ VµÃ»ª ¶ªÀY¹hÉ ¶¢ÃOµÀ rÒ´m VÉ»ªAl¼. Ê¢ÀA ¶¢VÉÛvѶpÁ, s´ª OµAfµOµà±³ ¢¸yµÀô n¶mÀé ¶pOµÖOº j»ª, s«¸à¶pÁvÑ G¶mé sÇAX ¤Àlµ ¶pfµÀOÐÖsÇd¹à±µÀ."
   C¶¢Á¶mÀ.. COµÖ I¶pÁýêfµÃ m¸OжªA DSµlµÀ. ¶¢ÀÃi tS¼AV¸¶mÀ.. lµ¶¢fµvÑAX ¶m±µA Z¶¢Áýö¶m v¹S¼Al¼.
   "OµyµÀô ¶¢ÀöªÀOµÀn ¶pfµÀOÐÖ Woé. J¤À DvÑWAVµOµÀ. È¢ÀÀPAvÑ OµAfµ±¸vÀ Oµl¼vÉå mÍ»pê IOµÀÖ¶¢¶¢ÁhµÀAlµn f¸Oµà±³S¸±µÀ VÇq¸ê±µÀ."
   C¶¢Àî ¶¢ÃdvÀ £n n¶ªù¶®±ÀµÀAS¸ VµÃ¥¹¶mÀ. EAhµ mÍ»pêhÐ Iv¹ ¶pfµÀOÐÖ¶¢fµA?
   CAhµvÑ ¶m±³ù ¶¢WÛ EAY°µ´m EWÛAl¼. Èm¶¢Àîl¼S¸ OµyµÀô ¶¢ÀÃhµvÀ ¶pf¸â±ÀÀ.
                                  ...................
   qÏlµÀçm¸é.. «¸±ÀµÀAhµñ¶¢Ã? Jl¿ hÇw±ÀµÀfµA vÉlµÀ. OµyµÀô hDZ¼VÉ ¶ª±¼Oº C¶¢Ãî, m¸m¸é DhµÀñhµS¸ ¶m¶mÀé VµÃ¶ªÀåAfµfµA Oµn»pAWAl¼. EÊ¢yµ  OÍl¼çS¸ mÍ»pê hµS¼Ø¶mdôn»pAWAl¼.
   C¶¢Àîn VDZÀÀï hµdºà »pwV¸¶mÀ.
   "JA O¸¢¸w±¸? ±É¶pdºOº O¸o mÐdÑôAW J¤À j¶ªÀOÐvɶ¢Á."
   Cl¼ hÇvÀ¶ªÃåÊm GAl¼.. C¶ªvÀ Iné ±ÐYÂv±ÀÀAl¼? EAO¸ Iné ±ÐYÂvÀAf¸w EOµÖfµ? Êp¶p±³, Èp¶mÀé E¶¢Àîn ËȪSµ VÉ¥¹¶mÀ.
   m¸¶mé YÉsÀvÑAW Èp¶mÀé, COµÖfµÀ¶mé ¶¢ÀAlµÀvÀ ±¸»ª¶m O¸S¼hµA EV¸Û±µÀ.
   m¸ ¶ªAlɶ®vÀ CAlµÀvÑ ±¸¥¹¶mÀ.
   "D¶p±É¶¨´m C±ÀÀ ±ÇAfµÀ±ÐYÂv±ÀÀAl¼. ¶mÀ¶¢Áýö ¶pfºqÒ±ÀÀ¶m ¶¢À±µÀm¸fµÀ VÉ¥¹±µÀ. EAdºOº ±É¶pÁ È¢zôqÒ¶¢VµÀÛ. ±É¶pdÀéAX «¸àòhÐ Vµvôn q¸vÀ, ¶pyµô±µ«¸vÀ h¸SµVµÀÛ. Jlµ±ÀÀm¸ ¶m£Àw i¶mf¸nOº LOµ Èmv ¶pfµÀhµÀAl¼. lµ¶¢fµ I¶¢ÀÀOµvOº JlÐ »ªêòAS³ v¹Adºl¼ Ê¢¥¹±µÀ. Cl¼ jʪåO¸o i¶mvɶ¢Á."
   "¶pû±µ¢¸vÉlµÀ. CAhµ DOµw vÉlµÀ. LOµ ¶pvOµ, sv¶pA j¶ªÀOµÀ±µAfº." Cl¼ ±¸Êª»ª OµyµÀô ¶¢ÀöªÀOµÀm¸é¶mÀ.
                                ........................
   "q¸ñYßO¸Ö! IdÀôm¸é´¢? «¸±¿.. Êm¶mÀ ¶¢ÀÀAlÉ ±¸vÉOµqÒ±ÀÀ¶m. ±É¶pÁ EAdºOµAÊp¶ªå±µAd Oµl¸?"
   ¶ªÀY¹hµ OµAeµA £¶mS¸Êm ¶ªAhж¨AS¸ OµyµÀô hDZ¼V¸¶mÀ.
   £WhµñA.. È¢ÀÀ¶¬AvÑ IOµÖf¸ mÍ»pêvÉlµÀ. CAdÉ.. OµAfµ±¸vÀ OжpAhÐmÐ, s¹lûµhÐmÐ ¶¢ÀÀfµÀVµÀOµÀAdÉÊm mÍ»pê C¶m鶢Ãd. E¶pÁýêfµÀ hÇw»ªAl¼ JA VɱÀµÃvÑ!
   o±µ¶ªAS¸ OµÀfºVDZÀÀï ËÈpOº vÉq¸¶mÀ.
   ¶ªÀY¹hµ ¶ªAlÉ»¬¶ªÃå m¸ ¶pOµÖÊm G¶mé m¸¶mén VµÃ»ªAl¼..
   "¶pû±ÉôlµÀ.. È¢yµô¶¢Ãî."
   LOµÖ SÇAhµÀvÑ m¸ ¶pOµÖOº ¶¢WÛ, m¸ VDZÀÀï SµdºàS¸ ¶pdÀàOµÀAl¼.
   "CO¸Ö! o OжªA hÇV¸Û, s¹SµÀAl¸?" ¶ªÀY¹hµ, LOµ Èplµç SµÀv¹u ¶pÁ¶¢Áýö.. SµÀv¹u ±µASµÀl¼, ËȬtñf³ O¸lµÀ.. ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ qÏlµvÑô Èp±¼SÉl¼,  m¸ VÉivÑ ÈpdºàAl¼. Cl¼ VµÀdºà¶m C±µd¹OµÀ q¸±ÀµÀ OµÀ¶mé C±µdº hµfµ¶p ¶¢ÀÀfº £¶pêS¸Êm SµlµAh¸ l¸n «Õ±µsûµAhÐ nAfº qÒ±ÀÀAl¼.
   "EdÀ¶¢Adº ¶pÁ¶¢Áýö Oµn»pAW Im¸éyµô±ÀÀAlÐ ¶m¶¢Ãî! E¶pÁýêfµoé ¢¸¶ª¶mvÉn ËȬtñf³ ¶pÁ¹vÉ.." m¸¶mé ¶ªAsûµñ¶¢ÀAS¸ VµÃ¶ªÃå, ¶pÁ¶¢Áýön ¶ªÀnéhµAS¸ hµ¶m VÉivÑOº j¶ªÀOµÀn, m¸ ¶pOµÖ¶mÀ¶mé svô ¤Àlµ Èpd¹à±µÀ.
   "¶¢Ã EAdº ¶¢ÀÀAlµÀ Ê¢¥¹¶mAfº.. ±ÐYÄ VÇdÀà È¢ÀÀlµvÑô hµ£ö OµÃ±µS¸±ÀµÀv hµÀOµÀÖvÀ, ¢¸fÉ»ª¶m V¸±À³À ¶ph¸å Ê¢»ª oyµÀô qÒ¶ªÀåAd¹¶mAfº. ¤À O¸Ö¢¸vAdÉ CAdÀOµdºà¶m È¢ÀÀOµÖ hÇWÛ«¸å CAOµÀv³." ¶ªAhж¨AS¸, ¶¢ÃOµÀ D È¢ÀÀOµÖ E¶¢öfµÊ¢À ¶¢À¶¬l¸íSµïAS¸ CAl¼ ¶ªÀY¹hµ.
   "Cv¹SÉ hµxô. ÊmÊm ¶¢WÛ j¶ªÀOµÀAd¹."
   "CAOµÀv³! q¸ñYßOµÖOº Iv¹ GAl¼?"
   "s¹S¸ hÍAlµ±µS¸Êm hɱµÀOµÀAdÑAlµ¶¢Ãî. ¶mÀ¶¢Áýö ¶ª¶¢À±ÀµÃnOº ¶ª±¼S¸Ø ¶ªêAl¼AW ¶¢ÃOµÀ rÒ¶mÀô VÉ¥¹¶¢Á. EAO¸ D s´ª ¢¸yµÀô OµÃf¸.. C¶ªvÀ F ¶¢±ÀµÀ¶ªÀvÑ oOµÀ Cv¹ rÒ´m VDZÀµÃïvn hÐVµfµÊ¢À D¶¥Û±µïA. vÉOµ qÒhÉ ¶¢Ã Wné ¶p±¼»ªæi.. V¸v¹ ±µOµåA qÒ±ÀÀAl¼d.." m¸¶mé OµAeµA ±µÀlµè¶¢À±ÀÀ ¶¢Ãd ¶ª±¼S¸Ø ±¸vÉlµÀ.
   "ÊmÊm O¸lµÀ COµÖfǶ¢±µÀm¸é CdàÊm VÉ«¸å±µAOµÀv³. CdÀ¶¢Adº syÑô, ËfDZ¿vÀ GAd¹±ÀµÀn I¶pÁýêfÐ ¶¢Ã d½Vµ±³ VÇq¸ê±µÀ."
   "JA VµlµÀ¶¢ÁhµÀm¸é¶¢¶¢Ãî?" m¸¶mé ¶pñ¶¥évÑ OµÀhµÃ¶¬vA..
   ¶ªÀY¹hµ OÍAVÇA qÏdºà, m¸ sûµÀY¹v lµSµØ±µOº ¶¢¶ªÀåAl¼.
   "KlµÀ q¸¶ª±ÀµÃï¶mAOµÀv³. EAOµ ¶¢Ã h¸¶m ËÈp O¸ô¶ªÀvÉô¶¢Á. »ªd½OÇzô Vµlµ¶¢Ál¸¶¢ÀAdÉ EAdÑô.."
   ¶ªÀY¹hµ Ê¢¶ªÀOµÀ¶mé sdàwé sdºà ¢¸yµô »ªæi SµhµÀwé CAVµm¸ Ê¢¥¹±µÀ m¸¶mé. OÍl¼çS¸ È¢w»ªqÒ±ÀÀ¶m ¶mÃvÀ ¶p±¼Oºg½, ¶mvô Y¹OÇdÀà.. Y¹OÇdÀà VÉhµÀvÀ qÏfµÀS¸Ø È¢ÃVÉhµÀvÀ l¸dº Gm¸é±ÀÀ. I¶¢±¼lÐ ËȪY VÉ»ª¶mdÀô hÇvÀ«ÒåAl¼.
   VÉhÐå l¼AfµÀ ¶pOµÖ¶mÀ¶mé SµAd ¢¸±ÀÀAV¸¶mÀ. Cl¼ m¸¶mé Gq¸±ÀµÀÊ¢À.. ¶pÁ¹Y Sµl¼vÑ G¶mé SµAd hÇWÛ EV¸Û±µÀ.. JËlÇm¸ O¸¢¸vAdÉ, »pv¶¢f¸nOº ¢¸±ÀÀAVµ¶¢Àn. ¶¢À±¼ ¶¢Ãd¹ôfµvɶmÀS¸!
   "JAd¶¢Ãî?"
   ±¸±ÀµÃw.. VÉhÐå ËȪSµ VÉ¥¹¶mÀ.
   ¶ªÀY¹hµ EAOÐ ¶ªAX j»ª, CAlµÀvÑAW ¶pvOµ, sv¶pA j»ªWÛAl¼. m¸ OµyµÀô ¶ªAhж¨AhÐ Èplµç¶¢±ÀµÃï±ÀÀ.
   m¸¶mé ¶¢À¡ô D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ¥¹±µÀ.
   "COµÖOº ±ÇAfµÀ lµ¶¢fµ I¶¢ÀÀOµvO½ D¶p±É¶¨´m C±ÀÀAl¼ OµlµAOµÀv³.. CAlµÀOÉ, VǶpêoOº ¶¢¶ªÀåAlÐ ±¸lÐ Cn  El¼ j¶ªÀOÍV¸Û. El¼ m¸lÉ. Êm¶mÀ sfºOÇzô¶m¶pÁýêfµÀ ¢¸fºAlÉ. ¶¥ÀsûµñAS¸ OµfºS¼ hµÀfºW j¶ªÀOÍV¸Û."
   "V¸v¹ ¶¢ÀAW ¶pn VÉ¥¹¶¢¶¢Ãî! s±ÀµÀdºOÇzô¶m¶pÁýêfµÀ hÉ¢¸vn C¶mÀOµÀAdÀm¸é."
   SµAd È¢ÃS¼AV¸¶mÀ ¶¢À¡ô.
   "M´¬.. «¸±¿ ±¸ Woé! El¼SÐ."
   "¶ªÀY¹hµOº i¶mf¸nOÉlµ±ÀÀm¸ j¶ªÀOµÀ±µAfº." ¶pvOµ j¶ªÀOµÀn ±¸¥¹¶mÀ.
   "m¸OÉA ¶¢lµçO¸Ö! E¶pÁýêfÉ vAV³ in ¶¢WÛm¸."
   "¶ªÀY¹hµn ±ÐYÄ ±µ¶¢Àî¶mAfº. ¢¸yµô¶¢ÀîOº VÇ»pê.." ¶ªÀY¹hµOº Oµn»pAVµOµÀAf¸ m¸¶méOº EV¸Û¶mÀ ¶pvOµ.
   ¶ª±É C¶médÀô hµvÃq¸±µÀ m¸¶mé. Êm¶mÀ ¶®»ªêdv³vÑ Vɱ¼ m¸vÀSµÀ±ÐYÂv±ÀµÀÀAdÀAl¼.. ¶¢À±¼ qÏvA ¶p¶mÀvÀ.. Iv¹? C¶¢Àî EAdºOÇzô¶m¶pÁýêfÉ O¸lµÀ.. m¸¶mé I¶pÁýêfµÃ EOµÖfÉ GAdÀm¸é±µÀ.
   D ±ÐY C¶m¶¢¶ª±µAS¸ CAhµ qÏfµÀSµÀ ¶p±¼Oºg½ OµdÀàOµÀm¸é¶mÀ. CAlµÀOÉ ±ÀµÀÃnr¸´¢À ¶ªÖ±³à È¢ÃO¸yµô OºAl¼ ¶¢±µOÉ GAVµÀh¸±µÀ. m¸ ¶¬f¸¶¢ÁfºOº CÊ¢ ¶m±ÀµÀA. CAlµ±¼O½ IAhµ EsìAl¼.. Cl¼SÐ ¶¢À¡ô mÍ»pê..
   "H±µÀOж¢Ãî. J ¶p¶mÀvà CfºâqÒ¶¢dÉôlµÀ. Ê¢ÀA VµÃ¶ªÀOµÀAdÀm¸éA. ¶ªÀY¹hµn GAfµ¶¢ÀAd¹vÉ. ¶mÀ¶¢Áýö JfµÀ¶pÁ D¶pÁOµÀAdÀAdÉ EAO¸ s¹lûµ ¶pf¸w. J DvÑVµ¶mvà ÈpdÀàOж¢lµÀç. ±É¶pÁ EAdºOÇzôqÒh¸A Oµl¸! EAOÉA EsìAlµÀAdÀAl¼?"
   m¸¶méOº m¸ ¶¢À¶m¶ªÀvÑ DvÑVµ¶mvÀ Iv¹ hÇvÀ«¸å±ÀµÀs¹ì?
   "C±ÀÀhÉ.. ±É¶pÁ EAdºOÍ«¸å CAOµÀv³." ¶ªÀY¹hµOº Jl¿ VǶpê¶mOµÖ±ÉôlµÀ. EdÉà Sµñ»¬AVɶªÀåAl¼ I¶¢±É¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é±Ð.
   ¶m¶¢ÁýöhµÃ VDZÀµÀÃïq¸¶mÀ.
                              .......................
                                    2
   s¶ªùAh¸ Oɱ¼AhµvhÐ nAfºqÒ±ÀÀAl¼. Wné Wné q¸q¸±ÀÀvÀ, sÀwô sÀwô VÉhµÀvhÐ h¸±µASµA VǶpÁýåm¸é±µÀ. ¶¢À±¼ OÍAlµ±µÀ C¶¢Àîv LyÑô OµÃ±µÀÛn ±ÇAfµÀ VÉhµÀvà ËÈpOÇiå "SУAl¸" CAdÀm¸é±µÀ.
   ¶¢À±¼ OÍAlµ±µÀ ¶®±ÀÀS¸ nlµñqÒhµÀm¸é±µÀ. EAOÍAlµ±µÀ sÀfº sÀfº ¶mfµOµvhÐ, s¶ªÀùvÑ F W¶¢±µÀéAV¸W¶¢±¼Oº i±¼SɶªÃå CAlµ±¼ lµSµØ±¼O½ ¶¢WÛ VÉhµÀvÑå hµdºà ¶¢À±¿ »pvÀ¶ªÀåm¸é±µÀ.
   CAlµ±µÃ Oµw»ª IOµÖfºOÐ ¶¢¶msûÑYm¸vOº È¢yµÀåm¸é¶¢ÀÀ. IOµÖfÐ OÍAfµvÑô vѱÀµÀvÑô G¶mé ¶¢¶mA vÑOº.
   Êm¶mÃ, ¶ªÀY¹hµ ¶¢ÀÀAlµÀ ¾ªdÑô OµÃ±µÀÛn CAlµ±¿é DY¶¢Ã±ÀÀ¾¨ VɶªÀåm¸é¶¢ÀÀ.
   s¶ªùAh¸ C¶¢ÀîvÃ, q¸q¸±ÀÀvÉ.. Wdºà SÓ¶mÀô, ¶p±¼Oºg½, Y¹OÇdÀô Ê¢¶ªÀOµÀn, ±µASµÀ ±µASµÀv ¶pÁ¹¶ªvlµAfµvÀ, O¸yµôOº SµYÇÝvÀ, VÉhµÀvOº S¸YÂvÀ Ê¢¶ªÀOµÀn, OµyµôOº È¢fµvÀêS¸ O¸dºOµ, ¶mÀlµÀd ¶mvôn V¸lµÀ sÎdÀà ÈpdÀàOµÀn q¸q¸±ÀÀvAh¸ OµyµOµy¹ôfºqÒhµÀm¸é±µÀ.
   Êm¶mÃ, ¶ªÀY¹h¸ JlÐ ¶¥sçA £n È¢¶mOºÖ VµÃ¥¹¶¢ÀÀ. sûµ±ÀµÀAhÐ m¸vÀOµ »pfµVµSµdÀàOµÀn qÒ±ÀÀAl¼.
   C±µÀl¸ç¶¢Àm¸é SÍAhµÀ ÈpSµvÉôlµÀ.
   ¶mvÀSµÀ±µÀ.. Ȭ±µÀÖþïw´ª v¹S¸, ±¸¶¢g¸¶ªÀ±¼fºv¹Sµ, ¶m±µO¸¶ªÀ±µÀfºv¹Sµ, sO¸¶ªÀ±µÀfºv¹Sµ G¶mé ¶¢À¶mÀ¶¨ÀvÀ s¶ªÀù È¢¶mÀOÉ Èplµç Èplµç CASµvhÐ ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀAdà ¶¢¶ªÀåm¸é±µÀ. s¶ªÀù OµAdÉ Ê¢SµAS¸.. J°µgA vÑËÈmm¸ CAlµÀOÐf¸nOº »ªlµèAS¸..
   "ËfÇþñ¶¢±³.. qÒo, qÒo. hµö±µS¸.." JfµÀ¶pÁ OµAeµAhÐ ËfÇþñ¶¢±³OÉ»ª i±¼S¼ Chµné sñi¶¢Ãv¹A.
   ËfÇþñ¶¢±¼é VµÃ¶ªÃåÊm, sûµ±ÀµÀAhÐ SµÀAfÇ DS¼¶mAhµ ¶p¶m±ÀÀAl¼. ¶¢À¶¢Àîwé IOºÖAVµÀOµÀ¶mé ËfÇþñ¶¢±³ Ê¢±µÀ.. EhµnOº sûµ±ÀµÀAOµ±µËÈ¢À¶m ¤À«¸vÀ, I±µñn OµyµÀô, ¶¢ÀÀAlµÀOº qÏfµÀVµÀOÍWÛ ±ÇAfµÀ OͶ¢ÀÀîvÀ Gm¸é±ÀÀ. ¶¢À¶¢Àîwé VµÃ»ª £OµdAS¸ ¶m¢¸öfµÀ.
   CÈ¢Ãî.. C¶¢Ãî!
   SµdºàS¸ C±µÀ¶ªÃåÊm Gm¸é¶¢ÀÀ.
   s¶ªÀùvÑ q¸q¸±ÀÀvÀ SµdºàS¸ JfµÀ¶pÁ È¢ÀÀlµvÀ Èpd¹à±µÀ.. l¼OµÀÖvÀ »pOµÖdºvÉôv¹.
   s¶ªÀù È¢¶mÀOµ ¶p±µÀSÇhµÀåhµÀ¶mé ±¸°µ¶ªÀvÀ, LOµÖ ISµÀ±µÀ IS¼±¼, s¶ªÀùn svAS¸ hÐ¥¹±µÀ.
   ËfÇþñ¶¢±³ ¶pOµÖ¶mÀ¶mé OºdºO½vÑAW ISµÀ±µÀOµÀAdà ȢzôqÒ±ÀµÃfµÀ..
   s¶ªÀù Èplµç vѱÀµÀvÑ ¶pfºqÒhÐAl¼.
   "q¸ñYßO¸Ö!" ¶ªÀY¹hµ SµdºàS¸ »pvÀ«ÒåAl¼.
   OµyµÀô hDZ¼W VµÃ¥¹¶mÀ. IlµÀ±µÀS¸ ¶ªÀY¹hµ, ¶m¶¢ÁýöhµÃ..
   CÈ¢Ãî! ¶pSµdº nlµñvÑÊm.. EAhµ sûµ±ÀµÀAOµ±µËÈ¢À¶m Oµv. hµvAh¸ £¶p±¿hµËÈ¢À¶m mÍ»pê.. LyµôAh¸ VǶ¢ÀdhÐ hµfº»ª ¶¢ÀÀlµç±ÀÀAl¼.
   LOµdÉ ¶¢gÀOµÀ.. CVµÀÛ ËÈ¢©ÒälÉ£vÑ D ±¸iñv¹Sµ.. ¶¢gÀOµÀhµÃ IS¼±ÇS¼±¼ ¶pfµÀhµÀm¸é¶mÀ.
   ¶ªÀY¹hµ m¸ O¸yµô lµSµØ±µÀ¶mé ±µSµÀØ j»ª Oµ»pêAl¼. s¹hµÃñA vÑOº È¢zô lµyµ¶ª±¼ hµÀ¢¸övÀ Ê¢fºoyµôvÑô ¶¢ÀÀAW m¸ O¸yµô ¤Àlµ Ê¢»ªAl¼. C±¼ O¸yµÀô LOµl¸nhµ±¸öhµ LOµdº ¶¢À±µçm¸ VDZÀµÀïfµA È¢ÀÀlµvÀ ÈpdºàAl¼.
   ¶pl¼Ê¬¶mÀ n¶¢ÀÀ©¸v±ÀµÃïOµ ¶¢gÀOµÀ hµS¼ØAl¼.
   "V¸v¹ k¸AO³ù ¶ªÀY¹h¸! ¶mÀ¶¢Áýö vÉOµqÒhÉ J¶¢À±ÀÉÀïl¸mÐé?" ¶pvOµ ¤Àlµ ±¸»ª VµÃ»pAV¸¶mÀ.
   "CAhµ ¶¢ÃdÇAlµÀOµO¸Ö! ¶¢À¶mA ¶¢ÀAW lжªÀåvA Oµl¸. LOµ±¼OÍOµ±µÀ GAfµÀOÐOµÀAdÇ Id¹ô?"
   nYÊ¢À.. O¸o Êm¶mÀ EAdºOÍWÛ ¶pl¼Ê¬¶mÀ ±ÐYÂv±ÀÀAl¼. ¶ªÀY¹hµ LOµÖ ±ÐY OµÃf¸ ±¸OµÀAf¸ vÉlµÀ. C¶¢Àî, m¸¶mé, ¢¸±¼ ¶p¶mÀvÀ ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ VɶªÀOµÀAdÀm¸é±µÀ. COµÖOº ¶p±¿°µvÀ.. ¶¬f¸¶¢Áfº. C±ÀÀm¸ hµ¶mÀ qÏlµÀç¶mé KlµÀ, «¸±ÀµÀAhµñA KlµÀ n¶¢ÀÀ©¸v OµAdÉ IOµÀÖ¶¢ m¸ lµS¼Ø±µ GAfµdA vÉlµÀ. hµ¶mOº m¸ È¢ÀÀ¶¬A VµÃʪå sûµ±ÀµÀAd.
   OµñVÇ´ª ¶ª¶®±ÀµÀAhÐ, ¶ªÀY¹hµ j¶ªÀOÇyÉå s¹hµÃñAOº È¢yµôSµvÀSµÀhµÀm¸é¶mÀ. ClµçAvÑ VµÃ¶ªÀOµÀAdÉ m¸ È¢ÀÀ¶¬A m¸OÉ sûµ±ÀµÀAOµ±µAS¸ Oµn»pAWAl¼. È¢ÀÀ¶¬A CAh¸ ¶mvôn, I±µñn ¶¢ÀVµÛvÀ. OµyµôOºAlµ s¹S¸ ¢¸W GAl¼. OµyµÀô W¶méS¸ C±ÀÀqÒ±ÀÀ S¿hµv¹ôSµ Gm¸é±ÀÀ.
   s¹hµÃñA ¶mÀAW ¶¢WÛ n¶¥÷sçAS¸ JfµÀ¶ªÀåAdÉ, m¸¶mé m¸ lµSµØ±¼Oº ¶¢V¸Û±µÀ.
   "Coé ËÈp ËÈp lÇsìvÉ Woé! hµS¼ØqÒhµÀAl¼. ±ÐY ±ÐYÂO½ oOÉ ¶¢Ã±µÀê Oµn»p¶ªÀåAl¼ VµÃfµÀ.." m¸ hµv n¶¢ÀÀ±µÀhµÃ Ml¸±¸Û±µÀ.
   dº£ VµÃ¶ªÀåAdÉ £¶p±¿hµËÈ¢À¶m hµv mÍ»pê.. ¶¢À±¼ qÏlµÀçqÒ¶¢fµA Iv¹Sµ?
   D ¶ª¶¢À¶ªï ¶ªÀY¹hÉ j±¼ÛAl¼.
   ¶¢ÀAW ¶¢ÀAW hÇvÀSµÀ ¶pÁ¶ªåO¸vÀ.. »pvôvÀ Vµl¼Ê¢£ j¶ªÀOÍWÛ Vµl¼£ £n»p¶ªÀåAl¼. ¶¢Ã EAdÑô V¸v¹ ¶pÁ¶ªåO¸vÉ Gm¸é±ÀÀ.. W¶mé ËvÇsñ±¿ v¹Sµ.
   ¶¢Àlûµï ¶¢ÀlûµïvÑ J¢Ð OµkµvÀ VǶpÁýåAdÀAl¼. ¶¢À±¿ IOµÀÖ¶¢ ¶m£öþöAVÉ£ VÇqÏêlµçm¸é±µÀ m¸¶mé. EAO¸ ¶pl¼Ê¬¶mÀ ±ÐYÂvÀ ¶pfµÀhµÀAl¼d.. jSÇvÀ jȪ±ÀµÀïf¸nOº. D hµ±µÀ¢¸hµ EAOÐ ±ÇAfµÀ¢¸±¸vÀ Y¹SµñhµåS¸ GAf¸w.
   "ClµÅ¶¨àA CO¸Ö! OµyµôOÉA lÇsì hµSµvÉôlµÀ. ±ÇAfµÀ ±¸yµô ¶¢ÀlûµïvÑ ¶pf¸â¶¢Á.. C£ ¶ª±¼S¸Ø lµ¶¢fµvOº SµÀVµÀÛOµÀm¸é±ÀÀ. CÊ¢ OµyµõOµ±ÀÀhÉ.." ¶ªÀY¹hµ DÊp»ªAl¼.. m¸ È¢ÀÀ¶¬AvÑ sûµ±ÀµÀA VµÃ»ª.
   O¸o È¢AdÊm hµ¶m GlÉ綥ïA C±µèA VɶªÀOµÀn ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ C±ÀÀqÒ±ÀµÃ¶mÀ.
   nYÊ¢À! È¢ÀÀ¶¬A OÍAVÇA ¶¢AOµ±µqÒhÉ ÊmA.. VµÃfµSµv¶mÀ, ¶¢Ãd¹ôfµSµv¶mÀ Oµl¸!
   m¸¶mé VÇ»pê¶mdÉô hµö±µS¸Êm OÐvÀOµÀAdÀm¸é¶mÀ. C±ÀÀhÉ D¶®±µA ¶ª±¼qÒ¶¢dÉôlµÀ.. ¶pyµô±µ«¸vÀ, q¸và ¶¢ÃhµñÊ¢À j¶ªÀOÐSµvÀSµÀhµÀm¸é¶mÀ. V¸v¹ ¶ª¶méS¸ C±ÀÀqÒ±ÀµÃ¶mÀ. VÉhµÀvÀ ¶pÁvôv¹ô C±ÀÀqÒ±ÀµÃ±ÀÀ.
   "IAhµÊª¶pO¸Ö.. LOµ Èmv ¶¢ÀAWS¸ SµÀfµÀâ, OµÃ±µS¸±ÀµÀvÀ, ¶p¶pÁýê iAdÉ ¶¢Ã¶¢ÀÃËvÇqÒh¸¶¢Á.
   ¶ªÀY¹hµOÉ»ª ¶m¶¢ÁýöhµÃ VµÃ¥¹¶mÀ. E¶pÁýêfµÀ Èplµ¶¢ÁvÀ Oµlµ¶pOµÀAf¸ OµyµôhÐ ¶m¶¢öfµA ¶¢VÉÛ»ªAl¼.
                                 .......................
   m¸ ¶plµOÍAfÐ ¶pÁdºàmÐñYÂOº Èm¶¢Àîl¼S¸ ¶mfµ¶¢SµvÀSµÀhµÀm¸é¶mÀ.. Cl¿ Oµ±µñvÉôOµÀAf¸.
   È¢ÀÀ¶¬A ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ I¶pÁýêfÐ C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼. ËÈ¢±µÀô C¤ jʪ¥¹Oµ, OÍné ±ÐYÂvOÉ s¹S¸ i¶m SµvÀSµÀhµÀm¸é¶mÀ. È¢ÀÀlµdÑô ¶m£ö¶m¶pÁýêfµÀ mÍÈpêdºàm¸.. Cl¿ ¢¸±µA ±ÐYÂvÑôÊm hµS¼Ø qÒ±ÀÀAl¼.
   O¸o.. O¸whÐ OÍné ¶ª¶¢À¶ªïvÎV¸Û±ÀÀ. È¢ÃO¸vÀ OºAlµ Oлª J¢Ð ¶pvOµvÀ, Ê¢ÀOµÀvÀ, ¶ªÃÖòvÀ Ê¢¥¹±µÀd Oµl¸.. LOµ VÐd ¶ª±¼S¸Ø ChµÀOÐÖvÉlµÀ. ¶¢À¡ô D¶p±É¶¨´m VÉ¥¹±µÀ. l¸AhÐ EAOÐ ±ÇAfµÀ ÈmvvÀ..
   ¶¢ÀlûµïvÑ EÈmë°µ´m ¶¢WÛAl¼. l¸nOº ¶¢ÃhµñvÀ, ¶¢ÀAlµÀvÀ.. CsÑì.. CfµOµÖAfº.
   Jlµ±ÀÀm¸ ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ ±ÐYÂvÀ ¶mfµÀ¶ªÀåAdÉ hÇxlµÀ O¸o Cdà Edà C±ÀÀhÉ CAhÉ..
   C¶pÁýêfÉ m¸OµÀ ¶¢À¶m VÉhµÀvÑô Jl¿ vÉlµn hÇw»ªAl¼. I¶¢±Ð ¶mfº»p¶ªÀåAd¹±µÀ.. »ªn¶¢ÃvÑô q¸hµñvÀ ¶mdºAW¶mdÀôS¸Êm ¶¢À¶mA OµÃf¸ a£hµAvÑ ¶mdº¶ªÀåAd¹¶¢ÀÀ.
   O¸OµqÒhÉ E¶¢oé nYËÈ¢À¶m s¹lûµvÀ, OÐq¸vÀ, ¶ªAhЩ¸vÀ.. DOµw OµÃf¸!
   C¶¢Àî sñi¶¢Ãw OͶª±¼ OͶª±¼ in»p¶ªÀåAdÉ hÇxvÉlµÀ O¸o..
   DOµw IAhµ s¹lûµ ÈpfµÀhµÀAlÐ E¶pÁýêfµÀ m¸OµÀ hÇw»ªqÒ±ÀÀAl¼. Iné ±µ«¸vÀ h¸S¼m¸.. OµfµÀ¶pÁvÑ ¶¢ÀAdn D¶pvÉOµqÒ±ÀµÃ±ÀÀ. CAhÉ O¸lµÀ.. ¶¢ÀAVµA ¤Àl¼¶mÀAW vÉÊªå ±ÇAfµÀn¶¢ÀÀ©¸vÀ OµyµÀô S¼±µÀñ¶m i±¼SÉ£.
   Jlµ±ÀÀhÉÊmA EAOµ Êm¶mÀ ¶ªÃÖvÀOº È¢yµôSµvÀSµÀh¸¶mÀ.
   Ené Èmvvà ¶ªÀY¹hµ ±ÐYÄ m¸ lµSµØ±¼Oº ¶¢WÛAl¼. Êm¶mÀ ¶¢À¡ô KlÐ O¸ô¶ªÀvÑÊm Vɱ¸w. D±Çévô ¶mÀAX C¶¢Àî O¸ô¶ªÀ ¶pÁ¶ªåO¸vÀ Vµl¼£AWAl¼.. m¸hÐ q¸dÀ ¶ªÀY¹hµ OµÃf¸..
   m¸l¼ EAS¿ô´¨ ¤Àfº±ÀµÀ´¢À Oµl¸. C±ÀÀm¸ Cné q¸e¸và ¶ªÀY¹hµ EdÉà ¶pdÉ໪Al¼.
   C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ C¶¢Àî D¶¥Û±µïAS¸ VµÃʪl¼ hµ¶m hÇw£Oº, VµÀ±µÀOµÀlµm¸nOº. C¶¢ÀîOº EAdÑô OµÃf¸ IAhÐ «¸±ÀµÀA VÉʪl¼. qÏlµÀç¶mé JfºAdºOº ¶¢Êªå ¶¢À¡ô ±¸iñ JfµÀOÉ EAdºOÇyµôfµA. m¸¶mé ¶ªÃÖd±³ ¤Àlµ l¼A¶pÁh¸±µÀ. m¸OµÀ qÏËdÇþàqÒ±ÀÀ¶m sdàvoé hµ¶mOº EWÛAl¼ C¶¢Àî. C£ Ê¢¶ªÀOµÀn i±µÀSµÀhµÀAdÉ hµ¶mÀ OµÃf¸ ¶¢Ã EAdÑô C¶¢Ãî±ÀÀ v¹SÉ GAl¼.
   OÍhµå¢¸yµÀô ¤À ¶¢ÀÃfÐ C¶¢Ãî±ÀµÃ Cn OµÃf¸ CfºSɶªÀåm¸é±µÀ.
   ¶¢Ã m¸¶mé KhÉ 'C¶¢Á¶mAf½' Cn VǶpÁýåAd¹±µÀ.
   E¶pÁýêfÉ OÍhµå ¶ª¶¢À¶ªï ¶¢WÛAl¼.
   ¶ªÃÖvÀOº ±ÇAfµÀ s¶ªÀùvÀ ¶¢Ã±¼ È¢y¹ôw. ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ VµlµÀ¶mÀS¸ G¶mé Êmv¤Àlµ, ±ÐfµÀâ¤Àlµ SµÀAhµvÀ C¤ VµÃ¶ªÀOµÀAdà ¶mfµ¶¢SµvÀSµÀhµÀm¸é O¸o, È¢ÀdÇôOºÖ l¼SµfµA.. ¶p±µÀSµÀvÀ Èpdºà s¶ªÀùvAlµÀOж¢fµA.. m¸ ¶¢vô O¸lµÀ. D¶p±É¶¨´m VÉ»ª¶m O¸vÀ OÍAVÇA qÏdºàS¸ C±ÀÀAlÐ JȢà O¸o, FfµÀ¶ªÃå ¶mfµ¢¸wù ¶¢«ÒåAl¼. i¶méS¸ ¶mÀAVÐ vÉOµqÒhµÀm¸é¶mÀ. CAlµÀOµÊm OÍAhµ O¸vA Oµ±µñ ¶pdÀàOµÀn ¶mfµ¶¢¶¢Àm¸é±µÀ.
   C¶ªvÉ LOµ Jf¸l¼ VµlµÀ¶¢Á qÒ±ÀÀAl¼.. EAO¸ EAdÑô GAfµfµA m¸OµÀ ¶mVµÛvÉlµÀ. m¸¶méOµÃÖf¸ E¶¨àA vÉlµÀ.
   "EAdÑôÊm q¸e¸vÀ VÇq¸å¶mÀ.. ËÈpþñÊ¢d³S¸ ¶plÐ hµ±µSµi ¶p±¿°µvÀ ±¸±ÀÀl¸çA. CAhµOµAdÉ JA VÉ«¸åA ¶¢À±¼?" C¶¢Àî ¶¢ÃdvÀ £¶mS¸Êm m¸OµÀ D¶pÁOÐvÉn JfµÀ¶pÁ ¶¢WÛAl¼.
   Êmv ¤Àlµ qϱ¼ô qϱ¼ô Jf¸Û¶mÀ.
   "±É¶pÁ Êm¶mÀ ¶pÁdºàmÐñY VɶªÀOжmÀ. qÏfµÀSµÀ ¶pdÀà vAS¸vÀ EAOǶpÁýêfµÃ OµdÀàOжmÀ. ¶ªÃÖvÀ, ÈpûñAf³ù vÉOµÀAf¸ EAdÑôÊm GAfºqÒ¢¸v¹?.." GAfµÀAfº ¶¢Ãd¹ôfµÀhµÃ, È¢OºÖ È¢OºÖ Jf¸Û¶mÀ.
   m¸¶mé s¹lûµhÐ OµyµÀô ¶¢ÀöªÀOµÀm¸é±µÀ. C¶¢Àî Ml¸±ÉÛ ¶pñ±ÀµÀhµéA VÉ»ªAl¼. m¸¶mé OµÃf¸ lµSµØ±µS¸ ±¸sѱÀµÃ±µÀ. DP±¼Oº COµÖ OµÃf¸..
   CAlµ±¿é ÈmdÉ໪.. EAO¸ ÈplµçS¸ Jfµ¶¢ «¸S¸¶mÀ.
   "qÒo EvÀô ¶¢Ã±¼ qÒl¸¶¢Ã?" m¸¶mé C¶¢ÀîhÐ C¶mfµA £n»pAWAl¼.
   "¶¢lµÀç.. ¶¢lµÀç. ¤ÀOµÀ Oµ¶¨àA C¶¢ÁhµÀAl¼. m¸ ±¸iAhÉ.." JfµÀ¶ªÃåÊm C±¼V¸¶mÀ. Cné ±ÐYÂvÀ OµfµÀ¶pÁvÑ CdºàÈpdºà¶m lµÀBPA LOµÖ «¸±¼S¸ s±ÀµÀd ¶pfºAl¼. m¸vÀSÉ»ª SµAdvÀ ¶¢ÀiåWÛ, ±µA¶pAhÐ Oлª, Èplµç Èplµç ¶ªÃlµÀvÑå OµÀd½à.. Èmv ËÈpS¸ iAfº È¢ÀÀ¶¬A VµÃfµOµÀAf¸.. IAhµ s¹lûµ±ÀÀm¸, ¶pyµÀô tSµÈpdºà M±µÀÛOµÀm¸é¶mÀ.. O¸o E¶pÁýêfµÀ ¶ªÃÖvÀ ¶¢lµçAdÉ.. DSµvÉOµ qÒ±ÀµÃ¶mÀ.
   "q¸ñYßO¸Ö! ¤À±É¤À C¶mÀOжmAdÉ ÊmmÐ ¶¢Ãd VǶpêV¸Û?" C¶pÁýêfµÀ ¶¢Ãd¹ôfºAl¼ ¶ªÀY¹hµ.
                                ......................
   "JAd¶¢Ãî VǶpÁýê.." m¸¶mé DlµÀ±¸çS¸ Cm¸é±µÀ.
   C¶¢Àî OµÃf¸ OµÀhµÃ¶¬vAS¸ VµÃ»ªAl¼.
   "Êm¶mÀ KlµÀ l¸O¸ Vµl¼£¶m syÑô F ¶ªA¶¢hµù±µA ¶mÀAX D±Ð O¸ô¶ªÀ ÈpfµÀhµÀm¸é±µÀ. CdàÊm ÈpAVµÀhµÃ qÒ±ÀÀ dÇ´måOº ¶pA»p«¸å±µà »pvôwé. O¸o.. Cl¼.."
   "¶pû±ÉôlµÀ VǶpÁýê ¶ªÀY¹h¸!" JfµÀ¶pÁ ¶¢ÃÊm»ª vÉWOµÃ±µÀÛm¸é¶mÀ.
   "Cl¼ Sµ¶¢±³éÈ¢ÀAd³ ¶ªÃÖvÀ. hÇvÀSµÀ ¤Àfº±ÀµÀ´¢À. CAh¸ ¶¢Ã ¶¢Adº ¢¸yÉô GAd¹±µÀ. ±ÀµÀÃnr¸´¢À, ¶pÁ¶ªåO¸vÀ ¢¸yÉô E«¸å±µÀ. ¶¢Àlû¸ï¶méA C¶méA OµÃf¸ Èpf¸å±µÀ." ¶ªAlɶ¬AS¸ DS¼qÒ±ÀÀAl¼ ¶ªÀY¹hµ.
   C¶¢Àî È¢ÀÀ¶¬A C¶pñ¶ª¶méAS¸ ¶¢Ã±¼qÒ±ÀÀAl¼.
   Êm¶mÃ, CO¸Ö Vµl¼Ê¢l¼ O¸±Íê±Éd³ ¶ªÃÖvÀ O¸OµqÒ±ÀÀm¸, ¶¢ÀAW Oµñ¶¢À¦°µg G¶mé £À¶¨¶m±¿ ¶ªÃÖvÀ. ¾pûYÂvÀ OÍAVÇA IOµÀÖÊ¢ GAd¹±ÀÀ. d½Vµ±µÀô CAlµ±µÃ s¹S¸ C¶mÀsûµ¶¢A G¶mé ¢¸yµÀô. ËÈpS¸ EAS¿ô´¨ ¤Àfº±ÀµÀ´¢À ¶mÀAW hÇvÀSµÀOº ¶¢Ã±µfµ¶¢Ã?
   qÒo F ¶ªA¶¢hµù±µA OµÃf¸ EAdÑôÊm GAfº D±Ð O¸ô¶ªÀ ¶pÁ¶ªåO¸vÀ Vµl¼£ hµ±ÀµÃ˱ÇhÉ.. v¹sûµA vÉlµÀ.
   IAhµ s¹S¸ Vµl¼£m¸ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô ¶p±¿°µ ±¸±ÀµÀn±ÀµÀï±µÀ.. hµ¶pên ¶ª±¼S¸ ¶ªÃÖvÀOº È¢y¹ôwùAlÉ.
   C¶¢ÀîOº OжpA ¶¢WÛm¸ J¤À ¶¢Ãd¹ôfµdÉôlµÀ. ¶¢À¡ô JfµÀ¶pÁ È¢ÀÀlµvÀ Èpf¸åÊmȢà ¶mn.
   "¶¢À±¼ F ¶ªÃÖvÀOº ¶¢ÃhµñA È¢yµôfµA Iv¹Sµ?" CfºS¸±É O¸o m¸¶méOº OµÃf¸ hÇvÀSµÀ ¤Àfº±ÀµÀ´¢ÀOº ¶¢Ã±µÛfµA E¶¨àA G¶médÀô vÉlµÀ.. hÇvÀSµAdÉ IAhµ E¶¨àËÈ¢Àm¸! hµ¶m VÉivÑ vÉn CfµâAOº Jlµ±ÀÀm¸ ¶¢Êªå.. ¶m±ÀµÀÊ¢À Oµl¸!
   C¶ªvÀ m¸OÉ C±ÀÇö¢À±ÀµÀAS¸ GAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ tfº±ÀµÀAS¸ VµÃ¶ªÀåAfºqÒ±ÀÀAl¼. ¶p±¼»ªæi C¶mÀOµÃvAS¸ vÉlµn Sµñ»¬AVÉ»ªAl¼. sÇlµÀ±µÀhµÃ CAlµ±¼ È¢ÀÀ¶®và VµÃ«ÒåAl¼, ¶¢Ã±¼Û ¶¢Ã±¼Û.
   "¶pû±µ¢¸vÉlµÀ VǶp궢Ãî. COµÖfºËOÇm¸ s´ª IO¸ÖwùAlÉ Oµl¸!"
   "COµÖ±ÉôlµAOµÀv³. ¤À EAdºO½ ¶¢ÃEAdºO½ ¶¢Àlûµï.. ¤ÀOµÀ C±µè OºvÑ ¤Àd±µÀ OµÃf¸ GAfµlµÀ. ±ÐYÄ COµÖn Êm¶mÀ ¢¸OºAS³Oº VÓ±µ«¸å ¶¢±µOµÀ j¶ªÀOÇyµÃåÊm GAd¹¶mÀ. COµÖfµ IfµA¶pOµÖOº i±µS¸ØÊm GAdÀAl¼. ±Ðf³ ¤Àl¼¶mÀAfº sѱ³â OµÃfµ Oµn»p«¸å GAdÀAl¼. ¤À±µÀ ¶ªÃÖd±³ ¤Àlµ±ÀÀm¸ l¼A¶pVµÀÛ.. vÉl¸ DdÑ ¶¢Ãd¹ôfµÀOж¢VµÀÛ. C¶ªùwÖ ¶mfºW OµÃf¸ È¢yµôVµÀÛ."
   nYÊ¢À! »ªd½vÑ DdÑ ¶mfºÊp ¢¸yµÀô OÍAlµ±µÀ ¶ªÀY¹hµ ¢¸yµô s¾ªåvÑ GAd¹±µÀ.
   "O¸o ¶ªÃÖyµÀô hDZ¼W ¶¢ÀÃfµÀ Èmvô±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼. E¶pÁýêfµÀ VɱµÀÛOµÀAd¹±Ð vÉlÐ. El¼¶¢±µOµÀ ¶ªÃÖv±ÀÀhÉ.. È¢ÀfºOµv³ Oµ¶mÀOµ, Cl¿ ClÉ O¸ô¶ªÀ Oµ¶mÀOµ L¶pÁýêOµÀAd¹±ÉÈ¢Ã."
   C¶¢Àî COµÖfµÀéAW vѶpwOº È¢zôqÒ±ÀÀAl¼. hµ¶mOº ¶mVµÛnl¼, ¶¢Ã±µÛf¸nOº ¤vÀvÉnl¼ Y±µÀSµÀhµÀAdÉ.. JA VɶªÀåAl¼?
   ¶ªÀY¹hµ Èplµ£ OͱµÀOµÀÖAdà GAfºqÒ±ÀÀAl¼, JA VÇq¸êvÑ hÇw±ÀµÀ¶mdÀô.
   "E¶pÁýêfµÀ VɱµÀÛOµÀAd¹±¸ ¶ªÀY¹h¸? m¸OµÀ hÇvÀSµÀ s¹S¸ ¶¢VµÀÛ Oµl¸!" ÊmÊm CfºS¸¶mÀ. JlÐ LOµdº EAdÑô OµÃ±µÀÛÊm OµAdÉ ¶m±ÀµÀÊ¢À.
   ¶ªÀY¹hµ È¢zôqÒ±ÀµÃOµ, EAdÑô «¸±ÀµÀAhµñA C¶ªùvÀ hÐVµdÉôlµÀ. COµÖ±ÀÀhÉ F ¶ªA¶¢hµù±µA dÇ´må. hµ¶mOº sûÑY¶mA VDZÀµÀïf¸nOº, D±Ð JfÐ SµAdvÀ nlµñqÒ¶¢f¸nO½ ¶¢ÃhµñÊ¢À ¶ª¶¢À±ÀµÀA WOµÀÖhÐAl¼. ±ÐYÄ JlÐ ¶p±¿°É.. vÉOµqÒhÉ CËYÇ´mÈ¢ÀAd³vÀ.
   m¸¶mé n±¸¶ªOµåAS¸ VµÃ¶ªÀåm¸é±µÀ.
   "VɱµÀÛOµÀAd¹±µO¸Ö. È¢ÀÀm¸é¶¢Àlûµï¶m.. ¢¸±µA OºñhµA, ¶¢Ã Ȭf³£ÀȪàò´ª Oµn»pAW CfºS¸±µÀ, ¶m¶mÀé Vɱµ¶¢Àn. sÑvÇfµÀ P¹¡vÀm¸é±ÀÀd. ¶ªSµA Cm¸é nAfµOµqÒhÉ ¶¢À¡ô jʪ«¸å±µn VÇq¸ê±µÀ. EAO¸ m¸hÐ Vµl¼£ ¶¢ÃÊm»ª¶m ¢¸yµôn OµÃf¸ Vɱµ¶¢Àm¸é±µÀ. LOµdº ±ÇAfÉyµÀô DÊp»ªm¸ ¶pû±µ¢¸vÉlµAd. '¶¢À¶msfº' qÒñS¸ñA OºAlµ s¾ªåvÑô »pvôwé Vɱµf¸nOº I¶mÖ±ÉY³ VDZÀµÃïvn d½Vµ±µôAlµ±¼O½ VÇq¸ê±µà ¶ª±µêAV³ S¸±µÀ."
   "¶¢À±¼ ¶mÀ¶¢Áýö OµÃf¸ Vɱµh¸¢¸ m¸hÐ? Elµç±µA Oµw»ª VµlµÀ¶¢ÁOж¢VµÀÛ."
   ¶ªÀY¹hµ m¸¶méOÉ»ª VµÃ»ªAl¼. hµÊmA VǶpêSµvÀSµÀhµÀAl¼?
   ¶ªÀY¹hµ hµ¶m È¢Ad OµÃ±µS¸±ÀµÀv ¢¸ïq¸±¸nOº ±¸OµqÒhÉ ±ÐYÂOº ±ÀµÃËsûDZµÃq¸±ÀµÀvÀ qÒhµÀAlµAl¼ ¢¸yµô¶¢Àî. Cl¼ hµÊm E«¸å¶mn VÇ»pê ¶ªÀY¹hµn m¸OжªA ±µ¶¢Àîm¸é±µÀ m¸¶mé. E¶pêdºOº ¶ªA¶¢hµù±µA ¶mÀAX E¶ªÀåm¸é±µÀ. EAOµ Êm¶mÀ ¶ªö±ÀµÀAS¸ ¶p¶mÀvÀ VɶªÀOÐSµvÀSµÀhµÀm¸é Oµ¶mÀOµ ¶¢Ãn»pAVDZÀµÀïVµÛ¶mÀOµÀm¸é±µÀ.
   E¶pÁýêfµÀ ¶ªÀY¹hµn m¸hÐ ¶ªÃÖvÀOº ¶pA¶pÁhÉ.. ¢¸yµô¶¢ÀîOº E¢¸öwù¶m ahµA O¸Oµ.. ¾pûYÂvÀ, sdàvÃ..
   "C¶¢Ãî!" SµdºàS¸ »pwV¸¶mÀ.
   Èm¶¢Àîl¼S¸ ¶¢AdºAdÑôAW ¶¢WÛAl¼ C¶¢Àî. OµyµÀô I±µñS¸ Gm¸é±ÀÀ.. JfºW¶mdÀôS¸. Oµ¶mÀsζ¢ÀîvÀ ¶¢ÀÀfºV¸¶mÀ.
   "JA vÉlµÀvÉÊ¢.. Gwôq¸±ÀµÀvÀ hµ±¼S¸¶mAhÉ. VǶpÁýê.."
   "m¸ ¶ªÃÖvÀOº ¾pûY³ IAhµ?" C¶¢ÀîÊm CfºS¸¶mÀ. hµ¶mn L»pêʪå m¸¶méhÐ J ¶ª¶¢À«¸ï vÉlµÀ.
   "ÈmvOº m¸vÀSµÀ ¶¢AlµvÀ. s´ª q¸´ªOº m¸vÀSÍAlµvÀ."
   "F syÑô ahµA IAhµ?" ¶ªÀY¹hµn CfºS¸¶mÀ.
   "JA GAfµlµO¸Ö! VÇq¸êOµl¸.. ËÈpS¸ ¶pÁ¶ªåO¸vÀ.."
   "¶¢À±¼AOÉA q¸ñsôA? OÍAVÇA ¶¢ÀÀAlµÀ s±ÀµÀvÉç±¼ ¶mfµÀVµÀOµÀAdà ȢzõqÒh¸¶mÀ. s´ª P±µÀÛ OµÃf¸ GAfµlµÀ. ¶ªÀY¹hµ ¢¸yµô¶¢ÀîOº EVÉÛ l¸AdÑô ¶ªSµA ¶¢WÛ¶mdÉô Oµl¸! D ¢¸±µOº ¶ªÀY¹hµn Vµl¼£¶ªÀåm¸éA C¶mÀOÐAfº.  ±É¶pÁ qÏlµÀçÊmé È¢y¹çA. fµsÀì CAl¼¶mAhµ O¸vA ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî J¤À ¶¢Ãd¹ôfµlµÀ Oµl¸!"
   "¶ª±É¶m¶¢Ãî. ±ÉÊp È¢y¹çA. ¤À C¶¢Àî J¤À C¶ml¸¶¢Ãî?" ¶ªÀY¹hµn CfºS¸±µÀ m¸¶mé.
   "q¸ñYßOµÖOº Ȭv³êS¸ CAdÉ J¶¢À¶mlµAOµÀv³. ËÈpS¸ ahµA E¶ªå±µÀ Oµlµ." ¶ªÀY¹hµ OµAeµAvÑ l¸Wm¸ l¸Sµn D¶mAlµA.
   C¶¢Àî ¶¢ÃhµñA J sû¹¶¢A vÉOµÀAf¸ nvsfºAl¼.
   "C¶¢Ãî!" lµSµØ±µS¸ È¢zô sûµÀYA ¤Àlµ hµv ¢¸wÛ Cm¸é¶mÀ..
   "F LOµÖ ¶ªA¶¢hµù±µA È¢y¹å¶m¶¢Ãî.. Iv¹SµÃ EAdÑô OµÃ±ÐÛ¶¢v»ªAlÉ Oµlµ. EAS¿ô´¨ ¤Àfº±ÀµÀA sÀO³ù OµÃf¸ hÇ»pêAVµÀ. C£ OµÃf¸ VµlµÀ¶¢Áh¸A. ¶pÈméAfÐ ¶pÁdºàmÐñYÂOº q¸hµ ¶ªÃÖvÑô Vɱ¼qÒh¸ VµÃ¶ªÀåAfµÀ. ¶¢À¡ô KlÐ O¸ô¶ª±ÀÀhÉ Cné Ȫ°µ¶môvѶmà ¶pû´ªà ±¸¶¢VµÀÛ OµÃf¸! C¶¢Ám¸ O¸l¸?"
   C¶pÁýêfµÀ.. C¶¢Àî ¶m£öAl¼.
   m¸¶mé lµSµØ±¼Oº È¢zô ¶mfµÀA ¤Àlµ VµOºÖwS¼AhµvÀ Èpd¹à¶mÀ.. CAlµ±µA ¶pOµ¶pO¸ ¶m¢¸ö¶¢ÀÀ.. m¸ lµ¶¢fµvÀ, ¶pyµÀô OÍl¼çS¸ mÍÈpêdºàm¸ OµÃf¸.
   "C¶¢Ãî! DOµw.."
   "¤À±µAlµ±µÃ OµÃ±ÐÛAfº CO¸Ö! Êm¶mÀ ¶¢fºâ«¸å."
   "vÉlµÀ ¶ªÀY¹h¸! ¶mÀ¶¢ÁýöOµÃf¸ OµÃ±ÐÛ. CAlµ±µA Oµwʪ iAl¸A. svô ¤Àlµ Coé ¶ª±µÀç."
   ¶m¶¢ÀîvɶmdÀô VµÃ»ªAl¼ ¶ªÀY¹hµ. n¶médº ¶¢±µOµÃ hµ¶m OµAVµAvÑ C¶¢Àî ÈpfÉå, Èp±µdÑô Y¹¶¢À VÇdÀàOºAlµ C±µÀSµÀ ¤Àlµ OµÃ±µÀÛn iÊml¼. EÊ¢yµ m¸hÐ i¶msÑhÐAl¼. ¶¢À±¼ ±É¶pÁ?
   "C¶¢Á¶mÀ. ¶mÀ£ö¶pÁýêfµÀ Wné O¸ô´ªÊ¢Àd³£ Oµl¸!"
   ¶ªÀY¹hµ VµdÀOµÀÖ¶m C¶¢ÀîO½, m¸¶méO½ O¸yµôOº ¶m¶¢À«¸Ö±µA VÉ»ªAl¼.
                               .....................
   ¶¢À¶mA C¶mÀOµÀ¶m鶢oé C¶mÀOµÀ¶médÀô Y±µÀSµÀhÉ n¶médºO½ ±É¶pdºO½ hÉf¸ J¶¢ÀÀAdÀAl¼?
   ¶pÈméAfÐ ¶pÁdºàmÐñYÂOÉ O¸lµÀ.. Êm¶mÀ I¶pêdºO½ EAS¿ô´¨ ¤Àfº±ÀµÀ´¢À ¶ªÃÖvÑô VɱµvÉOµqÒ±ÀµÃ¶mÀ.
   m¸¶mé VÇ»pê¶mdÀôS¸Êm ¶¢À±µÀm¸fµÀ ±ÇAfµÀ C»pôOɶ¨¶mÀô hÇV¸Û±µÀ. syÑô ȬfºîȪàò´ª, d½Vµ±µÀô V¸v¹ ¶ªAhл¨AV¸±µÀd. Elµç±µÀ C¶¢Ãî±ÀÀvÀ D ¶pvÇôvÑ.. D±ÐO¸ô¶ªÀvÑ Vɱµfµ¶¢ÀAdÉ ¶¢Ãdv¹?
   C±ÀÀhÉ ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî LOµ ¶pd¹à¶m L¶pÁýêOÐvÉlµÀ.
   "¶¢Ã D±ÀµÀ¶mOº Dfµ»pvô Vµlµ¶¢fµA E¶¨àA GAfµlµ±ÀµÃï! Èpzô O¸¶¢fµA Oµ¶¨àA CAd¹fµÀ. ËÈpS¸ m¸ OÍfµÀOµÀ E¶pÁýêfµÀ hÍ£Àîl¼ OÍWÛAfµÀ. ¢¸nOº Coé C¶¢À±¸ÛvÇ."
   ¶ªÀY¹hµ tOµÖ È¢ÀÀ¶¬A Ê¢¶ªÀOµÀn ¶pOµÖ¶m nAVµÀAl¼. Oµyµô nAfµÀS¸ oyµÀô. J°µg¸¶m C±ÀÀm¸ ±¸vf¸nOº »ªlµèAS¸ Gm¸é±ÀÀ.
   Oµ±µñ l¸dÀ VɶªÀOµÀAdà Ȣzô ¶ªÀY¹hµ VDZÀÀï ¶pdÀàOµÀn SÐfµ O¸¶mÀOµÀn nvsf¸â¶mÀ. CAhµ Oµm¸é JA VDZÀµÀïSµv¶mÀ? ¢¸yµô¶¢Ãî±ÀÀ.. ¢¸zô¶¨àA. O¸o ¶ªÀY¹hµ ¶pOµÖ¶m vÉOµÀAf¸ CfµÀSµÀvÀ È¢±ÀµÀïSµvm¸?
   ¶ªAlɶ¬Ê¢À!
   m¸ sûµ±ÀµÀA m¸¶mé OµÃf¸ Sµñ»¬AV¸±µÀ.
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî ¶¢À¶¢Àîwélµç±¿é ¶¢Ã±¼Û ¶¢Ã±¼Û VµÃ»ªAl¼. E¶pÁýêfµÀ Elµç±µA LOÉ IhµÀåm¸éA. Ê¢yµOº ¶¢ÀAW D¶®±µA iAdà GAfµfµAhÐ ¶ªÀY¹hµ OµÃf¸ LyµÀô VÉ»ªAl¼. m¸ OµAdÉ OÍAVÇÊ¢À.. LOµASµÀyµA qÏdºàS¸ GAdÀAlÉÈ¢Ã. OÍl¼çS¸ D£fµ ¶¢À¶m¶ªÀ Oµ±¼S¼¶mdÀô Cn»pAWAl¼.
   "o È¢ÀÀSµÀfºOº VǶp궢v»ª¶m ¶pÊm¶¢ÀÀAl¼.. ¶¢Ã C¶¢Ãî±ÀÀn ¶ªÃÖvÀOº j¶ªÀOÇzô, j¶ªÀOµÀ±¸¶¢f¸nOº ¶pmÐô ÈpdÀàOµÀm¸é¶¢Àn VǶpÁýê. ahµA ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ E«¸å¶¢ÀÀ Oµl¸! O¸¢¸vAdÉ EAOÐ ¶¢Alµ ÈpAVµÀh¸. ÈmvOº ¶plµ¶®±ÍAlµvÀ."
   OµyµÀô Èplµç£ VÉ»ª VµÃ»ªAl¼. nYAS¸m¸! VµlµÀ¶¢Á VÇ»pêAW IlµÀ±µÀ fµt쫸屸? O¸o ±ÀµÃl¼Ø±¼S¸fµÀ J¶¢ÀAd¹fÐ! DnOº VÇvÇôyµÀô Vµlµ¶¢fµA ¶mVµÛÊm ¶mVµÛlµÀ. C±ÀÀm¸ qÏlµÀçS¸v qÒhÉ ±¸iñOÉ Oµlµ ¢¸fÍVÉÛl¼..
   Iv¹ËSÇhÉÊmA WdàW¶¢±¼Oº ¶ª±É CAl¼.
   "C±ÀÀm¸ ¤À C¶méOº ¤À C¶¢Àî sûµ±ÀµÀ¶pfµâA J£Àdº? C±µèA vÉOµÀAf¸.." È¢ÀÀ¶¬A WdºôAV¸¶mÀ, ¶ªÀY¹hµ ¢¸yµô¶¢Àî ¶ªASµi VÇ»pê¶m¶pÁýêfµÀ.
   "oOµÀ hÇxlµÀ q¸ñYßO¸Ö.. ¶¢Ã EAfµôv ¶¢ÀSµ »pvô¢¸nlÉ Èphµå¶m¶¢ÀAh¸. ¢¸fµÀ OÍfµh¸fµÀ OµÃf¸ ¶m¶mÀé ¶¢Ã VÇvÇôyµôn."
   "IAhµ¶¢ÀAl¼ oOµÀ VÇvÇôyµÀô?" m¸OµÀ LOµÖhÉ hÇvÀ¶ªÀ.. Oºd³O¸d³ im¸éOµ sAOµn VÉhÐå hµÀfµÀVµÀOµÀ¶mél¼. I¶pÁýêfµÃ ¢¸zôAdº £¶¢±¸vÀ CfµSµ¶mAlµÀOµÀ »ªSÉØ»ªAl¼.
   "¶¢ÀÀSµÀرµÀ VÇvÇôyµÀô. W¶mé VÇwôOº ±ÇAfµÀ nAfº¶m±ÀÀ. ¶¢Ã C¶méOº ¶plɶmÀ nAf¸±ÀÀ."
   "CAhµ ¶¢ÀAl¼ »pvôv¹?" D¶¥Û±µïAS¸ CfºS¸¶mÀ.
   ¶ªÀY¹hµ »ªSµÀØhÐ hµv ¶¢AVµÀOµÀAl¼.
   "EAlµÀvÑ o hµÊpêA GAlµ¶¢Ãî? o v¹Adº ¢¸yµÀô s¹S¸ VµlµÀ¶¢ÁOµÀn ¤À EyµôvÑô ¶p±¼»ªæhµÀvÀ ¶¢Ã±¸Ûw. Oµo¶ªA ¤Àhµ±µA ¢¸yµô±ÀÀm¸ Ê¢ÀvÀOµÀAdÉ ¶¢À±Ð ±ÀµÃËsûÇ ¶ªA¶¢hµù±¸vvÑ ¶¢Ã±µÀê ±¸¶¢VµÀÛ." ¶¢Ã ¶¢Ãdvoé £¶médÀôm¸é±µÀ.. m¸¶mé ¶¢Ã ¶pOµÖS¸ ¶¢WÛ Cm¸é±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ È¢ÀÀ¶¬A I±µñS¸ C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼. Oµ¶¨àA ¤Àlµ JfµÀ¶pÁ D¶pÁOµÀAdÑAl¼.
   "C±ÀµÀï±ÀÇÃï! n¶mÀé Jfº»pAV¸vn O¸lµ¶¢Ãî! ËlûDZµïA VÇq¸ç¶¢Àn Cv¹ Cm¸é¶mÀ. C¶ªvÀ £À¶¢Àîwé VµÃ¶ªÀåAdÉ ¶¢ÃOÉ D¶¥Û±µïÊ¢À¶ªÀåAl¼. I¶pÁýêfµÃ ¶m¶¢ÁýöhµÃ Iv¹ GAd¹±¸ Cn. im¸é i¶mOµqÒ±ÀÀm¸.. EAdÑô ¶¢ÀS¸yµô VÉhµ lÇsìvÀ im¸é, idÀô im¸é.. VDZµÀ¶¢ÁvÑ.. sÀ±µlµvÑ h¸¶¢À±µ¶pÁ¶¢Áýöv¹ô OµyµOµy¹ôfµÀhµÃ GAd¹±µÀ. £À¶¢Àîwé VµÃ»ª, Coé GAfº.. D¶¥vÀ j±µOµ C¶T¹±ÀÀh¸ïvÀ VɶªÀOµÀÊm ¢¸yµÀô Êm±µÀÛOТ¸w." C¶mÀ¶m±ÀµÀAS¸ Cm¸é±µÀ m¸¶mé.
   "¶mÀ¶¢Áýö s¹S¸ VµlµÀ¶¢ÁOµÀn.. Oµo¶ªA OÍAlµ±¼ sñhµÀOµÀvÑôËÈmm¸ È¢vÀSµÀ nAq¸w. ¶¢Ã Wné hÐ q¸dÀS¸ ¶mÀ¶¢Á¹ö VµlµÀ¶¢ÁOж¢VµÀÛ. ¤À EAdÑô LfºlµÀfµÀOµÀwé ËlûDZµïAS¸ IlµÀ±ÐÖ¢¸w." C¶¢Àî OµÃf¸ I¶pêdÀéAW £AdÑAlÐ.. «¸Ahµö¶mS¸ ¶pwOºAl¼.
   m¸hÐ q¸dÀS¸ ¶ªÀY¹h¸? ¶ªÀY¹hµhÐ q¸dÀ Êmm¸? O¸vÊ¢À hÇv¹êw.
                             ..........................
   OÍhµå syÑô d½Vµ±µÀô, »pvôvÀ, q¸e¸vÀ.. Coé Ê¢±µÀS¸Êm Gm¸é±ÀÀ.
   ¶ªÃÖvÑô Vɱµf¸nOº, ¶ªÀY¹hµOº J EsìAl¿ vÉOµqÒ±ÀÀAl¼. COµÖfÉ KlµÀ q¸¶ª±ÀÀAl¼ Oµ¶mÀOµ.. LOµ ¶ªA¶¢hµù±µA P¹¡S¸ Gm¸é OµÃf¸ Èplµç ¶pdºàAVµÀOÐvÉlµÀ. ±¼O¸±µÀâ OжªA È¢ÀfºOµv³ ¶ª±¼à»pûOÉd³ CfºS¸±µÀ. Cl¼ m¸¶mé hµ¶mOº hÇw»ª¶m f¸Oµà±³ VÉhµ E»pêAV¸±µÀ.
   m¸OÉ OÍAVÇA SÍfµ¶¢±ÀÀAl¼. dº»ª vÉOµqÒhÉ VɱµÀÛOÐvɶ¢Àm¸é±µÀ. q¸hµ ¶ªÃÖvÑôAW dº»ª j¶ªÀOж¢fµA E¶¨àA vÉlµÀ. COµÖfµ LOµ «¸±¼ jʪ¶ªÀOµÀm¸é¶¢ÀAdÉ CAhÉ ¶ªASµhµÀvÀ. ¶¢À¡ô ¾ªdÀ lͱµOµlµÀ.
   ¶¢À±¼ ¶¢VÉÛ JfµÀ D ¶ªÃÖvÑô VɱµÀl¸¶¢Àn Oµl¸!
   "ËÈpþñÊ¢d³S¸ Vµl¼£¶mdÀô VǶpê OµÃfµl¸? s¾ªåvÑô ¶¢ÃÈm±ÀµÀïf¸vÀ.. ¶¢À¡ô Vɱµf¸vÀ C¤ GAdÃÊm GAd¹±ÀÀ Oµl¸?" hµ¶m VDZÀÀï SµdºàS¸ ¶pdÀàOµÀ¶mé m¸ ¤¶pÁ ¤Àlµ ±¸¶ªÃå CfºS¸±µÀ m¸¶mé, Ȭf³£ÀȪàò´ªn.
   "IAdÇñ´mù ¶p±¿°µ Èpdºà j¶ªÀOж¢VµÀÛ. ¶¢À±¼ ¤À C¶¢Ãî±ÀÀ ±¸±ÀµÀSµvl¸?"
   ¶ªÀY¹hµ D¶¥S¸ VµÃ»ªAl¼. Êm¶mÀ VɱµOµqÒhÉ hµ¶m VµlµÀ¶¢Á SµAd OÍdÉඪÀåAl¼ ¶¢À±¼.
   "M! ±¸Êª«¸å."
   "hÇvÀSµÀ ¤Àfº±ÀµÀ´¢À q¸q¸! ±¸±ÀµÀSµv¢¸?"
   m¸¶mé m¸ OÉ»ª VµÃ¥¹±µÀ. hµ¶mÀ Ené ±ÐYÂvÀS¸ Oµ¶¨à¶pfº Êm±¼êAWAl¼.. E¶pÁýêfµÀ G¶p±ÀÇÃS¸nOº ¶¢WÛAl¼.
   OÍAVÇA Èplµç±ÀµÃïOµ, D ¶ªAlµ±¸íné H»¬AVµÀOµÀAdÉ ¶pñ¶¢ÀÀP EAS¿ô´¨ ¶m¶¢v¹ ±µVµ±ÀÀhµ YǾpûñ D±µÛ±³ VÇ»pê¶m ¢¸OµïA SµÀ±µÀåOÍWÛAl¼..
   "J £lµï C±ÀÀm¸ C¶¢ÀÀîv qÏl¼vÑn s¹gA ¶¢Adºl¼. C¶¢¶ª±µËÈ¢À¶m¶pÁýêfµÀ j»ª ¶ªAlû¼AVµfµÊ¢À!" IAhµ nYȢà Oµl¸!
   ¶p±¿°µOº m¸vÀSµÀ ±ÐYÂvÀ ¶ª¶¢À±ÀµÀA CfºS¸¶mÀ. ¶ªÀY¹h¸ Êm¶mà OµÃ±µÀÛn KlÐ O¸ô´ª ¶pÁ¶ªåO¸vÀ.. C¶¢Àî Vµl¼£AW¶mÊ¢.. F «¸±¼ hÇvÀSµÀ ¤Àfº±ÀµÀ´¢ÀvÑ ±¸±ÀµÀf¸nOº i±µSÉ¥¹¶¢ÀÀ.
   ¢¸O¸ïvÀ ±¸±ÀµÀfµA Èplµç Oµ¶¨àÊ¢ÀA O¸lµÀ O¸o OÍné ¶pl¸vÀ.. EAS¿ô´¨vÑ s¹S¸ Cv¢¸ËdÇqÒ±ÀÀ¶m£.. ¢¸dº ¤Àlµ OµÀ¾ªå ¶pdජv»ª ¶¢WÛAl¼.
   "oOµÀ ¢¸zôWÛ¶m ¶pñ¶¥é C±µèËÈ¢ÀhÉ V¸vO¸Ö! ¶pl¸vÀ OµÃf¸ EAS¿ô´¨£ ±¸Èª±ÀµÀïVµÀÛ.. hÇvÀSµÀvÑ C¶mÀOÐ! Gl¸¶¬±µgOº, fº£Y´m CAdÉ sû¹S¸¶®±µ¶¢ÀÀ, fºËÈ¢f³ CAdÉ sû¹S¼AVµÀ.. Cdô.." ¶ªÀY¹hµ ¶ªv¶® EWÛAl¼.
   ¶p±¿°µ ±ÐY ±¸Êm ¶¢WÛAl¼.. l¸l¸¶pÁ ¶ªA¶¢hµù±µA hµ±µÀ¢¸hµ O¸S¼h¸vÀ j¶ªÀOµÀn ¶p±¿°µ CAdà ±¸¥¹¶mÀ.
   Coé Oµw»p LOÉ Êp¶p±³. V¸v¹ ¶ªÀvsûµAS¸ GAl¼. ¶pñj ¶pñ¥¹é ±¸Êª¥¹¶mÀ.. Cl¿ ¶pl¼ n¶¢ÀÀ©¸vÀ ¶¢ÀÀAlµÀS¸Êm.
   m¸OµÀ Iv¹ËSÇm¸ ¾ªdº¢¸övn ¶ªÀvsûµËÈ¢À¶m ¶pñ¶¥éwV¸Û±ÉȢà Cn W¶mé C¶mÀ¶¢Ã¶mA. Ê¢ÀA COµÖfµ VɱµfµA m¸OÇAhµ C¶¢¶ª±µÈ¢Ã.. ¢¸yµôOº OµÃf¸ CAhÉ C¶¢¶ª±µA. Elµç±µÀ £l¸ï±µÀèvÀ Vɱµfµ¶¢ÀAdÉ, D ¶pvÇôvÑ.. Cl¿ Dfµ»pvôv ¶ªÃÖvÑô.. ¶¢ÃdvÀ O¸lµÀ.
   C±µSµAd vÑÊp ¶pûwh¸vÀ VÇÊpꥹ±µÀ. ¶mÃdºOº hÍAËsûÇ ËÈpÊm ¶¢V¸Û±ÀÀ.
   m¸OÉ D¶¥Û±µïÊ¢À»ªAl¼. q¸hµ ¶ªÃÖvÑô I¶pÁýêfµÃ ±ÀµÃËsûÇ £ÀAVµvÉlµÀ.
   m¸ Gh¸ù¶®nOº, D¶mAl¸nO½ D¶mOµdà vÉOµÀAf¸ qÒ±ÀÀAl¼. m¸¶mén SµdºàS¸ ¶pdÉඪÀOµÀn ¶¢ÀÀlµÀçvÀ ÈpdÉॹ¶mÀ.
   ¶ªÀY¹hµOº ËȬËÈpû EV¸Û¶mÀ. hµ¶mOº F ¶ªA¶¢hµù±µAvÑS¸ »ªd½ Cv¢¸dÀô OÍné Êm±Éꥹ¶mÀ.
   D ±ÐYÉ ¶pÁ¶ªåO¸vÀ EV¸Û±µÀ. ¶ªÀY¹hµOº ¾pûY vÉlµÀ. ¢¸yµô OµÀvA ¢¸yµôOº GAfµlµÀd. C¶pÁýêfÉ m¸OµÀ OµÀv¹v SµÀ±¼AW hÇw»ªAl¼. EAhµ O¸vA Êm¶mÀ, O¸¶¢v»ª¶m£ OͶmÀOÐÖSµwS¼¶m ¢¸yµÀô, OͶmÀOÐÖvÉn ¢¸yµÀô.. ±ÇAfÉ ±µO¸vÀ C¶mÀOµÀÊm l¸né. Oºñ»ªà±ÀµÀ¶mÀô, ¶¢ÀÀ»ªô´¢ÀvÀ.. Ê¢±É ¶¢ÀhµA ¢¸yµôn hÇvÀ¶ªÀ.
   m¸ ¾pûY³ OµdÉ໪, ¶¢À±¸édº¶mÀAX O¸ô¶ªÀvOº ¶¢«¸å¶¢Àn VÇ»pê ¶¢VÉÛ¥¹¶¢ÀÀ. D ±ÐYÉ C¤À±³Êpd È¢zô ±ÀµÀÃnr¸´¢ÀOº sdàvÀ OͶmÀOÍÖV¸Û¶¢ÀÀ.
   O¸ô´ªvÑOº È¢yµôS¸Êm OµyµÀô i±¼S¼¶mAhµ ¶p¶m±ÀÀAl¼ m¸OµÀ. ¶¢ÃhÐ Oµw»p ¶plµOÍAfµÀ¶¢ÀAl¼ C¶¢Ãî±ÀÀvÀ.
   SÐfµvOº ¶ªÀm¸évÀ OÍdºàAW IÊméyµÀô C±ÀÀAlÐ.. ÈpVµÀÛvÀ ±¸wqÒ±ÀÀ, vѶpw EdÀOµvÀ Oµn»p¶ªÀåm¸é±ÀÀ.
   LOµÖ ¶¢Ã O¸ô¶ªÀvÑÊm m¸vÀSµÀ sÇAXvÀm¸é±ÀÀ. £ÀS¼w¶m O¸ô¶ªÀvÑô CAh¸ Êmv ¤ÀlÉ OµÃ±µÀÛm¸é±µÀ. LOµÖ Sµl¼O½ hµvÀ¶pÁvÉô¶¢Á. LOµ Sµl¼vÑ C±ÀÀhÉ ±ÇAfµÀ O¸ô¶ªÀvÀ ¶mfµÀ¶ªÀåm¸é±ÀÀ.
   Oµyµô¶¢ÀÀAlµÀ q¸hµ ¶ªÃÖvÀ È¢Àl¼wAl¼. LOµÖ«¸±¼ hµv £l¼wAW ¶¢À¶m¶ªÀù ¶¢ÀzôAVµÀOµÀm¸é¶mÀ. COµÖfµ ¶¢Ã±µÀÖvÀ hµOµÀÖ¢ÍWÛm¸, vÉd³S¸ È¢zôm¸ È¢ÃO¸yµô¤Àlµ OµÃ±ÐÛÈpdºà, C±µ VÉivÑ sÇhµåAhÐ ¢¸±ÀÀAVÉ ¢¸±µÀ. EOµÖfµ Oµo¶ªA D ¦°µvÀAfµ¶¢Á Oµl¸!
   "O¸ô¶ªÀvÑ q¸e¸vÀ s¹S¸Êm VÇq¸å±µO¸Ö. ¶¢À¶mlÉ dÇ´må ¶pû´ªà s¹V³ Oµl¸.. EAO¸ ¶¥ñlµèS¸ VÇq¸å±µÀ.." CÊm»ª, m¸wOµÖ±µÀVµÀOµÀn n±¸¶¥S¸ VµÃ»ªAl¼ ¶ªÀY¹hµ.
   nYÊ¢À! Êm¶mÀ ¶¢VÉÛ JfµÀ ¶ªÃÖv³ ¶¢Ã±¼ qÒl¸¶¢Àn Oµl¸.. ¶¢À±¼ ¶ªÀY¹hµ?
   hµ¶mÀ VµlµÀ¶¢Á ¶¢ÃÈm±ÀµÀﶢv»ªAlÉm¸?
   ¶¢À¡ô OµÃ±µS¸±ÀµÀvÀ hɶ¢fµA, C¶¢ÀîfµA.. C¶¢övAlµ±¼O½ vÇOµÖvÀ ÈpdàfµAvÑ ¶ª¶®±ÀµÀA VDZÀµÀïfµA.. CAhÉm¸?
   JA VǶpêSµvA?
   ±ÉÊpA Y±µÀSµÀhµÀAlÐ I¶¢±µÃ»¬AVµSµv±µÀ?
                              ..........................
   COµÖ ¶plÐ hµ±µSµi ¶p±¿°µv¶¢S¸Êm C¶¢ÀÀîS¸±¼ H±µÀ È¢zôAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ VÇ»pê¶mdÀôS¸Êm ¶¢Ã OÍhµå syÑô q¸e¸vÀ s¹S¸ VǶpÁýåm¸é±µÀ. CAhÉ O¸lµÀ, C±µèA O¸n ¢¸yµôOº ¶ªÃÖv±ÀµÃïOµ ËÈpþñÊ¢dÀ OµÃf¸ VǶpÁýåm¸é±µÀ. fµsÀìvÀ j¶ªÀOÐOµÀAf¸Êm. ¶pñsûµÀhµöÊ¢À D ¶ªlµÀq¸±ÀµÀA VÉ»ªAl¼d.. d½Vµ±µôOº Ê¢±É IOµÀÖ¶¢ fµtìWÛ.
   ¶¢Ã Elµç±¼O½ Cné q¸e¸vÀ ¶¢WÛm¸, Ê¢ÀA OµÃf¸ È¢yµÀåm¸é¶¢ÀÀ. ¶pñj ¶pÁ¶ªåOµA F W¶¢±µÀéAV¸W¶¢±¼Oº OµAeµ¶ªåA Èpdºà¶mdÀô ¶¢VÉÛ¥¹±ÀÀ.. sd½à ¶pdàOµqÒ±ÀÀm¸ OµÃf¸. CAdÉ Cné «¸±µÀô £n, Vµl¼¤.. ±¸¾ª.. ¢¸dº CAhµÀ VµÃʪ¥¹¶¢À¶m鶢Ãd.
   D±Ð hµ±µSµi Èplµç ¶p±¿°µvÑô ¶¢Ã Elµç±¼O½ LOÉ ¶¢Ã±µÀÖ hÉf¸.. ¶ªÀY¹hµOÉ IOµÀÖ¢ÍWÛAl¼. hÍAËsûÇ In£Àl¼ ¥¹hµA. ¶¢Ã Ȭf³£ÀȪàò´ª IAhРȢÀVµÀÛOµÀm¸é±µÀ.
   ¢¸±¼øOÐhµù¶¢A m¸fµÀ ¶ª±µêAV³ VÉhµÀv ¤ÀlµÀS¸ Elµç±¼O½ ËÈpþñYÂw»pêAV¸±µÀ.
   C¶¢Ãî, m¸¶mé OµÃf¸ ¶¢V¸Û±µÀ. COµÖ H±Ðô vÉOµqÒ¶¢fµA ¶¢ÀAWlÉ C±ÀÀAl¼. GAdÉ.. J¶¢ÀÊmlÐ? F Sµ¶¢±³éÈ¢ÀAd³ ¶ªÃÖvÑô ±¸¶¢fµA OµÃf¸ SÍÊpêm¸ CÊmlÉÈ¢Ã! hµ¶mOº È¢ÀÀlµdÀéAX VµÀvOµÊm.. ¶¢Ã sfµAdÉ.
   J sfµ±ÀÀm¸.. CÊ¢ ¶pÁ¶ªåO¸లు Oµl¸! O¸OµqÒhÉ ¶¢ïOµå ¶p±¼VÉ ¶¢Ãlûµï¶¢ÀA Ê¢±µÀ.
   VµÃ¥¹±¸ m¸ sû¹©¸ ¶p±¼Y¹ß¶mA IAhµ Èp±¼S¼AlÐ.
   E¶pÁýêfµÀ sÑvÇfµÀ ¶ª¶¢À±ÀµÀA.. s¶ªÀùvÑô È¢yÉô ±ÇAfµÀSµAdvà £ÀSµÀvÉ. ËÈpS¸ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀ eµAVµ¶mÀS¸ ¶¢ÀÃfºAdºOº C±ÀÀqÒhµÀAl¼. IAhµ Èm¶¢Àîl¼S¸ ¶mfºWm¸ E±µËÈ¢ n¶¢ÀÀ©¸vÑô EAdÑô GAdÀm¸é¶¢ÀÀ, ËÈpþñÊ¢dÀ vɶm¶pÁýêfµÀ.. Gm¸é, Ê¢ÀA È¢yµôlµÀçvÉ C¶mÀOµÀ¶mé¶pÁýêfµÀ.
   m¸¶mé ¶¢ÃOµÀ ¶pnOÍVÉÛ£ sÑvÇfµÀ ¶pÁ¶ªåO¸vÀ OÍAdÀm¸é±µÀ.. EAdÑô ËvÇsñ±¿Oº LOµ Sµl¼ OÉd¹±ÀÀAVÉ¥¹¶¢ÀÀ.
   VûÇ´ª OµÃf¸ DfµÀhµÀm¸é¶¢ÀÀ ±ÐYÄ. m¸¶mé Êm±¼êAVµfµÊ¢À O¸lµÀ.. hµ¶mÀ OµÃf¸ DfµÀhµÀm¸é±µÀ, j±¼OµÀ¶mé¶pÁýêfµÀ.
   ¶p±¿°µv±ÀÀ, ¶pûwh¸vÀ ¶¢V¸ÛOµ È¢ÀÀlµv±ÀÀAl¼ C¶ªvÀ ¶ª¶¢À¶ªï. E¶pÁýêfÉA VDZÀµÃïw?
   m¸ Oµ±ÀÀhÉ ¶ªÃÖvÀ ¶¢Ã±µfµA E¶¨àA vÉlµÀ. EOµÖfµ Ê¢ÀÊ¢À xfµ±µôA.. ±¸gÀvA. ¶¢À¶¢Àîwé CAlµ±µÀ »pvôvà D±¸lûµ¶mhÐ VµÃʪ ¢¸yÉô.. F ¶ªASµi Êm¶mÀ EAdÑô C¶mvÉlµ¶mÀOÐAfº. q¸hµ ¶ªÃÖvÑô C±ÀÀhÉ È¢±ÀÀï ¶¢ÀAl¼vÑ LOµ l¸né. IOµÖfµÀm¸émÐ I¶¢±¼O½ hÇwʪl¼ O¸lµÀ.
   E¶pÁýêfµÀ Êm¶mÀ Oµ±µñ COµÖ±ÉôOµÀAf¸ ¶mfºVɶªÀåm¸é¶mÀ. O¸vÀOÍAVÇA FfµÀ¶ªÃåÊm..
   Jlµ±ÀÀm¸ ISµÀfµÀ l¼SµÀfµÀ ¶¢WÛ¶m¶pÁýêfµÀ ¶ªÀY¹hµ sûµÀYA GAfµÊm GAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ ËsÇd¶pfµdA vÉlµÀ O¸o.. hµ¶m vѶpv Y±¼SÉ OµvÑôvA m¸OµÀ hÇvÀ¶ªÃåÊm GAl¼.
   O¸o.. C¶¢ÀîOº ¶¢Ãd EV¸Û¶mÀ Oµl¸! D£fµOº Êm¶mÀ IAhµ ¶ªAhж¨AS¸ Gm¸émÐ C±µèA O¸lµÀ. ¶pñsûµÀhµö q¸eµ¥¹vvÑ, hÇvÀSµÀ ¤Àfº±ÀµÀ´¢ÀvÑ ¢¸yµô¶¢Ãî±ÀÀ VµlµÀ¶¢ÁhÐAlµAdÉ.. VµÀdà¶pO¸Öv Y¹w VµÃ¶pÁvÀ hµdÀàOж¢fµA Oµ¶¨àÊ¢À.
   Ȫv¶¢ÁvÀ C±ÀÀqÒhµÀAdÉ CAlµ±¼O½ S¸sûµ±¸S¸Êm GAl¼.
   O¸o ¶pñj ¶ª¶¢À¶ªïO½ LOµ ¶p±¼©¸Ö±µA sûµSµ¶¢AhµÀfµÀ J±¸êdÀ VÉʪ GAd¹fµÀ. ¶¢À¶m¶pn, Ê¢W VµÃfµâA ¶¢±µOÉ!
                              .........................
   D±ÐY JlÐ ¶pn¤Àlµ »ªd½Oº È¢y¹ô±µÀ m¸¶mé. C¶¢Àî, ¶ªÀY¹hµ ¶¢AdºAdÑô ¶¬f¸¶¢ÁfºS¸ Gm¸é±µÀ.. ¶ªÀY¹hµ OµÃ±µvÀ hµ±µSµfµA, EvÀô hµÀfºW ¶ª±µçfµA ¶¢Adº ¶p¶mÀvoé VɶªÀåAl¼. ¶¢Ad OµÃf¸ VÉ«¸å¶mAdÀAl¼ O¸o CÊ¢Àî ¶¢lµçAdÀAl¼.
   C¶pêdº¶¢±µOµÃ ËvÇsñ±¿ Sµl¼vÑ OµÃ±µÀÛn "s¹v" ¶piñOµv ¶¢ÀÃfÐ ¢¸vÃï´¢À Vµl¼£, l¸¶¬A Ê¢¶ªÀåAdÉ OµÀ±¿Û vÑAW vÉV¸¶mÀ.
   CAhÉ O¸vÀ È¢Àw i±¼S¼ fû¸¶¢Àîn OºAlµ OµÃvsf¸â¶mÀ. È¢ÃO¸vÀ Oµl¼w ¶pOµÖOº È¢zôqÒ±ÀÀ¶mdô±ÀÀAl¼. ¶¢À¡ô sûµ±¼AVµvÉn mÍ»pê.. D¶p±É¶¨´m C±ÀÀ¶m¶pêdº mÍ»pê.
   "C¶¢Ãî!"
   l¼OµÀÖvÀ »pOµÖdºvÉôv¹ C±¼V¸¶mÀ.
                                 ..................
   "Èm¶¢Àîl¼S¸ vÉ CO¸Ö! D O¸vÀ ¤Àlµ D¶mÛOµÀ. ¶mfµÀA ¶pdÀàOµÀn vɶpÁh¸¶mÀAfµÀ." m¸ OÉOµ £n C¶¢Àî, ¶ªÀY¹hµ ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀn ¶¢VÉÛ¥¹±µÀ. È¢AdÊm C¶¢Àî K´ª j¶ªÀOµÀ±¸¶¢f¸nOº vѶpwOº È¢zôAl¼. ¶ªÀY¹hµ ¶m¶mÀé vɶpf¸nOº ¶pñ±ÀµÀhµéA VÉ«ÒåAl¼.
   El¼ ¶¢±µOµÀ D¶p±É¶¨´m C±ÀÀ¶m O¸vÀ O¸OµÀAf¸ s¹S¸ G¶mé O¸vÀ ¶pdÀàOµÀn vɶpsѱÀÀAl¼.
   OǶ¢Áýö¶m OÉOÉ¥¹¶mÀ.
   "F O¸vÀ mÍ»pê."
   C±ÀÇö¢À±ÀµÀAS¸ VµÃ»ª, vAS¸ È¢ÃO¸w ËÈpOº Y±¼»pAl¼. sÀ¶ªsÀ«¸ qÏAS¼, dÇné´ª s¹v³ v¹ GAfÉ È¢ÃO¸vÀ, ¶pûÁd³ s¹v³ v¹ C±ÀÀAl¼.
   "ElÉAdO¸Ö! F O¸v¹?" D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ»ªAl¼. ¶¢ÀAW O¸vÀOº Jlµ±ÀÀm¸ C¶¢ÁhµÀAlµn I¶¢±µÃ H»¬AVµvÉlµÀ.
   CAhµvÑ C¶¢Àî q¸ô»ªàO³ ¶ªAXvÑ K¶ªÀ ¶¢ÀÀOµÖvÀ Ê¢»ª hÇWÛAl¼.
   Elµç±µÃ Oµw»ª È¢ÀwôS¸ ËÈpOº vÉ»p ¶¢ÀAVµA ¤Àl¼Oº Vɱ¼Û, È¢ÃO¸wOºAlµ l¼AfµÀ Èpdºà, K¶ªÀhÐ Clµç«¸S¸±µÀ.
   m¸OµÀ Y±¼S¼¶m D¶p±É¶¨¶môOº, Chµï¶¢¶ª±µ ¶p±¼»ªæhµÀvÑô JA VDZÀµÃïvÑ ¶¢Ã EAdºwô q¸l¼O½ hÇw»ªqÒ±ÀÀAl¼.
                                 ................
   E¶pÁýêfÉ D¶p±É¶¨´m C±ÀÀ EAdºOͶªÀåm¸é¶mÀ..
   ¢¸OºdÑôÊm IlµÀ±µ±ÀÀAl¼ COµÖ. hµ¶mOº dÇ´må ¶p±¿°µvÑô ¶pû´ªà O¸ô´ª ¶¢WÛAl¼. ¶¢Ã±µÀÖvÀ I¶mËsûÇ ¥¹hµA ËÈpÊm.
   "OµAS¸ñVµÀïvɶ¨´mù CO¸Ö!"
   "k¸AOµÀï. ¶¢À¡ô JA VɶªÀOµÀm¸é¶¢Á o O¸wOº?" D SÍAhµÀvÑ £n»pAVÉl¼ ¶¢ïASµï¶¢Ã, Êpñ¶¢Ã.. DAlÐyµm¸, D¶ªO¸å? m¸OµÀ J¤À hÇw±ÀµÀfµA vÉlµÀ.
   "ÊmÊmA VɶªÀOÐvÉlµO¸Ö. È¢ÃO¸w Y¹±ÀÀAdÑô GAfÉ qϱµ W±¼S¼qÒ±ÀÀAl¼d. nvÀÛ¶mé¶pÁýêfÉ C±ÀÀAl¼. V¸v¹ ±ÐYÂvÀéAX F O¸vÀ ¤Àlµ sû¹±µA IOµÀÖ¶¢ C±ÀÀAl¼ Oµl¸.. CAlµÀOµnd. s¹ËSÇqÒhµÀAlµm¸é±µÀ." OµñVÇ´ª ¶ª¶®±ÀµÀAhÐ vѶpwOÇyµÃå Cm¸é¶mÀ. C¶¢Àî, ¶ªÀY¹hµ «¸¶¢Ã¶mÀô vѶpwOº j¶ªÀOͶªÀåm¸é±µÀ. m¸¶mé dÉO½ù ChµnOº fµsÀìwWÛ ¶¢¶ªÀåm¸é±µÀ.
   "¶®±À³À OµÅj! I¶pÁýêfÍV¸Û¶¢Á? CAh¸ OµÀv¹«¸m¸?" C¶¢Àî ¶ªAs±µAS¸ CfºS¼Al¼. m¸¶mé È¢ÀÀ¶¬A OµÃf¸ £q¸ê±¼Al¼ COµÖn VµÃfµS¸Êm. C¶médÀô VǶpêvÉlµÀ OµlµÃ.. COµÖ Êp±µÀ q¸ñOµÅi.
   "EAl¸OÉ ¶¢V¸Û¶mÀ..¶m±ÀµÀA, m¸¶m鶢Àî h¸hµ±ÀµÀï Gm¸é±µÀ Oµ¶mÀOµ ¶ª±¼qÒ±ÀÀAl¼. n¶mé s±ÀµÀvÉç±µÀhµÀm¸é¶mn Iné «¸±µÀô rÒ´m VÉ»ªm¸ ¤À±µÀ IhµåvÉlµÀ. ¶¢Ã ±¼Yv³àþù ¶¢V¸Û±ÀÀ." COµÖ OÍAVÇA n¶¨Ãá±µAS¸ CAl¼.
   "IOµÖfµ¶¢Ãî! ¢¸±µA ±ÐYÂvÀéAX H»p±¼ i±ÀµÀïf¸nOº OµÃf¸ j±¼OµÀAfµfµA vÉlµÀ. rÒmÐô VÇq¸êA Oµl¸.. VÇwôOº D¶p±É¶¨´m Cn. OµAS¸ñd³ù. o ±¼Yv³à SµÀ±¼AW ¶¢ÃOµÀ hÇw»ªAl¼. È¢±¿ SµÀf³." C¶¢Àî, lµSµØ±¼Oº j¶ªÀOµÀn COµÖ hµv ¤Àlµ ¶¢ÀÀlµÀç ÈpdºàAl¼. m¸¶mé OµÃf¸ Cv»ªqÒ±ÀÀ¶m È¢ÀÀ¶¬AhÐ COµÖn SµdºàS¸ ¶¬hµÀåOµÀm¸é±µÀ.
   "Cs¹ì! ¶®»ªêdv³ ¢¸¶ª¶m. m¸OµÀ ¶pfµlµÀ.." vѶpwOº È¢zô qÒ±ÀÀAl¼.
   C¶¢Ãî, m¸m¸é.. Elµ±µÃ n±¸ÙAhµqÒ±ÀÀ VµÃ¶ªÀåAfºqÒ±ÀµÃ±µÀ.
   COµÖOº m¸ ¤Àlµ IAlµÀOµAhµ Gl¸¾ª¶mhÐ m¸OµÀ C±µèA O¸lµÀ. Èplµç±ÀµÃïOµ, OÍné ËȪO¸va ¶pÁ¶ªåO¸vÀ Vµl¼¢¸Oµ.. OÍAVÇA sÑlûµ¶pfºAl¼.
   m¸vÀSµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ COµÖ hµ»pêhÉ ¶¢À±Ð vÑOµA vÉlµ¶médÀô¶mé C¶¢Ãî, m¸¶mévOº Êm¶mÀ ±¸¶¢fµAhÐ hµ¶m ¤Àlµ Êpñ¶¢À, Ctû¶¢Ã¶mA hµS¼ØqÒ±ÀµÃ±ÀµÀn OжpA ÈpdÀàOµÀAl¼ COµÖ. Cl¼ ¶pñj ¶pñlûµ¶¢À ¶ªAh¸m¸nO½ ¶ª¶¬YÊ¢À!
   O¸o V¸v¹ ¶¢ÀAl¼, ¶ª±µÀçOµÀn, VÇvÇôvÑé, hµ¶¢ÀÀîfÐé OµÀdÀAsAvÑOº D¶®ön«¸å±µÀ. COµÖ ¶¢ÃhµñA ¶¢À¶m¶ªÀvÑ L¶pÁýêOÐvÉOµqÒ±ÀÀ¶mdÀôAl¼. l¸nOº hÐfµÀ, m¸ ±ÀµÃOºùfÇAd³.. D hµ±µÀ¢¸hµ m¸ CASµ ËÈ¢OµvïA.. VµlµÀ¶¢Á lÇsì i¶mfµA.. ¤dnéAdº ¶¢v¶m C¶¢Ãîm¸¶mévÀ ¢¸±¼ lµÅ»¨à m¸¤ÀlÉ IOµÀÖ¶¢S¸ ÈpdàfµA Y±¼S¼Al¼.
   EAdÑô I¶¢±µÃ hµ¶mn ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶pdºàAVµÀOж¢dÉôlµÊm Ctûq¸ñ±ÀµÀA COµÖvÑ svAS¸ q¸hµÀOµÀqÒ±ÀÀAl¼. Cl¿ m¸¶¢ÀÃv¹Êm.. Êm¶mÀ ¶¢V¸ÛOÉ!
   lµÀ±µlµÅ¶¨à¶¢¥¹hµÃå E¶pêdº ¶¢±µOµÃ a£hµA CAh¸ D £lûµAS¸Êm SµfºW qÒ±ÀÀAl¼, EOµ ¶¢ÀÀAlµÀ OµÃf¸ Cv¹SÉ SµfµÀ¶ªÀåAlÉÈ¢Ã. J ¶¢ÃhµñA ¶¢Ã±µÀê GAfµlµÊm m¸Oµn»p¶ªÀåAl¼.
   ¶pñ¶ªÀåh¸nOº ¶¢Êªå..
   ¶¢ÀÀAlµÀS¸ CÊ¢Àî hɱµÀOµÀn COµÖ Sµl¼vÑOº È¢zôAl¼. COµÖ SµdºàS¸.. È¢OºÖ È¢OºÖ JfµÀ«ÒåAl¼.
   COµÖ JfµÀ¶pÁ £n, m¸¶mé ¶p±µÀSÇh¸å±µÀ. m¸¶m鶢Ãî, h¸hµ±ÀµÃï OµÃf¸ J¶¢À±ÀÀAlжmn ¶m¶mÀé ¶pvÀOµ±¼AVµOµÀAf¸Êm COµÖ lµSµØ±¼Oº È¢y¹ô±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ, Èm¶¢Àîl¼S¸ ¶m¶mÀé ¶mfº»pAW, s¹hµÃñAOº j¶ªÀOÇzô, ¶¢ÀAVµA CAh¸ ¶ª±¼ç ¶pfµÀOÐÖsÇdºàAl¼.
   COµÖn ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀÀAW CAlµ±µÃ ËsÇdºOº ±¸¶¢f¸nOº C±µSµAd ËÈpÊm ¶pdºàAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ, EAdºOÇy¹ôwù GAl¼.. C¶pêdºOÉ m¸vÀSµÀ ±ÐYÂvÀéAX m¸ lµSµØ±É GAdÑAl¼. F SÍfµ¶¢Oº CfµSµf¸nOº È¢ÀÀ¶¬¶¢Ãd ¶pfµÀhÐAl¼.
   Cl¼ m¸¶mé Sµñ»¬AV¸±µÀ.
   "Ê¢ÀA VµÃ¶ªÀOµÀAd¹A vɶ¢Ãî. ¶mÀ£öAdºOÇyµÀô. El¼ ¤À C¶¢ÀîOºWÛ, k¸AO³ù VÇq¸ê¶¢Àn VǶpÁýê. F ±ÐY ¶mÀ¶¢Áýö ±¸¶mOµÖ±ÉôlµÀvÉ.. Ê¢ÀA VµÃ¶ªÀOµÀAd¹A. ʨ±³ DdÑvÑ È¢zôqÒ." o±µ¶ªAS¸ Cn ¶ªÀY¹hµ VÉiOº ±ÇAfµÀ Ê¢vÀ, ¶pl¼ ±µÃq¸±ÀµÀvÀ Wvô±µ EV¸Û±µÀ.
   LOµÖ «¸±¼ m¸¶mé È¢ÀÀ¶¬A OÉ»ª VµÃ»ª m¸OµÀ O¸¶¢wù¶m£ C¶¢À±¼Û, EAdºOÇyµôf¸nOº s±ÀµÀvÀ lɱ¼Al¼.
   D È¢yµôfµA, È¢yµôfµA.. ¢¸±µA ±ÐYÂv±ÀÀAl¼.. O¸o J OµsÀ±µÃ vÉlµÀ.
                              .....................
   I¶¢±µÀm¸é, I¶¢±µÀ vÉOµqÒ±ÀÀm¸ O¸vA DSµlµÀ Oµl¸! ¶pñOµÅi hµ¶m ¶pn hµ¶mÀ VɶªÀOµÀn qÒhµÃÊm GAdÀAl¼.
   m¸¶m鶢Àî, h¸hµ±ÀµÀï EAdÑô GAfµfµAhÐ ¶¢Ã EAdº ¶p¶mÀvÀ s¹S¸Êm Y±¼S¼qÒ±ÀµÃ±ÀÀ.. CAlµ±µÃ OÍAVÇA IOµÀÖ¶¢ Oµ¶¨à¶pfµ¶¢v»ª ¶¢WÛAlµ¶mÀOÐAfº.
   ÊmÊm C¶mÀOµÀAdÉ, E¶pÁýêfµÀ COµÖn OµÃf¸ VµÃ¶ªÀOж¢v»ª ¶¢«ÒåAl¼.
   ¶plû¸évÀSµÀ, ¶plÇènÊ¢Àyµô ¶¢Àlûµï ¶¢±ÀµÀ¶ªÀ »pvôvÀ C¶ªå¶¢ï¶ªåAS¸ DvÑW«¸å±µo, Iv¹ ¶pñ¶¢±¼å«¸å±Ð ¢¸±¼OÉ hÇw±ÀµÀlµo.. Y¹SµñhµåS¸ O¸q¸fµÀOТ¸vo.. COµÖ vɶm¶pÁýêfµÀ h¸hµ±ÀµÀï VǶpÁýåAdÉ £m¸é¶mÀ.
   «¸lûµï¶¢À±ÀÀ¶mAhµ ¶¢±µOµÃ m¸ ¶p¶mÀvÀ ÊmÊm VɶªÀOж¢f¸nOº ¶pñ±ÀµÀi鶪Àåm¸é¶mÀ. »pûZ±ÀÇà hDZµ»p´ªà ±ÐY £fºW ±ÐY ¶¢WÛ ¢¸ï±ÀµÃ¶¢ÃvÀ VɱÀÀ¶ªÀåm¸éfµÀ. Chµ¶mÀ ¶¢«¸åfµAdÉÊm O¸yµôvÑô ¶¢gÀOµÀ ¶¢¶ªÀåAl¼. ¢¸ï±ÀµÃ¶¢ÀA, O¸yµÀô «¸Sµl¿»ª ¶¢À±µçm¸ VDZÀµÀïfµA.. CsÑì.. £¶p±¿hµËÈ¢À¶m mÍ»pê.
   O¸o Chµ¶mÀ È¢zôqÒ±ÀµÃOµ, ±ÇAfµÀ ±ÐYÂvà ¶®±ÀÀS¸ GAdÀAl¼. O¸yµÀô, q¸hµl¼ OµÃf¸.. s¹S¸ «¸ölû¿¶mAvÑOº ¶¢¶ªÀå¶médÀô Cn»p«ÒåAl¼. OµñVÇ´ª hÐ Iv¹ ¶mfµ¢¸vÑ OµÃf¸ VµÃ»pAV¸fµÀ.
   I¶¢±¼ ¶ª¶®±ÀµÀA COµÖ±ÉôOµÀAf¸Êm ¶¢ÀAVµA ¤Àl¼¶mÀAW vÉW ¶mÀAVÐ SµvÀSµÀhµÀm¸é¶mÀ.
   sûÑYm¸nOº svô lµSµØ±µOÉ ¶¢WÛ CAlµ±¼hÐ Oµw»ª iAdÀm¸é¶mÀ. I¶¢±¼ «¸¶mÀsûµÃj D¦AVµOµÀAf¸, I¶¢±¼ ¤Àl¸ Dlû¸±µ¶pfµOµÀAf¸ GAf¸vn n±µä±ÀÀAVµÀOµÀm¸é¶mÀ.
   £WhµñA.. Cv¹ C¶mÀOÐS¸Êm, JlÐ ËlûDZµïA, IAhÐ ËȪþæ±µïA ¶¢WÛ¶mdôn»pAWAl¼.
   COµÖn ¶¢À±¿ IOµÀÖ¶¢ ¶pdºàAVµÀOµÀ¶médÀô Cn»pAVµOµÀAf¸.. ¶ªÀnéhµAS¸ O¸±µïOµñ¶¢ÃvvÑ OµvÀ¶pÁOж¢f¸nOº ¶pñ±ÀµÀi鶪Àåm¸é±µÀ CAlµ±µÃ. COµÖ OµÃf¸ hµ¶m sû¹¢¸vÀ s±ÀµÀd ÈpdÉॹOµ s¹S¸Êm GAdÑAl¼.. LOµdº ±ÇAfµÀ ±ÐYÂvÀ tfº±ÀµÀAS¸ Gm¸é OµÃf¸!
   C±ÀÀm¸.. ¶ªÀY¹hµ J¶¢À±ÀÀqÒ±ÀÀAl¿?
   ¶pñj °µgA SµÀ±µÀåOͶªÃåÊm GAl¼. ËÈpOº I¤À ¶¢Ãd¹ôfµdA vÉlµÀ O¸o vѶpvÑô¶pv ¶¢Àlûµ¶m ¶pfµÀhµÃÊm Gm¸é¶mÀ.
   sûÔiOµAS¸ Oµm¸é ¶¢Ã¶m»ªOµAS¸ hµ¶m ¤Àlµ Dlû¸±µ¶pfº¶mdÀôS¸ Cn»p«ÒåAl¼.
   I¶¢±¼O½ VǶpêdÉôlµÀ O¸o hµvAh¸ l¼¶¢ÀÀîS¸ GAdÑAl¼. Cl¼ fºÈpñ¶¨´m ¶¢vôÊm Cn m¸OµÀ hÇvÀ«ÒåAl¼. El¼ ¶¢±µOµÀ ¶¢ÀÃfµÀ ÈmvvÀ ËÈpS¸ ¶¢ÀAVµA ¤Àlµ G¶mé¶pÁýêfµÀ Cv¹SÉ Cn»pAWAl¼.
   JA VDZÀµÃïw? C¶ªvÉ COµÖhÐ, m¸hÐ C¶¢¶ªævÀ ¶pfµÀhµÃ, C¶¢Ãî, m¸¶mé OµÃf¸ Cv»ª qÒhµÀm¸é±µÀ. Elµç±µÃ ¶ª¶méS¸ C±ÀÀqÒ±ÀµÃ±µÀ. m¸¶m鶢Àî V¸dÀS¸ Oµyµô oyµÀô ÈpdÀàOµÀn h¸hµ±ÀµÀï lµSµØ±µ s¹lûµ ¶pfµâA £m¸é¶mÀ. m¸ Sµl¼ ¶pOµÖÊm ¢¸yµô Sµl¼.
   m¸ sû¹±µA ¶¢À±¼Ahµ ¢¸yµô ¤Àlµ ȢöpvɶmÀ Oµl¸!
   hµv £l¼wÛ, vÉW ËvÇsñ±¿ Sµl¼Oº È¢y¹ô¶mÀ.
   ¶®! LOµÖ«¸±¼S¸ m¸ È¢ÀÀ¶¬A £Oµ»ªAWAl¼.
   m¸¶mé I¶pÁýêfµÀ hÇWÛ Èpd¹à±Ð.. ¶®±¿ qÒd±³ Cné ¶pÁ¶ªåO¸vÀ ¶¢±µÀ¶ªS¸ Gm¸é±ÀÀ. ¤dº SµÀ±¼AW COµÖ hµ¶m ÈpûñAf³ùhÐ rÒmÐô VǶpÁýåAdÉ £m¸é¶mÀ..
   C±ÀÀm¸ m¸¶mé VÇÊpê ¶¢Ã±ÀµÀv ¶¢À±¸e¿ Oµkµv OµAdÉ s¹SµÀAd¹±ÀµÃ?
   VµÃl¸çA.. È¢ÀÀlµdº ¢¸vÃï´¢À j»ª, OµñVÇ´ªo ¶pÁ¶ªåO¸oé Y¹SµñhµåS¸ s¹v´mù VɶªÃå m¸ Sµl¼Oº VɱµÀOµÀm¸é¶mÀ.
   CAh¸ ¶ª±µÀçOµÀn, ¶¢ÀAVµA ¤Àlµ O¸yµÀô V¸¶pÁOµÀn, l¼AfµÀ O¸¶mÀOµÀn, ¶pÁ¶ªåOµA hDZ¼V¸¶mÀ..
                              ....................
   IAhµ ʪ¶pÁ SµfºWAlÐ.. E±µËÈ¢ ÊpavÀ ËÈpS¸ Vµl¼Ê¢¥¹¶mÀ. È¢ÀÀlµdÑô Cv¢¸dÀ hµ»pêqÒ¶¢fµA ¶¢v¶m, EAS¿ô´¨vÑ Vµlµ¶¢fµA Oµ¶¨àA Cn»pAWm¸.. hÍAlµ±µS¸Êm l¸±¼vÑ ¶pf¸â¶mÀ. D ¶pÁ¶ªåOµAvÑ sû¹¶¨ OµÃf¸ CAhµ ¶ªÀvsûµAS¸.. »pvôvOº sÑlûµ¶pfÉdÀôS¸ GAl¼.
   O¸vÀ OÍAVÇA EsìAl¼ ¶pfµÀhµÀ¶médÀô Cn»pAW, Cdà Edà OµlµÀ¶pÁl¸¶¢Àn, ¶pÁ¶ªåOµA ¶pOµÖ¶m Èpd¹à¶mÀ.. ¶¢À±¼ÛqÒOµÀAf¸ sÀO³ ¶¢Ã±³Ö OµÃf¸ Èpd¹à¶mÀ. ¶¢Ã m¸¶mé J¶pÁ¶ªåOµA OÍm¸é l¸AhÐ LOµ sÀO³ ¶¢Ã±³Ö OµÃf¸ OÍAd¹±µÀ. ¶pÁ¶ªåOµA O¸o ÊpavÀ O¸o ¶mvSµ OµÃfµlµ¶mél¼ D±ÀµÀ¶m »ªl¸èAhµA. ¶pñj ¶pÁ¶ªåO¸nO½, q¸wk¿´m Êp¶p±³hÐ Cdà Ê¢»ª Y¹SµñhµåS¸ ¶ª±µÀçh¸±µÀ.. CO¸±¸l¼ Oµñ¶¢ÀAvÑ. m¸¶mén VµÃ»ª ËvÇsñ±¿vvÑ ¶pn VÉʪ ¢¸yµÀô Êm±µÀÛOж¢v»ªAlÉ.
   ¶¢ÀAVµA ¤Àl¼¶mÀAW vÉW O¸¶ªå ¶mfµÀl¸ç¶¢Àn C¶mÀOµÀAdÀAfµS¸Êm SÉdÀ lµSµØ±µÀéAW £n»pAWAl¼..
   "s¹sÀS¸±µÃ! C¶¢ÀîS¸±µÃ!"
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî SÍAhµÀ. ¶p±µÀSÇiå È¢y¹ôv¶mé Oб¼Oµn Oµ¶¨àA ¤Àlµ D¶pÁOµÀn, OµñVÇ´ª ¶ª±µÀçOµÀn È¢y¹ô¶mÀ.
   C¶pêdºOÉ C¶¢Àî ¶¢Ãd¹ôfµÀhÐAl¼.
   "VµÃ»ª VµÃ»ª F ±ÐYÉ ¤À EAdºOÍWÛ Oµ¶mÀOµÀÖAl¸¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é±µÀ «¸±³. J¶¢À±ÀÀAl¼? ¶ªÀY¹hµ ±¸¶¢dÉôlÉA? ImÐé Èmv?" ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àîn ËÈpO½ OºAl¼O½ VµÃ¶ªÃå CfºS¼Al¼ C¶¢Àî. D£fµ qÏdà IhµÀåS¸ GAl¼. vѶpv q¸q¸±ÀÀ G¶médÀôS¸!
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî »ªSµÀØ ¶pfºAl¼.
   "D±µ¶¢Ãî. ¶ªÀY¹hµ Èplµç¶¢Àn¶¨±ÀÀAl¼. CAlµÀOµÊm ±¸vÉlµÀ. ¶plµOÍAfÐ ±ÐY l¸¶¢h³ VɶªÀåm¸éA. ¤ÀOµÀ VÇ»pê qÒl¸¶¢Àn ¶¢WÛm¸. E±µËÈ¢ LOµdÑ ±ÐY±ÀµÃïOµ ¶pmÐôOº ¶¢¶ªÀåAlµ¶¢Ãî."
   C¶¢Àî LOµ «¸±¼ sûµ±ÀµÀAS¸ ¶m¶mÀé VµÃ»ªAl¼. El¼ ¶¢À±¿ s¹SµÀAl¼.. ¶ª¶¬YËÈ¢À¶m ¶pñOµÅi Oºñ±ÀµÀvÀ Y±¼S¼ qÒhµÀAd¹±ÀÀ. l¸nOº sûµ±ÀµÀ¶pfµâA IAlµÀOÐ m¸Oµ±µèA O¸lµÀ. ¶¢Ã d½Vµ±³ ¶plµOÍAfÉyµÀô nAf¸±ÀµÀn, £¶¨±ÀµÃvoé ¶¢ÃOµAlµ±¼O½ sÑlûµ ¶p±¸Û±µÀ.
   ¶pñsûµÀhµö q¸eµ¥¹vvAdÉ CAlµ±¼O½ VµÀvOµ¶m O¸o Coé VÇfµâS¸ GAfµ¶¢Á. CAlµ±µÀ d½Vµ±µÃô s¹lûµïhµ vÉOµÀAf¸ ¶pñ¶¢±¼åAVµ±µÀ.
   ¶¢ÀÀPïAS¸ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô CdÇAfµ±³ lµSµØ±µÀéAX, ȬfºîȪàò´ª ¶¢±µOµÃ.. CAlµ±µÃ ¶pnn ËlǶ¢AS¸ sû¹£AVÉ ¢¸yÉô.
   "l¸¶¢h¸?" C¶¢Àî D¶¥Û±µïAS¸, OÍl¼çS¸ SµdºàS¸ CfµÀSµÀhµÀAdÉ DvÑVµ¶mvÑôAW ËsÇd ¶pf¸â¶mÀ.
   "N C¶¢Àî. ¶¢À±¼ ¶¢Ã EAfµô È¢ÀÀlµdº qÒ±¼ Oµlµ¶¢Àî. È¢ÀÀlµdº ¶¥ÀsûµO¸±µïA. CiåAdÑyµôn, ¶pÁdºàAdÑvôn »pwÛ ¶T¶mAS¸ VDZÀµÃïv. ¶¢Alµ¶¢ÀAl¼ ËÈpÊm C±ÀÀhµ±µÀ. »pvôl¸n sdàvOº, iAfºOº ¤À±¼WÛ¶m ±ÇAfµÀ JvÀ ¶ª±¼qÒ±ÀÀ¶m±ÀÀ." EAOÉËÈ¢À¶m E¶¢öAfº Cn CfµSµOµÀAf¸ vÔOµïAS¸ ¶¢Ãd¹ôfµÀhÐAl¼.
   m¸OµÃÖf¸ £fµÃâ±µAS¸ Cn»pAWAl¼. ¶¢Ã COµÖOº CdÀ¶¢AdºÊ¢A VÉ»ª¶mdÀô m¸OµÀ SµÀ±µÀå vÉlµÀ. C¶ªvÀ hÉf¸ GAlµn OµÃf¸ I¶¢±¼O½ hÇw±ÀµÀlµÀ. O¸OµqÒhÉ ¶¢ÀZÝSµ v¹Adº VµvÀ¶¢ ¶pl¸±¸èvÀ ÈpdàvÉlÉÈ¢Ã.. J¤À hÇw±ÀµÀvÉlµÀ.
   CAhµvÑ m¸¶mé OµÃf¸ ¶¢V¸Û±µOµÖfºOº.
   ¶ªASµi hÇvÀ¶ªÀOµÀn, ±ÇAfµÀ Ê¢wWÛ ¶pAq¸±µÀ.
   ¶¢AS¼ ¶¢AS¼ lµAf¸vÀ ÈpfµÃå È¢zôqÒ±ÀÀAl¸£fµ.
   "I¶¢±¼ DV¸±¸vÀ ¢¸yµô£. ¶¢À¶mA ¶¢lµçm¸é.. J¤À E¶¢öOµqÒ±ÀÀm¸ J¤À DSµ±µÀ. D hµ±µÀ¢¸hµ.. LOµ ¶pÁ¹d CAlµ±¼O½ SµAZ oyµÀô qÒ¶ªÀåAl¼. JA VÉ«¸åA.. ¶ªÀY¹hµ ¶¢À¶mOº IAhÐ VÉ»ªAl¼.. ah¸nOÉ C¶mÀOÐ. Cl¼ OµÃf¸ CAhµ s¹lûµïhµS¸, Êpñ¶¢ÀS¸ VÉʪ ¢¸yµÀô I¶¢±µÀ lͱµÀOµÀh¸±µÀ? CAlµÀOÉ EV¸Û¶mÀ."
   CAhÇAlµÀOºV¸Û±µn OжpAS¸ CfµÀSµÀhµÀ¶mé C¶¢ÀîOº ¶ª±¼ç VÇq¸ê±µÀ m¸¶mé.
   Êm¶mÀ vѶpwOº È¢zô, ¶¢À¡ô ¶pÁ¶ªåOµA j¥¹¶mÀ.
   "Jl¼ Y±¼S¼m¸ ¶¢À¶m ¶¢ÀAWOÉ" CÊm «¸È¢Àhµ m¸OµÀ IAhÐ ¶mVµÀÛhµÀAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ Oµñ¶¢ÀA hµ¶pêOµÀAf¸ ¶¢WÛ¶mm¸éyµÃô hµ¶m ¤Àlµ IAhµ Dlû¸±µ¶pf¸âmÐ hÇw±ÀµÀvÉlµÀ. hµ¶mÀ ±¸OµqÒ±ÀÉÀ¶ª±¼Oº m¸ ¶p¶mÀvÀ Êm¶mÀ VɶªÀOж¢fµA Êm±µÀÛOµÀm¸é¶mÀ.
   OÍné Ctû¶¢Ål¼è VÇAl¼¶m lÉ¥¹vÑô Èmvv »pvôwé odºvÑ ¶¢l¼vÉ»ª Fhµ Êm±¼ê«¸å±µÀd. hµ¶pên¶ª±¼ ¶p±¼»ªæhµÀvÑô hµdÀàOÐSµv ¶¥Oºå ¶ª¶¬YAS¸ ¶¢VÉÛ¶ªÀåAl¼d. ¶¢À¶mOº hµvÀVµÀOµÀAdÉÊm SµÀAfÇ DS¼qÒ±ÀÀ¶mAhµ ¶p¶m¶¢ÁhµÀAl¼.
   E±µËÈ¢±ÐYÂv±ÀµÃïOµ ¶¢WÛ¶m ¶ªÀY¹hµ OÍhµå q¸ñYßn VµÃ»ªAl¼. C¶pêdºOº LOµ Oµ±µñ l¸dÀ ÈpdÀàOµÀn ¶mfµ¶¢SµvÀSµÀhµÀm¸é¶mÀ. Vµv¹O½S¸ CfµÀSµÀvÀ Ê¢¶ªÀåm¸é¶mÀ. ¢¸ï±ÀµÃ¶¢Ãv lûµ±µî¶¢Ã Cn OÍhµåS¸ D¶p±É¶¨´m C±ÀÀ¶m O¸whÐ q¸dÀ q¸hµl¼ OµÃf¸ svAS¸ C±ÀÀAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ ¶ªAhл¨AW¶mdÉô Oµn»pAWAl¼ O¸o, OµyµôvÑô JlÐ sûµ±ÀµÀA.
   ClÉ£Àdº.. m¸OµÀ s¹Sµ±ÀÀhÉ hµ¶mÀ s¹lûµ ¶pfµÀhÐAl¸?
   Êm¶mÀ I¶pêdºO½ OµÀAdÀhµÃ hµ¶m ¤Àlµ Dlû¸±µ¶pfº GAf¸vn OбµÀOµÀAdÑAl¸?
   CAhµ «¸ö±µè¶¢Ã?
   m¸OµÀ ¶¢À¶m¶ªÀù W¶¢ÁOµÀÖ¶¢Àn»pAWAl¼.
                                    ......................
                                          3
   "C±ÀÀhÉ q¸ñYßO¸Ö.. ¶mÀ¶¢Áýö ¶ªÃÖv³ ¶¢Ã±¼qÒh¸¢¸? EAOµ LOµdº ±ÇAfµÀ ÈmvvÑô ¶¢ÀAWSµ Khµ¶¢n f¸Oµà±³ VÇq¸ê±µÀ Oµl¸? EAOµ Êm¶mÀ ¶pmÐôOº ±¸¶mOµÖ±Éôl¸?"
   C¶pÁýêfµÀ ¶ªÀY¹hµ s¹lûµ m¸OµÀ C±µèA C±ÀÀAl¼. hµ¶mOº È¢ÀÀlµdÀéAX C¶mÀ¶¢Ã¶mÊ¢À.. Êm¶mÀ IOµÖfµ ¶¢ÀlûµïvÑ ¶ªÃÖvÀ ¶¢Ã±µh¸mÐ ¶mn.
   Êm¶mÀ O¸o ¶ªÀY¹hµ O¸o sûµ±ÀµÀ¶pfµ¶¢v»ª¶m C¶¢¶ª±µA vÉOµÀAf¸ £lû¼ j±µÀê EVÉÛ»ªAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ ¶¢Ã EAdºOº ±¸n E±µËÈ¢ ±ÐYÂvvѶmà V¸v¹Êm ¶ªA¶Td¶mvÀ Y±¼S¸±ÀÀ.
   COµÖ EAd±³vÑ VɱµsѱÀÉÀ ËVÇhµ¶mï YÄn±ÀµÀ±³ O¸vÉY³ ¶¢Ã EAdºOº C±µËÈ¢ OºvѤÀd±µÀô lµÃ±µA. Cl¼ m¸¶m鶢Àî, h¸hµ±ÀµÀïv EAdºOº lµS¼Ø±µ. CAlµÀOµn hµ¶mÀ F ±ÇAfµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ ¢¸zôAdÑô GAfÉ J±¸êdÀ Y±¼S¼Al¼.
   m¸ O¸yµôOº D¶p±É¶¨´m VÉ»ª¶m f¸Oµà±³ W¶¢±¼Oº VÇÊpꥹ±µÀ..
   "¤À q¸¶pn ËvÇ´pû v¹AS³ Y¹SµñhµåS¸ VµÃ¶ªÀOТ¸w. DdvÀ DfµfµA, s¶ªÀùvÇOºÖAVµfµA, IOµÀÖ¶¢ È¢ÀdÀô IOµÖfµA ¶¢Adº£ VDZÀµÀïOµÃfµlµÀ. Cv¹ C±ÀÀhÉÊm hµ¶mÀ ±ÇAfµÀ O¸yµôhÐ ¶mfµ¶¢SµvÀSµÀhµÀAl¼. Cl¿ VµÃ¶ªÀOµÀAdà Y¹SµñhµåS¸ ¶mfµ¢¸w. ±ÀµÃOºùfÇAd³ C±ÀµÃïOµ Wm¸étû¶méËÈ¢À¶m I¶¢ÀÀOµvÀ ChµÀOÐÖ¶¢fµAvÑ D £lûµAS¸ ¤O³S¸ C±ÀµÃï±ÀÀ. D O¸wOº ¶ªqÒê±³à E¶¢öfµAhÐ ±ÇAfÐ O¸vÀ OµÃf¸ ¤O³ C±ÀÀAl¼"
   EAOÍOµ l¸±ÉAdAdÉ, O¸±µÀ OÍn ËfÇþñ¶¢±³n Èpdºà ±ÐYÄ l¼A»p j¶ªÀOµÀ±¸¢¸w. ¶¢Ã C±¼èOµ ¶p±¼»ªæi ¶pû±µ¢¸vÉlµÀ O¸o, CAhµ P±µÀÛ Èpdàvɶ¢ÀÀ. ±ÐY ±ÐYÂO½ Èp±¼S¼qÒhµÀ¶mé lûµ±µvhÐ ÈmvOº IAhµ¶¢ÁhµÀAlÐ H»¬AVµ¶mÀ OµÃf¸ H»¬AVµvɶ¢ÀÀ.
   EAdºOÍV¸ÛOµ C¶¢Àî ¶¢AdºAdÑôOº È¢zô ¶¢Ad SµdÀàn D¶mÀOµÀn JfµÀ¶ªÀåAdÉ ÊmÊm È¢zô Ml¸±µÛ¶¢v»ª ¶¢WÛAl¼.
   "C¶¢Ãî! ±ÀµÃOºùfÇAd³vÑ È¢¶mÀOµ ¶mÀAW J O¸±Ð, ¶ªÃÖd±Ð ¶¢WÛ m¸ ¤Àl¼¶mÀAW È¢yµô ¶mAlµÀOµÀ ¶ªAhл¨AV¸v¶¢Ãî! Êm¶mÀ o Oµyµô¶¢ÀÀAlµÀ i±µÀSµÀhµÀ¶méAlµÀOµÀ ¶mÀ¶¢Áýö ¶m£Àî¶m lɶ¢ÁfºOº OµÅhµYßhµvÀ VǶpÁýêOÐ. m¸OµÀ E¶pÁýêfµÀ Êm¶mÀ VµlµÀ¶¢ÁhµÀ¶mé ¶ªÃÖv³ IAhµS¸mÐ ¶mWÛAl¼. ¶mÀÊ¢ölÐ C¶mÀOµÀAd¹¶¢n O¸o m¸Oµ¶ªùvÀ ¶¢Ã±µfµA E¶¨àA vÉlµÀ.
   ËÈpS¸ m¸ ¶¢v¶m ¶ªÀY¹hµn OµÃf¸ ¤À±µÀ Vµl¼£¶ªÀåm¸é±µÀ. Cné l¸m¸vÑôOº £l¸ïl¸¶mA SͶpêlµn £¶mvÉl¸? Êm¶mÀ Vµl¼£¶mAhµ O¸vA hµ¶mÀ m¸hÐÊm GAfº ¶m¶mÀé s¹S¸ VµÃ¶ªÀOµÀAdÀAl¼."
   Enéné ¶¢ÃdvÀ VǶpÁýå¶mél¼ hµ¶m WÊmém¸ Cn £¶ªÀåqÒ±ÀÀAl¼ C¶¢Àî.
   ¶m¶mÀé ¶pdÀàOµÀn s¹¶¢Á±µÀ¶¢ÀAl¼.. El¼ lµÀBPAhÐ O¸lµÀ. D¶mAlµAhÐ.
   ¶ªÀY¹hµn m¸ ¶¢ÀAVµA ¤ÀlµOµÃ±ÐÛÈpdºà CAh¸ £¶¢±¼AV¸¶mÀ.
   "nYAS¸m¸? EAOµ ¶¢À¶mA OµwW VµlµÀ¶¢ÁOµÀAd¹¶¢Ã? ¶m¶mÀé ¶pn ¶¢Ãn»pAVµ±¸? C¶ªùvÀ ¶m¶¢ÀîvÉOµqÒhµÀm¸é¶mO¸Ö! ¶pÁd¹àOµ EAhµ ¶ªAhж¨AS¸ I¶pÁýêfµÃ vɶmÀ. C¶médÀô OµÅi COµÖ Iv¹ GAl¼?"
   "¶pû±µ¢¸vÉlµÀ. E¶pÁýêfµÀ O¸¶ªå ¶ª±µÀçOµÀAl¼. m¸¶m鶢Àî, h¸hµ±ÀµÀïvAdÉ hµ¶mOº V¸v¹ E¶¨àA. ¢¸yµôOº OµÃf¸ hµ¶mAdÉ V¸v¹ Êpñ¶¢À.. m¸ ¤Àlµ vÉlµn O¸lµÀ.. È¢ÀÀlµdº ¶¢À¶m¶¢±¸vÀ Oµl¸.. OÍAVÇA IOµÀÖ¶¢ Êpñ¶¢ÀÀAdÀAl¼." ¶mÊ¢ö¥¹¶mÀ.
   "C±ÀÀhÉ CAh¸ ¶ªÀP¹AhµA C¶m鶢Ãd."
   "O¸o m¸OÉ sûµ±ÀµÀAS¸ GAl¼.. ohÐ qÒd½ ¶pf¸vAdÉ."
   "ClÉA ¶¢lµçO¸Ö! I¶pÁýêfµÃ ¶mÀÊ¢ö ¶pû´ªà.. o È¢¶mÀOÉ Êm¶mÀ."
                                 ..........................
   Ê¢À¶¢ÀÀ JfÐ O¸ô¶ªÀ VµlµÀ¶¢ÁhµÀ¶mé¶pÁýêfµÀ, ¶¢Ã sfº VµÃf¸ânOº OÍAhµ¶¢ÀAl¼ ¶¢V¸Û±µÀ. CAlµÀvÑ £lɧ±ÀµÀÀvÀOµÃf¸ Gm¸é±µÀ. LOµ hÇv¹ô£fµ ¶¢À¶¢ÀîvéAlµ±¿é rÏdÑvÀ OµÃf¸ j¥¹±µÀ.
   ¶¢Ã Ȭf³£ÀȪàò´ª m¸ VÉhµ ¶¢Ã ¶ªÃÖv³ SµÀ±¼AW VÇ»pêAV¸±µÀ. Êm¶mÀ ¶¢Ãd¹ôf¸vn ¶¢ÀÀAlµÀ±ÐYÉ VǶpêfµAhÐ, ¶¢Ã m¸¶mé VÉhµ ±¸±ÀÀAVµÀOµÀn q¸¶¢ÁSµAd ʪ¶pÁ ¶¢Ãd¹ôf¸¶mÀ.
   V¸v¹ s¹S¸ ¶¢Ãd¹ôf¸¶mn È¢ÀVµÀÛOµÀm¸é±µÀ CAlµ±µÃ. Cl¿ EAS¿ô´¨vÑ.
   KlÐ hµ±µSµi ¶¢±µOµÃ EAS¿ô´¨ ¤Àfº±ÀµÀ´¢ÀvÑ Vµlµ¶¢fµA s¹S¸ G¶p±ÀÇÃSµ¶pfºAl¼.
   ¢¸yµÀô ±Ðd±¿ Oµôs³ ¢¸yµÀôd. ¶¢ÃOµÀ sÇAXw«¸å¶¢Àm¸é±µÀ. ¶m¶mÀé, ¶ªÀY¹hµo Ê¢À±¿S¸±¼Oº, CAdÉ ¶¢À¶¢Àîwé rÏdÑvÀ j»ªm¸£fµ.. ¶ªÃÖv³ VµÃ»pAVµ¶¢Àm¸é±µÀ ¶¢Ã ȬVÇ´¢À S¸±µÀ. ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀOº D¶¢±µg s¹S¸ GAl¼. I¶pÁýêfÐ nY¹´¢À ¶p±¼q¸v¶mvÑ EWÛAl¼d.
   Ê¢À±¿ S¸±¼hÐ C¶pÁýêfÉ, ¶ª¶¢À±ÀµÀA VµÃ¶ªÀOµÀn  VÇÊpꥹ¶mÀ ¶¢Ã EsìAl¼ SµÀ±¼AW, ¶ªÀY¹hµ ¶¢lÍçlµçn ËȪSµ VɶªÀåm¸é OµÃf¸..
   EAO¸ JËÈ¢Àm¸ O¸¢¸v¹ Cn CfºS¼Al¸£fµ.
   s¹ôO³ sѱ³âvÀ £±¼S¼qÒ±ÀµÃ±ÀµÀn, ¶pS¼w qÒ±ÀµÃ±ÀµÀn.. D ¶pSµÀyµôvÑAW OÍné CAOÇvÀ, C°µ±¸vÀ Cfµâl¼fµâAS¸ Oµn»p«¸å±ÀµÀn VÇq¸ê¶¢ÀÀ. CAhÉ O¸lµÀ.. ¶ªÀY¹hµ LOµ ¶pÁ¶ªåOµA ¤Àlµ ±¸»ª VµÃ»pAWAl¼.
   D£fµ ¶pOµ¶pO¸ ¶m£öAl¼.
   "El¼ ¶m¶¢ö¶¢v»ª¶m E¶¥Ãï O¸lµÀ. O¸o ¤À±µÀ VÇ»pê¶m ËȪþàv³ VµÃÊªå ¶m¢ÍöWÛAl¼" Cm¸é±¸£fµ.
   ¶ªÀY¹hµ OÍAVÇA »ªSµÀضpfºAl¼. D£fµ lµSµØ±µS¸ ¶¢WÛ sûµÀYA ¤Àlµ hµdºà Cm¸é±µÀ,
   "¤À±µÀ CfºS¼¶m£ Êm¶mÀ ¶¢Ã Oµôs³ fº»ªàòd³ ¢¸yµôhÐ VÇ»pê, JËlÇm¸ VDZÀµÀïf¸nOº ¶pñ±ÀµÀi髸å¶mÀ. O¸o F vÑS¸ ¤À±µÀ Êm¶mÀ VÇ»pêAl¼ VDZÀµÃïw."
   J£Àd¶médÀô VµÃ¥¹¶¢ÀÀ.
   CAlµ±¼yµôO½ i±¼S¼ £±¸y¹vÀ ¶¢¶ªÃvÀ VDZÀµÀﶢÀ¶mlµÀ Oµl¸!
   "El¼ VµÃ¥¹±¸ Iv¹ GAlÐ?" ¶ªÃÖvÑô G¶mé SÓñAf³ CAh¸ VµÃ»pAWAl¼.
   J¶¢ÀÀAl¼.. ¶¢Ã¶¢ÀÃvÉ. ¶¥ÀsûµñAS¸ hµÀfºW GAl¼. COµÖfµOµÖfµ ¶¢ÀÀyµô qÏlµvÀ. ¶¢Àlûµï ¶¢ÀlûµïvÑ qÏfµÀVµÀOÍWÛ¶m OµAOµ±¸ñyµÀô. ¶¢ÃOÉA C±µèA O¸vÉ.
   "¤À ¶ªÃÛv³ C±ÀÀqÒ±ÀµÃOµ CAlµ±µÃ JA VÉ«¸å±µÀ?"
   "J¶¢ÀÀAl¼.. dÃﶨ´mOº È¢yÉô ¢¸yµÀô È¢y¹å±µÀ. £ÀS¼w¶m ¢¸yµÀô EAdºOÇzôqÒh¸±µÀ." Y¢¸tV¸Û¶mÀ, C±ÀÇö¢À±ÀµÀAS¸ VµÃ¶ªÃå. F£fµ JA VǶpêsÑhÐAl¼?
   "EAhµ Êpô´ª GAl¼.. ¤À »pñnùq¸v³ S¸±¼n CfºS¼ VµOµÖn S¸±Çâ´m ÈpAVµVµÀÛ Oµl¸! ±ÐYÄ ¶¢AhµÀvÀ Ê¢¶ªÀOµÀn El¼ ¶¥ÀsûµñA VDZÀµÀïVµÀÛ. D S¸±Çâ´m OµÃf¸ ¶¢ÀÀAlµÀ ¶pÁ¹v È¢ÀÀOµÖvÀ, È¢¶mÀOµ ¶pOµÖ È¢ZdsÀv³ù È¢±ÀµÀïVµÀÛ. F J±¼±ÀµÃvÑ hÐdvÀ s¹S¸ Gm¸é±ÀÀ.. CAdÉ Êmv Èpû˱Çþàv³ Cn hÇvÀ«ÒåAl¼. Ê¢À¶¢ÀÀ ¶¢À¡ô D±ÇévôvÑô ¶¢«¸å¶¢ÀÀ. C¶pÁýêfµÀ Oµ¶mÀOµ VÉAY³ Oµn»pʪå, ¤À±µÀ CfºS¼¶m£ E»p꫸å¶mÀ."
   nYÊ¢À.. CikµÀvζªÀåm¸é±µn, n¶méAh¸ ¶¢Ã VÉhµ s¹SµÀ VɱÀÀAV¸±µÀ. O¸o, Cl¼ ±ÐYÄ Y±¼SÉ ¶pn O¸lµn, ¶p±¼§v¶mS¸ VµÃʪå hÇvÀ¶ªÀåAl¼. ¶¢ÀÃvvÑô hµÀ¶pêvÑôOº hµÀOµÀÖvoé ÈmdÉॹ¶¢ÀÀ.. ËsÇdºOº Oµn»pAVµOµÀAf¸. SÐfµv È¢ÀÀlµdÑô Coé q¸´m ¶¢À±µOµvÀ I±µñS¸. ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô Elµç±µÀ ¶pÁ¹ï¶mÀô Gm¸é±µÀ. Elµç±µÀ D±ÀµÃvÀ. ¶mvÀSµÀ±µÃ q¸´m ¶m¶¢ÀÀv¹å±µÀ. ¶¥ÀsûµñAS¸ GAVµ¶¢v»ª¶m ¢¸yÉô q¸fµÀ VɶªÀåAdÉ JA VDZÀµÃïw?
   ȬVÇ´¢À S¸±µÀ OµÃf¸ VµÃ¾ªVµÃfµ¶mdÀô ¶¢l¼vÉ«¸å±µÀ. ¶pdºàAVµÀOµÀn ¶pnȨîAd³ E¶¢ösÑhÉ ¶ª±µêAV³ ±µASµAvÑOº l¼S¼qÒh¸±µÀ ¶¢À±¼.
   "¤À ¶ªÃàfÇAd³ù xf³ j¶ªÀOÐAfº. ÈplµçvOº hÇw±ÀµÀOµqÒhÉ, »pvôvÀ VǶpêVµÀÛ. hµ¶pÁýê vÉlµÀ. oOµÀ ¶¢À¡ô ¶¢Ãd¹ôf¸ânOº Vû¸´mù E«¸å¶mÀ, LOµ ¶pñqÒYv³ Èpdºà ÈpñYÇAd³ VDZÀÀï. Ê¢À¶¢ÀÀ F£nAS³ ¶¢±µOµÃ GAd¹¶¢ÀÀ."
   Êmm¸! m¸¶mé ¶ª¶®±ÀµÀA vÉOµÀAf¸ Csûµï±µè¶m ±¸±ÀµÀfµ¶¢Ã? Cl¿ EAS¿ô´¨vÑ. sûµ±ÀµÀA Ê¢»ªAl¼.. ȬVÇ´¢À J¶¢ÀAd¹±Ð..
   hµv £l¼v¹Û¶mÀ.. JA VÉ«¸å±µÀ?
   ¶ªÃÖvÑôAVµ±ÀÀhÉ ¶pAÈp±ÀµÀï±µÀ..
   ¶pñ±ÀµÀiéʪå qÒv¹.. ¶ª¶®±ÀµÃnOº ¶ªÀY¹hµ GAfµÊm GAl¼.
                                  ......................
   Êm¶mÃ, ¶ªÀY¹h¸ ¶¢Ã EAdÑô ËvÇsñ±¿vÑ OµÃ±µÀÛn ImÐé ¶pÁ¶ªåO¸vÀ VµlµÀ¶¢ÁhµÀAd¹¶¢ÀÀ. I¶pÁýêfµÃ OµÃf¸ Jlµ±ÀÀm¸ Ê¢ÀÊ¢À ±¸±ÀµÀVµÛn, ±¸±ÀµÀ Sµv¶¢Àn ¶¢ÃOµÀ hÐVµÊm vÉlµÀ.
   CAlµ±µÃ CikµÀwé È¢À»pêAVÉ ¶pñ±ÀµÀhµéAvÑ Gm¸é±µÀ. O¸ô¶ªÀvÑô »pvôvAh¸ n¶¥÷sçAS¸ GAfÉdÀô, O¸ô¶ªÀ xfµ±µÀô VµÃ¶ªÀOµÀAdÀm¸é±µÀ. OÍAlµ±µÀ d½Vµ±µÀô, m¸vÀSÉ»ª ÊpavÀ VµÃW±¸hµ ±¸±ÀµÀ¶¢Àn VÇq¸ê±µÀ.
   ¶ªÃÖvAh¸ n¶¥÷þ÷sçAS¸ GAl¼.
   Ê¢À£Àlµç±µA È¢¶mÀOµ sÇAX ¤Àlµ OµÃ±µÀÛn, £Y¹ß¶p¶m hµ±ÀµÃ±µÀ VɶªÀåm¸é¶¢ÀÀ. ¶ªÀY¹hµ CA¥¹vÀ VǶpÁýåAdÉ Êm¶mÀ EAS¿ô´¨vÑ ±¸±ÀµÀf¸nOº ¶pñ±ÀµÀi鶪Àåm¸é¶mÀ. VÉhµÀvÀ, Ê¢yµÀô mÍÈpêdÉàv¹, ±¸»ªAlÉ ±¸»ª, OÍdÉඪÃå..
   È¢ÀÀh¸ånOº hµ±ÀµÃ±µ±ÀÀAl¼. ¶¢À¡ô ¶¢À¡ô Vµl¼£ VµÃ¶ªÀOµÀm¸é¶¢ÀÀ.
   COµÖ dÇ´må vÑ hµ¶m q¸ñYÇO³àOº hµ±ÀµÃ±µÀVÉ»ª¶m ¶p¶¢±³ q¸±ÀÀAd³ ÈpñYÇAdɶ¨´m SµÀ±µÀåOµÀ hÇVµÀÛOµÀm¸é¶mÀ. ¶ªÃÖvÀ È¢¶mÀOµ ¶pOµÖOº È¢zô, ¶ªÀY¹hµOº W¶mé SÍAhµÀhÐ £n»pAV¸¶mÀ. hµ¶mÀ OÍné ¶ª±¼l¼l¼çAl¼.
   C±ÐY ¶¢Àlû¸ï¶mé sûÑY¶mA CikµÀvhÐ ¶ª¶® CAlµ±µÃ im¸é±µÀ. V¸v¹ s¹SµÀAl¼. ±ÐYÄ Cv¹ JA GAfµlµÀ. ÊmËÈmhÉ EAdº¶mÀAW Vµq¸jvÀ, OµÃ±µ j¶ªÀOÇy¹å¶mÀ.
   CAlµ±µÃ iÊm¥¹Oµ, ȬVÇ´¢À S¸±µÀ ¶m¶mÀé »pw»pAV¸±µÀ.
   "JAdº q¸ñY¹ßþé, ¶mÀÊ¢ölÐ VÇq¸êv¶mÀOµÀAdÀm¸é¶¢n £ÀȪ´ª Ê¢À±¿ CAdÀm¸é±µÀ. nYAS¸m¸?"
   Ê¢À±¿S¸±µÀ OµÀhµÃ¶¬vAS¸ VµÃ¥¹±µÀ m¸OÉ»ª. GhµÀåiå ¶¢ÃdvÉm¸.. F »pvôvÑ hµ¶p¶m, nY¹±ÀÀj GAl¸ Cn.
   C¶¢Á¶m¶médÀô hµvÃq¸¶mÀ.
                                 .................
   ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô LOÉ LOµ Èplµç O¸ô¶ªÀ±µÃA GAl¼.. ¶®vÀ v¹Adºl¼. CAlµÀvÑÊm ±ÇAfµÀ, ¶¢ÀÃfµÀ O¸ô¶ªÀvÀ Y±¼SÉl¼. D O¸ô¶ªÀvÑÊm m¸ ¶pñiq¸lµ¶m VǶpêf¸nOº J±¸êdÀ VÉ¥¹¶¢ÀÀ. C¶mÀOÐOµÀAf¸ fº±ÀÀM S¸±µÀ, ¶ªÃÖv³ EÈmùþêOµà±³S¸±µÀ OµÃf¸ ¶¢V¸Û±µÀ, D ¶ª¶¢À±ÀµÃnOº.
   Clµ±ÀÀhÉ C¶ªùvÀ H»¬AVµvÉlµÀ. VÇqÏêlµÃç.. OÍAVÇA sûµ±ÀµÀA Ê¢»ªAl¼.
   ¶¢ÀÀAlµÀS¸ CAlµ±¿é Êp±µÀ Êp±µÀm¸ D¶®önAW, ¶¢WÛ¶mAlµÀOµÀ OµÅhµYßhµvÀ VǶpÁ¹å q¸ñ±µAtûAV¸¶mÀ.
   m¸OÉ D¶¥Û±µïA OµwSÉv¹ ¶¢WÛAl¼ m¸ ¢¸Oµêò¢¸¶¬A.
   Cné ±ÐYÂvÀS¸ Ê¢ÀA IlµÀ±ÍÖAdÀ¶mé EsìAlµÀvoé LOÍÖOµÖ CA¶¥A j¶ªÀOµÀn VÇq¸ê¶mÀ.
   È¢ÀÀlµd VµlµÀ¶¢Á SµÀ±¼AW VÇq¸êw.. CAlµÀOÉ ¶¢ÃOÍOµ ËvÇsñ±¿ O¸¢¸vn VÇq¸ê¶mÀ. ±ÐYÄ ¶mÃï´ª Êp¶p±³vÑAW LOµdÑ ±ÇAfÐ CA¥¹vÀ ¶¢ÃvÑ LOµyµô VÉhµ VÇ»p꫸屵À, q¸ñ±µè¶m ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ. O¸o Cl¼ ¶ª±¼qÒhµÀAl¸? Oµo¶ªA LOµ ¢¸±¸å ¶piñOµ±ÀÀm¸ hÇ»pêAW, C±µSµAd ʪ¶pÁ ¶pñj O¸ô¶ªÀvѶmà »pvôv VÉhµ Vµl¼£Êªå CAlµ±¼O½, ¶pñ¶pAVµAvÑ Y±¼SÉ £Ê¥©¸vÀ hÇvÀ«¸å±ÀÀ.
   hµ±µÀ¢¸hµ s¹ôO³ sѱµÀâv ¶p±¼»ªæi, sÇAXvÀ vÉOµ CAlµ±µÃ OºAlµ OµÃ±µÀÛn, LyÑô ¶pÁ¶ªåO¸vÀ ÈpdÀàOµÀn ±¸±ÀµÀf¸nOº C¶¢¶ªæ ¶pfµfµA VÇq¸ê¶mÀ.
   "¶¢ÃvÑ OÍAlµ±µÀ »pvôvOº ¶ªqÒê±³à CdàvÀ OͶmÀOÐÖf¸nOº OµÃf¸ fµsÀìAfµlµÀ. sÔAf³ ¶pÁ¶ªåO¸vÀAfµ¶¢Á. hÍfµ ¤Àlµ J Dlû¸±µA vÉOµÀAf¸ Iv¹ ±¸«¸å±µÀ?
   ¶¢Ã d½Vµ±µÀô V¸v¹ s¹S¸ q¸e¸vÀ VÇq¸å±µÀ. ¶¢ÃOµÀ ¶¢ÀÔwOµ ¶ªlµÀq¸±ÀµÃvÑô OÍAVÇA ¶ª¶®±ÀµÀA VÉʪå, J ËÈpþñÊ¢d³ ¶ªÃÖvÀO½ j»ªqÒOµÀAf¸ ClµÀíh¸vÀ ¶ªÅ»¨à«¸åA. Ê¢ÀÊ¢ÀA r¸¶mÀô, J¾ªvÀ CfµSµdA vÉlµÀ. OµA¶pÁ¹ïd±µÀô, Dfºdѱ¼±ÀµÀ´¢ÀvÀ CfµSµdA vÉlµÀ. OµÃ±ÐÛf¸nOº, ±¸¶ªÀOÐf¸nOº ¤vÀS¸ GAfÉv¹ ¶¢Ã ¶ªÃÖv³Oº Ȭv³ê VDZÀµÀﶢÀn CfµÀSµÀhµÀm¸éA.
   W¶¢±¼l¿, ChµïAhµ ¶¢ÀÀPïËÈ¢À¶ml¿ LOµdÀAl¼.."
   ȬVÇ´¢ÀS¸±µÀ J£Àd¹ C¶médÀô DlµÀ±¸çS¸ VµÃ¥¹±µÀ. F C¶¢Ãî±ÀÀ ¶¢À±¿ IOµÀÖ¶¢ ¶¢Ãd¹ôfÉ»ª, m¸ GlÐïS¸nOº I¶ª±µÀ ÈpdÇà±ÀµÀïlµÀ Oµl¸ C¶médÀôAl¼ D VµÃ¶pÁ.
   Ê¢À±¿ S¸±µÀ ¶¢ÃhµñA ¶m¶¢ÁýöhµÃ hµvÃq¸±µÀ.. "¶pû±µ¢¸vÉlµÀ VǶpÁýê" C¶médÀô.
   "¶¢ÃOµÀ m¸vÀSµÀ d¹±À³ÀvÇdÀô O¸¢¸w. OµAVÇ l¸dº VÇdô V¸dÀOº È¢yµÃå m¸m¸ C¶¢«¸æ ¶pfµÀhµÀm¸éA. G¶mé LOµÖd½ ¶¢Ã d½Vµ±µôOº ¶ª±¼qÒhµÀAl¼. Ê¢ÀA ¢¸fºhÉ ¢¸yµÀô J¤À C¶m±µÀ O¸o ¶¢ÀÃfµÀ ¶¢Alµv¶¢ÀAl¼ »pvôvOº LOµÖ d¹±À³ÀvÇd³ Iv¹ ¶ª±¼qÒhµÀAl¼?
   ËÈpS¸ CAlµÀvÑ oyµÀô ±¸¶¢Á.. LOµ sOÇdÑô D±ÀµÃ ÈpfµÀhµÀAl¼. Ê¢ÀA ËsÇdºOº È¢yµô SµvA S¸o d½Vµ±µÀô È¢yµô vɱµÀ Oµl¸!
   CAlµÀvÑ ¶¢Ã d½ÊmY±µô ¶p±¼»ªæi ¶¢À±¿ Clû¸ö¶méA. Cl¼ Êm¶mÀ £¶¢±¼AW VǶpêOµÖ±Éôlµ¶mÀOµÀAd¹¶mÀ.. OÍAlµ±µ¶¢Ãî±ÀÀvÀ, ÈmvOº ¶¢ÀÃfµÀ m¸vÀSµÀ ±ÐYÂvÀ ¶ªÃÖvÀOº ±¸±µÀ.. ±¸vɱµÀ OµÃfµ!" COµÖfµÀ¶mé ¶¢ÀSµ¢¸yµôOÉ»ª È¢ÀÀ¶¬¶¢ÃdAS¸ VµÃ¶ªÃå Cm¸é¶mÀ.
   "E¶pêdº ¶¢±µOµÃ ¶¢Ã EsìAlµÀvÀ, ¶¢Ã Oб¼OµvÀ VÇq¸ê¶mÀ. EAOµ Ê¢ÀA VDZÀµÀïsѱÀÉÀ ¶p¶mÀvÀ VÇq¸å¶mÀ.
   ¶¢Ã fº±ÀÀMS¸±¼n, ¶ªÃÖvÀ D¶¢±µgvÑ hÐd ÈpAVµf¸nOº C¶mÀ¶¢Ài E¶¢ö¶¢v»ªAl¼S¸ OбµÀhµÀm¸é¶mÀ. hÐd hµ±ÀµÃ±µÀ VDZÀµÀïfµA ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶¢Ã £l¸ï±µÀèv s¹lûµïhÉ. ¶pñj ±ÐYÄ q¸eµ¥¹v ¶pn Ê¢yµvÀ C±ÀÀqÒ±ÀµÃOµ, LOµ SµAd CAlµ±µA hÐd ¶pn VÉ«¸å¶¢ÀÀ. r¸±Ç´ªà fºq¸±³àÈ¢ÀAd³ ¢¸yµôn, EAO¸ F VµÀdÀà ¶pOµÖv hÐdv ¢¸yµôn CfºS¼ È¢ÀÀOµÖvÀ hÇ«¸å¶¢ÀÀ. l¿nOº ¶pñsûµÀhµöA J¤À P±µÀÛ Èpdà¶mOµÖ±ÉôlµÀ. LOµ D±µÀ ÈmvvÀ ¶ª¶¢À±ÀµÀA Eʪå.. JA VDZÀµÀïSµvȢà VµÃ»p«¸åA. F C¶¢O¸¶¥A EWÛ¶m ¶¢Ã ȬVÇ´¢ÀS¸±¼Oº lûµ¶ml¸vÀ."
   m¸ ¶pñ¶ªASµA DÊp¥¹¶mÀ. ¶®vÑô J ¶¥s綢Àà vÉlµÀ. tfº±ÀµÀAS¸ VµÃ¶ªÃå nvÀÛAfºqÒ±ÀµÃ¶mÀ. ¶¢ÀlûµïvÑ OÍl¼çS¸ EAS¿ô´¨ S¸ñ¶¢À±³ hµ¶pÁýêvÀ ¶¢WÛ¶mdÀôm¸é±ÀÀ. C±ÀÀm¸ hµfµÀ¶¢ÀÀOÐOµÀAf¸ ¶¢Ãd¹ôfÉ¥¹Êm!
   ¶¢ÀÀAlµÀS¸ hɱµÀOµÀ¶mél¼ fº±ÀÀMS¸±µÀ.
   Èm¶¢Àîl¼S¸ Vµ¶pêdÀô OÍdàfµA È¢ÀÀlµvÀÈpd¹à±µÀ.. D hµ±µÀ¢¸hµ ¶¢±µÀ¶ªS¸ CAlµ±µÃ..
   ¶¢Ã ȬVÇ´¢ÀS¸±¼ È¢ÀÀ¶¬A ¶pÁ¶mé£À VµAlµÀñfºv¹ È¢wS¼qÒ±ÀÀAl¼. Ê¢À±¿S¸±µÀ Ctû¶mAl¼¶ªÀå¶médÀôS¸ VµÃ¥¹±µÀ.
   hÐd ÈpAVµf¸nOº D±ÇévÀô ¶ª±¼qÒlµn, LOµ ¶ªA¶¢hµù±µA SµfµÀ£¶¢Àîn Oб¸¶¢ÀÀ Ê¢À±¿n.
   "hµ¶pêOµÀAf¸.. ¶¢ÃOµÃÖf¸ ¶¢´m E±ÀµÀ±³ O¸¢¸w, ¤À±µÀ CfºS¼¶m£ qÏñËÈ¢f³ VDZÀµÀïf¸nOº. Dv³ l¼ sÇ´ªà."
                              ................
   "¢¸´¢.. ¶ªÃ¶p±³ì! EAhµ ©¸±³à ËdÇ´¢ÀvÑ EAhµ s¹S¸.. K O¸´mà tx´¢ l¼´ª." Ê¢À±¿ sÑvÇfµÀ D¶¥Û±¸ï±µèO¸vhÐ qÏS¼fºAl¼.
   Ê¢À±¿, Êm¶mà F È¢À±ÀÀvÑô ʪ鶬A OͶm «¸S¼AV¸¶¢ÀÀ. ¶m¶mÀé Ê¢À±¿ Cn »pv¶¢¶¢Àn VÇ»pêAl¼ hµÊm. ¶¢±ÀµÀ¶ªÀhÐ ¶pn vÉOµÀAf¸ ¢¸yµô CÈ¢À±¼O¸vÑ Êp±µôhÐ, JOµ¶¢Vµ¶mAhÐ ¶ªAsÑlû¼«¸å±µÀd.. ʪ鶬A OµÀl¼±¼hÉ.
   ȬVÇ´¢ÀS¸±µÀ, fº±ÀÀMS¸±¼n OµÃf¸ »pwV¸±µÀ.
   Ê¢À±¿ ¢¸S¸ç¶mA VÉ»ª¶mdÀôS¸Êm, ¢¸yµô ±Ðd±¿ OµôsÀìv ¢¸yµôhÐ ¶¢Ãd¹ôfº, ¶mVµÛYÇ»pê.. ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀOº d¹±À³ÀvÇdÀô, sÇAXvÀ, s¹ôO³sѱ³âvÀ J±¸êdÀ VɱÀÀAWAl¼. ¶pñsûµÀhµöA¢¸±¼ C¶mÀ¶¢Ài j¶ªÀOµÀÊm! ¢¸yµô OµôsÀìv ¢¸yµÀô OµÃf¸ ¶pl¼¶¢ÀAl¼ ¶¢V¸Û±µÀ.
   ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀ hÐd CAhµ hµOµÀÖ¶¢ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ CAhµ CAlµAS¸ hµ±ÀµÃ±µ¶¢f¸nOº »pvôvÉ O¸OµÀAf¸, hµwôlµAfµÀñvÀ OµÃf¸ ¶pn VÉ¥¹±µÀ.
   hÐd fºËYÇ´m CAh¸ ¶¢Ã m¸¶mé Ê¢¥¹±µÀ. D¶¢±µg CAh¸ sû¹S¸vÀ OºAlµ VÉ»ª, £l¸ï±µÀèvn SµÀA¶pÁv OºAlµ £fµSÍdºà, LOÐÖ sû¹SµA LOÐÖ SµÀA¶pÁOº C¶pêYÇq¸ê±µÀ. LOµ SµÀA¶pÁvÑ, JfÐ hµ±µSµi ¶mÀAW LOµdÑ hµ±µSµi ¶¢±µOµÃ »pvôvÀAd¹±µÀ. D SµÀA¶pÁvOº ¶pÁ¶¢Áýöv Êp±µÀô Èpd¹à±µÀ, SµÀv¹u, ¶ªAÈpASµ, Y¹Z, ¶¢ÀvÇô.. Cv¹.
   I¶¢±¼ hÐd s¹SµÀAlÐ.. ÈmvOÍOµ«¸±¼ qÒd½v¹Sµ Èpdºà, ¢¸±¼Oº s¶¬À¶¢Ài E«¸å¶¢Àn VÇq¸ê±µÀ, ¶¢Ã m¸¶mé. D±ÀµÀ¶mOº E¶¨àËÈ¢À¶m ¶pn ¶¢À±¼.
   ¶¢ÀÀAlµÀ sû¹S¸¶m, ¶¢Àlûµï ¶¢ÀlûµïvÑ W¶mé W¶mé v¹¶mÀô Ê¢»ª, VµÀdÃà ¶pÁ¹v È¢ÀÀOµÖvÀ Èpd¹à¶¢ÀÀ. Coé ËȬtñf³ È¢ÀÀOµÖvÉ.. SµÀv¹uvÀ, ¶¢ÀAl¸±¸vÀ, wxôvÀ, È¢Àdàh¸¶¢À±µ È¢ÀÀOµÖvÀ.. ±µASµÀ ±µASµÀv ¶pÁ¹vÀ.. j±µÀS¸ LOµ sû¹¢¸né IAVµÀOµÀn Èpd¹à¶¢ÀÀ.
   LOµ VÐd sû¹±µhµ lɶ¥ ¶pdA, LOµVÐd V¸±³£Àm¸±³, EAOÐVÐd ËȬOб³à sûµ¶¢¶mA.. Cv¹ Êp±µÀqÏAl¼¶m V¸±¼h¸ñhµîOµ ¶ªæv¹voé ¶¢Ã hÐdvÑ Oµn»p«¸å±ÀÀ.
   ¶¢Ã £l¸ï±µÀèv hµAfµÀñvÀ OÍAlµ±µÀ C¶mÀsûµ¶¢A G¶mé hÐd ¶¢ÃvÀvÀ. ¢¸±µAvÑ ±ÇAfµÀ±ÐYÂv VͶpÁýê¶m LOÍÖOµÖ±µÀ ¶pn VÉ¥¹±µÀ.. Cl¿ LOµ SµAd ¶¢ÃhµñÊ¢À. fº±ÀÀMS¸±µÀ OÍAhµ fµsÀì ¶ªÃÖvÀ Ctû¶¢Ål¼èOº OÉd¹±ÀÀAV¸±µÀ. Cl¼ hÐd ¶¢ÃwvOº E¶ªÀåm¸é±µÀ ¶¢Ã ȬVÇ´¢À S¸±µÀ. CAlµÀvÑ OÍAhµ Èpdºà, ¶ªÃÖvÀ sûµ¶¢m¸nOº ±µASµÀvÀ OµÃf¸ Ê¢¥¹¶¢ÀÀ.. Ê¢ÀÊ¢À! ÈpVµÀÛvÃfºqÒ±ÀÀ¶m VÐd, EyµÀô OµdÉàlµSµØ±µ OµÃw ¶pn VÉʪ «¸As±ÀµÀï ¶¢WÛ »ªÈ¢ÀAdÀ ¶pn VÉ¥¹fµÀ. ¢¸yµô¶¢Ãî±ÀÀ ¶ªÀY¶m ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô ¶¢ÀÃfÐ O¸ô¶ªÀ.
   "C¶¢Á¶mÃ.. F ËȬtñf³ q¸ôAd³ù Coé IOµÖfµÀéAW hÇ»pêAV¸±µÀ? E£ V¸v¹ P±¿lµÀ C¶mÀOµÀAd¹Êm.." ËȬl¸ñs¹l³ ±Ðd±¿ Oµôs³ ¶mÀAW ¶¢WÛ¶m LO¸±ÀµÀ¶m D¶¥Û±µïAS¸ CfºS¸±µÀ.
   "C¶¢oé q¸ñY¹ßþé ¢¸yµô r¸lµ±³ «¸ê¶mù±³ VÉ¥¹±µÀ." ȬVÇ´¢ÀS¸±µÀ m¸OÉ»ª VµÃ»ª VÇq¸ê±µÀ.
   "¢¸d³?" CAlµ±µÃ LOÉ «¸±¼ D¶¥Û±µïqÒ±ÀµÃ±µÀ.
   "C¶¢Á¶mÀ «¸±³! ¶¢ÃOµÀ ¶m±µù±¿ GAl¼. Oµfº±ÀµÀA ¶mÀAW hÇ»pêAW EOµÖfµ C¶¢ÀÀîhµÀAd¹±µÀ ¶¢Ã m¸¶méS¸±µÀ. D±ÀµÀÊm F hÐd fºËYÇ´m VÉ»ªAl¼ OµÃf¸."
   CAlµ±µÃ C±ÀÇö¢À±ÀµÀAS¸ VµÃ¥¹±µÀ. hÐdvÀ, ¶m±µù±¿vÀ GAdÉ.. ¶¢À±¼ F C¶¢Ãî±ÀÀ.. EOµÖfµ..
   CAlµ±¼ OµyµôvÑô ¶pñ¥¹é±µèOµA.
   C¶pÁýêfµÀ ¶¢Ã ȬVÇ´¢ÀS¸±µÀ m¸ SµÀ±¼AX, ¶ªÀY¹hµ SµÀ±¼AX, Êm¶mÀ J ¶p±¼»ªæhµÀvvÑ EOµÖ fµ Vɱµ¶¢v»ª ¶¢WÛAlÐ £¶¢±µAS¸ VÇq¸ê±µÀ.
   ¶¢Ã q¸hµ ¶ªÃÖvÀ ¾pûYÂvÀ s¹S¸ ÈpAVÉ¥¹±µÀ. C¶¢oé vÇOµÖvÀ Ê¢¶ªÀOµÀn ¶¢Ã m¸¶mé, ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀ Ctû¶¢Ål¼èvÑ q¸vÀ ¶pAVµÀOµÀm¸é±µÀ. VµlµÀ¶¢±ÀÀhÉ COµÖfºOµAdÉ s¹S¸ ¶¢«ÒåAl¼.. CÊm C¶mÀOµÀAdÀm¸é¶¢ÀÀ. dÇ´må ¶p±¿°µvÑô O¸o hÇw±ÀµÀlµÀ C¶mÀOÐAfº..
   "¤Àv¹Adº £l¸ï±µÀèvÀ ¶¢Ã ¶ªÃÖv³ùvÑ GAdÉ Ê¢ÀA OµÃf¸ J O¸±Íê±Éd³ ¶ªÃÖv³O½ j»ªqÒ¶¢ÀÀ." fº±ÀÀMS¸±µÀ ¶pñ¶¥A»ª¶ªÀåAdÉ.. m¸OµÀ SµÀ±µÀåOÍWÛAl¼..
   D ±ÀµÃOºùfÇAd³.. D hµ±µÀ¢¸hµ Y±¼S¼¶m ¶ªA¶Td¶mvÃ..
   Jl¼ Y±¼S¼m¸ ¶¢À¶m ¶¢ÀAWOÉ Cn H±¼OÉ Cm¸é±¸?
                                  ....................
   G¶médÀôAfº ¶¢Ã ȬVÇ´¢ÀS¸±¼Oº LOµ ¶ªAlɶ¬A ¶¢WÛAl¼..
   EAhµ ¶¢ÀAW hÐd GAl¼ Oµl¸.. l¿nOº O¸¶pv¹?
   E¶pÁýêfº¶pÁýêfÉ OµÃ±µS¸±ÀµÀv È¢ÀÀOµÖvÀ OµÃf¸ O¸¶pÁOÍV¸Û±ÀÀ. CAlµÀvÑ ¶pAfÉ£ ¶¢Àlû¸ï¶mé sûÑY¶mAvÑOº ¢¸f¸vn n¶¥Û±ÀÀAV¸¶¢ÀÀ. EAhµ ¶¢±µOµÃ CAdÉ EOµÖfµ hÐd GAlµn I¶¢±¼O½ hÇw±ÀµÀlµÀ. q¸fµÀ ¶pfºqÒ±ÀÀ¶m sfÉ Oµl¸ Cn C¶mÀOµÀAdÀm¸é±µÀ. ËÈpS¸ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀ ±ÐfµÀâ ¤Àl¼¶mÀAW OÍAVÇA vѶpOº GAdÀAl¼.
   LOµ ¶pOµÖ OµAVÇ.. CAlµÀvѶmÀAW ±¸¶¢fµA ¶¢À¶mÀ¶¨ÀvO½, YAhµÀ¶¢ÁvO½ OµÃf¸ Oµ¶¨àÊ¢À. Coé ¶¢ÀÀyµô VÇdÀô.
   ¶¢ÀÃfµÀ ¶pOµÖv¹ SÐfµvÀ. SÉdÀAl¼ O¸o, sAlµÀvoé HfºqÒ±ÀÀ, ±ÇAfµÀ hµvÀ¶pÁvà ʢy¹ôfµÀhµÀAd¹±ÀÀ.
   hÐd ʢʪ ¶¢ÀÀAlÉ C¶¢oé ¶¢Ã m¸¶mé s¹SµÀ VɱÀÀAV¸±µÀ.
   C±ÀÀhÉ SÐfµ lµÃOº ±¸vɱ¸?
   D ¶ªAlɶ¬A D ±ÐYÉ j±¼qÒ±ÀÀAl¼.
   Êm¶mÃ, ¶ªÀY¹h¸ ¶ªÃÖvÀOÍVÉÛ¶ª±¼Oº, È¢ÀÀhµåA »pvôvAh¸ tOµÖ È¢ÀÀ¶®vɶªÀOµÀn SÉdÀ ËsÇd nvsf¸â±µÀ. OÍAlµ±µ±ÀÀhÉ È¢OºÖ È¢OºÖ JfµÀ¶ªÀåm¸é±µÀ.
   ¶¢ÃOµÀ S¸sûµ±¸ Ê¢»ªAl¼. I¶¢±¼O½ J¤À C¶¢vÉlµÀ Oµl¸!
   CAhµvÑÊm, d½Vµ±µÀô, ȬVÇ´¢À ¶¢V¸Û±µÀ.
   CAhÉ.. LOµÖ «¸±¼S¸ CAlµ±µÃ sûѱµÀ¶¢Àn JfµÀ¶pÁ È¢ÀÀlµvÀ Èpd¹à±µÀ. D JfµÀêOº VÇdô ¤Àlµ G¶mé O¸OµÀvÀ ±ÇOµÖvÀ Vµ¶pÁýêfµÀ VɶªÃå IS¼±¼qÒ±ÀµÃ±ÀÀ.
   "J¶¢À±ÀÀAlµ±¸ñ?" ȬVÇ´¢À DAlÐyµ¶mS¸ CfºS¸±µÀ.
   »pvôvAh¸ ¶pOµÖOº Y±¼S¸±µÀ.
   SÉdÑôAW VµÃʪå.. J¶¢ÀÀAl¼.. È¢ÀÀOµÖvoé sÑfº hµvvɶªÀOµÀn HSµÀhµÀm¸é±ÀÀ. LOµÖ VÇdÀàOº OµÃf¸ ¶pÁ¶¢Áýö vÉlµÀ. DP±¼Oº vÉhµ È¢ÀÀSµØwé OµÃf¸ hÇA¶pÁOµÀqÒ±ÀµÃ±µÀ.
   È¢AdÊm rÒ´m VÉ»ª ¶¢Ã m¸¶mén ±µ¶¢Àîn »pwV¸¶mÀ. C¶¢¶ª±¸nOµÀAdÀAlµn F ¶ªA¶¢hµù±µA È¢ÀÀlµdÑô m¸OµÀ Ȫv³ OÍnV¸Û±µÀ.
   m¸¶mé KlµÀ n¶¢ÀÀ©¸vÑô È¢Ãd¹±³ ËȪOºv³ ¤Àlµ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô Gm¸é±µÀ.
   ¶p±¼»ªæi CAh¸ VµÃ»ª, hµv ¶pAOºAV¸±µÀ.
   "¶pû±µ¢¸vÉlµÀ vÇAfº. È¢ÀÀOµÖvÀ s¹S¸Êm Gm¸é±ÀÀ Oµl¸! ¶¢À¡ô OͶ¢ÀîvÎWÛ ¶pÁ¹vÀ ¶pÁ¹«¸å±ÀÀ. ¶¢Ã ¶¢Ãwn ¶pA»pAW I±µÀ¶¢ÁvÀ C¤ Ê¢±ÀÀ«¸å¶mÀ. O¸o I¶¢Ë±Çþém¸ O¸¶pv¹ ÈpdÀàOТ¸w. E¶pÁýêfµÀ Ym¸vOº hÇw»ªqÒ±ÀÀAl¼ ¤À hÐd SµÀ±¼AW." ¶p±¿°µS¸ È¢ÀÀOµÖv lµSµØ±¼Oº È¢zô VµÃ¶ªÃå Cm¸é±µÀ m¸¶mé.
   s¹SµÀAl¼.. OÓ¾p¶m ¶ªA±µ°µg¸±µèA.. v¹Sµ C±ÀÀAlµ¶m鶢Ãd.
   CdÀS¸ qÒhµÀ¶mé «¸As±ÀµÀï ¶ªÃÖvÑôOº ¶¢V¸ÛfµÀ.. J¶¢À±ÀÀAlжmn.
   "SÐfµvÀ OÍAVÇA IhµÀå ÈpAW SÉdÀOº Sµdºà h¸yµA Ê¢±ÀÀAV¸v¶¢Ãî! ±¸iñyµÀô Êm¶mÀ, ¶¢Ã q¸¶p ¶pfµÀOµÀÖAd¹A. EAhµ C¶méA ÈpfÉå V¸vÀ."
   "¶ªÃÖvÀOº fº±ÀÀMS¸±µÀ EWÛ¶m fµsÀì OÍAhµ GAl¼. ±ÉÊp ¶pn q¸ñ±µAtûAVDZÀÀï «¸As±ÀµÃï! sûÑY¶mA EsìAl¼ vÉlµÀ. ¶¢Àlû¸ï¶méA ¶¢AfºAl¸AdÑô CdºàÈpfÉå ¶ª±¼qÒhµÀAl¼."
   D ¶ª¶¢À¶ªï D £lûµAS¸ j±¼Al¼.
                                 .............
   EAOµ JfÐ hµ±µSµi Èplµç ¶p±¿°µvÀ lµSµØ±µOÍVÉÛ¥¹±ÀÀ. CAlµ±µA ¶¥ñlµèS¸ Vµl¼Ê¢¶ªÀåm¸éA.
   ¶ªÀY¹hµ ¢¸yµô¶¢ÀîOº VÇ»pê ±¸iñyµÀô OµÃf¸ ¶¢Ã EAdÑôÊm GAdÑAl¼.
   "O¸x ¶p±¿VµÛv±ÀÉÀïAhµ ¶¢±µOɶmÈ¢Ãî! C±ÀÀÈmAdÊm EAdºOÍVÇÛ±ÀµÃïv." DÈ¢À ¶¨±µhµÀOº D¶mAlµAS¸ L¶pÁýêOµÀm¸éA Elµç±µA.
   ±É¶pdÀéAX ¶p±¿°µv¶mS¸..
   ¶¢ÃOÉ O¸lµÀ, OºAl¼O¸ô¶ªÀv¢¸yµôOº OµÃf¸ ±É¶pdÀéAVÉ.
   ¶¢Ã EAdº ËsÇd Y¹¶¢À VÇdô ¶¢ÀlûµïvÑ G¶mé sÇAX ¤Àlµ OµÃ±µÀÛn vÇOµÖvÀ VɶªÀOµÀAdÀm¸éA Êm¶mÃ, ¶ªÀY¹h¸.
   ÈTÀvÀô¶m JfµÀ¶ªÃå ¶¢WÛ ¶ªÀY¹hµ O¸yµô¤Àlµ ¶pfºqÒ±ÀµÃ±µÀ hµ¶m ¶¢ÀÃfÐ VÇwô, ±ÇAfÐ VÇwô. LOµVÇwô ±ÇAfµÀ, EAOÐ VÇwô LOµdº VµlµÀ¶¢ÁhµÀm¸é±µÀ, ¶¢Ã syÑôÊm. Èplµç VÇwô, ¶ªÀohµ ¢¸yµô¶¢ÀîhÐ OµÃ±µS¸±ÀµÀvOÇyµÀåAl¼. F ¶ªA¶¢hµù±µA l¸né OµÃf¸ ¶ªÃÖvÀOº ¶pA¶p¶¢ÀnVÇq¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é±µÀ ¶¢Ã ȬVÇ´¢À.
   "JAlÉ.. Oµh¸.. JËÈ¢ÀAl¼? EOµÖfºOÇdÎôV¸Û±µÀ?" l¼SµÀضm vÉW CfºS¼Al¼ ¶ªÀY¹hµ.
   Elµç±µÃ q¸v sÀSµØvɶªÀOµÀn, sÀSµØv¤Àlµ Oµoédº V¸±µvhÐ.. C¶¢Ã±ÀµÀOµAS¸ Gm¸é±µÀ. VÉhµÀvÀ, hÍfµvÀ, ¤¶pÁ VµÃ»pAW s¹¶¢Á±µÀ¶¢Àm¸é±µÀ ¶¢À¡ô.
   IOµÖfµ ¶pfºhÉ COµÖfµ LyµôAh¸ ¢¸hµvÀ. ¢¸yµô vÉhµ VÉhµÀvÀ Oµ£ÀwqÒ±ÀµÃ±ÀÀ. ¶ªÀY¹hµ È¢ÀÀ¶¬A OжpAhÐ I±µñsfºAl¼. ÊmËÈmhÉ ¢¸zôlµç±¿é VµÃfµvÉOµ OµyµÀô¶¢ÀöªÀOµÀm¸é¶mÀ.
   "JA Y±¼S¼Al¼?" hÇvÀ¶ªÃåÊm GAl¼ JA Y±¼S¼AlÐ.. C±ÀÀm¸ ¢¸yµÀô VÇq¸êw Oµlµ.
   "¶¢À±ÉÈ¢Ã.. Ê¢ÀA VµlµÃOµÀAdÀm¸é¶¢ÀO¸Ö.. ÊmÊmÈ¢Ã.. OµÃfºOµvÀ, j»ªÊ¢hµvÀ VɶªÀåm¸é m¸ ¶pvOµ ¤Àlµ.. VÇvÉôȢà IO¸ÖvÀ sd½à ¶pfµÀhÐAl¼. ¢¸AfµôOº D±Ð IOµÖA ¶¢±µOµÀ GAd±ÀÀï Oµl¸! CAhµvÑOº ±ÀµÃl¼Ø±µ¶mé ¶¢WÛAfµÀ. C¶méA ÈpdජÀn C¶¢Àî¶mfºS¼AfµÀ. CÊ¢ÀîA Vɶªål¼.. EAdÑô C¶méA vÉOµÀAfÇ. vÉlµn VÇ»pêAl¼. CAhÉ.. ¶¢À¶¢Àîwélµç±¿é, YÂdÀô ¶pdÀàOµÀn vÉ»p, sÇvÀà j¶ªÀÖn.. lÍASµ ¶¢ÀÀAfµv¹ô±¸.. ¤À±ÇAlµÀOÉ EOµÖfµ.. iAfº lµAfµSµ CAdÃ.." sûѱµÀ¶¢ÀAl¼, Elµç±Ðô Èplµçl¼.
   "¶¢À±¼ C¶¢Àî?"
   "C¶¢Àîn Èmiå¤Àlµ OÍdºàAfµÀ. »pvÀÊªå ¶pvÀOµÀhµ vÉlµÀ."
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶mé ±ÀµÃlµS¼±¼, hÍ£Àîl¼ hµ»pê sv¹lµÃ±³ i±µÀSµÀhµÀAd¹fµÀ. dÃﶨ¶môo, OµA¶pÁ¹ïd±³ Co Ê¢lû¼AW ¢¸yµô¶¢Àî l¸W ÈpdÀàOµÀ¶mé ËÈp¶ªvÀ SµÀAYÂOµÀqÒhµÀAd¹fµÀ.
   EAdÑô I¶¢±µÃ vɱµÀ. m¸¶mé, C¶¢Àî sY¹±µÀ OÇy¹ô±µÀ.. EAdº ¶ª±µÀOµÀvÀ hɶ¢f¸nOº. ¶¢ÃOµÀ hÐfµÀ ¶¢Ã ±ÇAfµÀ Y±µî´m Ȩ¶p±³â OµÀOµÖvÀ, EAdÑô È¢¶mÀOµ C¶¢Ád³ ¶¬Ô´ªvÑ GAfÉ q¸vɱµÀ, Chµn sû¹±µï Gm¸é±µÀ. OµÀOµÖvÀ ±ÇAfµÃ È¢¶mÀOµ Èp±µdÑô i±µÀSµÀhµÃ ¶¢ÀlûµïvÑ SÐfµOµÀ¶mé hµvÀ¶pÁ lµSµØ±¼Oº ¶¢WÛ sûµ±ÀµÀAOµ±µAS¸ È¢ÀÀ±µÀSµÀhµÀm¸é±ÀÀ, OÍhµå¢¸yµô ¢¸¶ª¶m ¶p»ªSµdºà.
   ¶ªÀY¹hµ VÇvÇôzôlµç±µÃ JfµÀ¶pÁ ¶¢ÃÊm»ª, sûµ±ÀµÀAS¸, sÇlµÀ±µÀhµÃ VµÃ¶ªÀåm¸é±µÀ.
   ¶¢Ã q¸vɱµÀ hµvÀ¶pÁ j¶ªÀOµÀn ËsÇdºOº ¶¢V¸ÛfµÀ, OµÀOµÖwé OµdÉ໪.
   D q¸¶pwé VµÃ»ª¶m q¸vɱµÀ OµyµÀô I±µñS¸ WAhµ n¶pÁýêv¹ô C±ÀÀqÒ±ÀµÃ±ÀÀ. ¶¢Ã q¸vɱµÀ, h¸hµS¸±¼ ¶¬±ÀµÃAvÑ, D±ÀµÀ¶m »ªd½vÑ GAdÉ, EOµÖfµÀAfº, ¶¢Ã qÏv¹wé VµÃ¶ªÀOµÀ¶mé È¢AOµ¶mé OÍfµÀOµÀ. ¶¢Ã m¸¶mé ¢¸yµÀô W¶mé¶pÁýêfµÀ ¶¢¶ªÃå qÒhµÃGAfÉ¢¸±µÀ. ¶¢Ã OµAlµ±¼O½ s¹S¸ Cv¢¸dÀ. Chµn DvÑVµ¶mvÀ, ¶¢ï¶¢¶®±µA.. CAh¸ ¶¢Ã v¹SµÊm GAd¹±ÀÀ.
   nAf¸ ¶plµ¶¢ÀÃfÉyµÀô vÉn Ê¢ÀÊ¢ÀA VDZÀµÀïSµvA? ±ÀµÃlµS¼±¼Oº ¶plµ¶®±ÉËyÇþôm¸ IhµÀåS¸, v¹¶¢ÁS¸.. »ªn¶¢ÃvÑô £v´m È¢Ad i±¼SÉ ±Óf½v¹ GAd¹fµÀ.
   "W¶m鶢Ãî! ¤À lµSµØ±µ ¶ª±µêAV³ S¸±¼ ¶mAs±µÀAl¸?"
   GAlµ¶médÀô hµvÃq¸¶mÀ. ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀ Ctû¶¢Ål¼è ¶p¶mÀvOº O¸¶¢v»ª¶m ¢¸yµô ¶mAs±µôoé m¸ Ȫv³vÑ Gm¸é±ÀÀ.
   "LOµ «¸±¼ Oµv¶pAfº."
   ¶ª±µêAV³S¸±¼hÐ ¶¢Ãd¹ôf¸fµÀ ¶¢Ã q¸vɱµÀ. ¶pl¼ n¶¢ÀÀ©¸vÑô D±ÀµÀ¶m È¢Ãd¹±³ ËsÇO³ ¶¢Ã EAdº¶¢ÀÀAlµÀAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ VÇvÇôzôlµç±¿é VµÃ»pAW Y±¼S¼Al¼ VÇq¸êfµÀ. ¶ª±µêAV³S¸±µÀ OµÃf¸ OжpAhÐ ¶¢ÀAfº ¶pf¸â±µÀ. È¢AdÊm rÒ´m j»ª I¶¢±Ç¶¢±¼hÐmÐ ¶¢Ãd¹ôfº, »pvôwlµç±¿é IOºÖAVµÀOµÀn È¢zôqÒ±ÀµÃfµÀ.
   "¶¢Ã Êp±µÀ VǶpêOµAfº s¹sÃ! ¶¢Ã ¤Àlµ ¶pfÉfµÀ«¸å±µÀ." È¢zôqÒhµÀ¶mé ¶ª±µêAV³ ¶ª±É ¶m¶médÀô hµvÃq¸±µÀ.
                                 ....................
   "J¶¢À±ÀÀAl¼?" ¶¢À¶¢Àîwé VµÃ¶ªÃåÊm m¸¶mé CfºS¸±µÀ.
   Ê¢À£Àlµç±µA EAO¸ D ©¸O³ ¶mÀAW hɱµÀOÐvÉlµÀ. ¶¢Ãd¹ôfµvÉOµ qÒ±ÀµÃ¶¢ÀÀ. q¸vɱµÀ ¶¢WÛ Y±¼S¼Al¼ VÇq¸êfµÀ.
   "¶¢À±¼ ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî Iv¹ GAlÐ.. ÈmiåOº lÇsì hµS¼wAl¼ Oµl¸!"
   C¶pÁýêfµÀ ¶ªÀY¹hµvÑ Vµv¶mA ¶¢WÛAl¼. VǶpÁýêvɶªÀOµÀn Cdà Edà VµÃfµOµÀAf¸ ¶p±µÀSÇiåAl¼.
   "m¸±¸±ÀµÀg¸! ¶mÀ¶¢Áýö OµÃf¸ È¢zô VµÃfµÀ J¶¢À±ÀÀAlÐ. El¼SÐ.. C¶¢¶ª±µ¶¢ÀÔh¸±ÀÉÀÈ¢Ã.. E¶¢ÁAVµÀ. DdÑvÑ È¢yµôAfº." ¶¢Ã q¸vɱµÀ m¸±¸±ÀµÀgOº KlµÀ¶¢Alµv ±µÃq¸±ÀµÀwV¸Û±µÀ m¸¶mé.
   m¸±¸±ÀµÀg È¢AdÊm, EAdÑôOº È¢zô sdàvÀ ¶¢Ã±µÀÛOµÀn ¶p±µÀSÇh¸åfµÀ.
                               ...................
   ¶ªÀY¹hµ CdÀ¶¢Adº ¶p±¼»ªæivÑÊm Vµl¼£ ¶p±¿°µ ±¸»ªAl¼.
   ±ÀµÃlµS¼±¼n qÒx¶ªÀvÀ C±Ç´ªà VÉ»ª OɶªÀ Èpdºà, sѶªà´m ¶ªÃÖvÑô Ê¢¥¹±µÀ. ¶plÇèn£ÀlÉyµÀô nAfÉ ¶¢±µOµÃ COµÖfµÀAW VµlµÀ¶¢Á VÇ»p꫸屵Àd. D hµ±µÀ¢¸hµ EAdºOº ¶pA¶pÁh¸±µÀd.
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢ÀîOº Èmiå¤Àlµ ¶pl¼ OµÀdÀô ¶pf¸â±ÀÀ. D£fµ OµÃf¸ OÍfµÀOµÀ ¤Àlµ Êpñ¶¢À ¶¢l¼wAVµÀOµÀAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ hµAfºñ ¶¢ÃhµñA OÍAhµ SµÀgº¥¹fµÀ.. G¶mé LOµÖ »pvôS¸né ËYÇvÀ q¸vÉÝ¥¹±¸ C¶mÀOµÀAdÃ. hµ¶mÀ ¶¢ÃhµñA Ê¢À¾ªåò ¶pn VÉ»ª ¶ªAq¸l¼AWAlµAh¸ ±ÐYÄ h¸S¼, EAdºOÍWÛ Ê¢fº Ê¢fºS¸ in ¶pfµÀOµÀÖAd¹fµÀ.. EAdÑô ¢¸yµÀô im¸é±¸ vÉl¸ Cn VµÃfµOµÀAf¸. È¢ÀÀh¸ånOº OÍm¸éyµÀô ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶ªÀY¹hµ ¶ªAq¸lµ¶m ¤ÀlÉ siO¸±µÀ CAlµ±µÃ.
   "F Ȫv¶¢ÁvÑô JA VÉl¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é±µÀ?" m¸¶mé CfºS¸±µÀ ¶¢Ã DP±¼ ¶p±¿°µ ±ÐYÂ.
   JA VDZÀµÃïw? ¶¢ÃOÉA hÇvÀ¶ªÀ?
   "¤À±µÀ VǶpêAfº m¸m¸é!"
   "Wné CAdÉ ¶p±µÀSÇhÉå DdvÀ DfµOµÃfµlµÀ. ¶mÀ¶¢Áýö OµÃf¸ OµlµvOµÀAf¸ SµfºÊp¶ªÀåm¸éÊ¢Ad¶¢Ãî ¶ªÀY¹h¸? «¸±ÀµÀAh¸ñvÀ, Èm¶¢Àîl¼S¸ ¶mfºW hÐdvÑOº ±µAfº. qÏlµÀç¶mé EOµÖfºOº lµSµØ±ÐôÊm ±ÀÇÃS¸ ȪAd±³ Èpd¹à±µÀ. Elµç±µÃ ±ÀÇÃS¸ Êm±µÀÛOÐAfº. ±ÀµÀÊ¢Àî EAS¿ô´¨ q¸¶ª±ÀÀ¶m LOµ¶¢Ãî±ÀÀn dÃﶨ´mOº ¶¢Ãd¹ôf¸¶mÀ. ±ÐYÄ qÏlµÀç¶mé ±ÇAfµÀ SµAdvÀ, EAS¿ô´¨, Y¶m±µv³ m¸vÇf³Ý Êm±µÀêhµÀAl¼. EAdÑô EAS¿ô´¨, hÇvÀSµÀ Êp¶p±µÀô ¶¢«¸å±ÀÀ.. ±ÐYÄ Vµl¼£, ¤ÀOµÀ ¶mWÛ¶m CA¥¹v ¤Àlµ £¶¢±µgvÀ, £Ê¥ô¶¨gvÀ ±¸±ÀµÀAfº.
   ¶ªÀY¹h¸! ¶mÀ¶¢Áýö ±ÐYÄ ¶pnOº ±¸¢¸w. Cl¼ hÇvÀ¶ªÀ Oµl¸ ¤À EAdÑô?"
   Elµç±µA mбµÀ hDZµÀVµÀOµÀn VµÃ¶ªÃå GAfºqÒ±ÀµÃA.
   ¶pñg¸wOµ CAh¸ ʢʪ»ª ¶¢À¶¢Àîwé CfµÀSµÀhµÀm¸é±µÀ m¸¶mé.
   "LOµ W¶mé ¶ª¶¢±µg." C¶¢Àî ¶¢WÛAl¼ vѶpvÀéAW.
   Elµç±µA OµÀhµÃ¶¬vAS¸ VµÃ¥¹A.
   "dÃﶨ´m d½Vµ±³ È¢zôqÒ±ÀµÃOµ, m¸ lµSµØ±µ ¶¢Ad Êm±µÀÛOТ¸w. Êm±¼êAW¶m£ VÉ»ª VµÃ»p¶ªÀåAf¸w. ±ÐYÄ m¸hÐ ¶¢AdºAdÑô GAdÀAl¼ Oµ¶mÀOµ ¶ªÀY¹hµOº ¶¢À¶m ¶¢Advoé ¶¢VÉÛ¶ªÀAd¹±ÀµÀ¶mÀOÐ.. Woé! oOÉ F ËdÇþñnAS³."
   ¶ªÀY¹hµ OµyµôvÑAW DSµOµÀAf¸ oyµÀô ¶¢VÉÛ¶ªÀåm¸é±ÀÀ. Êm¶mÀ D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ¶ªÀåm¸é¶mÀ.. hµ¶mOº ¶mVµÛvÉl¸? O¸o m¸ CAVµm¸ hµ¶pên È¢AdÊm hÇw»ªqÒ±ÀÀAl¼.
   C¶¢Àî VDZÀÀï ¶pdÀOµÀn m¸¶mé lµSµØ±µS¸ j¶ªÀOÍWÛ, Elµç±¼ O¸yµô ¤Àlµ ¶pfºqÒ±ÀÀAl¼ ¶ªÀY¹hµ.. Elµç±¼ O¸yµôn hµ¶m OµoéyµôhÐ hµfºÊp¶ªÃå.
                                ..................
   In£ÀlÐ hµ±µSµivÑ V¸v¹ CAhµ±µ q¸eµ¥¹vv qÒd½vÑô q¸vÎØm¸é¶¢ÀÀ, Êm¶mà ¶ªÀY¹h¸. ¶¢ÀÀPïAS¸ OºöY³vÑ I¶pÁýêfµÃ Ê¢ÀÊ¢À ¶pû´ªà. ¶¢OµåýÅhµö qÒd½vÑô, ¢¸ï¶ª ±µVµ¶mvÑô OµÃf¸ ±ÇAfµ¶¢, ¶¢ÀÃfµ¶¢, LOÐÖ«¸±¼ ¶pñlûµ¶¢À s¶¬À¶¢ÀhµÀvÀ ¶¢V¸Û±ÀÀ.
   hÍ£Àîl¼vÑ VɱµS¸Êm, ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî ¶¢Ã EAdºOº ¶¢WÛAl¼.
   "«¸±µÃ! Cné lûµ±µvà Èp±¼S¼ qÒ±ÀµÃ±ÀÀ. C¶¢Ãî±ÀÀ ahµA ÈpAVµ¶¢Àn CfµÀSµÀhµÀm¸éfµÀ ¢¸yµô m¸±ÀµÀ¶m." C¶¢Ãî, m¸¶mé Elµç±µÃ D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ¥¹±µÀ. C¶pêdºOÉ ¶plÇèn£Àl¼ ¶¢Alµw¶ªÀåm¸é±µÀ.
   C¶¢ÀîOº OжpA ¶m«¸y¹nOÇOµÀÖhÐAlµn VµÃ¶ªÀåAdÉ hÇw»ª qÒhÐAl¼. IS¸l¼S¸ VµÃ»ªAl¼.
   "¶¢À¡ô ImÐéÈmv?"
   "Jfµ¶¢Ãî?" o±µ¶ªAS¸ CAl¼ ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî.
   "¶¢À±¼ l¿nOº J¤À VDZÀµÀïf¸ ¢¸yµô m¸±ÀµÀ¶m? E¶pêdºOÉ KlµÀSµÀ±µÀ Dfµ »pvôvÀ. EAO¸ IAhµ ¶¢ÀAl¼n OµAd¹±µÀ? G¶mé ¢¸yµôOº SµAZ OµÃf¸ qϱÀµÀï vÉOµ qÒhµÀm¸é±µÀ. ClÉlÐ m¸vÀSµÀ ¶¢ÀÀOµÖvÀ Êm±µÀÛOµÀAdÑAlµn OµÀzô qÒhµÀm¸éfµ¶mÀOµÀAd¹. Ê¢ÀA ¶¢Ãn»pAVÉʪå JA VÉ«¸ådà? Cl¼ vÉOµqÒhÉ ¶¢ÃOµÀ Sµfµ¶¢lµ¶mÀOµÀAdÀm¸é±¸?" lµÀwÊp»ªAl¼ C¶¢Àî.
   ¶ªÀY¹hµ sûµ±ÀµÀAS¸ m¸ È¢¶mÀOµ nvÀÛAl¼. I¶pêdºOµ¶pÁýêfµÀ, J °µgAvÑ VµlµÀ¢¸S¼ qÒhµÀAlжmn, sÇlµÀ±µÀhµÃ ±ÐYÂvÀ vÇOµÖ ÈpdÀàOµÀAdà Im¸éyµÀô SµfµÀ¶pÁhµÀAl¼? m¸OµÀ SµÀAfÇvÑAX s¹lûµ hµ¶mÀéOÍWÛAl¼. ¶ªÀY¹hµ sûµÀYA ¤Àlµ VDZÀÉÀ凉¶mÀ. ahµA ÈpAVµ±ÀÀm¸ ¶ªÀY¹hµn Vµl¼£AV¸wùAlÉ.
   nYA VÇq¸êvAdÉ ¶ªÀY¹hµ m¸ OµAdÉ hÇw¶¢±ÀÀAl¼. O¸OµqÒhÉ m¸OµÀ EAS¿ô´¨ ¶pÁm¸l¼ s¹S¸ GAl¼ Oµ¶mÀOµ EAS¿ô´¨vÑ E±µËÈ¢ ËÈp¶m ¶¢ÃElµç±¼O½ ¶¢Ã±µÀÖvÀ hÉf¸ GAfµfµAhÐ Êm¶mÀ ¶pû´ªà ¶¢¶ªÀåm¸é¶mÀ.
   "G¶mé LOµÖ ¶¢ÀSµ¶mvÀ¶ªÀ ËYÇvÀ q¸v±ÀµÃïfµÀ Sµlµ¶¢Ãî! »pvôS¸fµÀ O¸¢¸vn.. ESµ l¿né lµÀs¹±À³À ¶pA¶pÁh¸dජÃî. I¶¢±Ð JYÇAd³ Oµw¥¹dà. COµÖfµ q¸W ¶pn VÉʪå, ¶pl¼ Ê¢w¶ªå±µAd."" hµv ¶¢AVµÀOµÀn Y¢¸tWÛAl¸£fµ.
   " lµÀs¹±ÀµÃ? COµÖfµ Dfµ»pvôwé JA VÉ«¸å±Ð hÇvÀ«¸? sÑñOµ±ÉY³ VɶªÀåm¸éf¸? qÒx¶ªÀvOº ¶pdºà«¸åA Y¹Sµñhµå. F«¸±¼ OµÃf¸ Dfµ»pvô ¶pÁfºhÉ JA VÉ«¸ådà? Cv¹ OµAdà GAfµ ¶¢v»ªAlÉm¸? n¶mÀé ÊmÊm j¶ªÀOÇzô D¶p±É¶¨´m VɱÀÀ«¸å.." C¶¢Àî sûµlµñO¸z C¶¢h¸±µA IiåAl¼.. I¶pÁýêfµÃ hµ¶mn CAhµ OжpAS¸ VµÃfµ vÉlµÀ Êm¶mÀ. ahµA SµÀ±¼AW O¸lµÀ D£fµ s¹lûµ.. Cl¼ hÇvÀ¶ªÃåÊm GAl¼.
   C¶pÁýêfµ¶pÁýêfÉ ¶ªÀY¹hµO½, m¸OµÃ Cné £¶¨±ÀµÃvà sÑlûµ ¶pfµÀhµÀm¸é±ÀÀ. ¶¢ÃOµÃÖf¸ ¶ªÀY¹hµ hµwôn VµÃ¶ªÀåAdÉ OµfµÀ¶pÁ hµ±µÀOµÀÖ qÒhÐAl¼. Oµyµô OºAlµ ¶mvô V¸±µvÀ, sÀSµØvÀ vÑhµÀOµÀ qÒ±ÀÀ, ¶ª¶méS¸ Ê¢y¹ôfµÀhµÀ¶mé VÉhµÀvÃ.. ¶¢Àn»¨vÑ LOµÖ qÏdÉà Oµn»p«ÒåAl¼.
   "¶ª±É.. ±ÇAfµÀ Ê¢vÀ VÉ«¸å¶¢Àn VǶpÁýê. EAOµ ¶¢À¡ô ¶¢Ã CAhµd Ê¢ÀA ÈpAVÉ ¶¢±µOµÃ ¶¢Ãd¹ôfµOµÃfµlµÀ." m¸¶mé OµwêAVµÀOµÀn C¶pêdºOº D ¶ª¶¢À¶ªïn ¶p±¼¶¨Ö±¼AV¸±µÀ.
   C¶¢Àî ¶¢ÃhµñA ClÉA ¶mVµÛ¶mdÀàS¸ È¢ÀÀ¶¬A Èpdºà, rÒ´m È¢ÃSµÀhÉ EAdÑôOº È¢zôAl¼.
   "J£Àd½.. nYAS¸m¸?" SÍAhµÀvÑ ¶pdàvÉn D¶mAlµA..
   CAlµ±µA vѶpwOº È¢y¹ôA.
                               ...................
                                           
                                    4
   "OµÅiOº G«¸în±ÀµÃ EAYo±¼AS³ O¸vÉY³, O¸A¶p´ª ¾ªd³ ¶¢WÛAl¼d. «¸±ÀµÀAhµñA ¶¢«ÒåAl¼." C¶¢Àî ¶ªAhж¨AS¸ VǶpÁýåAdÉ m¸¶mé, C¶pÁýêfÉ sY¹±µÀ ¶mÀAW hÇWÛ¶m ¾ªödÀô CAlµ±¼O½ ¶pAV¸±µÀ, m¸±¸±ÀµÀgO½, sû¹±µïO½ OµÃf¸.
   COµÖOº I´¢ÀȪd³vÑ ¶¢ÀAW ±¸AO³ ¶¢WÛAl¼. CAlµÀvÑ ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½ O¸vÉY³vÑ ¶¢WÛAlµAdÉ ¶¢À±¼ D¶mAlµÊ¢À Oµlµ!
   «¸±ÀµÀAhµñA COµÖn VµÃ¶ªÃåÊm SµdºàS¸ ¶pdÉඪÀOµÀn ËÈpOº vÉÊp¥¹¶mÀ. F ¶¢ÀÃfÉyµôvѶmà COµÖOµAdÉ qÏfµÀSµÀ Èp±¼S¸¶mÀ. DAhÉ O¸lµÀ.. OÍAVÇA sÎlµÀçS¸ OµÃf¸ GAd¹¶mÀ. EAOÉA.. hÉwS¸Ø vÉÊp¥¹¶mÀ.
   "OµAS¸ñd³ù CO¸Ö!" ¶ªÀY¹hµn VµÃ»ª ¶m£öAl¼ COµÖ.
   "CAh¸ m¸¶m鶢Àî, h¸hµ±ÀµÀïvlɶm¶¢Ãî! m¸hÐ ¶ª¶¢ÀAS¸ ¢¸yµÀô OµÃf¸ Oµ¶¨à¶pf¸â±µÀ." C¶pÁýêfÉ EAdÑôOº ¶¢¶ªÀå¶mé m¸¶m鶢Ãî, h¸hµ±ÀµÀï È¢wS¼qÒhµÀ¶mé È¢ÀÀ¶®vhÐ CAlµ±¿é ¶pvÀOµ±¼AV¸±µÀ.
   C¶¢Á¶mÀ ¶¢À±¼.. hµ¶¢À Oµ©¸ànOº hµS¼¶m ¶pûwhµA ¶¢Êªå I¶¢±¼ËOÇm¸ Gh¸ù¶¬AS¸ GAdÀAl¼ Oµlµ.
   COµÖOº ¾ªd³ ¶¢WÛAl¸nOµAdÉ hµ¶mÀ m¸hÐ ¶m¶¢ÁýöhµÃ G¶méAlµÀOµÀ EAO¸ D¶mAlµA qÏAl¸¶mÀ.
   COµÖ m¸¶m鶢Àî lµSµØ±É GAfº VµlµÀ¶¢Áh¸¶mAl¼, C¶¢Àî ¶®¶ªàvÑô GAfµ¶¢ÀAdÉ OµÃf¸.
   "m¸¶m鶢Àî F ¶¢±ÀµÀ¶ªÀvÑ VDZÀµÀïvɱµÀ±¸.." m¸¶mé OµÃf¸ C¶¢ÀîÊm ¶ª¶¢À±¼èAV¸±µÀ.
   "¶pû±µ¢¸vÉlµÀ. l¸n ¶pn Cl¼ VɶªÀOÐfµÊ¢À O¸Oµ, m¸OµÃ ¶ª¶®±ÀµÀA VÉ«ÒåAl¼. W¶mé »pvô O¸lµÀ Oµl¸! ¶¢ÃOµÃÖf¸ O¸v°É¶pA."
   "LOµ ¶¨±µhµÀ.." CAlµ±µA C¶¢ÀîOÉ»ª VµÃ¥¹A.
   "OµÅiOºO¸ô¶ªÀvÀ È¢ÀÀlµv±ÀÉÀﶢ±µOµÃ ¤À±µAh¸ EOµÖfÉ GAf¸w."
   M´¬.. ±ÇAfµÀ VÉhµÀvà ËÈpOº vÉ»p Vµ¶pêdÀô OÍd¹à¶mÀ. ¶ªÀY¹hµ OµÃf¸ Oµw»ªAl¼.
                               .....................
   Ê¢À¶¢ÀÀ ¶plÐ hµ±µSµiOº ¶¢WÛ¶m OÍhµåvÑô ¶¢Ã q¸eµ¥¹v ¢¸±¼øOÐhµù¶¢A Èplµç IhµÀå¶m Y±µq¸vn, ¶¢Ã ȬVÇ´¢ÀS¸±µÀ n±µä±ÀÀAV¸±µÀ. ¶¢Ã q¸eµ¥¹vn lµhµåhµ j¶ªÀOµÀ¶médÀôS¸, s¹SÐSµÀwé VµÃ¶ªÀå¶mé ±Ðd±¿ Oµôs³ ¶pñ¶¢ÀÀPÀwé, ¶pñsûµÀhµö Clû¼O¸±µÀwé, ¶¢Ã ±ÀµÀÈ¢ÀîvÉïn, ±ÀµÀ´¢À»pS¸±¼n.. CAlµ±¿é »pv¢¸vn ¶pñiq¸l¼AV¸±µÀ. ¶ª±µêAV³ S¸±µÀ ¶ª±É ¶ª±¼. Chµ¶mÀ sñi¶¢ÃvÑ, sÇl¼±¼AVÐ, sûµ±ÀµÀÈpdÑà VµÀdÀà¶pOµÖv »pvôvÀ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô VɱÉv¹Sµ ¶¥ñ¶¢À¶pfº, ¶¥ñlµè j¶ªÀOµÀm¸éfµÀ. I¶¢±¼OÉ Oµ¶¨àÈ¢ÀÀWÛm¸ DlµÀOÐf¸nOº hµ±ÀµÃ±µÀS¸ GAd¹fµÀ.
   "Cné syµôvÑô¶mà W¶¢±Ðô VÉ«¸å±µÀ.. ¤À±ÉAlµ¶¢Ãî E¶pÁýêfµÀ Èpd¹à±µÀ?" ¶¢Ã OµAlµ±¼O½ ¶¢WÛ¶m ¶ªAlɶ®né ChµÊm s±ÀµÀdÈpd¹àfµÀ ȬVÇ´¢ÀS¸±¼hÐ.
   ¶¢Ã ¶ª±µêAV³ Êp±µÀ v°µîg³. ¶¢±ÀµÀ¶ªÀ ¶¢ÀÀËÈpþë KlµÀ OµAdÉ GAfµlµÀ. JlÐ q¸±¿à CAdà i±µOµÀÖAf¸, "¶pñYvÀ" CAdà h¸¶phµñ±ÀµÀ ¶pf¸åfµÀ. ȬVÇ´¢ÀS¸±¼Oº lµÃ±µ¶pÁ sAlûµÀ¶¢Á.
   "ClÉ ¶¢À±¼ ¶¢À¶m ¶pñhÉïOµhµ. ¶¢À¶m ¶ªÃÖvÀéAW È¢ÀÀlµdº s¹V³ dÇ´må ¶p±¿°µvÀ ±¸«ÒåAl¼.J Y¶m¶¢±¼vÑmÐ »pûsñ¶¢±¼vÑmÐ CAdÉ ¢¸yµÀô ¶ª±¼S¸Ø ¶p±¿°µvOº hµ±ÀµÃ±µ¶¢ÁhµÃ GAd¹±µÀ. VµlµÀ¶¢Á ¤Àlµ ¶¥ñlµè hµS¼ØqÒhµÀAl¼. E¶pÁýêËfÇhÉ Cné qÒd½vÑô¶mà CAlµ±µÃ Gh¸ù¶¬AS¸ q¸vÎØAd¹±µÀ. ¶¢À¶mA »pwW¶m ¢¸yµÀô OµÃf¸ P¹¡S¸ GAd¹±µÀ.. Ehµ±µ ¶ªÃÖyµô qÒd½ GAfµlµÀ Oµl¸.. J¶¢ÀAd¹¶¢Á v°µîg³?" Oµ¶mÀsζ¢ÀîvÀ ËÈpOº vÉ»p CfºS¸±µÀ.
   ¢¸±¼øOÐhµù¶¢A VDZÀµÃïvn C¶mÀOµÀm¸éOµ Èpdºà¶m ±ÇAfÐ ¶ª¶¢ÃÊ¢¶¥A Cl¼. l¸AdÑô d½Vµ±µôhÐ q¸dÀ ¶plÐ hµ±µSµi ¢¸yµôA, In£Àl¼, hÍ£Àîl¼ O¸ô¶ªÀv xfµ±µÀô q¸vÎØm¸éA.
   "nYÊ¢À CO¸Ö! ¶¢ÀAW Kfº±ÀµÃ. m¸ hµ±µ¶pÁ¶m JA VDZÀµÃïvÑé VǶpêAfµO¸Ö.. ¶¢Ã ËȪ¶mïAhÐ hµ±ÀµÃ±³.."
   "JA vÉlµÀ.. ±ÀµÀÈ¢ÀîvÉïS¸±¼n, ¤ËvÇhÉ ±ÀµÀ´¢À»p S¸±¼n hÐvÀOÍVÉÛ s¹lûµïhµ ol¼." 
   "¶ª±É.." vÉW È¢yµôsѱÀµÃfµÀ.
   "sûµvÉ ¢¸fºÊ¢.. I¶pÁýêfÐ Oµ¶mÀOÐÖOµÀAf¸ IOµÖfºOÇzô JA VÉ«¸å´¢?" CAlµ±µA ¶mÊ¢ö¥¹A, v°µîg³C¶mé ¶¬f¸¶¢ÁfºOº.
   "±¸R ¶pÁ¶mé£À ¶¢ÀÀAlµÀ ±ÐYÂ.. C¶pÁýêËfÇhÉ Èªv¶¢Á EVÉÛ ¶pn hµ¶pÁýêhµÀAl¼. ±¸RvÀ OµdºàAVµÀOÐf¸nOº HyµôOÇzô¶m ¢¸yµÀô OµÃf¸ i±¼SÍ«¸å±µÀ. «¸±ÀµÀAhµñA m¸vÀSµÀ SµAdvOº. ¶¢Ã »pvôvÀ D¶®ö¶m ¶piñOµ hµ±ÀµÃ±µÀ VÉ«¸å±µÀ. ¤À Èpñ´ªvÑ Ê¢±ÀÀAW Èpfµh¸¢¸?"
   "Csì! »pûdºàAS³ ÈpdÉॹ±¸O¸Ö? CdôÊm.. hµ¶pÁýêhµÀAl¸? EAOµ È¢yÎôV¸Û?"
   CAlµ±¼O½ Ctû¢¸lµA VÉ»ª È¢zôqÒ±ÀµÃfµÀ v°µîg³ C¶mé. Èplµç, W¶mé hÉf¸ vÉOµÀAf¸ CAlµ±µÃ Chµné Cv¹SÉ »pvÀ«¸å±µÀ.
   "¶¢ÀÀAlµÀS¸ ¶¢À¶m ¶ªÃÖvÀOº LOµ xfµ±¼é I¶mÀéOТ¸w. ¶plÐ O¸ô¶ªÀ C¶¢Ãî±ÀÀvÃ! VǶpêAfº." ȬVÇ´¢À S¸±µÀ CfµÀSµÀhµÀAdÉ CAlµ±µÃ m¸OÉ»ª VµÃ¥¹±µÀ.
   "q¸ñYßOµÖ!" LOµdÉ SÍAhµÀv¹ £n»pAWAl¼ CAlµ±¼l¿.
   "¶ª±É.. ¶ªÀY¹hµn ȪOµAf½ôfµ±³S¸ ÈpdÀàOµÀAl¸¶¢Ã? I¶¢±¼O½ CsûµïAhµ±µA vÉlµÀ Oµl¸?"
   "M.. vÉlµÀ Ê¢Àfµ´¢À."
   EAOµ Dhµ±µÀ¢¸hµ VµO¸ n±µä±ÀµÃvÀ j¶ªÀOµÀm¸é±µÀ. Cné ±µO¸v qÒd½vÀ, O¸ô¶ªÀv ¢¸±¿S¸ n±µö»¬AVµf¸nOº ¶¢Ã ¶plÐ O¸ô¶ªÀ C¶¢Ãî±ÀÀvn Oµ£Àd½vÀS¸ Ê¢¥¹±µÀ. ¶¢Ã hÇvÀSµÀ d½Vµ±³ ±¸Yïv°ºî S¸±µÀ ¶¢Ã CAlµ±¿é ¶p±µïÊ¢°º«¸å±µÀ. »pfº Ê¢Àfµ´¢À DdvOº ¶ª±É ¶ª±¼..
   E¶pÁýêfµÀ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô KlµÀ ¶¢Alµv ¶¢ÀAl¼ Gm¸é±µÀ. ¶plÐ O¸ô¶ªÀvÑÊm E±µËÈ¢ ¶¢ÀAl¼ Vɱ¸±µÀ dº»ªvÀ hÇVµÀÛOµÀn.
   ±Çf½.. ¶¢´m, dÃ, jñ.. C¶médÀôS¸ ¶p¶mÀvÑôOº ¶pñÊ¢¦AV¸¶¢ÀÀ.
   C¶pÁýêfÉ LOµdÑ O¸ô¶ªÀvÑ Vɱ¼¶m »pvôv lµSµØ±µÀéAX, m¸vÀSµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ VµlµÀ¶¢Á ¶¢ÃÊm»ª ¶plÐ O¸ô¶ªÀvÑ Vɱ¼¶m £¶¢ÀvOµÖ ¶¢±µOµÃ CAlµ±¼O½ ¶p¶mÀô VÇq¸ê¶¢ÀÀ.
   £¶¢Àv¹ ¢¸yµôl¼ ¶¢±µASµv³ lµSµØ±µ JlÐ H±µÀ. hÍ£Àîl¼ q¸¶ª±ÀÀAl¼. È¢AdÊm Èpzô VÉ¥¹±µÀ. ChµåS¸±¼l¼ ¶¢Ã H±É. O¸¶pÁ±¸nOº ¶¢WÛ¶m¶pêdÀéAX Chµå ¶¢Ã¶¢Àv lµSµØ±µ ¶¢ÀAW Êp±É hÇVµÀÛOµÀAl¼. OµÀdÀà £À¶¨´m OµdéAS¸ hÇVµÀÛOµÀn X±µvOº r¸v³ù, ¾pOÐvÀ OµÀdºà ±ÐYÂOº ¶¢Alµ ËÈpS¸ ¶ªAq¸l¼AVÉl¼. CAh¸ s¹S¸ GAdÉ Ené OµkµvÇv¹ ¶¢«¸å±ÀÀ?
   £¶¢Àv È¢ÀÀSµÀfµÀ, E±µËÈ¢ JyµÀô nAfº¶m ±ÀµÀÀ¶¢OµÀfµÀ.. Glµï¶¢ÀA CAdà i±¼S¸fµÀ. CAlµÀvÑÊm ±ÐYÂOº ±ÇAfÍAlµwVÉÛ ¢¸±µÀ. ±ÐY OµÃw ¶¢«ÒåAl¼ Oµl¸ Cn hµwôlµAfµÀñvÀ H±µÀOµÀm¸é±µÀ. Glµï¶¢ÀAVɶªÃå ¢¸yµô Oб¼Oµ j±µOµqÒhÉ Dhµî¶¬hµï VɶªÀOµÀAdÀm¸é¶mn Oº±µ¶ªm¸±ÀÀvÀ qÒ¶ªÀOµÀn CAdºAVµÀOµÀm¸éfµÀ. È¢AdÊm D±É꫸嶢Àn ¶¢Ãd EWÛ¶m hÐdº ¢¸yµôn H±µÀOж¢Àn ËȪSµ VÉ¥¹fµÀ m¸±ÀµÀOµÀfµÀ.
   CAhÉ.. hµwôOº Sµ±µí¥ÑOµA, OµdÀàOµÀ¶mé l¸nOº Oµyµô¶¢ÀÀAlµÀ XOµdº £ÀS¼v¹±ÀÀ.
   ChÉå ¶pdÀà¶pdºà, dº¾ª hÇ»pêAW ¶ªÃÖvÑô Vɱ¼êAWAl¼.
   "¶mÀÊ¢ö m¸OµÀ OÍfµÀOµ±ÀÀm¸ OµÃhµÀ˱Çm¸. s¹S¸ VµlµÀ¶¢ÁOµÀn GlÐïSµA VDZÀµÃïw." OµoéyµôhÐ «¸Sµ¶mA¶pÁhµÀAl¼ ±ÐYÄ sfºOº.
   £¶¢ÀvOµÖ ¶ªÃÖvÀ ±ÀµÀÃnr¸´¢À ±µASµÀlÉ X±µ OµdÀàOµÀmͶªÀåAl¼. CAlµ±¼OµAdÉ Èplµç±ÀÀm¸, »pvôvhÐ Oµw»ª ¶ª¶¢Ã¶mAS¸ DfµÀhµÀAl¼, Cvô±¼ VɶªÀåAl¼, VµlµÀ¶¢ÁhµÀAl¼.
   OµÀdÀô, CwôOµvÀ s¹S¸ ¶¢VµÀÛOµ¶mÀOµ, ʪàY³ CvAOµ±µg ¶pn £¶¢ÀvOº C¶pêS¼AV¸±µÀ.
   ¶ªÃÖvÀ D¶¢±µgAh¸ hÐd Ê¢¥¹±µÀ. ¶¢À±¼ ¶pûA°µ´m IOµÖfµ?
   D ¶ª¶¢À¶ªïn v°µîg³C¶mé j±¸ÛfµÀ. ¶ªÃÖvÀ ¶pOµÖÊm LOµ qÒ±µAsÑOµÀ ¶ªævA GAdÉ l¸AdÑô VɶªÀOÐf¸nOº ¶p±¼î¶¨´m hÇV¸ÛfµÀ. CAhÉ O¸lµÀ.. Cl¼ I¶¢±¼ËOÇm¸ EVÉÛ ¶¢±µOµÃ ¶ªÃÖvÀ SÓñAf³ OºAlµ ¢¸fµÀOж¢VµÛn OµÃf¸ O¸S¼hµA hÇV¸ÛfµÀ. D ¶ªævA OµAVÇ m¸¶mÀOµÀn GAl¼. l¸né jʪ»ª, ¶¢ÀÃfµÀ ¶pOµÖv¹ SÐfµ OµÃf¸ OµdºàAV¸fµÀ ±ÀµÀ´¢À»p S¸±¼ OÐd¹vÑAW.
   ¶¬À.. ±¸YÂS¸±µÀ hµvÀVµÀOµÀAdÉ lÇsìvOº OÍlµ¢¸? ±ÀµÀ´¢À»p S¸±¼ lµÅ»¨àvÑ ¶pfºAl¼.. EAOµ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀOÉA?
   OºñhµA ¶ªA¶¢hµù±µÊ¢À Iv¹SÐ nlûµÀvÀ hÇ»pêAW, ËÈp¶m m¸vÀSµÀ SµlµÀvÀ Ê¢±ÀÀAV¸±µÀ ¶¢Ã ȬVÇ´¢À, ¶ª±µêAV³ ¶ª¶¬O¸±µAhÐÊm. ¶¢À±¼ O¸ô¶ªÀvÀ ÈpAVÉÊªå ¶ª±¼qÒlµÀ Oµl¸!
   OÍhµå d½Vµ±µôn È¢±ÀµÀïfµÊ¢À O¸OµÀAf¸ £l¸ï ¢¸vAd½±µôn OµÃf¸ OÍAhµ¶¢ÀAl¼n Ê¢¥¹±µÀ.
   CAlµ±µÃ C¶mÀOµÀ¶méAhµ s¹S¸ VǶpêOµqÒ±ÀÀm¸, ¶ªÃVµ¶mwWÛ, Csû¹ï«¸vÀ VɱÀÀAWm¸ V¸vÀ Oµl¸!
                               ........................
   EAOµ, ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀ ¢¸±¼øOÐhµù¶¢A ±ÇAfµÀ ±ÐYÂvÀAl¼..
   «¸±ÀµÀAO¸vA m¸vÀSµ±ÀÀAl¼. £¶¢ÀvOµÖ »pvôvVÉhµ Ê¢l¼Oµn hµ±ÀµÃ±µÀ VɱÀÀ«ÒåAl¼. ¶ªÀY¹hµ VÇvÇôzôlµç±µÃ OµÃf¸ ±µASµÀO¸S¼h¸vÀ Sµ´¢À Èpdºà CiOºAVµfµAvÑ ¶ª¶®±ÀµÀA VɶªÀåm¸é±µÀ.
   CAlµ±µÃ I¶¢±¼ ¶p¶mÀvÑô ¢¸yµÀô j±¼Oµ vÉOµÀAf¸ i±µÀSµÀhµÀm¸é±µÀ.
   CAhµvÑ..
   ¶ªÃÖvÀ SÉdÀ lµSµØ±µ ÈTÀvÀô¶¢Àn SÐv £n»pAWAl¼. ¶pl¼¶¢ÀAl¼ ËÈpS¸ ¶¢ÀSµ¢¸yµÀô, OÍAlµ±µÀ Dfµ¢¸yµÀô ¶¢WÛ, ÈplµçS¸ ¶¢Ãd¹ôfµÀhµÀm¸é±µÀ. JfµÀ¶pÁvÀ.. C±µÀ¶pÁvÀ..
   ȬVÇ´¢À S¸±¼hÐ ¶ª¶® CAlµ±µA ËsÇdºOÇy¹ôA.
   SÉdÀ ¶pdÀàOµÀn ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî JfµÀ¶ªÃå C±µÀ«ÒåAl¼. ¶ªÀY¹hµ m¸vÀSÐ VÇwô C¶¢Àî OµÀWÛyµôvÑAW mÐdÑô Ê¢vɶªÀOµÀn VµÃ«ÒåAl¼. ¶ªÀohµ, YÂdàAh¸ ±ÉS¼qÒ±ÀÀ, JfµÀ¶pÁhÐ ¢¸W¶m OµyµôhÐ, SÉdÑôAW VµÃ¶ªÃå JlÐ VÇqÒåAl¼.
   ËsÇd ¢¸yµÀô ¶¢WÛ DdAOµA OµwS¼AVµOµÀAf¸ SÉdÀOº h¸yµA Ê¢±ÀÀAV¸±µÀ ¶¢Ã ȬVÇ´¢À.
   h¸yµA j±ÀÀAW, ¶ªÀY¹h¸¢¸yµô¶¢Àîn vѶpwOº ±µ¶¢Àîm¸é±µÀ. ¶ªÀohµ OµÃf¸ C¶¢Àî È¢¶mÀOÉ lµÃ±¼ ¶¢VÉÛ»ªAl¼.
   "JËÈ¢ÀAlµ¶¢Ãî?"
   JfµÀ¶ªÃå ȬVÇ´¢À S¸±¼ O¸yµô¤Àlµ ¶pfºqÒ±ÀÀAl¼ ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî.
   "¶ªÀY¹hµ m¸±ÀµÀ¶m Ê¢À»ªåò ¶pÊmÛ¶ªåfµÀ Oµlµ¶¢Àî. D±Ð CAhµ¶ªÀæ ËÈp¶mÀAfº OºAlµ ¶pfºqÒ±ÀÀAfµÀ.. JËÈ¢ÀAlÐ JÈ¢Ã.. D¶ªêh¸v³v G¶méfµAd. ¤À±µÀ ¶ªÀY¹hµ¶mAq¸vÇ. Êm¶mÀ qÒvɶmÀ LOµÖl¸né."
   ¶ªÀY¹hµ «¸ægÀËÈ¢qÒ±ÀÀ nvÀÛAl¼.
   Êm¶mÀ n¶ªù¶®±ÀµÀAS¸ ȬVÇ´¢À S¸±¼ ¶¢AOµ VµÃ¥¹¶mÀ. EAdÑô C¶¢Ãî, m¸¶mé OµÃfµ vɱµÀ. COµÖn VµÃf¸ânOº È¢y¹ô±µÀ. ±¸iñOº ¶¢«¸å¶¢Àn VÇq¸ê±µÀ.
   ȬVÇ´¢À S¸±µÀ Ȫv³ j»ª v°µîg³C¶méOº rÒ´m VÉ¥¹±µÀ.
                                ...................
   ¢¸±¼øOÐhµù¶¢A CAlµ±µÃ È¢ÀVµÀÛOµÀÊmv¹ Y±¼S¼Al¼, ȬVÇ´¢À S¸±µÀ D¦AW¶mdÉô.. ¶ªÀY¹hµ vÉn vÑdÀ m¸OµÀ s¹S¸ hÇw»ªAl¼. ¶m¶mÀé ofµv¹ CAdºÈpdÀàOµÀn, ±¸¶¢ÀÀn È¢Ad vOµ÷þîgÀfºv¹.. hµvÀVµÀOµÀAdÉ OµyµôvÑô oyµÀô i±µÀSµÀhµÀm¸é±ÀÀ.
   ¶®»ªêdv³vÑ ±ÇAfµÀ ±ÐYÂvÀ j¶ªÀOµÀn ¶ªÀY¹hµ hµAfºñ qÒ±ÀµÃfµÀ. ¶¢À±¼ ¶ªÀY¹hµ ¶ªASµi J£Àdº?
   EAOµ Vµlµ¶¢ SµvÀSµÀhµÀAl¸?
   CdÀ¶¢Adº ¢¸yµô EAdº ¶p±¼¶ªÀæhµÀvÀ I¶pêdºO½ ¶¢Ã±µ¢¸?
   ¶pl¼Ê¬¶mÀ ±ÐYÂvÀ SµfºWqÒ±ÀµÃ±ÀÀ.
   ±ÀµÃAiñOµAS¸ ¶ªÃÖvÀOÇzô ¶¢¶ªÀåm¸é¶mÀ. ¶pÁ¶ªåOµA jÊªå ¶ªÀY¹hÉ OµAdº ¶¢ÀÀAlµÀ nvÀ«ÒåAl¼.
   "Woé! I¶¢±µÀm¸é vÉOµqÒ±ÀÀm¸ ¶¢À¶m ¶pn ¶¢À¶mA VɶªÀOµÀ qÒhµÀAf¸w. J Elµç±µÃ a£hµAvÑ I¶pêdºO½ Oµw»ª GAfµvɱµÀ. I¶pÁýêfÐ C¶pÁýêfµÀ £fºqÒ¶¢v»ªAlÉ. ˱ÇvÀ ¶pñ±ÀµÃgAvÑ J±µêfÉ Êªé¶¬A v¹AdºÊ¢ F sAlû¸voé. hÇSµOµ hµ¶pêlµÀ. Cl¼ LOµ ±ÐY¹.. ±ÀµÃËsûÇ C±µËÈ¢ ¶ªA¶¢hµù±¸v¹ CAhÉ. £fºqÒ¶¢fµA, ¶¢À¡ô ¶¢À¡ô Oµv¶¢fµA.. CAh¸ £lû¼ n±µä±ÀµÀA. W¶mé ¶¢±ÀµÀ¶ªÀvÑÊm IAhÐ a£h¸né VµÃ¥¹¶¢Á. oOµÀ ¶mÀÊ¢ö n¶médº n±µä±ÀµÃvÀ j¶ªÀOµÀm¸é¶¢Á. ±É¶pÁ Iv¹ Sµfµq¸vÑ Êm¶mÀ VǶpê¶mOµÖ±ÉôlµÀ." m¸¶mé m¸ ¶pOµÖ¶m OµÃ±µÀÛn hµv n¶¢ÀÀ±µÀhµÃ Cm¸é±µÀ.
   D±ÀµÀ¶m sûµÀYA ¤Àlµ hµv DnÛ OµyµÀô ¶¢ÀöªÀOµÀm¸é¶mÀ.
   "q¸ñYßO¸Ö!"
   Oµv¹ nY¶¢Ã?
   GwOºÖ¶pfº OµyµÀô hDZ¼V¸¶mÀ. nYÊ¢À! IlµÀ±µÀS¸ ¶ªÀY¹hµ..
   m¸¶mé O¸yµô lµSµØ±µ OµÃ±µÀÛAl¼ ¶ªÀY¹hµ. C¶¢Àî OµÃf¸ vѶpvÀéAW ¶¢WÛAl¼.
   "JAdº ¤À EAdº ¶p±¼»ªæi ¶ªÀY¹h¸?" m¸¶mé OÉ»ª VµÃ»ª hµv ¶¢AVµÀOµÀAl¼.
   "m¸OµÀ ¶mvÀSµÀ±µÀ VÇvÇôyµô±ÀµÃï! C¶¢Àî E¶pÁýêfµÀ OµÃ±µS¸±ÀµÀvOº È¢yµôvÉOµ qÒhÐAl¼. s¹S¸ o±µ»ªAW qÒ±ÀÀAl¼. Èplµç VÇwô ¶ªÀohµ È¢À»¬l¿ ¶pdéAvÑ LOµzôAdÑô ¶pn VɶªÀåAl¼.. Cné ¶p¶mÀvÃ. ¶¢Ad lµSµØ±µÀéAX. ¢¸yµÀô ¶¢ÀÃfµÀ Ê¢w«¸å±µÀ. ¶¢Ã m¸±ÀµÀ¶m Gm¸é ¶¢ÃOµÀ J¤À EVÉÛdÑfµÀ O¸lµÀ. CAlµÀOÉ ¶m¶mÀé, VÇvÇôyµôn ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ VµlµÀ¶¢ÁOж¢ÀAl¼ C¶¢Àî.
   v°µîg³C¶mé EvÀô OµdºàVÉÛ OµAd¹ñOµà±³ ¶mÀAW v°µ ±µÃq¸±ÀµÀw»pêAWAfµÀ. Cl¼ Èpdºà, ȢñÀÀm¸ s¹l³ lµSµØ±µ OµÃ±µS¸±ÀµÀv OÍdÀà Èpf¸å¶mAdÑAl¼ C¶¢Àî. Cv¢¸ËdǶm ¶pÊm Oµl¸n."
   "DvÑVµ¶m s¹S¸Êm GAl¼ Oµl¸?"
   "s¹S¸Êm GAl¼ O¸o.. SµÀhÉål¸±µÀô, lµAl¸ ¢¸AfµÀô CAlµ±¿é VµÃ¶ªÀOТ¸w, OÍdàAdÉ. ¤ËvÇhµl¸ Cn.."
   "v°µîg³hÐ ¶¢Ãd¹ôfº JlÐ J±¸êdÀ VÉl¸çAvÉ. ¶mÀ¶¢Áýö ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀSµ ¶¢WÛ VµlµÀ¶¢ÁOÐ."
   ¶ªÀY¹hµn VµÃ¶ªÀåAdÉ s¹lûµn»pAWm¸, ¶¢À¶m¶ªÀvÑ ¶ªAhж¨¶¢Àn»pAWAl¼.. ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ ¶¢WÛ VµlµÀ¶¢ÁOÐSµvÀSµÀhµÀ¶méAlµÀOµÀ.
                            .........................
   C¶mÀOÐOµÃfµlµÀ O¸o, OÍAhµ¶¢ÀAl¼ ¶¢À¶mÀ¶¨ÀvÀ G¶mé¶pêdºOµAdÉ vɶm¶pÁýêfÉ ¢¸yµô VµÀdÃà G¶mé ¢¸yµô a£h¸vÀ «¸¾pûS¸ ¶mfµWqÒh¸±ÀÀ.
   ¶ªÀY¹hµ hµAfºñ qÒ±ÀÀ D±Çévô±ÀÀAl¼. m¸¶mé, ¶ª±µêAV³ v°µîg³ Oµw»ª OµÃ±µS¸±ÀµÀv ©¸¶pÁ hDZ¼»pAV¸±µÀ ¢¸yµô¶¢Àî VÉhµ, D£fµ OбµÀOµÀ¶médÀôS¸Êm.
   ¶¢ÀAf½Oº È¢zô ±¸¶¢f¸nOº DdÑ OµÀl¼±¸Û±µÀ. E¶pÁýêfº¶pÁýêfÉ VµÀdÀà¶pOµÖv O¸vovÀ, O¸AÈpôO³ùvÀ s¹S¸ ¶¢¶ªÀåAfµfµAhÐ J tZÈm´ª q¸ñ±µAtûAWm¸ s¹S¸ Y±µÀSµÀhÐAl¼.
   ¶¢ÃOµÀ EAS¿ô´¨ Êm±¼êm¸£fµ lµS¼Ø±µ, ¶ªÀohµ qÏlµÀç¶mé È¢zô dÃﶨ´m VÇ»pêAVµÀOµÀAdÑAl¼, vÇOµÖvÀ.. »¬Al¿, EAS¿ô´¨. È¢À»¬ç¶pdéAvÑ ¶pn ¶¢ÃÊm»ªAl¼.
   "¤vÀAdÉ Jlµ±ÀÀm¸ ¶p±¿°µvÀ ËÈpþñÊ¢d³S¸ ±¸«¸å¶mO¸Ö! E¶pêdºËOÇhÉ.. ¶¢Ã ¢¸ïq¸±¸nOº V¸vÉdÀô ¶¢Êªå V¸vÀ VµlµÀ¶¢Á." CÊm¶ªÀåAl¼. Vµv¹O½S¸ VµÀ±µÀOµÀS¸, CAlµ±¿é DOµdÀàOµÀÊmv¹ ¶¢Ãd¹ôfµÀhµÃ ¶¢ÀÃfµÀ ÈmvvÑôÊm s¹S¸ v¹sû¹vÀ ¶¢VÉÛv¹Sµ VÉ»ªAl¼. ÈmvOº ¶pl¼Ê¢vÀ £ÀSµvfµÊ¢À O¸Oµ, EAdºfµÀ ¶¢ÀAl¿ D±ÐSµïOµ±µËÈ¢À¶m iAfº iAdÀm¸é±µÀ.. ±ÐYÄ £ÀS¼w¶m OµÃ±µS¸±ÀµÀvhÐ.
   £ÀS¼w¶m VÇvÇôyµÀô J SÍfµ¢¸, EsìAl¿ vÉOµÀAf¸ VµlµÀ¶¢ÁOµÀAdÀm¸é±µÀ, ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑôÊm.
   Ê¢À£Àlµç±µA.. ¶pÁ¹±¼åS¸ VµlµÀ¶¢Á ¤ÀlÉ lµÅ»¨à nw¶pÁhµÀm¸éA.
   ¶plÐ O¸ô´ª ¶p±¿°µvÀ ±¸¥¹Oµ, ¶¢À¶m¶ªÀ, ¶¥±¿±µA OµÃf¸ hÉwËOǶmdÀô Cn»pAWAl¼.
   KlµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ, ¶¢Ãl¼ C¶mÀOÍn, È¢ÀvOµÀ¶¢vÑ nlµñvÑ OµÃf¸ ClÉ DvÑVµ¶mhÐ Sµfº»p¶m ¶¢Ã ¶ªÃÖv³n ¶¢l¼w È¢y¹ôvAdÉ IAhÐ s¹lûµS¸ GAl¼.
   ȬVÇ´¢ÀS¸±µÀ, ¶¢Ã d½Vµ±µÀô.. ¶¢À¶¢Àîwé Êp±µÀ Êp±µÀm¸ lµSµØ±¼Oº »pwW ¶¬hµÀåOµÀn ¤fÐÖvÀ ¶pwO¸±µÀ.. hÍ£ÀîlÐ hµ±µSµi ¢¸zôWÛ¶m ¤fÐÖvÀ £AlµÀvÑ.
   "¤À±µÀ EAhµ Oµ£ÀdÇf³S¸ Gm¸é±µÀ Oµ¶mÀOµÊm, ¤À hµ±µÀ¢¸hµ EAO¸ IOµÀÖ¶¢ »pvôvÀ Vɱ¸±µÀ. I¶pêdºO½ ¤À s¹V³ Dlµ±µ÷ËÈ¢À¶mlÉ. LOµ ¶pvPA ¤Àlµ CAlµ±¼ Êp±µÃô ±¸±ÀÀAW m¸ Sµl¼vÑ Èpdºà«¸å¶mÀ."
   ȬVÇ´¢À S¸±µÀ ¶¢Ãd¹ôfµÀhµÀAdÉ.. CAlµ±µA È¢OºÖ È¢OºÖ Jf¸ÛA.
   ¶pñj ¶ªA¶¢hµù±µA ¶pÁ¹±µö £l¸ï±µÀèvÀ Oµv¢¸vn.. LOµ ¶ªA¶TA J±¸êdÀ VɶªÀOТ¸vn n±µä±ÀÀAVµÀOµÀn, sû¹±µËÈ¢À¶m ¶¬Ålµ±ÀµÃvhÐ s±ÀµÀdºOº ¶¢V¸ÛA.
                             ...................
   ¶p±¿°µËvÇqÒ±ÀÀ¶m ±ÇAfµÀ ±ÐYÂvOº..
   "CAOµÀv³! ¤À±µÀ J¶¢À¶mÀOÐOµÀAdÉ LOµdfµSµV¸Û?" J£Àd¶médÀô VµÃ¥¹±µÀ m¸¶mé. Êm¶mÀ COµÖfÉ OµÃ±µÀÛn Êp¶p±³ VµlµÀ¶¢ÁhµÀm¸é.. ¶¢Àlûµï ¶¢ÀlûµïvÑ hÇw±ÀµÀn EAS¿ô´¨ ¶pl¸vÀ ±¸¶ªÀOµÀAdÃ.
   "EAOµ Êm¶mÀ ¤ÀOµÀ sû¹±µAS¸ GAfµ lµvÀÛOж¢dÉôlµAOµÀv³. Jlµ±ÀÀm¸ GlÐïSµAvÑ Vɱµl¸¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é."
   s¹AsÀ ÊpwÛAl¼ ¶ªÀY¹hµ. I¶pÁýêfÐ Ev¹ CfµÀSµÀhµÀAlµn C¶mÀOµÀAdÀm¸é O¸o.. EAhµ hµö±µS¸..
   "IAlµÀOµ¶¢Ãî? E¶pÁýêfµÀ m¸OɤÀ sû¹±µA O¸lµÀ ¶mÀ¶¢Áýö. ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸Êm GAfµVµÀÛ, Oµo¶ªA o fºS¿ñ C±ÀÉÀï ¶¢±µËOÇm¸." ¶¢ÀÅlµÀ¶¢ÁS¸ Cm¸é±µÀ m¸¶mé."
   ¶ªÀY¹hµ C¶¢¶ª±µA E¶pÁýêfµÀ ¶¢ÃOµÀ CAhµ IOµÀÖ¶¢ vÉlµÀ. hµ¶mÀ VÇÊpêl¼ OµÃf¸ nYÊ¢À. EAdº ¶p¶mAh¸ m¸±¸±ÀµÀg sû¹±µï VÉ«ÒåAl¼. C¶¢Àî OµÃf¸ ÈplµçS¸ J¤À VDZÀµÀïdÉôlµÀ. ÊmËÈmhÉ LOµÖl¸Êmé È¢zôqÒSµvÀSµÀhµÀm¸é.. IAhµ lµÃ±µËÈ¢Àm¸ DdÑvÑ. C±ÀÀm¸.. Cv¢¸ËdÇqÒ±ÀÀ, ¶ªÀY¹hµ LOµ sû¹SµËÈ¢ÀqÒ±ÀÀAl¼ ¶¢Ã a£h¸vÑô.
   C¶pÁýêfÉ m¸¶mé VÇ»pê¶m Ê¢l¸Ahµ q¸eµA SµÀ±µÀåOµÀ hÇVµÀÛOµÀm¸é¶mÀ.
   "vÉlµAOµÀv³. m¸ «¸æ±ÀÀ £ÀAW Êm¶mÀ DvÑWAVµfµA hµ¶pÁýê. VµlµÀ¶¢ÁOТ¸vAdÉ ËÈpþñÊ¢d³S¸ IAhµ ¶¢±µËOÇm¸ Vµlµ¶¢VµÀÛ. E¶pÁýêfµÀ C¶¢Àî ¢¸ïq¸±µA OµÃf¸ s¹S¸Êm GAl¼. CAlµ±µÃ OµfµÀ¶pÁnAf¸ iAdÀm¸é±µÀ.
   "¶ª±É¶m¶¢Ãî! o E¶¨àA. JA VÉl¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é¶¢Á?"
   ¶ªÀY¹hµ Êmv VµÃ¶pÁvÀ VµÃ¶ªÃå nvÀÛAl¼.
   "VǶp궢Ãî.."
   "CAOµÀv³! C¶pÁýêfµÀ ¶¢À¶mOº lͱ¼Oº¶m q¸q¸±ÀÀn LOµ Cm¸lû¸¶¥ñ¶¢ÀAvÑ Èpd¹à¶mm¸é±µÀ Oµl¸! COµÖfµ ¢¸yµôOº D±ÀµÃv C¶¢¶ª±µA GAlÉȢà Oµ¶mÀOÐÖSµv±¸?"
   ¶ªÀY¹hµ.. D±ÀµÃ v¹Sµm¸? Ê¢À£Àlµç±µA Oµw»ª Iné OµvvÀ Oµm¸éA? KKdº, ±ÀµÀ´mKdº.. »ª£v³ù.. SµÃñ´p ¶¢´m..
   IAlµÀOºv¹ ¶¢Ãd¹ôfµÀhÐAl¼?
   "¶ªÀY¹h¸! I¶¢±µËÈ¢Àm¸ o ¶¢À¶m¶ªÀ Oµ¶¨àÈpd¹à¶¢Ã?" ±µÀlµèËÈ¢À¶m SÍAhµÀhÐ CfºS¸¶mÀ.
   ¶ªÀY¹hµ lÇsì i¶médÀà VµÃ»ª, m¸ ¶pOµÖOº ¶¢WÛ OµÃ±µÀÛn sûµÀYA VµÀdÃà VɱÀÀï Ê¢»ªAl¼.
   "vÉlµO¸Ö! CAhµ ¶¢Ãd¶mlµÀç. ¤À±µÀ ¶m¶mÀé ¤À EAdÑô ¶¢Àn»¨v¹SÉ VµÃ¥¹±µÀ. C±ÀÀm¸ m¸ ¶p±¼lû¼vÑ Êm¶mÀAf¸w Oµl¸! ¤À ¶ª¶®±ÀµÀA vÉOµqÒhÉ EAhµ ¶¢±µOµÀ ±¸Sµvm¸? Êm¶mÀ IOµÖfº OÇyµÀåm¸é¶mÃ? ¶pñj Ȫv¶¢Á ±ÐY¶m ¤ÀhÐÊm SµfµÀ¶pÁh¸¶mÀ. hµ¶pêOµÀAf¸. S¸f³ q¸ñ£À´ª.." Èmiå ¤Àlµ VDZÀÀï ÈpdÀàOµÀn CAl¼.
   CAlµ±¼ È¢ÀÀ¶®vÑOº O¸¶ªå ¶m¶¢Áýö ¶¢WÛAl¼.
   "q¸q¸±ÀÀn IOµÖfµÀAV¸±µAOµÀv³?"
   C¶¢Á¶mÀ Oµl¸.. D q¸¶pOº E¶pÁýêfµÀ ¶plÇʬfÐ ¶plÇçn£ÀlÐ ÈmvvÀAd¹±ÀÀ. ¶mfºVɶªÀåAdÀAlÉÈ¢Ã! Êmm¸ £¶¨±ÀµÀA ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶¢À±¼ÛqÒ±ÀµÃ.
   m¸vÀSµÀ ±ÐYÂvÀ EAdÑô GAVµÀOµÀn, ¶¢À±µÀm¸fµÀ IOµÖfºOÐ j¶ªÀOÇzôqÒ±ÀµÃ±µÀ m¸¶mé, ¶¢À¶mA EAhµ Èplµç s¹lûµïhµ j¶ªÀOÐvɶ¢Àn C¶¢Àî CAdÉ. OµÀhµÃ¶¬vAS¸ m¸¶mé ¶¢AOµ VµÃ¥¹¶mÀ.
   m¸¶mé DvÑW¶ªÀå¶médÀôS¸ È¢ÀÀ¶¬A Èpd¹à±µÀ, VǶpêV¸Û vÉl¸ Cn.
   "¶pû±µ¢¸vÉlµAOµÀv³.. D q¸¶p m¸OµÀ lͱ¼OºAlµn I¶¢±¼O½ VǶpê¶mÀ."
   m¸¶mé EAO¸ ¶¢ÀÔ¶mAS¸Êm Gm¸é±µÀ.
   "CAOµÀv³! ¤ÀOº¶¨àA vÉOµqÒhÉ VǶpêlµÀçvÇAfº. EAOÇOµÖfµ±ÀÀm¸ ¶pn lͱµÀOµÀhµÀAlÉȢà VµÃ¶ªÀOµÀAd¹¶mÀ."
   "ClÉA vÉlµÀ. E¶pÁýêfµÀ Cl¼ C¶¢¶ª±µ¶¢Ã Cn.."
   ¶ªÀY¹hµ J¤ÀVǶpêvɶmdÀô Èplµ¶¢ÁvÀ OͱµÀOµÀÖAdà nvÀÛAl¼.
   "E¶pÁýêfµÀ D q¸¶p IAlµÀOµÀ? oOµÀ O¸¢¸vAdÉ IOµÖËfÇm¸ ¶pn VµÃ«¸å¶mÀ. J O¸v³ ȪAd±³vÑmÐ.. ahµA OµÃf¸ IOµÀÖ¶¢ÁAdÀAl¼. C±ÀÀhÉ ±¸iñ ¶pÁ¹d ¶pn VDZÀµÃïwù ¶¢¶ªÀåAl¼."
   "m¸OµÀ »pvôvhÐ Sµfµ¶pfµA E¶¨àA CAOµÀv³! CAlµÀOÉ ¶¥±µg¸v±ÀµÀA CAdÀm¸é¶mÀ."
   CAhµvÑ C¶¢Àî vѶpvÀéAW ¶¢WÛ LOµ W¶mé O¸S¼hµA EWÛAl¼.
   "EAlµÀvÑ Cfµñ´ª GAl¼ VµÃfµÀ. Ê¢ÀA ¶¥±µg¸v±ÀµÀAvÑ Vɱ¼êAVµvÉlµÀ. ¶¢ÃOµÀ hÇw»ª¶m ¢¸yµÀô ÈpAVµÀOµÀAd¹¶¢ÀAdÉ EV¸Û¶¢ÀÀ. ¢¸yµôOº »pvôvÉô±µÀ. J ¶pÁ¹ÈmmРȢzô hÇVµÀÛOµÀAl¸ ¶¢À¶mÀOµÀAdÀAdÉ.. C¶pÁýêfÉ F q¸¶p lͱ¼OºAl¼. ¢¸zôAdÑô D±ÀµÃhÐ ¶pn vÉlµÀ. CAlµÀOÉ CAOµÀv³ ¶¢Ãd¹ôfµdÉôlµÀ. D±µëÊmY³ C±ÀÀhÉ sÑvÇfµÀ r¸±¸îwd½´ª GAd¹±ÀµÀn.. C£ hµ»pêAVµÀOж¢VµÛn, ¢¸yµÀô OµÃf¸ ¶ª±É Cm¸é±µÀ."
   Êm¶mÀ OµÃf¸ È¢zô D O¸S¼hµA VµÃ¥¹¶mÀ.
   "C±É.. ±¸Y³ CAOµÀv³! ¶¢À¶mA C¶pÁýêfµÀ q¸¶p ¶pÁdºàmÐñYÂOº È¢y¹ôA Oµlµ¶¢Ãî? ¶ªÀY¹h¸! ¶mÀ¶¢Áýö OµÃf¸ ¶¢V¸Û¶¢Á.. SµÀ±µÀå vÉl¸?"
   ±¸Y³ CAOµÀv³, m¸¶mé ¶ª¶®lû¸ï±ÀµÀÀvÀ. D±ÀµÀ¶m ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½vÑ qÏñÈpû¶ª±³. V¸v¹ ±ÐYÂvOº CAdÉ ¶pl¼Ê¬ÊmyµôOº q¸¶p ¶pÁdºàAlµn m¸¶mé CAdÉ O¸sѶª¶mÀOµÀm¸é¶mÀ.
   ¶ªÀY¹hµ D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ»ªAl¼. sÃ±Ç sÀSµØvÀ, GASµ±¸v YÂdÀà.. ¶pdÀà ¶p±¼Oºg½.. ClÉm¸ C¶pÁýêfµÀ W±¼S¼qÒ±ÀÀ¶m sÎAhµvÑ VµÀdàsÇdºà VÇdÀàhͱµñvÑ £»ª±Ç±ÀµÀïsfºAl¼? LOµ Cm¸lûµn ÈpAVµÀOµÀn CAhµ s¹S¸ ¶pÁdºàmÐñY VÉ¥¹±¸?
   "¢¸yµÀô Cm¸lûµ C¶mÀOж¢dÉôlµ¶¢Ãî! ¢¸zôAdÑôOÍV¸ÛOµ EAOµ Cm¸lûµ Iv¹ C¶¢ÁhµÀAl¼?" ¶ªÀY¹hµ ¶¢À¶m¶ªÀvÑ DvÑVµ¶mvÀ Sµñ»¬AW¶mdÀô Cm¸é±µÀ m¸¶mé.
   "EAOÇOµÖËfÇm¸ ¶pn VµÃ¶ªÀOµÀAd¹¶mÀ. LOµ«¸±¼ Êm¶mÃ, q¸ñYßO¸Ö È¢zô q¸¶pn VµÃfµV¸Û CAOµÀv³?"
   "hµ¶pêOµÀAf¸. E¶pÁýêfÉ rÒ´m VÉ»ª CfµÀSµÀh¸¶mÀ."
                             ............................
   ±¸Y³ CAOµÀv³ EvÀô ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½ O¸A¶p´ªvÑ GAl¼. £¥¹vËÈ¢À¶m ¤lûµÀvÀ, Èplµç Èplµç VÇdÀô.. «¸±ÀµÀAO¸vA È¢y¹ôÊ¢ÀÈ¢Ã.. D¶®ôlµAS¸ GAl¼.
   F ¶¢ÀlûµïÊm m¸¶mé O¸±µÀ OÍm¸é±µÀ. ¶mvÀSµÀ±µA O¸±µÀvÑÊm È¢y¹ô¶¢ÀÀ. ¶¢ÀlûµïvÑ COµÖn O¸vÉY³ s±ÀµÀdºOº ±µ¶¢Àîn hµ¶mn OµÃf¸ Oµw¥¹¶¢ÀÀ. COµÖOº E¶pÁýêfµÀ Èplµç±¼OµA ¶¢WÛAl¼. ¶m¶¢ÁýöhµÃ ¶¢Ãd¹ôfºAl¼. CAh¸ C¶¢Àî qÒwOµ.. m¸YÄS¸Ø, ¶m¶¢ÁýöhµÃGAdÀAl¼.
   "m¸ ¤Àlµ OжpA qÒ±ÀÀAl¸O¸Ö?" ¶ª±µl¸S¸ CfºS¸¶mÀ.
   "o ¤Àlµ JA vÉlÉ.. JlÐ C¶pÁýêfµÀ VµlµÀ¶¢ÁhÐ sÀ±µñ Ê¢fÇOºÖqÒ±ÀÀ.. CAlµ±¼ ¤Àl¸ OжpA ¶¢VÉÛl¼. W¶¢±¼Oº m¸¤Àlµ OµÃf¸. E¶pÁýêfµAd¹¢¸.. CAh¸ LOµ ¶pñ¢¸¶¬AvÑ È¢zôqÒhµÀAd¹¶¢ÀÀ. JA VɶªÀåm¸é±µÀ Ȫv¶¢ÁvÑô? M±¼±ÀµÀAdɶ¨´m OбµÀùvÉËÈ¢Àm¸.."
   "JA vÉlµO¸Ö! ¶ªÀY¹hµ IOµÖËfÇm¸ ¶pmÐô Vɱµh¸¶mAdÑAl¼. ¶¢Ã Elµç±¼O½ EAYo±¼AS³ Vµlµ¢¸vn.. CAhµ vÉlµÀ. Êm¶mÀ OµA¶pÁ¹ïd±³ Oб³ùvÑ Vɱµl¸¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é¶mÀ." COµÖn VµÃÊªå ¶ªAhж¨AS¸ Cn»pAWAl¼. ¶¢ÀAW O¸vÉY³vÑ VµlµÀ¶¢ÁhÐAl¼.. sûµ£¶¨ïhµÀåOº lûÐO¸ vÉlµÀ.
   m¸ ¶¢ÃdÉAdº? ±É¶pÁ ÊmÊmA VDZÀµÀïsÑh¸¶mÀ? IOµÖ¶¢ ʪ¶pÁ nvsfɤ, hµö±µS¸ ¶mfµ¶¢SµwSɤ J¤ VDZÀµÀïvɶmÀ.. £lû¼ CAh¸ ±¸»ªÈpdÉà GAVµÀhµÀAl¼ Oµl¸!
   COµÖhÐ O¸Êª¶pÁ v¹Af³ ʪִp S¸±Çâ´mvÑ Sµfº»p, CAlµ±µA ±¸Y³ CAOµÀv³ EAdºOº VɱµÀOµÀm¸éA.
   "±µAfº ±µAfº.. ¤À±µÀ CAhµ lµÃ±µA ¶mÀAW ¶¢«¸å¶¢Àn rÒ´m VÉʪå V¸v¹ D¶mAlµ¶pf¸âA. Ev¹ LOµ±¼OÍOµ±µÀ VµÃ¶ªÀOµÀAdÀAdÉ s¹SµÀAdÀAl¼." IAhÐ Dq¸ï±ÀµÀAS¸ D¶®önAV¸±µÀ sû¹±¸ï sûµ±µåvÀ.
   EvÀô hµyµ hµy¹ È¢À±¼»ªqÒhµÃ GAl¼.. C¶pÁýêfÉ fÇd¹v³hÐ ¶¥ÀsûµñA VÉ»ª¶mdÀô ¶®»ªêdv³ ¢¸¶ª¶m Ê¢«ÒåAl¼.
   Ê¢ÀA EAdÑôOº È¢yµÀåAfµS¸Êm, SµÀv¹u ±µASµÀ¤Àlµ ow VµÀOµÖvÀ¶mé SÓ¶mÀ Ê¢¶ªÀOµÀn, sÀfº sÀfº CfµÀSµÀvÀ Ê¢¶ªÀOµÀAdà ¶¢WÛAl¼ q¸¶p. ¶pÁdºàmÐñY¶pêdºOµAdÉ OÍAVÇA qÏfµÀSµ±ÀÀAl¼. sÀSµØvÀ EAO¸ Èplµç¶¢±ÀµÃï±ÀÀ. V¸v¹ sÎlµÀçS¸, SµÀ¶mSµÀ¶m ¶mfµÀ¶ªÃå ¶¢WÛAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ È¢AdÊm IhµÀåOµÀn, GASµ±¸v YÂdÀà ¶ª¶¢±¼AWAl¼. sÀSµØvÀ ¶¢À±¿ ÈplµçS¸ GAfµfµAhÐ £ÀS¼w¶m qÒwOµvÀ hÇw±ÀµÀfµA vÉlµÀ.
   LOµÖhÉ C¶¢Ãî±ÀÀ C¶¢fµAhÐ hµwôlµAfµÀñvÀ Êpñ¶¢ÀAh¸ ±µASµ±¼AW qÒʪ¶ªÀå¶médÀô Cn»pAWAl¼. q¸¶p Êp±µÀ Êpñ¶¢À Cn SµÀ±µÀå.
   "Êpñ¶¢Ã!" »pv¶¢S¸Êm VÉhµÀvÀ SµÀAfµñAS¸ i»pê ¶m£öAl¼. C¶ªùvÀ OÍhµå vÉlµ¶mÀOµÀAd¹.. CAlµ±¼ lµSµØ±¼O½ Cv¢¸dÀ¶mé l¸nv¹ ¶¢VÉÛ»ªAl¼.
   ¶¢Àlû¸ï¶méA sûÑYm¸vÀ VÉ¥¹Oµ, «¸±ÀµÀAhµñA ¶¢±µOµÃ Êpñ¶¢Àq¸¶phÐ DfµÀOµÀm¸éA. Êpñ¶¢ÀOº JËÈ¢Àm¸ in»pAVµsÑhÉ È¢ÀÀ¶¬A iÊpê«ÒåAl¼. Ê¢ÀA iAdÀAdÉ lµSµØ±¼Oº OµÃf¸ ±¸vÉlµÀ. V¸v¹ Oµñ¶¢À¦°µghÐ ÈpAVµÀhµÀ¶médÀôm¸é±µÀ.
   ¶¢ÀlûµïvÑ, Êpñ¶¢Àn Sµl¼vÑOº j¶ªÀOÇzô ±ÇAfµÀ SµAdvÀ ¶pfµÀOÐÖsÇd¹à±µÀ. C¶pÁýêfÉ hµ¶mOº C¶méA in»pAV¸±µ¶mÀOµÀAd¹..
   EAOµ È¢zô qÒ¶¢f¸nOº hµ±ÀµÃ±µ¶¢ÁhµÀAfµS¸ Èm¶¢Àîl¼S¸ LOµ ¢¸±µå VÇq¸ê±µÀ CAOµÀv³.
   "nY¶¢Ã?" CAlµ±µA ¶m¶¢ÀîvɶmdÀô LOµÖ«¸±É Cm¸éA.
                                ......................
   ¶ªÀY¹hµ sdàvÀ ¶ª±µÀçOµÀAdÀAdÉ COµÖfÉ Cdà Edà £V¸±µAS¸ i±µÀSµÀhµÀm¸é¶mÀ. hµ¶m sdàvÀ OÍné ¶¢Ã EAdÑô GAd¹±ÀÀ.
   "¤À C¶¢Àî J¤À C¶m±¸ CAhµ lµÃ±µA È¢zôqÒhµÀm¸é¶¢Á? D£fµ C¶mÀ¶¢Ài j¶ªÀOµÀm¸é¢¸?" VµÀoé OÍASµÀ ¶pyµô ¶¢ÀlûµïvÑ Èpdºà ¾pOµÀhµÃ CfºS¸¶mÀ. ±É¶pdÀéAX ÊmmÍOµÖl¸Êmé.. JA VDZÀµÃïw?
   ¶ªÀohµ VɶªÀå¶mé ¶pn DÊp»ª m¸ lµSµØ±µS¸ ¶¢WÛAl¼. VDZÀÀï ¶pdÀàOµÀn «Òr¸vÑ OµÃ±ÐÛÈpdºà, hµ¶mÀ OºAlµ OµÃ±µÀÛn, m¸ È¢ÃO¸yµô¤Àlµ hµv DnÛAl¼.
   "m¸OµÀ hÇvÀ¶ªÀ q¸ñYßO¸Ö! ¶m¶mÀé ¶¢l¼w GAfµfµA oOµÀ Oµ¶¨àÊ¢À.. O¸o Cv¢¸dÀ VɶªÀOТ¸w. E¶pÁýêfµÀ JA VDZÀµÃïx Cn Oµl¸ o ¶ªAlɶ¬A.. oOµÀ «¸»¬hµïA CAdÉ E¶¨àA. hÇvÀSµÀ, EAS¿ô´¨ sû¹¶¨vÑô ¶¢ÀAW ¶pdÀà GAl¼.. F ¶¢±ÀµÀ¶ªÀvÑÊm. EAO¸ EAO¸ ¶pÁ¶ªåO¸vÀ VµlµÀ¶¢Á. Vµl¼£¶m ¢¸dº ¤Àlµ o Ctûq¸ñ±ÀµÃvÀ ±¸±ÀÀ. ¢¸dºn J Êp¶p±µÀOÐ ¶pA¶pÁhÉ hµ¶pêOµ Ê¢¶ªÀOµÀAd¹±µÀ. LOµdº ±ÇAfµÀ VµÃ¥¹Oµ, o ¶ªöAhµAS¸ OµkµvÀ, Oµ£hµvÀ ±¸±ÀÀ. ¶¢ÀAW lû¸±µ.. rÒô GAl¼ oOµÀ. D «¸¶¢À±¸èþïné G¶p±ÀÇÃS¼AVµÀOÐ!
   C±ÀÀm¸ IOµÖfºOº È¢yµÀåm¸é¶mÀ? F H±É Oµl¸? rÒ´m GAfµÊm GAl¼. ±ÐYÄ ¶¢Ãd¹ôfµÀOµÀAl¸A. COµÖf¸, EOµÖf¸ OµÃf¸ OµA¶pÁ¹ïd±µÀôm¸é±ÀÀ. ¶¢À¶mA Iv¹ ¢¸f¸vÑ Êm±µÀÛOµÀm¸éA OµÃf¸.  È¢À±ÀÀv³ù vÑ ¶¢À¶m Ctûq¸ñ±ÀµÃvÀ ¶pAVµÀOж¢VµÀÛ. OµsÀ±µÀô VǶpÁýêOж¢VµÀÛ. JA Y±µÀSµÀhÐAlÐ hÇvÀ¶ªÀOж¢VµÀÛ. ¤vÀ VµÃ¶ªÀOµÀn ¶¢¶ªÃåÊm GAd¹¶mÀ."
   "¶¢À±¼ ¤À C¶¢Ãî.."
   "C¶¢Àî L¶pÁýêOµÀAl¼. ±¸Y³ CAOµÀv³ ¢¸yµÀô ÈmvOº In£Àl¼ Ê¢w«¸å¶¢Àm¸é±µÀ. hµOµÀÖÊ¢A O¸lµÀ Oµl¸?' E¶pÁýêfµÀ OÍhµåS¸ q¸¶ª±ÀÀ¶m EAYo±µôOº OµÃf¸  CAhµ E¶¢ödÉôlµÀ."
   nYÊ¢À! ±¸Y³ CAOµÀv³ EAdº ¶mÀAW ¶¢V¸ÛOµ, ¶ªÀY¹hµn ¢¸±µA ±ÐYÂvÀ JlÐ ËdÇþñnAS³Oº ¶pAq¸±µÀ CAOµÀv³.. Cl¿ ¶ªÀY¹hµ hµ¶mAhµ hµ¶mÀ ¶ªöVûµÜAlµAS¸ VÉ«¸å¶mn CfµÀSµÀhÉ.
   S¸fµAS¸ ndÃà±¼Û, ¶ªÀY¹hµOº ¤fÐÖvÀ ¶pwO¸¶mÀ.
                               .......................
   ¶ªÀY¹hµ È¢zô ±ÇAfµÀ Èmvv±ÀÀAl¼.
   EÊ¢yµ ¶¢Ã ¶p±¿°¸ ¶pûwh¸vÀ ¶¢V¸Û±ÀÀ. qÏlµÀçdÀéAX ¶¢ÃOµÀ Oµ±µAd³ vÉlµÀ. l¸AhÐ EAd±³Èmd³ ¶pnVDZÀµÀïlµÀ. ¶¢Ã ȬVÇ´¢À S¸±µÀ rÒ´m VÉ¥¹±µÀ.
   "q¸ñY¹ßþé! OµAS¸ñVµÀïvɶ¨´mù. oOµÀ, ¶ªÀY¹hµO½ ʪàd³ ±¸AO³ù ¶¢V¸Û±ÀÀ. ¶¢À¶m ¶ªÃÖvÀOº hÍAËsûÇ ¶p±ÇùAd³ ±¼Yv³à. ¤À±¼lµç±µÃ ¶¢Êªå EÊ¢yµ ¤ÀdºAS³ Èpd¹à¶mÀ. d½Vµ±µôAh¸ £À¶¢Àîwé Oµv¢¸v¶mÀOµÀAdÀm¸é±µÀ."
   ¶pû´ªà O¸ô´ª ¶¢¶ªÀåAlµn C¶mÀOµÀAdÀm¸é¶¢ÀÀ O¸o.. ±¸AO³ù? m¸OµÀ In£Àl¼, ¶ªÀY¹hµOº ¶pl¼.. ȬVÇ´¢À S¸±¼Oº k¸AO³ù VÇ»pê, ¶¬À©¸±µÀS¸ ¶¢AdºAdÑôOº È¢y¹ô¶mÀ. C¶pêdºOÉ C¶¢Àî VÉivÑ vfµÃâhÐ hµ±ÀµÃ±µÀS¸ GAl¼. m¸¶mé OµÃf¸ COµÖfÉ Gm¸é±µÀ. Elµç±¼O½ O¸yµôOº ¶m¶¢À«¸Ö±µA VDZÀµÀïsÑhÉ, ËÈpOº vÉ»p S¸fûµAS¸ OÓSµwAVµÀOµÀm¸é±µÀ. ¶¢Ã ¶¢ÀÀSµÀر¼ OµyµôvÑôAX oyµÀô O¸±¼qÒhµÀm¸é±ÀÀ.
   LOµÖ «¸±¼S¸ Y±¼S¼¶m ¶¢oé Oµyµô ¶¢ÀÀAlµÀ nwV¸±ÀÀ.
   m¸hÐ q¸dÀ, C¶¢Ãî m¸m¸é OµÃf¸ ImÐé C¶¢Ê¬yµ¶mvn IlµÀ±µÀÖm¸é±µÀ.
   "m¸ ¶¢Ãd ¶¢ÀnéAW F ¶ªÃÖvÑôÊm GAW¶mAlµÀOµÀ k¸AO³ù m¸m¸é. C¶¢Ãî!"
   "ClÉAd¹ñ Cv¹ CAd¹¶¢Á.. o ¤Àlµ ¶¢ÃOµÀ ¶m¶¢ÀîOµA GAl¼. C¶mÀOµÀ¶mél¼ «¸lû¼«¸å¶¢n. oOµÀ hÐfµÀS¸ ¶ªÀY¹hµn OµÃf¸ Vµl¼£AVµSµwS¸¶¢ÀÊm hµÅ»på ¶¢ÃOµÀ OµwS¼AW¶mAlµÀOµÀ Ê¢ÀÊ¢À oOµÀ.."
   "¶¢À¶mvÑ ¶¢À¶mOº E¶¢oé IAlµÀOµÀ.. ÊmÊm ¤À±µÀ, ¤À±É Êm¶mÀ.." rÒ´m È¢Ãhµ £n C¶¢Ãîm¸¶mév VÉhµÀvÑôAW £fº¶¢fº, ¶®vÑôOº ¶mfºV¸¶mÀ.
   "q¸ñYßO¸Ö!"  H»¬AWAlÉ..
   ¶ªÀY¹hµOº GlÉöSµAhÐ ¶¢Ãd ±¸¶¢dÉôlµÀ.
   hµ¶mÀ Èmd³vÑ VµÃ»ªAl¼.. ¶m¶¢Àî vÉOµqÒ±ÀÀAl¼. E¶pÁýêfÉ ±¸Y³ CAOµÀv³ ¢¸yµÀô EAdºOÇyµô¶¢Àn CAdÀm¸é±µÀ.. ElµAh¸ ¤À ¶¢vôÊm. Y¶mîvÑ EdÀ¶¢Adºl¼ Y±µÀSµÀhµÀAlµn C¶mÀOÐvÉlµÀ..
   ¶ªÀY¹hµ È¢OµÀÖhµÃ, £ÀASɶªÃå ¶¢Ãd¹ôfº¶m ¶¢Ãdv «¸±¸A¶¥A ElÉ!
                                ..................
   ȬVÇ´¢À S¸±µÀ, d½Vµ±µÀô ¶¢À¶¢Àîwé IhÉ廪¶mAhµ ¶pn VÉ¥¹±µÀ.
   £l¸ï¥¹P Clû¼O¸±µÀvÀ ¶ªö±ÀµÀAS¸ rÒ¶mÀô VÉ»ª Ctû¶mAl¼AV¸±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ ¢¸yµô¶¢Àî, VÇvÇôyµô ¶ªASµËhÇhÉ VǶpêOµÖ±ÉôlµÀ. m¸vÀSµÀ ±ÐYÂvOº ¶ª±¼qÒ±ÀÉÀ O¸±ÀµÀSµÃ±µvÀ EAdÑô hÇWÛ ¶pfÉ»ªAl¼ ¶ªÀohµ. m¸¶mé sv¶¢AhµAS¸ fµtìVÉÛ¥¹±µÀ.
   »ªd½vÑ G¶mé ËÈpþñÊ¢d³ YÄn±ÀµÀ±³ O¸vÉY³v ¢¸yµôAlµ±µÃ ¶¢ÃOµÀ rÒ¶mÀô VÉ¥¹±µÀ. ¾pûY³ ¶ªSµA hµS¼Ø«¸å¶¢Àn. ¶ªÀY¹hµ ËOÇhÉ ¶pÁ¹±¼åS¸ ¾pûñ Co.. OÍAVÇA Oµ¶¨à¶pfºhÉ hµ¶m OµÀvA OÐd¹vÑ CnéAdºvÑ ¾ªd³ ¶¢¶ªÀåAl¼ ¶¢À±¼.
   E¶pÁýêfÉA VDZÀµÃïw?
   ¶ªÀY¹hµ J£À VÉl¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÑAl¼? hµ¶mÀ j¶ªÀOµÀ¶mé s¹lûµïhµ ¶mÀAW ¶¢VÇÛ±ÀµÀïSµvl¸?
   ¶¢Ã EAdÑô C±ÀÀhÉ È¢À»¬l¼¶pdéA, vASµ±³ ¶¬ÔY³  VµÀdÀà¶pOµÖv IOµÖËfÇm¸ ËÈpþñÊ¢d³ O¸vÉY³vÑ Vɱµ¶¢ÀAdÀm¸é±µÀ. COµÖOµÃf¸ EAYo±¼AS³ VDZÀµÀﶢÀAdÑAl¼.. OµA¶pÁ¹ïd±³ ËȪ´mù C±ÀÀhÉ nvsfÉ ¶pn vÉlµÀ.. JlÐ O¸vÉY³ vÑ ±¸OµqÒlµn hµ¶m ¶ªv¶®.
   m¸ ¶ª¶¢À¶ªï m¸¶mé j±ÉÛ¥¹±µÀ.
   sv¾¬¶mËÈ¢À¶m O¸yµôhÐ, ¶mfµ¶¢SµwS¼, IOµÀÖ¶¢ Liåfº hµdÀàOÐvÉn m¸ ¶¢Adº ¢¸±¼Oº DvAs¶mS¸ hÉwOµ vѶ¬AhÐ LOµ VµdñA hµ±ÀµÃ±µÀ VɶªÀåm¸é±µn, l¸nn È¢ÃO¸w ¶mÀAX O¸wOº tS¼Êªå hÉwS¸Ø ¶mfµ¶¢ SµvÀSµÀh¸±µo D±ÀµÀ¶m ʪ黬hµÀfÍOµ±µÀ VÇ»pê £¶¢±¸vÀ EV¸Û±µÀ. m¸¶mé È¢AdÊm COµÖfºOº j¶ªÀOÇzô ¶¢Ãd¹ôf¸±µÀ. ¢¸yµÀô OÍvhµvÀ j¶ªÀOµÀn, ¶pl¼Ê¬¶mÀ ±ÐYÂvÑô D Vµd¹ñné ¶pA»p, Iv¹ tS¼AVµÀOТ¸vÑ VµÃ»pAV¸±µÀ.
   È¢ÀÀlµdº ±ÇAfÐñYÂvÀ OÍAVÇA EsìAl¼S¸ Cn»pAWm¸.. D hµ±µÀ¢¸hµ l¸n G¶p±ÀÇÃSµA hÇw»ªAl¼. O¸w¤Àl¼ sû¹±µA ¶ªS¸nOº ËÈpS¸ hµS¼ØqÒ±ÀÀAl¼. hÉwS¸Ø CfµÀSµÀvÀ È¢±ÀµÀïfµÊ¢À O¸lµÀ.. È¢ÀdÀô OµÃf¸ ¶ªÀm¸±ÀµÃ¶ªAS¸ IOºÖ l¼Sµ SµvÀSµÀhµÀm¸é¶mÀ.
   "E¶pÁýêfµÀ oOµÀ IOµÖfµ Vɱ¸vn»pʪå COµÖfµ VɱµVµÀÛ ±¸ Woé!" m¸¶mé D¶mAlµA ¶¢ÃdvÑ, OµyµôvÑ hÇw»ªqÒhÐAl¼. C¶¢Àî ¶ª±É ¶ª±¼. EAhµ O¸vA sû¹±µAS¸ ¶mfµÀ¶ªÀå¶médÀô Cn»pAW D£fµOº ¶m¶mÀé VµÃ»ª¶m¶pÁýêfµv¹ô ¶¢À¶m¶ªÀù OµvÀOµÀÖ ¶¢ÀAdÀAfÉl¼d. E¶pÁýêfµÀ hÉwS¸Ø CfµÀSµÀvÀ Ê¢¶ªÀåAfµfµA VµÃ»ª, Êm¶mÀ hµ¶pêdfµÀSµÀvÀ Ê¢»ª¶m¶pÁfµÀ qÏAl¼¶m D¶mAlµA qÏAlµÀhÐAl¼d.
   "ËȪAd³ ±ÀµÃ´mù vÑ Vɱµh¸¶mÀ m¸m¸é! EAd±³vÑ ±ÀµÀ´¢À»p»ª j¶ªÀOµÀAd¹¶mÀ. fºS¿ñvÑ.. C¶pÁýêfµÀ VµÃ«¸å¶mÀ. E¶pÁýêfºAO¸ DvÑWAVµÀOÐvÉlµÀ JA Vµlµ¢¸v¹ Cn. Jl¼ Vµl¼£m¸ D¶¢ÃhµñA vÇOµÖvÀ, ËȪ´mù hÇw±ÀµÃw C¶mÀOµÀAdÀm¸é.."
   m¸ n±µä±ÀµÃnOº CAlµ±µÃ ¶ªAhл¨AV¸±µÀ.. COµÖhÐ ¶ª¶®!
   m¸l¼ hÉwqÒ±ÀÀAl¼.. ¶¢À±¼ ¶ªÀY¹hµ?
   ¶¢À¶m¶ªÀvÑ C¶mÀOµÀAdÀAfµS¸Êm, rÒ´m È¢ÃSµfµA.. oOÉ Cn C¶¢Àî »pv¶¢fµA.. ¶¢ÀAW ¶¥OµÀ¶mA Cn»pAWAl¼.
                             .......................
   "q¸ñYßO¸Ö! EOµÖfºOº lµSµØ±Ðô G¶mé O¸±Íê±Éd³ O¸vÉY³vÑ Vɱ¼ê¶ªÀåm¸é±µÀ ¶m¶mÀé, ±¸Y³ CAOµÀv³, DAd½. ¾pûY³ OµdàOµÖ±ÉôlµÀ, Vɱµ¶¢Àn ±ÐYÄ rÒ¶mÀô VɶªÀåm¸é±µÀ ¢¸yµÀô." ¶ªÀY¹hµ SÍAhµÀvÑ GAf¸wù¶mAhµ Gh¸ù¶¬A Oµn»pAVµvÉlµÀ.
   "¶¢À±¼ CAhµAhµ ʪ¶pÁ Vµlµ¶¢ Sµv¢¸? ¢¸yµÀô nvÑÛn±ÀµÀïOµÀAf¸, OµÃ±ÐÛ n±ÀµÀïOµÀAf¸ ¢¸±ÀÀ«¸å±µÀ Oµl¸!"
   Êm¶mÀ ËȪAd³ ±ÀµÃ´mù vÑ Vɱ¼¶m ¶ªASµi OµÃf¸ VÇq¸ê¶mÀ.
   ¶ªÀY¹hµOº ¶¢ÀAW O¸vÉY³vÑ ¤ËvÇhÉ KKdºvÑ Vµlµ¢¸vn GAfÉl¼. El¼ ¶¢ÀAW C¶¢O¸¶¥Ê¢À. ¶¢À±¼ ±¸Y³ CAOµÀv³ EAdÑô ¶pn Iv¹? EAOǶ¢Ë±Çm¸ VDZÀµÀïSµvÀSµÀh¸±¸?
   "m¸ ¶¢Ã±µÀÖvÀ VµÃ»ª CAOµÀv³ qÒñhµù»¬AV¸±µO¸Ö! m¸ËOÇhÉ C¶ªùvÀ E¶¨àA vÉlµÀ ¢¸yµô ¤Àlµ CAhµ sû¹±µA ȢöpfµA. CAlµÀvÑ ÊmnAdÑô vÉOµqÒhÉ V¸v¹ Oµ¶¨àA."
   m¸OµÀ hÇvÀ¶ªÀ. ¶ªÀY¹hµ J ¶pn L¶pÁýêOµÀm¸é ¶¢À¶m¶ªAh¸ Èpdºà VɶªÀåAlµn.
   C±ÀÀhÉ C¶mÀOµÀ¶mél¼ «¸lû¼AVµSµvÀSµÀhµÀAl¸?
   "¶¢À±¼ Iv¹S¸? JA VɶªÀåm¸é±µÀ?"
   "DAd½ VµÃ¶ªÀOµÀAd¹¶mm¸é±µÀ. hµ¶mOº VÉhµ O¸OµqÒhÉ, EAOǶ¢Ë±Çþém¸ hÇVµÀÛOµÀAd¹±µÀd."
   "CAdÉ ¶mÀ¶¢Áýö COµÖfÉ ¢¸zôAdÑôÊm GAfµV¸Û?" ¶m¶¢ÀîvÉOµqÒ±ÀµÃ¶mÀ. ¶¢À¶mÀ¶¨ÀvÑô EAhµ ¶¢ÀAW ¢¸yµÀô OµÃf¸ GAd¹±¸? GAd¹±µÀ. Gm¸é±µn hÇvÀ¶ªÃåÊm GAl¼ Oµl¸! CAlµÀOÉ lûµ±µîA EAO¸ ¶mfµÀ«ÒåAl¼.. m¸v¹S¸ Èm¶¢Àîl¼S¸.. C¶ªå¶¢ï¶ªåAS¸ ËÈmm¸!
   "ClÉ Oµl¸ Êm¶mÀ VǶpÁýå¶mél¼. ¶m¶mÀé ¶pÁ¹±¼åS¸ VµlµÀ¶¢Á ¤ÀlµÊm lµÅ»¨à ÈpdජÀm¸é±µÀ. m¸ lûÉï±ÀµÀA Èm±µÊ¢±µÀÛOµÀn VµÃ»pAV¸wd."
   "V¸v¹ ¶ªAhж¨A ¶ªÀY¹h¸! ¶¢À±¼ J DvÑVµ¶mvà ÈpdÀàOÐOµÀ. CAOµÀv³ ¢¸yµô Èplµç ¶¢À¶m¶ªÀOº hµS¼¶m s¶¬À¶¢Ã¶mA E¢¸öw.  Êm¶mÀ o CAhµ ¶¥ñlµè Èpdà sѶ¢dÉôlµÀ. m¸OµÀ «¸»¬hµïA CAdÉ ¶¢ÀOµÀÖ¶¢ IOµÀÖ¶¢n oOµÀ hÇvÀ¶ªÀ Oµl¸?"
   ¶pOµ¶pO¸ ¶m£öAl¼ ¶ªÀY¹hµ.
   "Cl¼ o ¶¢ÃdvÑôÊm hÇvÀ«ÒåAlµO¸Ö! ¶¢À¶mOº Jl¼ E¶¨àȢà ClÉ VDZÀµÃïv.. Êm¶mÀ C¶mÀOµÀ¶mél¼ «¸lû¼AVµf¸nOº hµ¶pêOµÀAf¸ ¶pñ±ÀµÀi髸å¶mÀ. F Dl¼¢¸±µA ¶¢¶ªÀåm¸é¶mO¸Ö! C¶¢Ãî ¢¸yµôhÐ, ¤ÀhÐ ¶¢Ãd¹ôf¸w. CAOµÀv³, DAd½vOº OµÃf¸ VǶpÁýê."
   rÒ´m ÈpdÉॹOµ l¸n ¶¢AOµÊm VµÃ¶ªÀåAfºqÒ±ÀµÃ¶mÀ O¸Êª¶pÁ.
                              ....................
   EAd±³ È¢ÀÀlµdº ¶ªA¶¢hµù±µA Èplµç £Ê¥©¸vÀ vÉOµÀAf¸ Y±¼S¼ qÒ±ÀÀAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ vÉn vÑdÀ m¸OµÀ s¹S¸ Oµn»pAWAl¼. s´ª IOµÖfµA l¼SµfµA s¹S¸ Cv¢¸ËdÇqÒ±ÀÀAl¼, VµdñA ¶ª¶®±ÀµÀAhÐ. ¶pñhÉïOºAW VÇÊpå O¸o I¶¢±¼O½ hÇw±ÀµÀdÉôlµÀ.
   ±ÐYÄ F È¢À±ÀÀvÑô Elµç±µA ¶pvÀOµ±¼AVµÀOµÀAdÃÊm Gm¸éA.
   m¸OµÀ C¶mÀOµÀ¶médÀôS¸Êm I¶mËsûÇ ¥¹hµA ¶¢WÛAl¼. EAS¿ô´¨, hÇvÀSµÀvÑô ¶¢Ã O¸vÉY³vÑ CAlµ±¼OµAdÉ m¸OÉ IOµÀÖ¢ÍV¸Û±ÀÀ.
   ¶ªÀY¹hµOº OµÃf¸ C¶mÀOµÀ¶médÀôS¸Êm hÍAËsûÇ KlµÀ ¥¹hµA ¶¢WÛAl¼.
   Êm¶mÀ ¶pA»p¶m OÍné ¢¸ï«¸vÀ '»¬AlµÀ' Êp¶p±³vÑ £l¸ï±µÀèv ÊpavÑô ¶¢V¸Û±ÀÀ. m¸¶mé VÇÊpå OÍné ±¿fµ±³ù ËfÇYÇ´ªà Oº ¶pAq¸¶mÀ. hÇvÀSµÀvÑ ±¸»ª¶m£.. OÍné £Ê¥ô¶¨gvÀ, OµkµvÀ ££lûµ ¶piñOµvÑô ¶¢¶ªÀåm¸é±ÀÀ. Êp¶p±Ðô J ¢¸±µå Vµl¼£m¸.. J ¶pÁ¶ªåOµA Vµl¼£m¸ ¶ªêAl¼AW JlÐ ±¸Èª±ÀµÃïvn»p¶ªÀåAl¼.
   m¸¶méOº hÐd ¶pnvѶmÃ, C¶¢ÀîOº ¶¢AdºAdÑô¶mà ¶ª¶®±ÀµÀA VɶªÀåm¸é¶mÀ.
   D±ÐYÂ.. m¸OµÀ s¹S¸ Y¹ß¶pOµÊ¢À. Iv¹ ¶¢À±¼ÛqÒSµv¶mÀ? Êm¶mÀ s´ª vÑAW ¶pfºqÒ±ÀÀ¶m¶pêdÀéAX ¶ªÀY¹h¸, ¢¸yµô OµÀdÀAsA ¶¢Ã a£h¸vÑô sû¹S¸ËvÇqÒ±ÀµÃ±µÀ. a¶¢¶m ¶pñ¢¸¶¬AvÑ I¶¢±µÀ IdÀ «¸S¸vÑ.. I¶¢±¼é IOµÖfµ OµvÀ«¸åÈ¢Ã, I¶pÁýêfµÀ £fºqÒh¸È¢Ã.. Coé Whµñ £Whµñ sAlû¸vÀ.
   ¶pl¼ ±ÐYÂvÀ Ȫv¶¢vÀ ¶¢V¸Û±ÀµÀn COµÖ OµÃf¸ ¶¢WÛAl¼. Elµç±µA «¸ÖòsÀv³ DfµÀhµÀm¸éA.
   "CÈ¢Ãî.. ohÐ SÇv¶¢vÉÊm s¹sÃ! IOµÖfÇOµÖfº ¶pl¸vÀ ¶pdÀàOµÀAd¹¶¢Á¹.." COµÖ SµdºàS¸ ndÃà±¼ÛAl¼.
   DvÑVµvmÐô ¶pf¸â¶mÀ.
   "C¶¢Àî hµxô.. Êm¶mÀ ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ Cm¸é¶mÀ. OµÀyµÀôhÐ O¸lµÀ. ¶mÀ¶¢Áýö ¶m¶mÀé SÇw»pAVµf¸nOº q¸ô´m È¢±ÀµÀïOµÀ. ¶¢ÃdvÀ Iv¹ Êp±¸ÛvÑ Êm±µÀÛOµÀAdÀm¸é¶mÀ. vÇd³ £À vDZ³é.." OµÀï hÐ ¶¢VÉÛ ¶¢ÃdvÀ È¢hµÀOµÀÖAdà CAl¼ COµÖ.
   ¶m¶¢ÁýöOµÀm¸é¶mÀ.. ¶ªÀY¹hµ m¸OµÀ IOµÀÖ¶¢ ¶¢Ã±µÀÖvÀ ±¸¢¸vn LOµ ¶pñ¶¥é ¶¢l¼vDZÀµÀïfµA SµÀ±µÀåOÍWÛ.
   "C¶¢Ãî.." ¤lû¼vÑAW JfµÀ¶pÁ SÍAhµÀhÐ »pvÀ¶pÁ..
   ¶¢AdºAdÑô G¶mé C¶¢Àî, Èp±µdº hÐdvÑ G¶mé m¸¶mé.. CAlµ±µA ¶¢±µAf¸ vÑOº ¶¢VÉÛ¥¹A.
   "«¸±µÃ! ¤À O¸vÎîOµÀÖhµ. ¤À±É O¸q¸f¸v. Ê¢ÀA IAhµ VÇ»pê¶m £¶mÀOÐdÉôlµÀ." ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî ¶¢±µAf¸vÑ Êmv ¤Àlµ OµÃ±µÀÛn hµv Êmv O¸nAW È¢ÀÀOµÀÖhÐAl¼.
   "JËÈ¢ÀAl¼? I¶¢±µÀ £¶mdÉôlµÀ? Ê¢ÀA VǶpêfµÊ¢ÀAdº?" m¸¶mé D¶¥Û±µïAS¸ CfºS¸±µÀ.
   OµÃ±µS¸±ÀµÀv ¢¸ïq¸±µA ÈpdºàAV¸Oµ, m¸vÀËSÇlµÀ ÈmvvÀ C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ ¶¢Ã EAdºOÍWÛ ¶ªv¶®vÀ CfºSÉl¼. D hµ±µÀ¢¸hµ ElÉ ±¸¶¢fµA.
   "¶ªÀY¹hɶm¶¢Ãî! ¤À ¶¢ÃdAdÉ l¸nOº SµÀ±¼. ¤À±ÇAhµ VÇÊpå CAhµ. VÇdàAhµ Il¼S¼¶m »pvô JËÈ¢ÀhµlÐ Cn sûµ±ÀµÀASµÀAlµ¶¢Ãî!" sûѱµÀ¶¢Àn JfµÀ¶pÁ È¢ÀÀlµvÇdºàAl¼.
   "C±É.. ¶ªASµi VǶpêOµÀAf¸ F JfµÀÊpAl¼? JA VÉ»ªAl¼ ¶ªÀY¹hµ?" m¸¶mé ¶ªAlÉ»¬¶ªÃå CfºS¸±µÀ. m¸OµÃÖf¸ C¶mÀ¶¢Ã¶mA Ê¢»ªAl¼. I¶¢±¼hÐ C±ÀÀm¸ Êpñ¶¢À.. ¶¢ï¶¢¶®±µA O¸lµÀ Oµl¸! JA VǶpêSµvA.. hÇw¾ª hÇw±ÀµÀn ¶¢±ÀµÀ¶ªÀ.
   ÊmÊmlÐ Èplµç l¸ËÈmþéqÒ±ÀÀ¶mdÀô H»¬AVµfµA m¸OÉ £AhµS¸ hÐWAl¼.
   "Cl¼ E¶pÁýêfµÀ D¶ªêh¸v³v GAl¼ «¸±µÃ!"
   "IAlµÀOµÀ? J¶¢À±ÀÀAl¼?"
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî VÇ»pê¶m £¶¨±ÀµÀA £m¸éOµ CAlµ±µA «¸ægÀ¶¢Áv¹ô nvsfºqÒ±ÀµÃA.
                                ...............
                                    5
   ¶®»ªêdv³Oº È¢yµÀå¶méAhµ ʪ¶pÁ¹ O¸±Ðô n¶¥÷sçA. I¶¢±¼ DvÑVµ¶mvÑô ¢¸±µÀAfº qÒ±ÀµÃA.
   ¶ªÀY¹hµ ¶ªASµi s¹S¸ hÇw»ª¶m m¸OÉ ¶m¶¢Àî sÀl¼è O¸vÉlµÀ ¢¸yµô¶¢Àî VÇ»pêAl¼.
   m¸¶mé ±¸Y³ CAOµÀv³hÐ ¶¢Ãd¹ôfµÀl¸¶¢Àn ¶pñ±ÀµÀhµéA VɶªÀåm¸é±µÀ.
   "»ªSµév³ù ¶ª±¼S¸Øvɶ¢Á.. ¶¢À¡ô ¶pñ±ÀµÀiéAVµAfº", Iné «¸±µÀô VÉ»ªm¸ ClÉ ¶¢«ÒåAl¼..
   EAd±³ È¢ÀÀlµdº ¶ªA¶¢hµù±µAvÑ ¶¢ÀAW ¶¢Ã±µÀÖvÀ ¶¢WÛ¶m ¶ªÀY¹hµn ¶pñhÉïOµ s¹V³vÑ Ê¢»ª OÐWAS³ E»p궪Àåm¸é±µÀ O¸vÉY³ ¢¸yµÀô. KKdºvÑ ¾ªdÀ hµ¶pêOµÀAf¸ ¶¢¶ªÀåAlµn CAlµ±µÃ ¶m¶¢ÀîOµAhÐ Gm¸é±µÀ. CdÀ¶¢Ad¶pÁýêfµÀ Ev¹ VÉ»ªAlµAdÉ.. Oµ¶méhµwô SÐv ÈpdºàAlµAdÉ ÈpdàlµÃ?
   Ê¢ÀA È¢yµôfµA ¶¢vô ¶pñ±ÀÇÃY¶mA GAdÀAlµn Êm¶mÀ C¶mÀOж¢fµA vÉlµÀ. Èm¶¢Àîl¼S¸ G¶médÉô GAdÀAl¼ O¸o, OÍné £¶¨±ÀµÃvÑô ¶¢À¶® ¶pdÀàlµv ¶¢Àn»¨. C±ÀÀm¸.. hµ¶m Ê¥ñ±ÀÇÃtûv¹¶¨ÀvA.. ¶¢Ã ¶pñ±ÀµÀhµéA Ê¢ÀA VDZÀµÃïw Oµl¸!
   O¸o.. D¶¥Û±µïA! D Oµ¶méhµvÉô IlµÀ±µ±ÀÀAl¼¶®»ªêdv³ ¶¢±µAf¸vÑ. C¶pêdºOÉ Y±µS¸w»ªAl¼ Y±¼S¼qÒ±ÀÀ¶mdÀôAl¼. ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî ¶¢WÛ £¶¢±¸vÀ VÇq¸êOµ, Ê¢ÀA È¢AdÊm s±ÀµÀvÉç±µvÉOµqÒ±ÀµÃA. COµÖOº C±µÝAd³S¸ VDZÀµÀﶢv»ª¶m ¶p¶mÀvɢРGAfµfµAhÐ hµ¶mn l¼A»p È¢yµô¶¢v»ª ¶¢WÛAl¼. C±ÀÀm¸ CAhµ hµö±µS¸ Y±¼S¼qÒhµÀAlµ¶mÀOÐ vÉlµÀ.
   D£fµ È¢ÀÀ¶¬AvÑ IOµÖf¸ lµÀBP Vû¸±ÀµÀvÉ vɶ¢Á.. DlµÀ±¸ç hµ¶pê.
   m¸OµÀ hÇvÀ¶ªÀ.. ¶ªÀY¹hµ I¶¢±¼ËÈmm¸, IdÀ¶¢Adº ¶ªAlµ±µíAvÑ ËÈmm¸  hµ¶m ¢¸lµ¶mhÐ L»pêAW, C¶mÀ¶m±ÀµÀAhÐ hµ¶m l¸±¼Oº hÇVµÀÛOÐSµvlµÀ. Cl¼ m¸OµÃÖf¸ C¶mÀsûµ¶¢Ê¢À Oµl¸!
   "C¶¢Ãî! «¸±µÃ.. ¶ªÀY¹hµ ¶¢ÀAWSµÀAlµAd. JA »pûOµ±³ vÉlµ¶méfµÀ f¸Oµà±³ «¸s³. ¶plɶmÀ l¼m¸vÑô vÉW, O¸vÉaOº uû qÒhµlµAd. ¶m¶mÀé EOµÖfÉé GAfµ¶¢À¶mé±µÀ «¸±µÀ." C¶pÁýêfÉ COµÖfºOº ¶¢WÛ¶m ±¸Y³ CAOµÀv³n VµÃ»pAW VÇ»pêAl¼.
   m¸¶mén VµÃfµS¸Êm ±¸Y³ CAOµÀv³ OµyµôvÑô oyµÀô.. lµSµØ±µS¸ ¶¢WÛ S¸fûµAS¸ ¶¬hµÀåOµÀm¸é±µÀ.
   "«¸±¿! CAh¸ C±ÀÉÀ ¶¢±µOµÃ ohÐ VǶpêlµçn ¶¢Ãd j¶ªÀOµÀAl¼ ¶ªÀY¹hµ. CAlµÀOµÊm JA ¶¢Ãd¹ôfµvÉOµqÒ±ÀµÃ¶mÀ. nYAS¸ CdÀ¶¢Adº »pvôvÀ C±µÀlµÀS¸ GAd¹±µÀ. »¨ FY³ ±¼±ÀµÀxô SÉñd³." OµyµôvÑAW o±µÀ O¸±µÀhµÀAfµS¸ Cm¸é±µÀ.
   "Iv¹ GAl¼?" CAOµÀv³ sûµÀYA ¤Àlµ hµdºà CfºS¸±µÀ m¸¶mé.
   "s¹SµÀAl¼. Ȭxç Sµ±³ô.. hµö±µS¸ OÐvÀOµÀAdÀAlµn VÇq¸ê±µÀ.
   ¶¢À¶¢Àîwé 'EAdÇnù´¢ Oɱ³ ±ÀµÀÃnd³' lµSµØ±¼Oº j¶ªÀOÇzô Cl¸çvÑôAW VµÃ»pAV¸±µÀ. O¸Êª¶pÁ VµÃ»ª, CAlµ±µÃ È¢zôqÒ±ÀÀ, lµÃ±µAS¸ OµÀ±¿ÛvÑô OµÃ±µÀÛn ¶¢Ãd¹ôfµÀOµÀAdÀAdÉ.. ÊmmÍOµÖl¸Êmé ¶ªÀY¹hµn VµÃ¶ªÃå GAfºqÒ±ÀµÃ¶mÀ.
   ¶ªêýŶ¬ vÉn »ªæivÑ, ¶pOµÖOº i±¼S¼ ¶pfµÀOµÀÖAl¼. VÉivÑAW SÍdàAhÐ J¢Ð lµñ¢¸vÀ IOºÖ¶ªÀåm¸é±µÀ. Oµñ¶¢À slµèAS¸ ¾pwÛ £fµÀ¶ªÀå¶mé H»p±¼ OµlµwOµ ¶ªÀY¹hµvÑn »ªæ±µ Wh¸åné ¶ªÀë±µgOº hÇ«ÒåAl¼.
   m¸OµÀ Ené ¶ªA¶¢hµù±¸và D¶ª±¸S¸ G¶mé ¶ªÀY¹hµ n¶ªù¶®±ÀµÀAS¸ ¶pfµÀOµÀ¶mÀAdÉ J¤À VDZÀµÀïvÉOµqÒhµÀ¶méAlµÀOµÀ s¹lûµS¸ Cn»pAWAl¼.. IOµÖfºl¿ C¶mÀsAlûµA? I¶pêdºl¼? LOµ±¼OÍOµ±µÀ J¶¢À¶¢Áh¸±µÀ? Cl¿ Im¸éyµÀô? Coé ¶pñ¶¥évÉ! Y¢¸sÀ lͱµOµn.. lͱ¼Oºm¸ C±µèA hÇw±ÀµÀn ¶pñ¶¥évÀ.
   D ±ÐY ±¸Y³ CAOµÀv³ EAdºOº Êpñ¶¢Àn VµÃfµf¸nOº È¢zô¶m¶pÁýêfµÀ.. EAdºOÇyµôsÑhµÀAdÉ, D»p D±ÀµÀ¶m VÇ»pê¶m ¶ªASµi SµÀ±µÀåOÍWÛAl¼.
   ¶¥±¿±µA ¶¢gºOºqÒhµÀAfµS¸.. nvsfµvÉOµ lµÃ±µAS¸ È¢zô OµÀ±¿ÛvÑ OµÃvsfºqÒ±ÀµÃ¶mÀ.
                                ..................
   "Êpñ¶¢ÀOº ±ÇAfµÀ Oºf½évÀ ¶pn VDZÀµÀﶢÁ. ±ÐYÄ fµ±ÀµÃw»ª´ª VDZÀµÃïwùAlÉ.." ±¸Y³ CAOµÀv³ Ê¢À¶¢ÀÀ È¢zôqÒsÑhµÀ¶mé¶pÁýêfµÀ VÇÊpå mÐd ¶¢Ãd ±¸OµÀAf¸ nvsfº qÒ±ÀµÃ¶¢ÀÀ.
   ¶¢Ã OµAdÉ ¶ªÀY¹hµ ©¸O³ i¶mél¸nv¹ GAfºqÒ±ÀÀAl¼.
   "ClÉAdAOµÀv³? I¶pêdÀéAX?" ¶ªÀY¹hµ SÍAhµÀ ¶mÃivÑAW ¶¢¶ªÀå¶médÀô GAl¼.
   "¶pÁdÀàOµhÐÊm GAl¼d.. ±µAfº LOµ C±µSµAd OµÃ±µÀÛAdÉ VÇq¸å¶mÀ." È¢¶mOºÖ È¢zõ CAlµ±µA OµÃ±µÀÛm¸éA ¶¢À¡ô.
   "¶¢À±¼.. " JlÐ C¶msѱÀÀ¶m ¶ªÀY¹hµ DS¼qÒ±ÀÀAl¼. Êpñ¶¢À lͱ¼OºAl¼ ¶¢ÃOɶmn.. Cl¿ ¶¢Ã ¶ªÃÖvÀ lµSµØ±Ðô Co, m¸¶mé VÇq¸ê±Ð vÉlÐ..
   m¸OµÀ hÇvÀ¶ªÀ.. ¶¢Ã lµSµØ±µ G¶mé m¸vÀSµÀ ±ÐYÂvÃ, DOµvÉʪå JfºWAl¼.. q¸vÀ h¸S¼Al¼. ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸Êm sdàvÀ hµfº»pAl¼.. CAlµ±µÀ VµAdº »pvôv¹ôSÉ.
   "C±ÀÀhÉ.. ¶pÁdºà¶m ¶¢ÀÃfµÀ Èmvv ¶¢±µOµÃ s¹S¸Êm GAl¼." CAOµÀv³ ¶¥Ã¶mïAvÑOº VµÃ¶ªÀå¶médÀô VµÃ¶ªÃå VǶp꫸S¸±µÀ.
   "q¸¶p V¸v¹ v¹¶¢ÁS¸, Èplµç Èplµç sÀSµØvhÐ GAdÉ sÎlµÀçS¸ GAl¼vÉ C¶mÀOµÀm¸éA. f¸Oµà±³ ¶ªv¶® ¶pñO¸±µA r¸d³ vÉn q¸vÀ ¶pd૸S¸A. LOµ±ÐY £¶p±¿hµËÈ¢À¶m Yö±µA ¶¢WÛAl¼. C¶pêdÀéAX sdàvÀ hµfµ¶pfµA ¶¢ÃÊm»ªAl¼. ¶®»ªêdv³Oº j¶ªÀOÇyÉå, t.»p V¸v¹ IOµÀÖ¶¢ GAlµm¸é±µÀ. Cné dÇ´ªàvà VɱÀÀʪå W¶¢±¼Oº hÉwAl¼ El¿.. hµ¶mÀ v¹¶¢ÁS¸ GAfµfµA OµÃf¸ Oºf½évÀ ¶pn VDZÀµÀïOµqÒ¶¢fµA ¶¢vôÊm. ¶¥±¿±µAvÑ o±µÀ, ¶¢Àwm¸vÀ Vɱ¼ Êp±µÀOµÀqÒhµÀAl¼.. ËfÇþñ´m C¶¢lµÀ Oµl¸!"
   CAOµÀv³ hµv VÉhµÀvÑô ÈpdÀàOµÀn GAfºqÒ±ÀµÃ±µÀ OÍAVÇA ʪ¶pÁ.
   "¶¢À±¼ ¶¢ÀÃfµÀ Èmvv ¶¢±µOµÃ Iv¹ ¶pnVÉ¥¹±ÀÀ ¶pÁdÀàOµhÐ GAdÉ.." m¸¶mé CfºS¸±µÀ ¶ªAlÉ»¬¶ªÃå.
   "t.»p IOµÀÖ¶¢S¸ GAdÉ ±ÀµÀñ¼´m q¸´ª C¶¢ÁhµÀAl¼d. Cl¿ OÍl¼ç ±ÐYÂvÀ."
   "±ÐYÄ ¶®»ªêdv³Oº j¶ªÀOÇzô VɱÀÀ«¸å±¸ fµ±ÀµÃw»ª´ª?"
   "È¢ÀÀlµdÑô.. D hµ±µÀ¢¸hµ Ê¢ÀÊ¢À EAdÑô ±¸iñ VɶªÀåm¸é¶¢ÀÀ. El¼ ±µOµåA ¶¥Àsûµñ ¶p±µVÉ fµ±ÀµÃw»ª´ª O¸lµÀ. Èp±¼dÎn±ÀµÀv³ fµ±ÀµÃw»ª´ª CAd¹±µÀ.   
   a±¸ä¶¥±ÀµÀA vѶpv GAfÉ O¸£d½.. l¸né Èp±¼dÑn±ÀµÀ´¢À CÊm qϱµ VµÀdàsÇdÀàOµÀn GAdÀAl¼... D qϱµ vѶmÀAW a±¸ä¶¥±ÀµÀ OµÀ¶¬±µAvÑOº, D¶p±É¶¨´m VÉ»ª LOµ dÃïs³ Èpd¹à±µÀ. l¸n l¸ö±¸, IOµÀÖ¶¢ S¸fûµhµhÐ SµÃôOÐY³, «Òfº±ÀµÀ´¢À OÐô˱Çf³, v¹OÉàd³.. vÉl¸ «Òfº±ÀµÀ´¢À O¸±ÐìÊmd³ ¶¢Adº IvÇOÍàòËvÇd³v l¸ñ¶¢g¸né ¶pA¶pÁh¸±µÀ.
   D l¸ñ¶¢g¸né "fÇöv³" CAd¹±µÀ. Cl¿ V¸v¹ IOµÀÖ¶¢S¸.. qÏdà nAfÉv¹Sµ. nAf¸Oµ, ¶pA´p VDZÀµÀïfµA DÊp«¸å±µÀ. Cl¼ IAhµ ¢¸vÃï´¢À, IAhµ ʪ¶pÁ CÊml¼ ¶¢ÀÀAlµÀ f¸Oµà±³ ¶p±µïÊ¢°µgvÑ Y±µÀSµÀhµÀAl¼. D hµ±µÀ¢¸hµ ¶¢ÃOµÀ Êm±¼ê«¸å±µÀ. ±µOµåAvÑ GAfÉ ¶¢Àwm¸vÀ D«¸î»ª´ª l¸ö±¸ Èp±¼dÑn±ÀµÀ´¢À vѶpvÀ¶mé l¸ñ¶¢gAvÑOº Vɱµh¸±ÀÀ. C¶pÁýêfµÀ, D lµñ¢¸né jʪ»ª OÍhµå lµñ¢¸né ¶pA´p VÉ«¸å¶¢ÀÀ. ¶¢Ã±¼êfº C±ÀµÃïOµ, lµñ¶¢A ±µASµÀ ¶¢Ã±µÀhµÀAl¼.
   IAhµ ʪ¶pÁ VDZÀµÃïw CÊml¼ f¸Oµà±³ VÇq¸å±µÀ. l¿nOº ¶¢Ã Elµç±¼O½ ËdÇþñnAS³ EV¸Û±µÀ."
   El¼ VǶpÁýå¶mé¶pÁýêfµÀ sû¹¢ÐlÉöSµAhÐ CAOµÀv³ SÍAhµÀ OͱµqÒ±ÀÀ ¶¢Ãd ¶ª±¼S¸Ø ±¸vÉlµÀ. ¶¢Àlûµï ¶¢ÀlûµïvÑ lµSµÀØhµÃ, ¶¢ÀAW oyµÀô h¸SµÀhµÃ VǶp꫸S¸±µÀ.
   "CAdÉ a±µäOж¥A vѶpw OµÀ¶¬±µA, l¸n qϱµ.. ClÉ Èp±¼dÑn±ÀµÀ´¢À.. D l¸ñ¶¢gA.. C¶¢oé Oµw»ª Oºf½é VÉʪ ¶pn VÉ«¸å±ÀµÃ?" m¸¶mé CfºS¸±µÀ.
   "EAVµÀ£ÀAVµÀ CAhÉ. ±µOµåAvÑ GAfÉ ¶¢Àwm¸vÀ a±¸ä¶¥±ÀµÀ SÐfµv l¸ö±¸ O¸£d½ vÑOº, CAlµÀvÑ GAfÉ SµÃôOÐY³ ±µOµåAvÑOº £hµ±µg C¶¢Áh¸±ÀÀ. CAlµÀOÉ fµ±ÀµÃw»ª´ª C±ÀµÃïOµ.. l¸ñ¶¢gAvÑ G¶mé IvÇOÍàòËvÇdô¶mÀ sdºà G¶mé vÉhµ ovA ±µASµÀ.. È¢ÀÀlµdÑô SµÀv¹u ±µASµÀvÑ, D hµ±µÀ¢¸hµ vÉhµ ¶p¶ªÀ¶pÁ ¶pVµÛS¸ ¶¢Ã±µÀhµÀAl¼."
   "l¿n ¶¢vô ËȪf³ IÈpûO³àvÀ.. O¸A»pôOɶ¨´mvÀ.."
   "sÑvÇfµÀ! D dÃïs³ EÈmù±³à VÉ»ª¶m lµSµØ±µ EÈmë°µ´m ¶¢¶ªÀåAdÀAl¼.. Cl¼ C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ j»ª, qÏZ¶¨´m ¶¢Ã±µÀ¶ªÀåAf¸w. lµñ¶¢AvÑ ¶¢Ã±¼êfº IOµÀÖ¢¸ C¶¢OµÃfµlµÀ.. hµOµÀÖ¢¸ C¶¢OµÃfµlµÀ. ¶¥±¿±µAvÑn lµñ¶¢A IOµÀÖ¶¢ s±ÀµÀdºOº.. CAdÉ O¸£d½vÑOº ¶¢Êªå.. ËȬqÒdǶmø´m (t.»p ¶pfºqÒ¶¢fµA) ¶¢¶ªÀåAl¼. hµOµÀÖ¶¢ ËsÇdºOº ¶¢WÛ, IOµÀÖ¶¢ lµñ¶¢A vѶpwOº È¢yÉå.. ËȬÈp±³ dǶmø´m (t.»p IOµÀÖ¶¢), Ifº¶¢Ã (o±µÀ ¶pdàþàfµA) ¶¢¶ªÀåAl¼. E¶¢oé s±ÀµÀdºOº ¶¢WÛ¶m lµñ¶¢ ¶p±¿°µvÑ, Êp¶¨Ad³ OµAfº¶¨mÐå hÇvÀ«¸å±ÀÀ."
   "D dÃïs³ Cl¿ ¶¢ÃOµÖn»pAVµvÉlÉ CAOµÀv³?" ¶ªÀY¹hµ CfºS¼Al¼.
   "ClµAh¸ Ȫ౼ËvÇŸYÇf³ S¸YÂ, lµÃl¼hÐ OµdÀà OµdÉ໪, sdàvÀ hÍfºSÉ«¸åA. qÏdàvÑ I¶pÁýêfµÃ nAf¸ D l¸ñ¶¢gA GAdÀAl¼. CAlµÀOÉ ¢¸yµôOº DOµw GAfµlµÀ. mÐdºhÐ D¶®±µA j¶ªÀOбµÀ. a±µä ¶¢ï¶¢¶ªæ s¹S¸Êm ¶pn VɶªÀåAl¼ O¸o.. ±µÀW, DOµw vÉOµqÒhÉ J¤À i¶mvɱµÀ. dÃïs³ l¸ö±¸ ¶¢ÀÀOµÀÖvÑAW ¶pA»p«¸åA. LOÐÖ«¸±¼.. hµ¶mOº OÍAVÇA s¹S¸ G¶médÀô Cn»pʪå.. C¶pÁýêfµÀ ¾ª«¸hÐ h¸SµÀhµÀAl¼ q¸¶p."
   "CAlµÀOÉm¸ q¸¶p CAhµ VµuìS¸.."
   C¶¢Á¶m¶médÀô £V¸±µAS¸ hµvÃq¸±µÀ CAOµÀv³.
   "ClµAh¸ ¶pûÁ¹ô±ÀÀf³ ±¼dǶmø´m. J£À iAdÑAlµn.. CAhµ v¹¶¢ÁAfµf¸nOº."
   "ElµAh¸ V¸v¹ P±µÀÛhÐ OµÃfºAlÉȢà OµlµÃ?" m¸¶mé hµfµsfµÀhµÃ CfºS¸±µÀ.. CAOµÀv³ OÉ»ª D±¸lûµ¶mS¸ VµÃ¶ªÃå.
   I¶¢±Ð Oµ¶mé»pvôOº EAhµ ¶¥ñlµèS¸.. E±µËÈ¢m¸vÀSµÀ SµAdvà OµAdºOº ±Ç¶pêv¹ IAhµ ¶¢ÀAl¼ VµÃfµSµvÀØh¸±µÀ?
   "E¶¢oé P±µÀÛhÐ OµÃfº¶m YsÀìvÉ. fµsÀì OµAdÉ ¶¢ÃOµÀ q¸¶p ¶pfµÀhµÀ¶mé C¶¢¶ªæ VµÃ¶ªÀåAdÉ OµfµÀ¶pÁ hµ±µÀOµÀÖ qÒhµÀAl¼. q¸¶pA.. LOЫ¸±¼ IAhµ ÈmÈpêfµÀhµÀAlÐ JÈ¢Ã.. ±¸hµñAh¸ JfµÀ¶ªÃåÊm GAdÀAl¼. ¶¢À¡ô mÍ»pê hµS¸ØOµ.. VÉhµÀvÀ i¶pÁýêhµÃ ¶m¶¢ÁýöhµÀAl¼. IAhµ P±µÛ±ÀÀm¸ ¶pû±µ¢¸vÉlµÀ.. q¸¶p ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ GAdÉ V¸vÀ."
   "O¸o Im¸ézôv¹?" SµlµØlµ ¶ªö±µAhÐ CfºS¸±µÀ m¸¶mé.
   JÈ¢Ã.. C¶médÀô VDZÀÀï iq¸ê±µÀ CAOµÀv³.
   "IAhµ O¸vA q¸¶p hµdÀàOÐSµvÀSµÀhµÀAlÐ? F vѶpÁ C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ EÈmë°µ´mù ¶¢¶ªÀåAd¹±ÀÀ.. Cl¿ ¶¥±¿±µAvÑ J sû¹S¸nOµ±ÀÀm¸ O¸¶¢VµÀÛ. CAdÉ E¶¢ÀÃîþï´m »ª¶ªà´¢À ¶ª±¼S¸Ø ¶pn VDZÀµÀïlµÀ. C¶pÁýêfµÀ I¶¢À±ÇÝoùOº j¶ªÀOÇyµôfµA.. «¸àòAS³ ±ÀµÃAd½ s±ÀµÃdºO³ù.. CAh¸ q¸±³à D´pû ËvÇ´pû.. ElÉ ËvÇ´pû ËȪþàv³ C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼.
   I¶pêdºOµ¶pÁýêfµÀ EvôAh¸ Ci ¶¥ÀsûµñAS¸.. Ȫà˱Çv³S¸ GAVµÀOТ¸w. J EÈmë°µ´m IOµÖfµÀéAW ¶¢¶ªÀåAlÐ hÇw±ÀµÀlµÀ.
   ¶¢Ã VµÀd¹àvÀ.. IAlµÀOÍWÛ¶m C¶¢¶ªæ.. IOµÖfºËOÇm¸ ¶pAÈp±ÀµÀï ±¸l¸.. ÈpAVµÀOµÀ¶mé »pvÉô Oµl¸ CAd¹±µÀ. ClÉ ¶¢ÃOµÀ ¶pÁfºhÉ Cv¹ C¶mSµv±¸? ¶¢À¶m »pvô Cn hÇVµÀÛOµÀm¸éOµ, ¶¢ÀnAdÑô ¶pÁdºà¶mdÉô vÇOµÖ. ¶¢Ã Elµç±¼O½ Cl¼ E¶¨àA vÉlµÀ. ¶¢Ã q¸ñ±µsç Oµ±µî C¶mÀsûµ£¶ªÀåm¸é¶¢Àn C¶mÀOµÀAdÀAd¹A."
   ¶ªÀY¹hµ OµyµôvÑôAW lû¸±µS¸ oyµÀô. È¢OµÀÖhµÃ JfµÀ«ÒåAl¼.
   "CAOµÀv³. ¤À±µÀ ¶¢Ã¶m¶¢ ±µÃ¶pAvÑ G¶mé lɶ¢ÀÀyµÀô."
   "CAhµ ¶¢ÃdÇAlµÀOµÀvɶ¢Ãî! lɶ¢ÀÀyµô¶¢À±ÀÀhÉ q¸¶pOº hµS¼ØAVµ SµwSÉ ¢¸yµôÊ¢À Oµl¸.." CAOµÀv³ CAdÀAdÉ, vѶpvÀéAW DAd½ ¶¢V¸Û±µÀ.
   "q¸¶p ±ÇAfµÀ N¶mÀùv q¸vÀ h¸S¼ ¶pñ¥¹AhµAS¸ ¶pfµÀOµÀÖAl¼." ¶ªAhж¨AS¸ VǶpÁýå¶mé DAd½ ¶¢À¶¢Àîwé VµÃ»ª hµfµsf¸â±µÀ.
   "¤À±µÀ.." DAd½ D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ¥¹±µÀ.
   ¢¸zôlµç±¿é VµÃ¶ªÀåAdÉ m¸OµÀ IAhÐ D¶¥Û±µï Ê¢À»ªAl¼. q¸¶p EÊ¢yµ El¼ ¶¢Ãd¹ôfºAl¼.. F Dd DfºAl¼ Cn VǶpÁýêOж¢v»ª¶m ¶¢±ÀµÀ¶ªÀvÑ.. q¸vÀ h¸S¼¶mAlµÀOµÀ D¶mAlµ ¶pfµÀhµÀm¸é±µÀ.. hµvvÑ ¶ªÀnéhµËÈ¢À¶m ¶m±µA È¢Àw i±¼S¼¶mdôn»pAWAl¼. OµyµÀô VǶ¢À±¸Û±ÀÀ, C¶ªAOµwêhµAS¸!
   "È¢yµôsÑhµÀAdÉ ±¸Y³ D»p ¶p±¼»ªæi VÇq¸êfµ¶¢Ãî! EAhµ O¸vA m¸hÐ LOµÖ ¶¢Ãd OµÃf¸ C¶mvÉlɶ¢Ãî? n¶¨Ãá±µAS¸ Cm¸é±µÀ m¸¶mé.
   "VÇ»pê £À¶¢Àîwé OµÃf¸ s¹lûµ ÈpdàfµA IAlµÀOµ¶mé±ÀµÃï?" ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸. J ¶¢ÃhµñA GlÉöSµA vÉOµÀAf¸ Cm¸é±µÀ DAd½.
   "ElµAh¸ m¸ ¶¢vôÊm Y±¼S¼Al¼. ¶®±ÀÀS¸ J s¹lµ±µ sAl¿ vÉOµÀAf¸G¶mé £À¶¢Àîwé ¶mfº ¶ª¶¢ÀÀlµñAvÑOº ÈmdÉॹ¶mÀ." s¹lûµS¸ Cm¸é±µÀ m¸¶mé.
   ¶ªÀY¹h¸ Êm¶mà ȢÀÀ¶®vÀ VµÃ¶ªÀOµÀm¸é¶¢ÀÀ. C¶ªvÀ CAhµdºO½ O¸±µgA Ê¢À¶¢ÀÀ. O¸o D ¶p±¼»ªæhµÀvvÑ ¶plû¸évÀSÉyµô »pvôvA.. CAhµOµm¸é JA VDZÀµÀïSµvA?
   "Cl¼SÐ CAlµÀOÉ VǶpêvÉlµÀ. Êpñ¶¢Àn ¶¢Ã lµSµØ±¼Oº Vɱ¼Û¶m D sûµSµ¶¢AhµÀfµÀ F ¶ª¶¢À¶ªïOº OµÃf¸ JlÐ l¸±¼ VµÃ»pAVµOµ qÒfµÀ. VµÃl¸çA JA Y±µSµ¶mÀAlÐ! O¸OµqÒhÉ F ¶¢Àlûµï¶m ¤À VÇvÇôvÀOº LAdÑô s¹SµÀAfµdA vÉlµÀ. fµ±ÀµÃtdº´ª.. V¸v¹ IOµÀÖ¶¢S¸ GAl¼. E¶mÀùw´m ¤Àlµ GAdÑAl¼. ¶¨ÀSµ±³ OµAdÑñv³vÑ GAdÑAl¼ O¸o £¶p±¿hµËÈ¢À¶m o±µ¶ªA. CAh¸ Ȫàò´ª ¶¢vô CAd¹±µÀ f¸Oµà±µÀô. EAdº ¶pnOº I¶¢Ë±Çm¸ lͱµÀOµÀh¸±µÀ O¸o.. ±¸iñyµÀô Êpñ¶¢Àn VµÃ¶ªÀOж¢f¸nOº I¶¢±µÃ ±¸¶¢dÉôlµÀ. ËdÇþñ´mf³ ¶m±³ùn Èpfµl¸¶¢ÀAdÉ V¸v¹ IOµÀÖ¶¢ fº¶¢ÃAf³ VɶªÀåm¸é±µÀ. Cl¼ OµÃf¸ D±ÀµÀÊm VµÃf¸w.." VÉhµÀvÀ DO¸¶¥A OÉ»ª VµÃ»pAV¸fµÀ.
   ¶ª±¼S¸Ø C¶pÁýêfµÀ, ¶ªÀY¹hµ LOµ ¶¢Ãd CAl¼.
   CAlµ±µÃ D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ¥¹±µÀ..
                                .....................
   "CAOµÀv³ù! ÊmmÍOµdº CfµSµV¸Û?"
   "CfµÀSµ¶¢Ãî!"
   "Êpñ¶¢Àn Êm¶mÀ VµÃ¶ªÀOµÀAd¹¶mAOµÀv³."
   "¶mÀ¢¸ö? ¶mÀÊ¢öA VµÃfµSµv¶¢Á? W¶mé q¸¶pwé VµÃfµfµA..V¸v¹ Oµ¶¨àA. CAlµÀvÑ Êpñ¶¢Àn! hµ¶mn s¹S¸ C¶mÀsûµ¶¢A G¶mé ¢¸yÉô VµÃ¶ªÀOÐvɱµÀ."
   "m¸OµÀ ¶mvÀSµÀ±µÀ VÇvÇôyµÀôm¸é±µÀ CAOµÀv³. CAlµÀvÑ, W¶mé ¢¸yµôn ÊmÊm VµÃʪl¸né.. ±ÐYÂv »pvôv¶pêdÀéAX. EAOµ Êpñ¶¢À q¸¶pOº VDZÀµÀﶢv»ª¶m£.. ¤ÀOµÀ ËdÇþñnAS³ EWÛ¶m f¸Oµà±³ S¸±¼ lµSµØ±¼OÉ ¶m¶mÀé OµÃf¸ ¶pA»pAVµAfº. Êm±µÀÛOµÀAd¹¶mÀ. £À¶¢Àîwé n±¸¶¥ ¶p±µÛ¶mÀ."
   m¸¶mé, C¶¢Àî C¶¢Á¶m¶médÀô hµvÃq¸±µÀ. m¸OµÀ hµ¶mÀ IAhµ VÉ»ªAlÐ.. IAhµ s¹lûµïhµS¸ VÉ»ªAlÐ.. Cl¿ KlÉyµô OºñhµA, ¢¸yµôOº hÇw»ªAlÉ Oµlµ.
   "¶¢À±¼ ¶mÀ¶¢Áýö VµlµÀ¶¢ÁOµÀAdÀm¸é¶¢Á Oµlµ¶¢Ãî! El¼ Ȫv¶¢ÁvÑô ¶¢ÃhµñA VÉʪ ¶pn O¸lµÀ. ËÈpS¸ ¶mÀ¶¢Áýö V¸v¹ s¹S¸ VµlµÀ¶¢Áh¸¶¢n OµÃf¸ ¤À CAOµÀv³ VÇq¸ê±µÀ."
   "KlÐ hµ±µSµi C±ÀµÃïOµ Êm¶mÀ ±ÇAfµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ VµlµÀ¶¢Á ¶¢ÃÊm¥¹¶mÀ. nYA VÇq¸êvAdÉ Êm¶mÀ q¸ñYßOµÖ OµAdÉ ±ÇAfÉyµÀô Èplµç. O¸o SÓ±µ¶¢AhÐ CO¸Ö Cn »pvÀ¶ªÀåm¸é¶mÀ.. CAhÉ O¸o ¶¢±ÀµÀ¶ªÀ IOµÀÖ¶¢n O¸lµÀ.
   E¶pÁýêfµÀ.. Êpñ¶¢À q¸¶pOº ¶m±ÀµÀA C±ÀÉÀï ¶¢±µOµÃ VµlµÀ¶¢Á DÊpʪå m¸OÉA hµOµÀÖ¶¢ S¸lµÀ. ¤À±µÀ E¶¢öSµwS¼¶mAhÉ E¶¢öAfº. Êm¶mÀ q¸¶p ¤Àlµ Ctû¶¢Ã¶mAhÐ VÉ«¸å¶mAdÀm¸é¶mÀ. ¾pôY³. O¸lµ¶mOµAfº CAOµÀv³!" 
   ±¸Y³ CAOµÀv³ JA ¶¢Ãd¹ôf¸vÑ hÇw±ÀµÀOµ m¸¶mé OÉ»ª VµÃ¥¹±µÀ.
   m¸¶mé ¶ª±É C¶médÀô hµv nvÀ¶¢ÁS¸ DfºAV¸±µÀ. C¶¢Àî OµÃf¸ C±µèA VɶªÀOµÀ¶médÀô, ¶ªÀY¹hµ sûµÀYA ¤Àlµ VDZÀÉÀﻪAl¼.
   ¶ªÀY¹hµ ¶¢À¶m¶ªåhµöÊ¢À CAhµ.. I¶¢Ë±Çm¸ s¹lûµ ¶pfµÀhµÀAdÉ VµÃfµvÉlµÀ. JlÐ VDZÀµÃïv¶mé hµ¶p¶m. hµ¶mÀ VɱÀµÀSµwS¼Al¼ VÉʪ ¶¢±µOµÃ ¶pñ±ÀµÀi鶪ÃåÊm GAdÀAl¼.
   Cv¹.. ¶ªÀY¹hµ ±¸Y³ CAOµÀv³ EAdÑô Vɱ¼qÒ±ÀÀAl¼. dÇ´må C¶¢S¸Êm EAd±³vÑ Vɱ¼êAV¸±µÀ.. DAd½Oº D±ÐSµïA s¹S¸Êm GAfµfµAhÐ hµ¶mÀ s¹S¸ VµlµÀ¶¢ÁOÐSµvÀSµÀhÐAl¼.
   Êpñ¶¢À OµÃf¸ dÃïs³hÐÊm O¸Oµ, ¾ª«¸hÐ OµÃf¸ q¸vÀ h¸SµÀhÐAl¼d. C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ hÉwS¸Ø C±¼SÉ t¶ªÖd³vÀ v¹Adº£ OµÃf¸ iAdÑAlµm¸é±µÀ.
   m¸vÀËSÇlµÀ ÈmvvOЫ¸±¼ JlÐ EÈmë°µ´m ¶¢WÛ ¶®»ªêdv³vÑ Vɱµ¶¢v»ª ¶¢¶ªÀåm¸é OµÃf¸.. «¸lû¸±µgAS¸ D±ÐSµïA s¹S¸Êm GAdÀAlµm¸é±µÀ.
   ¶¢À±¼.. F D¶p±É¶¨´m J£Àdº? IAlµÀOµÀ? CAh¸ ¶ª¶¢ïAS¸ Y±¼S¼qÒhÐAl¼ Oµl¸!
   Cl¿ EAd±³ ±ÇAfÐ ¶ªA¶¢hµù±µA È¢ÀÀlµv±ÀÉÀ ¶¢ÀÀAlµÀ..
                             ....................
   ¶¢ÀSµhµS¸ OµÃ±µÀÛ¶mé m¸OµÀ ¶¢ÃdvÀ £n»pAV¸±ÀÀ. ±¸Y³ CAOµÀv³ m¸¶mé ¶¢Ãd¹ôfµÀOµÀAdÀm¸é±µÀ. DAd½ OµÃf¸ ¶pOµÖÊm Gm¸é±µÀ.. ¶¢ÀlûµïvÑ OµyµÀô hµÀfµÀVµÀOµÀAdÃ.
   m¸ ¶ªAlɶ®voé ±¸Y³ CAOµÀv³ m¸¶méhÐ ¶¢Ãd¹ôfµÀhµÀ¶mél¼ £AdÀAdÉ j±¼qÒ±ÀµÃ±ÀÀ.
   "¶ª±¼S¸Ø Èmv OºñhµA È¢ÀÀlµv±ÀÀAl¼.."
   ¶¢ÃdvÀ ¶ª±¼S¸Ø £n»pAVµOµqÒhµÀAdÉ, m¸¶mé ¶pOµÖ¶mÀ¶mé OµÀ±¿ÛvÑOº ¶¢Ã±¸¶mÀ.
   "Êpñ¶¢ÀOº Èp±¼dÑn±ÀµÀv³ fµ±ÀµÃw»ª´ª ¶pn VDZÀµÀïfµA ¶¢ÃÊm»ªAl¼."
   "CAdÉ.."
   "fÇöv³ vÑOº ¶¢Àwm¸vÀ VɱµdÉôlµÀ. ±µASµÀ ¶¢Ã±µOµ qÒhµÀAdÉ È¢AdÊm f¸Oµà±µÀ lµSµØ±¼Oº j¶ªÀOÍV¸Û¶¢ÀÀ. C¶pêdºOÉ ±µOµåAvÑ DvÀì£À´m, Oºñ±ÀµÃdº´m, ±ÀµÀñ¼±ÀµÃ.. Coé Èp±¼S¼qÒ±ÀµÃ±ÀÀ. È¢AdÊm ¾¬È¢Ã fµ±ÀµÃw»ª´ª.. CAdÉ ±µOµåA l¸ö±¸.. VDZÀµÀïfµA È¢ÀÀlµvÀ Èpd¹à±µÀ.
   ¶¥±¿±µ sû¹S¸vÑô lÉn ¶pn Cl¼ VDZÀµÀïSµvlµÀ O¸o.. a±¸ä¶¥±ÀµÀ SÐfµwé Oºf½év¹Sµ ¶pn VDZÀµÀﶢÀAdÉ IAhµ O¸vA VÉ«¸å±ÀÀ? Cl¼ ¶¢Àn»¨ ¶¢Àn»¨O½ ¶¢Ã±µÀhµÀAlµ¶mÀOÐ! Cv¹ ¢¸±¸nOº ±ÇAfµÀ «¸±µÀô j¶ªÀOµÀ ±¸¶¢fµA. fµ±ÀµÃw»ª´ª VɱÀÀAVµfµA. O¸o Cl¼ q¸¶p hµdÀàOÐvÉOµ qÒhÐAl¼. t.»p hµS¼ØqÒ¶¢fµA, OµyµÀô i±¼S¼ ¶pfºqÒ¶¢fµA ¶¢Adº ËȪf³ IÈpûO³àþù ¶¢V¸Û±ÀÀ.
   EAOµ q¸¶pn sñiOºAVµf¸nOº Oºf½é ¶¢Ã±¼êfº LOµdÉ l¸±¼ Cm¸é±µÀ f¸Oµà±µÀô. l¸nOº ¶pñ±ÀµÀh¸évÀ VɶªÀåm¸é¶¢ÀÀ. Cné ¶®»ªêdv³ùO½ ±¼OÇö´ªàvÀ ¶pA¶pfµA.. q¸¶p ±µOµåA SµÃñ´pOº ¶ª±¼qÒ±ÀÉÀ ±µOµåA OжªA sôf³ s¹AO³vOº CËÈpþô VDZÀµÀïfµA.. C¶pÁýêfÉ ¶¢À¡ô ¶ªÀY¹hµ.. "ÊmmÍOµdº CfµSµV¸Û CAOµÀv³" Cn È¢ÀÀlµvÀ ÈpdºàAl¼."
   CAhµ £¶phµÖ±µ ¶p±¼»ªæhµÀvvѶmà CAlµ±¼ È¢ÀÀ¶®vÑô OÍl¼çS¸ ¶m¶¢Áýö Oµn»pAWAl¼.
   "Ê¢À¶¢ÀÀ C¶mÀOµÀAdÃÊm Gm¸é¶¢ÀÀ.. JlÐ ¶pñqÒYv³ ÈpfµÀhÐAlµn. q¸¶pn hµ¶mÀ ¶¢Ã OµAdÉ OµÃf¸ ¶¥ñlµèS¸ VµÃ¶ªÀOµÀAdÀAl¼. hµ¶m ¶¢ÃdvÑôÊm VÇq¸êvAdÉ.. "Êm¶mÀ V¸v¹ ¶pÁ¶ªåO¸vvÑô, EAd±³ Èmd³vÑ Vµl¼¢¸¶mÀ CAOµÀv³. ¶¢Àn»¨Oº LOµ Oºf½é V¸vÀd. OÍAhµ¶¢ÀAl¼ ¶pÁdÀàOµhÐÊm LOµ Oºf½é hÐ ¶pÁfµh¸±µÀd. OÍAlµ±¼Oº LOµdº V¸v¹ W¶méS¸ GAfº ¶pÊm VDZÀµÀïlµÀd. CdÀ¶¢Adº ¢¸yµÀô OµÃf¸ fÇËsÇþí I¶mËsûÇ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ sñiO¸±µÀd. Oºf½é EWÛ¶m l¸hµvÀ OµÃf¸ IAlµ±Ð LOµ Oºf½éhÐ D±ÐSµïAS¸ a£¶ªÀåm¸é±µÀ. CAlµÀOÉ.."
   C±ÀÀhÉ J¶¢ÀAd¹¶¢¶¢Ãî? Cn CfºS¸¶mÀ. "m¸ Oºf½é q¸¶pOº El¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é¶mAOµÀv³."
   D C¶¢Ãî±ÀÀ ¶¢À¶m¶ªåhµöA J£ÀdÑ C±µèA O¸vÉlµÀ. JlÐ VÉivÑ V¸OÇôd³ El¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é¶mAhµ hÉwS¸Ø CÊm»ªAl¼."
   ±¸Y³ CAOµÀv³ È¢ÀÀ¶¬A I±µñS¸ C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼. SÍAhµÀ qÏf¸±¼qÒ±ÀÀ¶mdô±ÀÀAl¼. Êm¶mÀ È¢AdÊm vÉW COµÖfÉ G¶mé »pûvà±ÐôAW ¶¢ÀAWoyµÀô hÇWÛ EV¸Û¶mÀ.
   CAhµvÑ K»ª±ÀµÀÀ ¶mÀAW ¶m±³ù ¶¢WÛ »pwWAl¼.
   "D C¶¢Ãî±ÀÀOº ¶ªêýŶ¬ ¶¢WÛAlµAf½. CAh¸ m¸±µîv³S¸ GAl¼. LOÍÖOµÖ±É È¢zô ¶pvÀOµ±¼AVµ¶¢VµÀÛ. ¶¢ÀÀSµÀرµÀ OµAdÉ ¶¢lµÀç. ¶¢À±¿ IOµÀÖ¶¢ ËȪþàò´m C¶¢ÁhµÀAl¼. ¶¢À¡ô ¶¢ÀhµÀå EAY°µ´m EVÉÛ«¸åA."
   CAlµ±µA OµÀ±¿ÛvÑAW vÉV¸¶¢ÀÀ.
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî lµÃ±µAS¸ OµÃ±µÀÛn VµÃ«ÒåAl¼. Oµ¶méhµwô.. ¶¢ÀÀAlµÀ D£fµn ¶pA¶pfµÊ¢À m¸ï±ÀµÀA.
   D£fµ hµ±µÀ¢¸hµ m¸¶mé, ±¸Y³ CAOµÀv³ È¢y¹ô±µÀ. ¶m±³ùn Èm¶¢Àîl¼S¸ CfºS¼ D hµ±µÀ¢¸hµ Êm¶mÀ lµÃ±¸¶mÀ. ¶m¶mÀé VµÃ»ª ¶m£öAl¼.
   "¶ªÀY¹h¸! ¶mÀ¶¢Áýö m¸OµÀ ʪ黬hµÀ±¸w¶¢±ÀÀ¶mAlµÀOµÀ m¸OµÀ V¸v¹ Sµ±µöAS¸ GAl¼." VDZÀÀï ¶pdÀàOµÀn Cm¸é¶mÀ. LOµÖ «¸±¼ OµyµÀô D±¼ê, hDZ¼W ¶¢À¡ô ¶m£ö OµyµÀô ¶¢ÀöªÀOµÀAl¼.
   SµÀAfÇ GlÉöSµAhÐ GqÏêASµÀhµÀAfµS¸, K»ª±ÀµÀÀ vѶmÀAW s±ÀµÀdºOº ¶¢WÛ m¸¶mé ¶pOµÖ¶m OµÃ±µÀÛm¸é¶mÀ.
   "D C¶¢Ãî±ÀÀ È¢ÀÀ¶¬AvÑ hÉY¶ªÀù VµÃ¥¹±¸" m¸¶mé CfµÀSµÀhµÀm¸é±µÀ ±¸Y³ CAOµÀv³n. VµÃ¥¹¶m¶médÀô hµvûp È¢ÀÀlµvÀÈpd¹à±µÀ.
   "C¶¢Á¶mÀ. ClÇ ËlǶ¢h¸öné ¶ªÃWAVÉ È¢vÀSµÀ. ¶ª±É.. £¶¨±ÀµÃnOÍʪå..
   ¶¢ÀÀAlµÀ Elµç±µA ¶ªÀY¹hµn Oжpêf¸âA.. CdÀ¶¢Adº DvÑVµ¶m ¶¢WÛ¶mAlµÀOµÀ. C¶pêdºOº H±µÀOµÀn, ¶¢À±µÀm¸fµÀ ¶¢À¡ô È¢ÀÀlµvÀ ÈpdºàAl¼. EAOµ Êm¶mÀ DSµvÉOµ.. ClµAhµ ¶ªÀvsûµËÈ¢À¶m ¶pn O¸lµÀ q϶¢Àîm¸é¶mÀ.
   "IAlµÀOµÀ O¸lµAOµÀv³? I¶¢Ë±Çm¸ l¸hµ VÉʪlµlÉ Oµl¸.. Cl¼ ÊmÊm IAlµÀOµÀ O¸OµÃfµlµÀ?" ¶pdÀà ¶pdºàAlµAdÉ ¶¢lµvlµÀ.
   "¶¢À±¼ ¤À C¶¢Ãî ¢¸yµÀô L¶pÁýêOТ¸w.. ¶mÀ¶¢Áýö ËÈ¢À¶m±³£."
   "m¸OµÀ ¶plÇèn£ÀlÉyµÀô nAf¸±ÀÀ. C±ÀÀm¸ C¶¢Ãî ¢¸yµôn Êm¶mÀ L»p꫸å¶mÀ."
   "sÑvÇfµÀ dÇ´ªàvÀ.. ImÐé OµAfº¶¨´mù.. sôf³ SµÃñ´p ¶¢ÃV³ C¢¸w. oOµÀ ±¿¶mv³ ¶pûA°µ´m dÇ´ªà.. sÑvÇfµÀ qÏñ¾ªY±³.." n¶ªù¶®±ÀµÀAS¸ Cm¸é¶mÀ.
   "C¶¢oé È¢ÀÀlµvÀ Èpfµl¸¶¢ÀAOµÀv³. ¶¢ÃV³ C¶¢OµqÒhÉ ÊmÊmA VDZÀµÀïvɶmÀ Iv¹S¸! q¸¶p IOµÀÖ¶¢ ±ÐYÂvÀ Cv¹ sñhµOµ vÉlµAOµÀv³.. JlÐ LOµdº hµö±µS¸ VÉȪ±ÀµÃïw. E¶pÁýêËfÇhÉ ¶¢ÃOµÀ Ȫv¶¢ÁvÀ.. ÈplµçS¸ O¸ô¶ªÀvÀ qÒ¶¢Á."
   Cl¿ nYÊ¢À! hµ¶mÀ VÇÊp궢oé nY¹vÉ! I¶¢Ë±Çm¸ Oºf½é l¸¶mA VDZÀµÀﶢv»ªAlÉ Oµlµ.. ¶¢À¶mOº hÇw»ª¶m ¢¸yµôAdÉ s¹lûµS¸ GAdÀAl¼. ClÉ ¶¢ÀÀOµÃÖ È¢ÀÀ¶¬A hÇw±ÀµÀn ¢¸yµô±ÀÀhÉ ¶pû±µ¢¸vÉl¸? q¸ñgA CÊml¼ I¶¢±¼ËlÇm¸ LOµdÉ Oµl¸?
   f¸Oµà±³ lµSµØ±¼Oº È¢zô VÇq¸ê¶¢ÀÀ. D±ÀµÀ¶m È¢AdÊm ¶p±¿°µvÀ È¢ÀÀlµvÀ Èpd¹à±µÀ. ¶ªÀY¹hµn »pwW C±µSµAd ʪ¶pÁ ¶¢Ãd¹ôf¸±µÀ. ¢¸yµô¶¢ÀîhÐ OµÃf¸..
   È¢ÀÀh¸ånOº ¢¸yµÀô Y±¼»p¶m ¶p±¿°µvnéAdºvѶmà hÉwAlÉ£ÀdAdÉ, ¶ªÀY¹hµ Oºf½é q¸¶pOº ¶¢ÃV³ C¶¢ÁhµÀAlµn. nYA VÇq¸êvAdÉ.. CAhµOµAdÉ I¶¢±¼l¿ IOµÀÖ¶¢ ¶ª±¼qÒlµÀ. vO½ÖS¸ «¸à´m¶pû±³â È¢ÀfºOµv³ ȪAd±³ ¶mÀAW ±¿¶mv³ d¹ñ´mùq¸ôAd³ D¶p±É¶¨´mvÑ D±¼hɱ¼¶m ¶ª±µÝ´m ¶¢¶ªÀåm¸é±µn hÇw»ªAl¼. D±ÀµÀ¶m ¶pñj ¶¢ÀÃfµÀ ÈmvvO½ ¶¢WÛ, EOµÖfµ D¶p±É¶¨¶mÀô VɶªÀåAd¹±µÀd. C¶ªvÀ D ¶ªASµi Êp¶p±Ðô Vµl¼Ê¢ ¶ªÀY¹hµ hÍAlµ±µ ÈpdºàAlµ¶mÀOµÀAd¹.
   ¤ÀOǶ¢±¼O½ VǶpêlµçn ¶¢Ã lµSµØ±µ ¶¢Ãd j¶ªÀOµÀAl¼. ¢¸yµô¶¢Àî.. Oµ¶méhµwô, ËÈpS¸ C´m IfµÀïOÉdÇf³.. CAlµÀOÉ ¤À lµSµØ±¼Oº ¶¢WÛ È¢ÀÀ±µ sÇdÀàOµÀAl¼. O¸o ¤À lµSµØ±µÀéAW ¶¢V¸ÛOµ ¶ªÀY¹hµ JA VÇ»pêAlÐ, ¶¢Ãd¹ôfµOµÀAf¸ ¶ª¶¬Oµ±¼AWAl¼.
   Y±¼S¼Al¼l¿.. CAlµÀOÉ ¶¢À¶m¶¢ÀAh¸ E¶pÁýêfºOµÖfµÀm¸éA."
   ±¸Y³ CAOµÀv³ SµdºàS¸ ndÃà±¼Û, Cv»ª qÒ±ÀÀ¶mdÀô OµyµÀô¶¢ÀöªÀOµÀm¸é±µÀ. CAhµvÑ O¸Ad½´m Cs¹ì±ÀÀ ¶¢WÛ CAlµ±¼O½ O¸¾pûvÀ EV¸ÛfµÀ.. lµÃ±µA ¶mÀAW DAd½ VDZÀÀï Hq¸±µÀ.
                           ..........................
   ¶ªÀY¹hµ s¹S¸OÐvÀOµÀAdÑAl¼.
   Êpñ¶¢À q¸¶p D±ÐSµïA OµÃf¸ nvOµfµS¸ GAlµn Cm¸é±µÀ f¸Oµà±µÀô.
   d¹ñ´mùq¸ôAd³ C±ÀµÃOµ ¶¢VÉÛ LfºlµÀfµÀOµÀvoé s¹S¸ hµdÀàOµÀAdÑAlµm¸é±µÀ. Oºf½é OµÃf¸ ¶pnVÉ«ÒåAl¼. ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀSµ EVÉÛ ±ÀµÃAd½ s±ÀµÃdºO³ù, ¢¸ïlû¼ n±ÐlûµOµ ¶¥Oºån hµS¼ØAVÉ ¶¢ÀAlµÀvÀ .. Coé, q¸¶p s¹S¸ j¶ªÀOµÀn ¶¬±¸±ÀÀAVµÀ OÐSµvÀSµÀhÐAlµm¸é±µÀ. q¸¶p ¶¥±¿±µA, OÍhµå sû¹S¸né hµïZAVÉ ¶pñ±ÀµÀhµéA VDZÀµÀïdÉôlµn ¶ªAhж¨AS¸ Cm¸é±µÀ, «¸à´m¶pû±³â ¶mÀAW ¶¢WÛ¶m f¸Oµà±³.
   O¸OµqÒhÉ.. q¸¶p ¶¢±ÀµÀ¶ªÀOº.. C¶¢À±¼Û¶m Oºf½é Èplµçl¼ C¶¢fµAhÐ, ±µOµå ¶pñ¶ª±µgvÑn hÉf¸vÀ GAd¹±ÀÀ. CdÀ¶¢Adº ¢¸dºOº ¶p±¼¥Ñlûµ¶mvÀ VÉ»ª, ¶ªOÇù´ª C±ÀÀAl¼ «¸à´m¶pû±³â È¢ÀfºOµv³ ȪAd±³. ¶ª±µÝ±¿ VÉ»ªAl¼ COµÖfº f¸Oµà±É Oµ¶mÀOµ, Êpñ¶¢À D±ÀµÀ¶m ¶p±µïÊ¢°µgvÑÊm GAl¼ Oµ¶mÀOµ D ¶ª¶¢À¶ªï OµÃf¸ hµS¼ØAl¼.
   "q¸ñYßO¸Ö!" D »pvÀ¶pÁ £n GwOºÖ ¶pf¸â¶mÀ.. CVµÀÛ ¶ªÀY¹hµ »pwW¶mdÉô GAl¼.
   £ZdºAS³ C¶¢±³ùvÑ ¶ªÀY¹hµn VµÃl¸ç¶¢Àn È¢yµÀå¶mé l¸né È¢¶mOºÖ i±¼S¸¶mÀ.
   ¶ªÀohµ.. ¶m¶¢ÁýöhµÃ lµSµØ±µS¸ ¶¢WÛ Dq¸ï±ÀµÀAS¸ m¸ VDZÀÀï mÍOºÖAl¼. m¸ CAhµ qÏfµÀSµ±ÀÀAl¼. ¢¸yµô¶¢Àî ¶ªÀY¹hµ lµSµØ±µÀAfº VµÃ¶ªÀOµÀAdÀAdÉ.. hµÊm ¶ª¶¢À±µè¶¢AhµAS¸.. VÇvÇôyµôn VµÃ¶ªÀOµÀAdà ¢¸ïq¸±µA OµÃf¸ VÉ«ÒåAl¼.
   "COµÖn EAdºOǶpÁýêfµÀ ¶pA»p«¸å±µAd q¸ñYßO¸Ö?"
   "EAOµ m¸vÀSµ±ÀÀlµÀ ±ÐYÂvÑô ¶pAÊp«¸å±µÀ. OÍné ±ÐYÂvÀ Y¹SµñhµåS¸ VµÃ¶ªÀOТ¸w." DvÑW¶ªÃå ¶ªÀY¹hµ Sµl¼vÑOº È¢y¹ô¶mÀ. C¶pÁýêfÉ f¸Oµà±³ £Zd³ C±ÀÀ s±ÀµÀdºOº ¶¢¶ªÀåm¸é±µÀ.
   "±ÀµÀÀ ¶®´¢ C sÉñ´¢ CAf³ ËOÇAf³ ÈpûñAf³.." Cn m¸OµÀ ʨO³¶®Af³ EV¸Û±µÀ. ¶ªÀohµn ¶p±¼Vµ±ÀµÀA VÉ¥¹¶mÀ.
   "C¶¢Á¶mÀ.. qÒwOµ Oµn»p«ÒåAl¼." CAdà ¶pOµÖ¶mÀ¶mé ¶m±³ùhÐ ¶¢Ãd¹ôfµÀhµÃ È¢zôqÒ±ÀµÃ±µÀ.
   C¶pêdºOº D¶p±É¶¨´m C±ÀÀ D±ÐñYÂv±ÀÀAl¼. SÍd¹àvoé jʪ¥¹±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ ¶¢À¶¢Àîwé VµÃ»ª ¶m£öAl¼. ¶pÁ¶mé£À ±¸iñ VµAlµ¶¢Ã¶¢Àv¹ GAl¼ È¢ÀÀ¶¬A. VµvôS¸ ¶m£öAl¼.
   "CO¸Ö! Êm¶mÀ s¹S¸ ¶¢ÃÊmY³ VɶªÀåm¸é EAdÑô.. OÍdÑô OµÃf¸. C¶¢Àîn EAOµ OÍl¼ç l¼m¸vÀ GAVµÀOÐ." ¶ªÀohµ Gh¸ù¶¬AS¸ CAl¼.
   ¶m±³ù ¶¢WÛ ¶ªÀY¹hµn OµÃ±µÀÛÊmdÀô ¶¢ÀAVµA ËÈpOº vÇ»p ¶ª±¼çAl¼.
   Cv¹SÉ C¶médÀô hµvûpAl¼ ¶ªÀY¹hµ.
   "O¸vÉY³ EAOµ ¶pl¼Ê¬¶mÀ ±ÐYÂvÑô j«¸å±µÀ. ¶mÀ¶¢Áýö È¢yµôf¸nOº EAO¸ ËdÇ´¢À ¶pfµÀhµÀAlÉȢà OµlµÃ?" CfºS¸¶mÀ.
   "VµÃl¸çA.. Êpñ¶¢À q¸¶pOº Iv¹ GAdÀAlÐ! CAOµÀv³hÐ ¶¢Ãd¹ôfº.."
   nYÊ¢À! F ¶ª±µÝ±¿Oº sÑvÇfµÀ fµsÀì C±ÀµÀÀAdÀAl¼. EAO¸ ¶¢ÀAlµÀvà C¤ OµÃf¸ V¸v¹ P±¿lµÀd. JA VÉ«¸å±Ð CAOµÀv³. ¢¸yµôOº fµsÀì s¹S¸Êm GAl¼. O¸o..
   "¶®.. sÉu! ¶¬Ô D±³ ±ÀµÀÀ? o sÀO³ù hÇWÛ«¸å¶mÀ. ±É¶pdÀéAX VµlµÀ¶¢Á È¢ÀÀlµvÀÈpdÀà. o I±ÀÀ´¢À ¶¢À±¼ÛqÒOµÃfµlµÀ. V¸v¹ hµö±µS¸ OÐvÀOµÀAdÀm¸é¶¢Á ¶mÀ¶¢Áýö. C±ÀµÃ´¢À È¢±¿ ¶®¾p." ±¸Y³ CAOµÀv³ ¶ªÀY¹hµ lµSµØ±µS¸ È¢zô hµv n£À±¸±µÀ.
   È¢¶mÀOÉ DAd½, C¶¢Àî, m¸¶mé ¶¢V¸Û±µÀ. ¶¢ÀAVµAOº CdÀ ¶pOµÖ¶m ¶ªÃàv³ ¤Àlµ OµÃ±µÀÛ¶mé ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî VµdÀOµÀÖ¶m vÉW nvsfºAl¼.
   "¶mÀ¶¢Áýöþö OµÃ±ÐÛ¶¢Ãî! ±¸iñ nlµñqÒhÐAl¸? £À¶¢Àîwé ¶¢Ãdº ¶¢ÃdºO½ vɶpÁhÐAl¸?"
   "vÉlµÀ «¸±µÃ! ¶¢ÀAWS¸ ¶pAfµhµAl¼. mÍ»pê OµÃfµ Y±µñ ¶m±ÀµÀÊ¢À¶mAd."
   "È¢±¿ SµÀf³! ¶®»ªêdv³ ¶mÀAW ¶¢Ã EAdºOº j¶ªÀOÇy¹åA. oOµÃÖf¸ lµSµØ±µS¸ GAdÀAl¼. ±ÐYÄ ¶¢WÛ VµÃ¶ªÃå GAfµVµÀÛ." m¸¶mé CAdÀAdÉ D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ¥¹¶mÀ. ¶ª±¼S¸Ø Êm¶m¶mÀOµÀ¶mélÉ m¸¶mé Cm¸é±µÀ.
   ¶¢À±¼ Êmm¸±ÀµÀ¶m OµÃhµÀ±Éé Oµlµ!
                               ..................
   ¶ª±¼S¸Ø LOµ ÈmvvÑ ¶ªÀY¹hµ s¹S¸ OÐvÀOµÀAl¼. Ê¢yµOº Coé hµ¶mOº ÊmÊm CAl¼AV¸¶mÀ.
   "EAOµ Êm¶mÀ VµÃ¶ªÀOµÀAd¹¶mO¸Ö.. ÊmÊm svô lµSµØ±¼Oº ¶¢«¸å¶mÀ.." Cn ¶ªÀY¹hµ VÇÊp궢±µOµÃ.
   D ÈmvvѶmà Elµç±µA Oµw»ª ¶pÁ¶ªåO¸vÀ Vµl¼¢¸A. Vµ±µÛvÀ VÉ¥¹A. Csû¹ï«¸vÀ VÉ¥¹A. OµyµÀô ¶¢Àûª hDZ¼VÉvѶpÁ C±ÀÀqÒ±ÀÀ¶mdôn»p£ÀÛAl¼.
   ±¸Y³ CAOµÀv³ ±ÐYÄ rÒ´m VÉ»ª Oµ¶mÀOµÀÖAdÀm¸é±µÀ. O¸vÉY³ ¶mÀAW ¶pñhÉïOµAS¸ C¶mÀ¶¢Ài j¶ªÀOµÀm¸é±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ È¢zôqÒ±ÀÉÀ ±ÐY ¶¢WÛAl¼..
   qÏñlµÀçdÀéAX C¶mﶢÀ¶m¶ªÖAS¸ ¶p¶mÀvÀ VɶªÀåm¸é¶mÀ. C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ OµvÀl¸ç¶¢ÀAdÉ.. V¸v¹ lµÃ±µA. È¢yµôf¸nOÉ ±ÇAfµÀ SµAdvÀ ¶pfµÀhµÀAl¼.. Cl¿ d¹ñ»pûO³ hµOµÀÖ¶¢S¸ GAdÉ. C±ÀÀm¸.. I¶¢±¼ VµlµÀ¶¢Á ¢¸yµôl¼.. H»p±¼ j¶ªÀOͶ¢f¸nOÉ ¶ª¶¢À±ÀµÀA GAdÀAl¼.
   "Cl¼SÐ.. q¸ñYßO¸Ö! ¶¢À¡ô ¶¢ÀÃf³ D´pûm¸? ¶¢À¶mA El¼ ¶¢±µOµÀ C¶mÀOµÀ¶mélÉ Oµlµ! ¶¢ÀlûµïvÑ D lɶ¢ÀÀfµÀ Oµ±µÀgºAW LOµ Èmv Sµfµ¶p SµwS¸A. F ¶¢ÀÀËÈpþë ±ÐYÂvà m¸ a£hµAvÑ ¶¢À±µ¶pÁ±¸n ±ÐYÂvÀ. CAdÉ ¶¢À¶mA Oµw»ª ¶m¶pêdÀéAX ¶¢ÀlûµÀ±µ ËÈ¢À¶mÊ¢ C¶mÀOÐ! E¶¢±ÀÀhÉ ¶¢À±¿.. OÍAVÇA ¶pñ¶pAV¸né C±µèA VɶªÀOµÀm¸éOµ.. ËÈpS¸ IOµÖfºO½ È¢yµôOµÀAf¸, Sµl¼vÑÊm.. Iné £¶¨±ÀµÃvÀ? IÈméné OµsÀ±µÀô?
   ¶¢À¶mA LOµdº SµÀ±µÀå ÈpdÀàOТ¸vO¸Ö.. I¶pÁýêfµÃ ¶¢À¶mOº ¶mWÛ¶mdÉô GAfµlµÀ.. ¶¢À¶m O¸Ö¶¢v»ª¶mdÉô GAfµvÉA. ¶¢À¶m VµÀdÃà G¶mé ¢¸yµô SµÀ±¼AW DvÑWAVµ ¶¢v»ª¶m s¹lûµïhµ GAdÀAl¼. D sAlû¸wé nvÀ¶pÁOж¢v»ª¶m, sv ¶p±µÀÛOж¢v»ª¶m £lû¼ GAl¼. ±ÐYÄ rÒ´m VɶªÀOµÀAl¸A.. ¶ª±Ém¸?"
   ±¸Y³ CAOµÀv³hÐ O¸±³vÑ È¢zôqÒhµÃ VDZÀµÀÃï»pAl¼ ¶ªÀY¹hµ.
   O¸±µÀ Oµ¶mÀ¶¢À±µÀSµ±ÀÉÀï ¶¢±µOµÃ nvsfºqÒ±ÀµÃ¶mÀ.
                           ...............
   EAd±³ ±ÇAfµ¶¢ ¶ªA¶¢hµù±µA Iv¹ SµfºWAlÐ.. Jl¿ Sµ¶¢ÀnAVµvɶmAhµ ¶¬f¸¶¢Áfº.
   ±ÐYÄ rÒ´mvÑ ¶¢Ãd¹ôfµÀOµÀAl¸¶¢Àn n±µä±ÀµÀA j¶ªÀOµÀ¶mé ¶ªÀY¹h¸ Êm¶mà ÈmvOÍOµ«¸±¼ OµÃf¸ ¶pvÀOµ±¼AVµÀOÐvÉlµÀ.
   ¶ªÀY¹hµ Cné qÒd½ ¶p±¿°µvà ±¸»ªAl¼.. KKdº, dºñ¶pÁv³ Kdº, ±ÀµÀ´¢À Ȫd³, JK»ªdº.. DP±µÀOº OÉȪd³ OµÃf¸..
   "JlÐ ClÐ C¶mÀsûµ¶¢A.. VɱµÀh¸¶¢Ã vÉl¸ CÊml¼ hµ±µÀ¢¸hµ. EAhµO½ ±¸Y³ CAOµÀv³ Cné ¶p±¿°µvO½ ÈpûY³ Oµdºà ¶pA»pAV¸±µÀ Oµ¶mÀOµ.." ¶mÊ¢ö»ªAl¼, ElÉAdn CfµÀSµÀhÉ.
   Êm¶mÀ ¶ª±µl¸S¸ ±ÀµÀ´¢À Ȫd³ ¶¢ÃhµñA ±¸¥¹¶mÀ. O¸Êª¶pÁ O¸¶¢À±³ù.. O¸Êª¶pÁ EAS¿ô´¨ O¸o hÇvÀSµÀ O¸o wd±ÉVµ±³.. O¸Êª¶pÁ IvÇO¸àònO³ù t±ÀµÀ»ªù.. Jl¿ hÉvÀÛOÐ vÉOµ qÒ±ÀµÃ¶mÀ.
   ±¼YÂv³àþù ¶¢V¸ÛOµ VµÃ¶ªÀOж¢VµÀÛvÉ Cn ¶pÁ¶ªåOµ ¶peµ¶mAvÑ ¶¢ÀÀnS¼qÒ±ÀµÃ¶mÀ. C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ OµkµvÃ, ¢¸ï«¸vÀ ¶¢Ã¶¢ÀÃvÉ. EAd±³ VµlµÀ¶¢ÁhµÀ¶mé¶pÁýêfµÀ OµÃf¸ ¶¢Ã¶mvÉlµÀ. È¢ÀÀm¸é ¶¢Àlûµïn OµÃ±µÀÛn Coé ¶ª±µÀçhÉ q¸iOµ OµkµvÃ, ¶mvËsûÇ ¢¸ï«¸vÃ, E±µËÈ¢ £Ê¥ô¶¨gvà Oµn»pAV¸±ÀÀ. Coé hÉl¿v ¢¸±¿S¸ Oµñ¶¢ÀAvÑ Èpdºà ËÈpûv³ VÉ¥¹¶mÀ.
   Iv¹Sµ±ÀÀhÉÊmA.. Cné IAdÉñ´mùvà C±ÀµÃïOµ ¶ªÀY¹hµ ¶¢Ã EAdºOº ¶¢WÛAl¼.
   OÍl¼çS¸ v¹¶¢±ÀÀAl¼. V¸¶¢À¶mV¸±ÀµÀvÑ VµOµÖn Oµ¶mÀ¶¢ÀÀOµÀÖ j±µÀhÐ CYAh¸ ¦vêA v¹SµÀAl¼.
   "JA VÉl¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é¶¢¶¢Ãî?" m¸¶mé CfºS¼¶m ¶pñ¶¥éOº Y¢¸sÀ VǶpêf¸nOº hµd¶pd¹±ÀÀAW¶mdÀô Oµn»pAWAl¼.
   hµ¶m ¶¢À¶m¶ªÀvÑ J¶¢ÀÀAlÐ!
   m¸Oµ±ÀÀhÉ CAlµ±µÃ C¶mÀOµÀÊml¼ Vµlµ¶¢lÉȢà Cn»pAWAl¼.
   "±¼Yv³àþù ±¸oAfº CAOµÀv³. JlÐ LOµl¸AdÑô ¶¢¶ªÀåAlµÊm C¶mÀOµÀAdÀm¸é."
   nYÊ¢ÀvÉ C¶médÀô hµv ¶pAOºAV¸±µÀ m¸¶mé.
   "Êpñ¶¢À Iv¹ GAl¼?" vѶpvÀéAW ¶¢WÛ¶m C¶¢Àî CfºSÉ ¶¢±µOµÃ ¶¢ÃOµÀ SµÀ±µÀå ±¸vÉlµÀ.. OÍl¼çS¸ »ªSµÀØS¸ Cn»pAWAl¼ m¸OµÃ m¸¶méO½.
   m¸OµAdÉ ÈmVÇÛwn VµÃ»ª¶m D¶mAlµAvÑ SµÀ±µÀåOµÀ ±¸vÉlµÀ. ¶¢À±¼ m¸¶mé?
   m¸¶mé OÉ»ª VµÃ¥¹¶mÀ. ¶m£ö hµvÇSµ±É¥¹±µÀ. ±ÐYÄ ±¸Y³ CAOµÀv³hÐ ¶¢Ãd¹ôfµÀhµÃÊm GAd¹±µÀ Oµlµ..
   "¤À±¼¶pÁýêfµÀ VµÃʪå SµÀ±µÀå ¶pdàvɱµÀ DAd½! C¶ªvÀ C¶pêdº Êpñ¶¢ÀÊm O¸lµÀ. qÏfµÀSµÀ Èp±¼S¼Al¼.. Cl¼ ¶¢±µOµÀ ¶¢ÀöªÀOµÀqÒ±ÀÀ¶mdÀô¶mé OµyµÀô E¶pÁýêfµÀ £¥¹vAS¸ Oµn»p¶ªÀåm¸é±ÀÀ. VµvO½S¸ ¶p±µÀSµÀvÀ ÈpfµÀhÐAl¼. E¶pÁýêfµÀ 'O¸h³' dÃïsÀvÀ J¤vɶ¢Á. ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ C¶méA, OµÃ±µvÀ iÊm«ÒåAl¼. EAOµ ¶¢ÃdvÀ.. CfµSµlµÀç. LOµÖ n¶¢ÀÀ¶¨A OµÃf¸ mбµÃ±µÀOÐlµÀ."
   "Cl¼ O¸lµÀ.. D q¸ñsô´¢À.." DÊp»ªAl¼ C¶¢Àî.
   "Cl¼ LOµ ClµÀíhµA Cn f¸Oµà±µÀô CAd¹±¸Ad½. C¶ªvÀ Cl¼ ¶¢±µOµÀ JËlÇm¸ ¶ª¶¢À¶ªï GAl¸ Cn»pAVÉdÀô GAlµn CAd¹±µÀ. ¶pñj ¶¢ÀÃfµÀ ÈmvôO½ Cné dÇ´ªàþù VɱÀÀ«¸å¶¢ÀÀ. CAh¸ m¸±µîv³. ElÍOµ Vµ±¼hµñ ¶ªÅ»¨àAW¶m OÉ´ª OºAlµ ¶ªàf½ VɶªÀåm¸é±µÀd.. «¸à´m¶pû±³â È¢ÀfºOµv³ ȪAd±³vÑ. EAhµ s¹S¸ hµwô lµAfµÀñvÑ, COµÖVÇvÇôyÑô, C¶mélµ¶¢ÀÀîvÑ EʪåOµÃf¸ ¶¢ÃV³ C¶¢fµA Oµ¶¨àÊ¢À¶mm¸é±µÀ. EdÀ¶¢Adºl¼ EAhµ¶¢±µOµÃ VµÃfµvÉlµAd¹±µÀ."
   "¶¢ÀAWlÉ.." CAdà C¶¢Àî ¶p¶mÀAlµn ¶¢AdºAdÑôOº È¢zôqÒ±ÀÀAl¼. È¢¶mÀOÉ ¶ªÀY¹hµ..
   "Jlµ±ÀÀm¸ OÍhµå ¶¢Ad ËdÇþñ VÉl¸ç¶¢Ã DAd½ EÊ¢yµ?"
                               ......................
   ¶¢Ã ±¼Yv³àþù EAO¸ ±¸OµÀAf¸Êm 'Ê¢À' vÑ C¶mÀOÐOµÀAf¸ COµÖ Èpzô OµÀl¼±¼Al¼. COµÖ DP±¼ ¶ªA¶¢hµù±µA ¶p±¿°µvÀ ±¸»ª, EAdºOÍWÛAl¼. V¸v¹ ±ÐYÂv hµ±¸öhµ CAlµ±µA Oµw¥¹¶¢ÀÀ. EvôAh¸ LOµdÉ ¶ªAlµfº.
   m¸±¸±ÀµÀg È¢¶mÀOÉ GAfº hÐdAh¸ ¶¥ÀsûµñA VɱÀÀAW v¹´mvÑ «Òr¸ v¹Adº G±ÀµÃïv Ê¢±ÀÀAV¸¶¢ÀÀ. m¸¶mé VµÃ¶ªÀOµÀAd¹±µÀ O¸o, ¶¢Ã DvÑVµ¶mvÀ OÍné DVµ±µgvÑOº Èpd¹à¶¢ÀÀ. ¶ªÀY¹hµ ¢¸zôAdÑôÊm GAdà ±ÐYÄ qÏlµÀçÊmé ¶¢Ã lµSµØ±¼Oº ¶¢VÉÛ«ÒåAl¼.
   ¶¢À¡ô q¸hµ±ÐYÂvÀ SµÀ±µÀåOÍV¸Û±ÀÀ. F «¸±¼ COµÖ OµÃf¸ ¶¢ÃhÐ Vɱ¼Al¼.
   COµÖOº m¸ ¤Àlµ G¶mé Gl¸¾ª¶mhµ qÒ±ÀÀ¶mdÉô.. Êm¶mÀ sûµ±ÀµÀ¶pfº¶mdÀô Cv¹ GAfºqÒvÉlµÀ. ClÉ C¶mÀOµÀAd¹, ±µOµå¶ªAsAlûµA £vÀ¶¢.
   D ±ÐYÂ.. Ê¢À Èmv, DP±µÀ ±ÐYÂvÉȢà IAfµ ¶¢À±¿ IOµÀÖ¶¢S¸ GAl¼. «¸±ÀµÀAhµñA KlµÀ¶mé±µOº, hÐdAh¸ oyµÀô Èpdºà, v¹mÐô OµÀ±¿ÛvÀ Ê¢¶ªÀOµÃÖ±µÀÛn, «¸ÖòsÀv³ DfµÀhµÀm¸éA ¶¢ÀÀSµÀرµA.
   C¶¢Ãî, m¸¶mé G±ÀµÃïvÑô OµÃ±µÀÛn VµÃ¶ªÃå, «ÒÖ±³ Ê¢¶ªÃå ¶¢À¶¢Àîwé qÒñhµù»¬¶ªÀåm¸é±µÀ.
   C¶pÁýêfÉ S¸w i±¼S¼, Ê¢fº hµS¼Ø.. ¶¢Àdºà, o±µÀ Oµw»ª¶m ¢¸¶ª¶m Ê¢¶ªÃå D¶®ôlµAS¸ GAl¼. CAhµvÑ m¸¶mé Ȫv³ È¢ÃS¼Al¼.
   "I¶¢±¼lÐ OÍhµå ¶mAs±³.. " COµÖfµÀéAW vÉW lµÃ±µAS¸ È¢zô ¶¢Ãd¹ôf¸±µÀ.
   ""mÐ.. mÐ.. D ¶¢Ãd I¶pÁýêfµÃ IOµÖf¸ £¶mvÉlµÀ. Vû¸vÇ´mÝ.." SµdºàS¸ C±¼V¸¶mÀ, ¶ªÀY¹hµ Èpdºà¶m ¶¢±³ç VµÃ»ª.
   "El¼SÐ.. fºO³¶¨é±¿ ±Çf½.." COµÖSµsSµs¹ VµÃ«ÒåAl¼.
   "EAOµ DÈp±ÀµÀïAfµ¶¢Ãî! ¶¢ÀnAdºOº CikµÀvÀ ¶¢¶ªÀåm¸é±µÀ." m¸¶mé rÒ´m OµdÉ໪, Cm¸é±µÀ.
   CAlµ±µA C¶ªAhµÅ»påS¸ VµÃ¥¹A.
   "El¼ Ev¹SÉ j¶ªÀOÇzô m¸ Sµl¼vÑ Èpfµh¸. ÊmÊmA ¶¢À±¼ÛqÒ¶mÀ." Y¹SµñhµåS¸ Oµlµ¶pOµÀAf¸ «¸ÛòsÀv³ svôn vѶpv Èpdºà ¶¢V¸Û¶mÀ.
   "I¶¢±¸ ¶¢VÉÛl¼?" C¶¢Àî vѶpwOº ¶¢¶ªÃå CfºS¼Al¼.
   "±¼ËdDZ³â ȪAdñv³ Sµ¶¢±³éÈ¢ÀAd³ D¾pû¶ª±³d. fûºxô ¶mÀAW EOµÖfºOº Ȫdºv³ C¶¢Ál¸¶¢Àn ¶¢V¸Û±µÀ. ¶¢À¶m VµÀdÀà¶pOµÖv Jlµ±ÀÀm¸ hÐd, r¸´¢À ¶¬Ô´ª OÍn, EOµÖfµÀAl¸¶¢Àn C¶mÀOµÀAdÀm¸é±µÀd. I¶¢±Ð ±¼±ÀµÀv³ Iʪàd³ JYAd³ ¶¢À¶m ¶mAs±³ EV¸ÛfµÀd. EdÀ ¶pOµÖAh¸ VµÃ»ª i±¼S¼ È¢zôqÒhµÃ £À¶¢Àîwé ¶pvÀOµ±¼l¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸éA, ¤ÀOµÀ ¤ËvÇhÉ, Cm¸é±µÀ. ¶ª±É Cm¸é¶mÀ. C±µSµAdvÑ ¶¢¶ªÀåm¸é±µÀ."
   "vɶ¢Afº.. OÍAVÇA EvÀô ¶ª±¸çw." C¶¢Àî CAlÉ O¸o ¶¢ÃEvÀô I¶pÁýêfµÃ ¶ª±Éç GAdÀAl¼. CAlµÀvÑ ¶ªÀY¹hµ ±ÐYÄ ¶¢«ÒåAl¼. Coé hµyµhµy¹ôfµÀhµÃ GAd¹±ÀÀ.
   "s±ÀµÀdÉ OµÀ±¿ÛvÀ Ê¢±ÀÀl¸çA. VµvôS¸w i±¼S¼Al¼." m¸±¸±ÀµÀgn »pv¶¢f¸nOº È¢zôqÒ±ÀµÃ±µÀ m¸¶mé.
   "IAhµ¶¢ÀAl¼?" C¶¢Àî C±¼WAl¼.
   "¶mvÀSµÀ±µÀ."
   C¶pêdºOÉ ¶ªÀY¹hµ, CO¸Ö ¶pOÐf½v hµ±ÀµÃ±¿Oº ¶¢AdºAdÑôOº È¢zôqÒ±ÀµÃ±µÀ.
   Êm¶mÀ ¶py¹ôvÃ, S¸ô¶ªÀvà j»ª ¶ª±µçfµA È¢ÀÀlµvÀÈpd¹à¶mÀ.
                                  ...................
   ¶ª±¼S¸Ø Ê¢ÀA hµ±ÀµÃ±µ±ÀÀ s±ÀµÀdºOº ¶¢V¸ÛA.. SÉdÀ lµS¼Ø±µ O¸±µÀ DS¼¶m Vµ¶pÁýêfµ±ÀÀAl¼. m¸¶mé SÉdÀ i±ÀµÀïf¸nOº È¢yµÀåAdÉ Cm¸é¶mÀ,
   "¶¢À±¿ ¶¢ÀSµÈpzô¢¸±¼Oº IlµÀ±ÐÖvÀ VǶpÁýå¶médÀô SÉdÀ i±ÀµÀïf¸nOº È¢y¹ôv¹?"
   "Woé!" C¶¢Àî OÍAVÇA OжpAS¸ CAl¼. "CikµÀvÀ I¶¢±ÍWÛm¸ Cl¼ ¶¢À±¸ïlµ."
   COµÖ ¶¢ÀÀ»ª¶¢ÀÀ»ª ¶m¶¢ÁýövÀ ¶m¶¢ÁýöhµÀAfµS¸ CikµÀvÀ vѶpwOº ¶¢V¸Û±µÀ. C¶pÁýêfÉ LOµ »pvô hÇÈ¢Àî±µ CAlµ±¿é h¸Oº, ¶®±ÀÀS¸ ¶pvÀOµ±¼AWAl¼. ¶ªAlûµï O¸AhµÀvÀ VÇdôvÑAX £hµ±µg VÇAl¼.. £lµÀïh³ l¿q¸v O¸AihÐ Oµw»ª £Ahµ «ÏsSµÀvÀ qÒhµÀm¸é±ÀÀ.
   ¶¢WÛ¶m ¢¸yµôvÑô q¸iOÉyµôvѶpÁ G¶mé Cs¹ì±ÀÀn VµÃ»ª COµÖ OµyµÀô D¶¥Û±µïAhÐ Èplµç¶¢±ÀµÃï±ÀÀ.
   "¤À±¸? I¶pÁýêfÍV¸Û±µÃ?"
   W±µÀ¶m¶¢Áýö ¶m¢¸öfµÀ Ctû¶m±À³À.. COµÖOº ±ÇAfÉyµÀô ¾ªn±ÀµÀ±³ O¸vÉY³vÑ.
                                    ...............
   COµÖ ÈpËyÇþô hµ¶m a£h¸né ¶¢ÀvÀVµÀOж¢f¸nOº È¢zôqÒhµÀAlµn hÇwùm¸.. C¶mÀOÐOµÀAf¸, EAhµ hÍAlµ±µS¸ Ê¢v ËÈ¢ÀyµÀô È¢yÑåAlµAdÉ.. CAlµ±¼O½ s¹lûµS¸Êm GAl¼.
   ClÍOµ i±ÀµÀïn s¹lûµ.. hµ¶¢À s¹lûµïhµ Èm±µÊ¢±µÀÛOµÀn, ¶¢ÀAW hÐfµÀo, a£h¸oé E¶¢öSµwS¸¶¢Ào, ClÉ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ C¶¢Ãî±ÀÀn ¶¢À¡ô I¶pÁýêfµÀ VµÃ«¸åȢà Co.. hµÅ»påhÐ, OºAWh³ Ê¢lµ¶mhÐ hµwôlµAfµÀñv Oµ¶mÀvÀ VǶ¢À±ÉÛ s¹lûµ.
   ±ÉÊp COµÖ CÈ¢À±¼O¸ È¢yÉôl¼. EAO¸ COµÖ ±¼Yv³àþù ±¸vÉlµÀ. C¶ªùvÀ ¶pl¼±ÐYÂvÑô Èpzô Iv¹ VÉ¥¹±Ð m¸¶mé.. hµvÀVµÀOµÀAdÉ D¶¥Û±µïÊ¢À¶ªÀåAl¼. CAh¸ ¶plµèiS¸, q¸ô´mâS¸ GAd¹±µÀ Oµ¶mÀOµ ÈplµçS¸ ¶¬f¸¶¢Áfº ¶pfµvÉlµÀ.
   D «¸±ÀµÀAhµñA hµvÀVµÀOµÀAdÉ E¶pêdºO½ ¶ªAsûµñ¶¢ÀAS¸ Cn»p¶ªÀåAl¼.
   Ctû¶m±À³À.. ClÉ ¶¢Ã s¹¶¢, ¢¸yµô C¶¢Àîo, m¸¶méo, VÇvÇôxé j¶ªÀOÍWÛAl¼ r¸´¢À ¶¬Ô´ªvÀ VµÃf¸ânOÐ, OͶmf¸nOÐ O¸lµÀ. ¶¢Ã COµÖn VµÃf¸ânOÉ. COµÖ OµAdÉ ±ÇAfÉyµÀô ¾ªn±ÀµÀ±³ Chµ¶mÀ. LOÉ s¹ñAV³. C¶pÁýêfµ¶pÁýêfµÀ ËvÇsñ±¿vÑmÐ, Dfºdѱ¼±ÀµÀ´¢ÀvÑmÐ OµvÀ¶ªÀOµÀÊm ¢¸yµÀôd.
   VµlµÀ¶¢¶¢S¸Êm CÈ¢À±¼O¸ È¢zô, ±ÀµÀÈ¢Àî´ª VDZÀµÀïfµA, »ªwO¸´m ¢¸xvÑ ¶¢ÀAW GlÐïSµAvÑ VɱµfµA Y±¼S¼qÒ±ÀµÃ±ÀÀ. CAlµ±¸ôSÉ C¶¢Ãîm¸¶mévÀ Èpzô ¶pñ¶ªOºå hɶ¢fµA.. È¢AdÊm ChµnOº COµÖ SµÀ±µÀåOµÀ ±¸¶¢fµA.. O¸A¶p´ªOº È¢zô EAdº Cfµñ´ª, rÒ´m ¶mAs±³ ¶ªAq¸l¼AW ¶¢Ã¶¢À±ÀµÀïS¸±¼Oº EV¸Û±µÀd.
   CAhÉ.. IOµÖfÐ VµÀdà±¼OµA OµÃf¸ Oµv¶¢fµA.. Elµç±¼O½ hÇw»ª¶m ¢¸yµÀô ¶¢ÀAWS¸ VǶpêfµA.. ¢¸±µA ±ÐYÂvÑô Èpzô Y±¼S¼qÒ±ÀÀAl¼. È¢AdÊm ¤«¸ OµÃf¸ ¶¢VÉÛ»ªAl¼. ¶¢Ã s¹¶¢ OÐvÖh¸åvÑ ¤«¸Oº fÉd³ lͱµÀOµÀhÉ COµÖfºOº È¢zô hÇVµÀÛOÍVÉÛ¥¹±µÀ.
   ÈpzôvÑ ¶¬f¸¶¢Áfº CAh¸ m¸l¿, ¶ªÀY¹hµl¿. EAdº lµSµØ±É VÉ¥¹¶¢ÀÀ. CAhµ hÍAlµ±µS¸ ¶¢À¶m sû¹Sµï¶mSµ±µAvÑ ¶®v³ù lͱµÀOµÀhµ±ÀµÃ?
   ¶¢Ã VµÀdÀà ¶pOµÖv m¸vÀSµÀ r¸´¢À ¶¬Ô´ªvÀ CfºS¼ j¶ªÀOµÀm¸éA. ¢¸yµôAh¸ ¶¢Ã m¸¶méOº ʪ黬hµÀvÉ.. ¶¢WÛ¶m¶pÁýêfµv¹ô ¶¢¶m sûÑYm¸vÀ VɶªÀåAd¹A.
   ÈpzôvÑ C¶ªvÀ DOµ±µøg CAh¸ Êpñ¶¢À q¸¶pl¼. ¶pÁ¹dOÐ ±µOµA fµñ´ª.. OµyµÀô Èplµç£ VÉ»ª, VÉhµÀvÀ i¶pÁýêhµÃ ¶¢WÛ¶m ¢¸yµôn ¶pvOµ±¼AVµfµA.. CAlµ±¼O½ ¶pÁ¶¢ÁýövÀ E¶¢öfµA.. Ê¢vÀ Èpdàn £¶¨±ÀµÀA vÉlµÀ.
   ±¸Y³ CAOµÀv³, DAd½ V¸v¹ ¶ªAhж¨AS¸ Gm¸é±µÀ.
   "Êpñ¶¢ÀOº EAOÉ q¸ñsôA vÉlµÀ. ¶pñj D±ÇévôO½ ¶p±¿°µvÀ VɱÀÀAVµÀOТ¸vAhÉ. CAh¸ ¶ªÀY¹hµlɱ¸! " m¸¶méhÐ VǶpÁ¹å OµyµÀô hµÀfµÀVµÀOµÀAdÀAdÉ £m¸é¶mÀ.
   COµÖ È¢zô¶m ¶¢À±µÀm¸fÉ ¶¢Ã ±¼Yv³àþù ¶¢V¸Û±ÀÀ.
                                 ..................
   ¶ªÀY¹hµOº ʪàd³ ±¸AO³, hÍAËsûÇ In£Àl¼ ¥¹hµA ¶¢V¸Û±ÀÀ. m¸OµÃ ¶pû´ªà O¸ôʪ... hÍAËsûÇ ±ÇAfµÀ ¥¹hµA. Êm¶mÀ DfµÀhµÃ, q¸fµÀhµÃ, Ehµ±µ ¶pÁ¶ªåO¸vÀ VµlµÀ¶¢ÁhµÃ ±¸¥¹¶mÀ ¶¢À±¼. EAYo±¼AS³ ¶pûwh¸vÀ ±¸¶¢f¸nOº ¶pl¼±ÐYÂvÀ ¶ª¶¢À±ÀµÀA GAl¼.
   CAlµ±¼OµAdÉ ±¸Y³ CAOµÀv³ D¶mAlµA VǶpêf¸nOº vÉlµÀ. hµ¶mOÉ ¶¢WÛ¶mdÀô ¶¬f¸¶¢Áfº VÉ¥¹±µÀ.
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî, ¶ªÀohµ, VÇvÇôyµÀô CAlµ±µÃ ¶¢WÛ ¾ªödÀô ¶pAV¸±µÀ. D£fµ E¶pÁýêfµÀ OÍAVÇA m¸YÄS¸Ø X±µ OµdÀàOж¢fµA, ¶¢Ãd¹ôfµâA Êm±µÀÛOµÀAl¼. ¶ªÀY¹hµ Ȫv¶¢ÁvÑô ±¸iñyµÀô O¸ô¶ªÀvÀ j¶ªÀOµÀÊml¼d.
   ¶ªÀohµ C±ÀÀhÉ, ¶pAY¹u fµñ´ª Ê¢¶ªÀOµÀn, ¶ªÃÖd½ ¤Àlµ i±µÀSµÀhµÀAdÉ OµÃ±µS¸±ÀµÀv¶¢ÀÀîOµÀÊm »pvô¶mÀOбµÀ.
   C¶pÁýêfÉ ¶ªÀohµ CAl¼,
   "LOµ ¶¢ÃdfµSµV¸Û CAOµÀv³?" COµÖfÉ G¶mé CAlµ±µA ¶mÊ¢ö¥¹A.. ±¸Y³ CAOµÀv³, DAd½.. W¶¢±¼Oº ¶ªÀY¹hµ OµÃf¸.
   "¶¢Ã ©¸¶pÁOº ¶pOµÖ¶mÀ¶mé ¶¢ÀxØ C¶¢ÀîO¸nOº ¶¢WÛAl¼. Cl¼ OµÃf¸ j¶ªÀOµÀn, Oº±¸g¸ OµÃf¸ ÈpfÉå IdÀôAdÀAlµAOµÀv³?"
   m¸¶mé ¶pñ¶¥A«¸¶pÁ¹±µöOµAS¸ VµÃ¥¹±µÀ.
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢ÀîOº s¹AO³  ¶mÀAW C¶pÁýê lͱµOµfµA Èplµç Oµ¶¨àÊ¢À O¸lµÀ.. G¶mé ©¸¶pÁ h¸OµdÀà ÈpfÉå. CAlµÀvÑ m¸¶mé È¢¶mÀOµ Gm¸é±µAdÉ C¶ªvÀ ¶ª¶¢À¶ªï GAfµlµÀ. m¸¶méOº ¶¢ÀAW OÇñfºd³ GAl¼ s¹AOµÀvÑô.
   "Cv¹SÉ ¶m¶¢Ãî.. v°µîg³ C¶mé OµÃÖf¸ VǶpÁýê. D±ÀµÀ¶m ¶ªqÒê±³à GAf¸w I¶pêdºËOÇm¸."
   "El¼SÐ ¶¢VÉÛ¥¹.. C¶mÀOж¢fµÊ¢À£Àdº.. ¶pñhµï°µA. CAhÉ.." ¶ª±µêAV³ v°µîg³ OµÀ±¿Û Y±µÀ¶pÁOµÀn OµÃ±µÀÛm¸éfµÀ.
   "¶m¶¢Àʪå Cm¸é.." ¶ªÀY¹hµn VµÃ»ª ¶m£ö, ¾ªöd³ s¹O³ù EV¸ÛfµÀ.
   "V¸v¹ ¶®¾pêS¸ GAlµ¶¢Ãî! ¶¢À¶mñ¼l¿, ¶¢À¶m ¶ªÃÖvÀl¿ Êp±µÀ nvsÇd¹à¶¢Á.
   C¶ªwÖ ÊmÊm VÇ»pê¶m «¸±µÃ.. D ¶¢ÀxØ SµÀ±¼AW. Cl¼ ËÈp¶ªv³ VÉÊªå ¶¢ÀAWSµÀAdÀAl¼. EAOÉAl¼.. OÍl¼ç l¼m¸vÑô ¶ªÃ¶p±³ ¶¢Ã±ÇÖd³ Èpdºà¶ªå.."
   v°µîg³ ¶¢ÃdvOº CAlµ±µA D¶mAlµAS¸ VµÃ¥¹A. ¶ªÀohµ È¢ÀÀ¶¬A I±µñS¸ C±ÀÀqÒ±ÀÀAl¼, GlÉöSµAhÐ.
   "Coé ¶¢ÀAW ¶¥Àsûµ ¢¸±µåvÉ F l¼¶mA.. ¶¢À±¼ l¸¶¢hɶ¢À¶mÀéAl¸ vÉl¸?"
   "EÊ¢yµ Ê¢À£À¶ªåA l¸¶¢h³. CAlµ±µÃ ¶¢Ã EAdºOº ±¸¢¸vÇ. C¶ªvAlµÀOÉ ¶¢WÛ¶mA Ê¢À¶¢ÀÀ. »pvÀÛOÇy¹ç¶¢Àn."
   ¶ªAlɶ¬AS¸ VµÃ¥¹±µÀ Èplµç¢¸yµôAh¸. ¢¸yµô s¾ªåOº È¢zô i¶mfµ¶¢Ã? Iv¹ GAdÀAlÐ?
   "¤À±ÍWÛ VµÃfµAfµ¶¢Ãî! ¶mVµÛOµÀAdÉ i±¼SÍVÇÛ±ÀµÀÀïAfº. Ê¢ÀÊ¢ÀA C¶mÀOÐA." ¶ªÀohµ sñi¶¢ÃwAl¼. ¶ªÀY¹hµ ¶m¶¢ÁýöhµÃ nvÀÛAl¼.. hµ¶mOº hÇw±ÀµÀlµ¶mÀOµÀAd¹, l¸¶¢h³ SµÀ±¼AW.
   "¶ª±É,, InéSµAdvOµÀ?"
   "«¸±ÀµÀAhµñA D±µÀSµAdvOº. «¸±µÀ ¢¸yµÀô Yxç iAd±µÀ Oµl¸ fº¶mé±³." ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî, È¢ÀÀ¶¬A È¢wS¼ qÒhµÀAfµS¸ CAl¼. EAhµ Èpl¼çAdÑyµôn »pvöfµA ElÉ.. ZAlµS¿v.
   "¶ª±É.. ¶¢À±¼ l¸±¼.." EAhµ lµSµØ±Ðô Gm¸é Ê¢ÀA I¶pÁýêfµÃ ¢¸yµô s¾ªå VµÃfµvÉlµÀ.
   "Êm¶mÀ VµÃ»p«¸å CAOµÀv³. q¸¶¢Á hµOµÀÖ¶¢ D±µÀOº ¶¢VÉÛ«¸å." ¶ªÀY¹hµ OµÃf¸ ¢¸yµô OµÀdÀAsAhРȢzôqÒ±ÀÀAl¼.
                            ......................
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô s¾ªå, ¶mSµ±µAvÑ s¾ªåv¹ô vÉlµÀ. LOµ CAlµËÈ¢À¶m ¶pvÇôv¹ GAl¼.
   ¶ª¶méÊ¢ C±ÀÀm¸ »ªÈ¢ÀAd³ ±ÐfµÀô j±µÀS¸ Gm¸é±ÀÀ.
   "Y¶mîsûµÃ£À O¸±µïOµñ¶¢ÀAv, ¶ªSµA Sµ¶¢±µéÈ¢ÀAd³ ¶ªSµA Ê¢À¶¢ÀÀ Ê¢¶ªÀOµÀn ±ÐfÉô»pAVµÀOµÀ¶méA." s¾ªå È¢ÀÀlµdÑô ¶¢À¶¢Àîwé Oµw»ª¶m ¶ª±µêAV³ v°µîg³ Cm¸éfµÀ.
   hµ±µhµ±¸vÀéAX COµÖfµÀ¶mé ¢¸yµÀô ÈpAOµÀdºyµôn, ¶pÁ¹±¼ SµÀfºÈªxé, W¶mé f¸s¹v OºAlµ ¶¢Ã±µÀÛOµÀm¸é±µÀ. ¶pñj EAdº ¶¢ÀÀAlµÃ, ¶¢ÀAl¸±µ, SµÀv¹u VÇdÀô.. SÉdÀOº q¸OºAW¶m VÇAsÉw jSµvÀ ¶ªÀ¢¸¶ª¶mhÐ «¸öSµhµA ¶pvÀOµÀhµÀm¸é±ÀÀ. EAdº s±ÀµÀd q¸±¼Y¹h¸vÀ Ê¢¥¹±µÀ OÍAlµ±µÀ. «¸±ÀµÀAO¸vA Oµlµ.. £VµÀÛOµÀn D¶®ö¶mA VǶpÁýåm¸é±ÀÀ.
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸zôvÀô ±ÇAfµ¶¢ SµxôvÑ GAl¼. CAlµÀvÑOº È¢yµÃåÊm, £lµÀïh³ l¿q¸vhÐ CvAOµ±¼AW¶m ¶¢ÀÀVµÛËdǶm EvÀô Oµn»pAWAl¼.
   "ElµAh¸ ¶¢Ã ¶ªÀohµ VÉ»ªAlµAOµÀv³ ¶¢lµçm¸é £n»pAVµÀOÐvÉlµÀ." ¶ªÀY¹hµ »ªSµÀØS¸ CAl¼.
   "q¸ñYßO¸Ö!" CAhµ lµÃ±µA ¶mÀAW ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀAdà ¶¢WÛ ¶ªÀohµ m¸ VDZÀÀï ¶pdÀàOµÀn HÊp»ªAl¼. "ElµAh¸ ¤À VµvÊ¢ CAOµÀv³ù CAf³ DAd½´ª.. ¶¢Ã OµÀdÀAsA È¢ÀÀhµåA ¤ÀOµÀ sÀÀg ¶pfºAl¼."
   "V¸v¹ Èplµç fµ±ÀµÀv¹S³vÀ VǶpÁýåm¸éÊ¢.. EAhµ W¶mé ¶¢±ÀµÀ¶ªÀvÑ.." m¸¶mé EsìAl¼S¸ Cm¸é±µÀ.
   "Êm¶mÀ ¤À±µ¶mÀOµÀ¶méAhµ W¶mél¸né O¸lµAOµÀv³.. ¶ªÀY¹hµOµÖ OµAdÉ ¶¢´m E±ÀµÀ±³Êm W¶mé. E¶pÁýêfµÀ I±ÀÀd½´m m¸OµÀ. CAlµÀdÑô tZÈm´ªvÑ EAO¸ Yxç È¢ÀVµÃï±¼d½ ¶¢¶ªÀåAl¼. EAOÍOµ ¶¥Àsûµ¢¸±µå OµÃf¸ GAl¼. CAlµÀOÉ EAhµ ¶T¶mASµ J±¸êdÀô VÉ»ªm¸A."
   "JAd¶¢Ãî?" ±¸Y³ CAOµÀv³ CfºS¸±µÀ. Wm¸é±¼ Êpñ¶¢Àn IhµÀåOµÀn Gm¸é±¸±ÀµÀ¶m. OÍhµå ¶pñlÉ¥¹vÑô OºAl¼Oº l¼A¶pfµA IAlµÀOµn. ±¼qÒ±³àþù Coé m¸±µîv³S¸ ¶¢¶ªÀåm¸é, ¤ËvǶmAhµ ¶¢±µOµÃ Y¹SµñhµåS¸ GAf¸vn VÇq¸ê±µÀd f¸Oµà±³.
   Êm¶mà ¶ªÀY¹hµ ¶¢ÀÀAlµÀ ¶mfµÀ¶ªÀåAdÉ.. ¶ªÀohµ m¸ VDZÀÀï ¶pdÀàOµÀn j¶ªÀOÇyÑåAl¼. ¶¢Ã È¢¶mÀOµ, m¸¶mé, ±¸Y³ CAOµÀv³, v°µîg³.. ¢¸±¼ È¢¶mÀOµ C¶¢Àî, DAd½ ¶mfµÀ¶ªÀåm¸éA.
   v°µîg³ ¢¸yµô s¾ªåvÑ hµ¶mÀ VÉ»ª¶m ¶p¶mÀvoé £¶¢±¼¶ªÀåm¸éfµÀ.
   "±ÐYÄ sAfº¢¸fµÀ ¶¢WÛ VÇhµå ¶pdÖqÒhµfµÀ. IOµÖf¸ LOµÖ W¶mé Êp¶p±³ O¸S¼hµA OµÃfµ Oµn»pAVµ±¸lµn fºËȪf³ C±ÀÀ¶mA. I¶¢Ë±Çm¸ ʢʪå.. ¢¸yµÀô ±ÐfµâAh¸ Hfµ¢¸vÇ."
   Ev¹AdºlÉlÐ Cné VÐd¹ô IAlµÀOµÀ ÈpdàOµÃfµlµÃ.. J ¶mSµ±µA, S¸ñ¶¢ÀA.. IOµÖfº OÇzôm¸ H±µÀ È¢ÀÀlµdÑô VÇhµå.. ±Ðfµô ¶pOµÖv q¸ô»ªàO³ ¶ªAXv OµÀ¶pêvÀ.. IOµÖËfÇm¸ P¹¡ ¶ªævA Oµn»pʪå VÇhµå. H±ÐôOº ¶pñÊ¢¦¶ªÀåAdÉ OµfµÀ¶pÁvÑ iÊpêʪdAhµ OµA¶pÁ.. H±¼ ¢¸yµÀô ¶pÁ¹¶mÀOµÀn ¢¸±¼ H±µÀ ¢¸±µÀ ¶¥ÀsûµñAS¸ ÈpdÀàOÐvɱµÃ?
   ´pÛ.. ¶¢À¶mlɶ¥AvÑ ¶pñYvÀ I¶pêdºOº Êm±µÀÛOµÀAd¹±Ð? ¶ª±µêAV³ v°µîg³ ¶¢Adº ¢¸±µÀ ¶pñj S¸ñ¶¢ÀAvѶmÃ, ¶¢ÀÀn»ª¶pv³ ¢¸±³â vѶmà GAdÉ.. ¶pñj H±µÃ LOµ »ªASµ¶pÁ¹±³ C±ÀÀqÒlµÃ! ¶mfµÀ¶ªÃåÊm OµvvÀ Oµ¶m«¸S¸¶mÀ. Cl¼ ¶¢ÀAWl¼ O¸lµn C¶pÁýêfÉ hÇwAl¼..
   O¸vÀ Y±µÀñ¶m Y¹±¼¶mdô±ÀÀAl¼.. È¢ÃO¸w lµSµØ±µ OµvÀOµÀÖ¶¢Àn, Y¹±ÀÀAd³ ¶pOµÖOº Y±¼S¼¶mdÀô s¹lûµ..
   "C¶¢Ãî!" ¶pyµÀô tS¼AW vѶpvÉ tSµÈpdÀàOµÀm¸é¶mÀ. ¶ªÀY¹hµ sûµÀYA SµdºàS¸ ¶pdÀàOµÀm¸é¶mÀ. CAlµ±µÃ EAhµ ¶ªAhж¨AS¸ Gm¸é±µÀ. Êm¶mÀ F ¶pAfµÀSµ ¢¸h¸¶¢±µg¸né q¸fµÀ VDZÀµÀï OµÃfµlµÀ.
   ¶ªÀY¹hµOº m¸ ¶ªASµi hÇvÀ¶ªÀ Oµl¸! ¶pÁ¹±¼åS¸ sûµÀYA D¶ª±¸ EWÛ, EAdÑô.. Sµl¼vÑOº j¶ªÀOÇzô, OµÀ±¿ÛvÑ OµÃ±ÐÛÈpdºàAl¼. vAS¸ ËÈpOº Y±¼»p, È¢ÃO¸wOµÀ¶mé VµdñA j»ª, ±ÇAfµÀ VÉhµÀvhÐ O¸Êª¶pÁ ¶¢iå ¶¢À¡ô tS¼AWAl¼. m¸ ¶ªAXvÑ I¶pÁýêfµÃ ÈpdÀàOµÀÊm mÍ»pê hµS¼ØAVÉ ¶¢Ãhµñ, ¾ª«¸hÐ £À¶m±µv³ ¢¸d±³ hÇWÛ, m¸ VÉhµ £ÀAS¼AWAl¼.
   ¶pl¼ n¶¢ÀÀ©¸vÀ OµyµÀô ¶¢ÀöªÀOµÀn OµÃ±µÀÛAdÉ, mÍ»pê hµS¼Ø¶mdôn»pAW vÉV¸¶mÀ.
   "k¸AO³ù ¶ªÀY¹h¸!" OµyµôvÑô oyµÀô i±µÀSµÀhµÀAfµS¸ Cm¸é¶mÀ.
   "¶¢À¶mvÑ ¶¢À¶mOº C¶¢oé JAdO¸Ö? ¶plµ.."
   Ê¢ÀA ¤lû¼vÑOº ¶¢VÉÛ¶ª±¼Oº ¶¬f¸¶¢Áfº IOµÀÖ¶¢±ÀÀAl¼. OÍl¼ç¶¢ÀAl¼ sAlûµÀ¶¢Áwé OµÃf¸ »pwV¸±µÀ.
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸zôAdº ¶pOµÖÊm Oµ¶¢ÀÃïnd½ ¶®vÀAl¼. CAlµÀvÑ J±¸êdÀ VÉ¥¹±µÀ l¸¶¢h³.
   »ªd½vÑ Êp±µÀqÏAl¼¶m ËÈ¢¶¨ä¤ O¸d±µ±³ù sûÑY¶mA J±¸êdÀô VÉ¥¹±µÀ. ¶¥ÀsûµñhµO½, ¥¹P¹¶®±¸nO½ P¹ïi S¸AV¸±µÀ ¢¸yµÀô.
   J ¶¢Àlûµïhµ±µSµi ¶¥ÀsûµO¸±¸ïnO½ j»ªqÒOµÀAf¸ £AlµÀ Y±¼S¼Al¼.
   "E¶pÁýêfµÀ VǶpÁýê.. W¶¢±Ðô VÇq¸å¶mm¸é¶¢Á Oµl¸!" ¶ªÀohµn CfºS¸±µÀ ±¸Y³ CAOµÀv³
   "COµÖOÍWÛ¶mné ¶¢Ã±µÀÖvÀ ±¸OµqÒ±ÀÀm¸.. Êm¶mÀ OµÃf¸ dÇ´må ¶pû´ªà O¸ô´ªvÑ q¸¶ª±ÀµÃ¶mAOµÀv³ I±ÀÀd½ ¶p±µùAd³ ¶¢WÛAl¼.. Èm¶¢Àîl¼S¸.. ¶mhµå v¹Sµ ¶mfµÀ¶ªÃå.. fÇS¿ñ ¶pÁ¹±¼å VDZÀµÃïvÊml¼ m¸ I±ÀÀ´¢À." ¶ªÀohµ »ªSµÀضpfµÀhµÃ CAl¼.
   CAlµ±µA.. ¶ªÀY¹hµhÐ ¶ª¶® ¶®vÀ lµlµç±¼vÉôdÀô Vµ¶pêdÀô OÍd¹àA. ¶ªÀY¹hµ £ÀS¼w¶m VÇvÇôyµÀô ¶¢ÀÀSµÀرµÃ ¶¢ÀAW ¶¢ÀAW SÓ¶mÀô Ê¢¶ªÀOµÀn f¸´mù VɶªÃå D¶mAl¸né ¶¢ïOµå ¶p±¼V¸±µÀ. EAOµ ¢¸yµô¶¢Àî ¶ªASµi VǶpêOµÖ±ÉôlµÀ. D£fµ ¶ªAs±µA CAs±¸¶méAdºAl¼.
   CAOµÀv³, DAd½ sûÑY¶mA VɶªÀå¶méAhµ ʪ¶pÁ¹ Êpñ¶¢À q¸¶pn D£fÉ IhµÀåOµÀn GAl¼.
                              ................
                                   6
   EÊ¢yµ ¶¢Ã CAlµ±¼O½ V¸v¹ D¶mAlµAS¸.. Ê¢À¶T¹vÑô hÉwqÒhµÀ¶médÀôS¸ GAl¼.
   ¶¢À±¼ GAfµlÉAd½.. m¸OµÀ ±ÀµÀ´¢ÀȪd³vÑ ¶pl¼Ê¬¶mÀ ¶¢Alµv ±ÇAfµÀ ±¸AOµÃ, ¶ªÀY¹hµOº ±ÀµÃËsûDZÇAfÐ ±¸AOµÃ ¶¢Êªå!
   m¸OµÃÖf¸ ¶¢ÀAW O¸vÉY³vÑ, C¶mÀOµÀ¶mé s¹ñAV³vÑ ¾ªd³ ¶¢¶ªÀåAl¼. C¶ªvAdà C¶mÀOµÀAdÉ..
   "F «¸±¼ ¶¢Ã EAdÑô l¸¶¢h³!" ±¸Y³ CAOµÀv³..
   "O¸lµÀ.. WnéOº ¶¢ÀAW ±¸AO³ ¶¢WÛAl¼ ¶¢Ã EAdÑô." m¸¶mé.
   "GAfµAfº.. KKdº ±¼Yv³àþù OµÃf¸ ¶¢V¸ÛOµ fºËȪf³ VÉl¸çA." ±¸Y³ CAOµÀv³ VÇO³ ÈpdÉॹ±µÀ.
   Èplµç¢¸yµôhÐ qÒd½ Iv¹ ¶pf¸v¹ C¶mÀOµÀAlÉÈ¢Ã, ¶ªÀohµ JA ¶¢Ãd¹ôfµvÉlµÀ.. hµ¶mOµÃÖf¸ E¢¸övn GAlµn OµyµôvÑ hÇvÀ«ÒåAl¼. ¢¸yµÀô ¶pOµÖ ¶¢ÀxØ OͶmfµA, Oº±¸g¸ OÍdÀà È¢ÀÀlµvÀ Èpdàf µA OµÃf¸ C±ÀÀAl¼. OÍsì±¼O¸±ÀµÀ ¶¢Ã m¸¶mé VÉhµÊm OÍdºàAWAl¼. VµOµÖS¸, ¶¥ÀsûµñAS¸ C¶¢À±¼ÛAl¼ ¶ª±µÀOµÀvoé.
   ¶¢ÀxØ OͶmS¸Êm, s¹SµÀ VɱÀÀAW, ±µASµÀvÀ Ê¢»ª.. OÍhµå ±¸OµÀvÀ Èpdºà.. Èp´ªà OµAdÑñv³ ¢¸yµôn »pwW Cl¼ OµÃf¸ VɱÀÀAWAl¼. LOµ ¶pOµÖAh¸ OÐv³â «Òà±ÉY³ ÈpdºàAl¼.
   "OÍl¼çS¸ IOµÀÖ¶¢Êm C±ÀÀAlµO¸Ö! ¶¢À¡ô ¶¢À¡ô JA VɱÀÀ«¸åAvÉ Cn ÈpdºàAVÉ¥¹¶¢ÀÀ. Em¸ùþàv³È¢ÀAd³ OÍl¼çSµ IOµÀÖ¶¢Êm C¶mÀOÐ.." È¢À±µÀ¶ªÀå¶mé OµyµôhÐ ¶ªÀohµ VǶpÁýåAdÉ.. VDZÀÀï È¢¶mOºÖ i»pê, V¸OÇôd³ sAOµ hµÀfµÀVµÀOµÀ¶mé C¶¢Ã±ÀµÀOµËÈ¢À¶m È¢ÀÀ¶¬A Oµn»pAWAl¼.
   "hµ¶pêOµÀAf¸ j±ÉÛ«¸å¶¢ÁvÉ.. C¶mÀ¶¢Ã¶mA vÉlµÀ."
                                   ...............
   LOµÖ KKdºvÑÊm O¸lµÀ.. ¶ªÀY¹hµ ±¸»ª¶m Cné ¶p±¿°µvÑô¶mà ¶¢ÀAW ±¸AOµÀvÉ hÇVµÀÛOµÀAl¼.
   ±¸Y³ CAOµÀv³ C¶mÀOµÀ¶médÀôS¸Êm..
   ¶ªÀY¹hµ Oµ¶méhµAfºñ GAdÉ OµÃf¸ CAhµ ¶ªAhл¨AVÉ¢¸±µÀ O¸lÉȢà Cn»pAWAl¼ ±¸Y³ CAOµÀv³ Sµ±µöAS¸ hµvÇSµ±É¶ªÀåAdÉ! EAOµ q¸±¿à I¶¢±¼¢¸öv¹ CÊm ¶ª¶¢À¶ªï j±¼qÒ±ÀÀAl¼.
   q¸±¿à ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½ SÇ´ªà¶¬Ô´ªvÑ EV¸Û±µÀ. CAOµÀv³ VµÀd¹àvn, ʪ黬hµÀwé.. »¬hµÀwé V¸v¹ ¶¢ÀAl¼n »pwV¸±µÀ. «¸à´m¶pû±³â f¸Oµà±³S¸±µÀ OµÃf¸.. D ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ EOµÖfÉ Gm¸é±µÀ. D±ÀµÀ¶m V¸v¹ ¶ªAhж¨AS¸ ¶¢V¸Û±µÀ. Êpñ¶¢Ào, ¶ªÀY¹hµo VµÃ»ª, "m¸ »pvôv¹SµÊm" Cn»p¶ªÀåm¸é±µÀ Cm¸é±µÀ.
   Êpñ¶¢À ¶mfµOµ, ¶¢Ãd Cl¿ ¶ªÀY¹hµn C¶mÀOµ±¼¶ªÀåAl¼. I¶pÁýêfµÃ VµÃ¶ªÀåAdÀAl¼ Oµlµ.. Cl¿O¸Oµ hµ¶mÀ EAdÑô G¶méAhµ ʪ¶pÁ¹ Êpñ¶¢À ¶p¶mÀvoé ¶ªÀY¹hÉ VɶªÀåAl¼.
   "±¸Y³ FY³ ±¼±ÀµÀxô SÉñd³.."
   "C¶¢Á¶mÀ.. EAdÑô ÈpdÀàOµÀn Vµl¼£AVµfµÊ¢À O¸Oµ.. ±¸AO³ ¶¢WÛAlµn EAhµ Èplµç q¸±¿à E¶¢öfµA, È¢±¿ ±É±³!"
   "¢¸yµô q¸¶pOº F C¶¢Ãî±ÀÉÀ Oºf½é fÍÊmd³ VÉ»ªAl¼d."
   "C¶ªv¹ q¸¶p OµÃf¸ ÈpAVµÀOµÀ¶mélÉd¹.."
   "CAlµÀOÉ Oµl¸.. SÉñd³ CÊml¼!"
   q¸±¿àOº ¶¢WÛ¶m ¢¸yµô ¶¢ÃdvÀ £AdÀAdÉ, nYÊ¢À Cn»pAWAl¼. ¶¢Ã C¶¢ÀÀî VǶpÁýåAfÉl¼.. hµ¶m W¶mé¶pÁýêfµÀ SµÀAdñÐô LOµ f¸Oµà±³S¸±µÀ hµ¶m EAdÑô ¶pnVÉʪ Êmq¸x SµÃ±¸× »pvôwlµç±¿é ÈpAVµÀOµÀn, hµ¶¢À ¶ªöAhµ »pvôvOµAdÉ IOµÀÖ¶¢S¸ VµÃ¶ªÀOµÀÊm ¢¸±µn. GAd¹±µÀ.. D lɶ¢ÀÀn ¶pñi±µÃq¸vÀ COµÖfµOµÖf¸ C±ÀÀm¸..
   "Oºf½é EWÛ¶m ¢¸yµô qÒwOµvÀ OµÃf¸ ¶¢«¸å±ÀµÃ? ClÉlÐ »ªn¶¢ÃvÑ SµÀAfÇ ¶¢Ã±¼êfº VÉ¥¹Oµ q¸hµ Êpñ±ÀµÀ»ª SµÀ±µÀå ¶pdºà¶mdÀô.. D q¸¶p ¶¢Ãd, ¶m¶¢Áýö, ¶mfµOµ.."
   LOµ qÏñÈpû¶ª±³ S¸±µÀ C¶mÀ¶¢Ã¶mA È¢wsÀV¸Û±µÀ. ClµAh¸ C¶mÀOµ±µg ¶¢À¶¬hµïA.. "¶ªÀY¹hµO½ D q¸¶pO½ ¶ªAsAlûµA vÉlµÀ.. l¸nOº «¸°µA ÊmÊm.." Cn VÇq¸êvn»pAWAl¼. IAlµÀOµÀvÉ Cn H±µÀOµÀm¸é¶mÀ. IAhµ ¶¢ÀAl¼ £À£ÀO½ñ Oµy¹O¸±µÀvÀ h¸¶¢ÀÀ C¶mÀOµ±¼AVÉ ¢¸±¼n ¶ªÀë±¼A¶p VDZÀµÀïdÉôlµÃ?
   D q¸±¿àvÑ CAlµ±µÃ CfµSµfµÊ¢À.. ¶ªÀY¹hµn, IOµÖfµ VɱµÀhµÀm¸é¶¢Á¹ Cn. hµ¶m ±¸AOµÀvOº, hµ¶m OµÀvA ¶pñhÉïOµ OÐd¹hÐ ¶pn vÉlµÀ. IOµÖfµ±ÀÀm¸ ¾ªd³ ¶¢¶ªÀåAl¼. O¸¶mÃê±³ ¶mÀAX P±µS³¶pÁ¹±³ ¶¢±µOµÃ.
   W¶¢±¼Oº CAlµ±¼ Ctû¶mAlµ¶mvà C±ÀµÃïOµ ¶ªÀY¹hµ ËÈ¢ÀO³ j¶ªÀOµÀn hµ¶m n±µä±ÀµÀA VÇ»pêAl¼.
   q¸±¿àOº ¶¢WÛ¶m ¢¸yÉô O¸lµÀ, q¸±¿à EWÛ¶m ±¸Y³ CAOµÀv³.. ¶ªÀohµ, W¶¢±¼Oº ¢¸yµô¶¢ÀîhÐ ¶ª¶® CAlµ±µÃ mÐd ¶¢Ãd vÉOµÀAf¸ nvsfº qÒ±ÀµÃ±µÀ.
   Êm¶mÀ ¶¢ÃhµñA C¶mÀ¶¢Ãn¶ªÃåÊm Gm¸é.. ¶ªÀY¹hµ EdÀ¶¢AdºlÉlÐ VǶpÁýåAlµn. n¶mé È¢ÀÀ¶médº C¶mÀsûµ¶¢¶¢Ã hµ¶mhÐ m¸OµÀ? ±ÉÊpA VDZÀµÀï lµvÀÛOµÀAlÐ EÊ¢yµ H»¬AVµvɶmÃ?
                               ..................
   "ElÉA s¹S¸ vÉlµ¶¢Ãî! EdÀ¶¢Adº fÇ»ª¶¨´m j¶ªÀOµÀAd¹¶¢n ÊmÈm¶méfµÃ H»¬AVµvÉlµÀ." n¶¨Ãá±µAS¸ Cm¸é±µÀ ±¸Y³ CAOµÀv³.
   OÍl¼çS¸ hµv ¶¢AW nvÀVµÀm¸é ¶ªÀY¹hµvÑn lûµÅfûµ n¶¥Û±ÀµÀA hÇvÀ¶ªÃåÊm GAl¼.
   m¸¶mé, C¶¢Àî, Êm¶mÀ q¸±¿à C±ÀµÃïOµ ±¸Y³ CAOµÀv³ EAdÑô GAfºqÒ±ÀµÃA.
   EAO¸ ¶ªÀY¹hµ EWÛ¶m ©¸O³ ¶mÀAW I¶¢±µÃ hɱµÀOÐvÉlµÀ. ¶ªÀohµ, O¸s³ sÀO³ VɶªÀOµÀn ¶¢WÛAlÉȢà hµwôo VÇvÇôyµôo j¶ªÀOµÀn È¢zôqÒ±ÀÀAl¼.
   "¤À±É OµlµO¸Ö ¶pû´ªà ¶mÀAX Coé VµÃ¶ªÀå¶mé±µÀ.. El¼ OµÃf¸ CAOµÀv³ ¢¸yÉô VµÃ¶ªÀOµÀAd±µÀ." ¶m¶¢ÁýöhµÃ È¢zôqÒ±ÀµÃ±µÀ. a£hµAvÑ IlµÀ˱Ƕm J ¶ªA¶TdËÈmm¸ LOÉ £lûµAS¸ j¶ªÀOÐSµv ClµÅ¶¨à¶¢AhµÀvÀ.
   "«¸±¿ CAOµÀv³! £À¶¢Àîwé n±¸¶¥ ¶p±µÀ¶ªÀå¶méAlµÀOµÀ. O¸o m¸OµÀ £À¶¢Àîxé, DAd½o, Êpñ¶¢Ào ¶¢l¼w È¢y¹ôvn vÉlµÀ. lɶ¢ÀÀfµÀ m¸OºWÛ¶m C¶pÁ±µÃ¶pËÈ¢À¶m ¶¢±µA ¤À±µÀ. ¤À lµSµØ±É GAfº DfµÀhµÃ q¸fµÀhµÃ VµlµÀ¶¢Á ¶¢ÀÀS¼AV¸vn m¸ Ctûq¸ñ±ÀµÀA. ËÈpS¸.. E¶pÁýêfµÀ Ê¢±É H±Ðô GAdÉ sÑvÇfµÀ P±µÀÛ. E¶pêdºOÉ ¤À±µÀ hµvOº £ÀAW¶m sû¹±¸né Ȣ븱µÀ."
   "oOµÀ ¾pûYÂvÀ GAfµ¶¢Á Oµlµ¶¢Ãî? LOµÖ ¶®¶ªàv³ P±ÉÛ. Cl¿ J s¹AO³ C±ÀÀm¸ vÑ´m E¶ªÀåAl¼. qÒo EOµÖfµ G«¸în±ÀµÃvÑ EAYo±¼AS³ VDZÀÀï.. D P±µÀÛ OµÃf¸ GAfµlµÀ."
   "nYÊ¢À.. O¸o m¸OµÀ EAYo±¼AS³.. D ¶¢ÃdOÍʪå J dÇOºéOµv³ ¾pûv³â vѶmà Ctû±µÀW vÉlµÀ. EAd±Ðô OµÃf¸ ¤À±µAh¸ qÒñhµù»¬AV¸±µn.. Cl¿ O¸Oµ D £lûµAS¸ ¶ªsÇÝO³à Êm±µÀÛOµÀAdÉ I¶pêdºËOÇm¸ G¶p±ÀÇÃSµ ¶pfµÀhµÀAlµn Vɱ¸¶mÀ. ËÈpS¸ C¶pêdºOº JA VDZÀµÃïv¹ Cn LOµ n±¼ç¶¨àËÈ¢À¶m Ctûq¸ñ±ÀµÀA OµÃf¸ vÉlµÀ.. EAVµÀ£ÀAVµÀ »p.Z vÇÈ¢vÑô »pñÊp±³ C±ÀµÃﶢÀÀ.. vÇOµÖvÀ, »pûZO³ù, OÇ£À¾ªàòvÀ. Cl¿ £Ê¥ô¶¨g¸hµîOµAS¸. l¸nG¶p±ÀÇÃSµA l¸nOº GAdÀAlµAOµÀv³. ¶m¶mÀ C±µèA VɶªÀOÐAfº. ¤À OµsûµïAhµ±µA vÉOµqÒhÉ EOµÖfÉ GAfº, lµSµØ±Ðô O¸vÉY³vÑ Vɱµh¸¶mÀ.." ¶ªÀY¹hµ ¶¢Ãd ¶pÁ¹±¼å VDZÀµÀïvÉlµÀ.
   vÉOµqÒhÉ EOµÖfµÀéAW È¢zôqÒh¸¶mÀ CAdÑAlµn C±µèËÈ¢ÀqÒ±ÀÀAl¼ CAlµ±¼O½.
                                ................
   ¶ªÀY¹hµ DAlûµñ ¶¢À»¬y¹¶ªsûµ ¶¢À»¬y¹ Oµy¹¥¹vvÑ, hÇvÀSµÀ, »¬¶ªà±¿, EOµm¸£ÀO³ù t.JvÑ Vɱ¼Al¼. O¸vÉY³vÑ VÉ±É ¶¢ÀÀAlÉ ¶¢Ãd j¶ªÀOµÀAl¼.. COµÖfµ hµ¶m ±¸AOµÀv SµÀ±¼AW I¶¢±¼O½ VǶpêlµçn.
   hµ¶mÀ EAd±³ Vµl¼£¶m O¸vÉY³ ¢¸yµÀô, Êp¶p±Ðô rÏdÑ Ê¢»ªm¸.. Cl¼ ±ÇAfµÀ ¶ªA¶¢h¸ùv OºñhµAl¼.. C¶pêdºO½ E¶pêdºO½ hµ¶mvÑ V¸v¹ ¶¢Ã±µÀê ¶¢WÛAl¼.
   ËÈpS¸ I¶¢±µÃ H»¬AVµ±µÀ Oµlµ.. IOµÖËfÇm¸.. OµA¶pÁ¹ïd±³ lµSµØ±µÀéAX.. J ¶ªsÝO³à vÑËÈmm¸ lɶ¥AvÑ ¶pñP¹ïi qÏAl¼¶m J O¸vÉY³vÑ ËÈmm¸ ¾ªd³ ±¸Sµv ¶¢ïOºå t.JvÑ Vɱµ¶¢VµÛn!
   Ê¢ÀA D ±¸iñ ¶pfµÀOÐÖsѱÀÉÀ ¶¢ÀÀAlµÀ ¶¢±µOµÃ, D hµ±µÀ¢¸hµ Ê¢ÀA È¢yÉô ¶¢±µOµÃ ¶¢À¶m¶ªÀvÑ S¸±ÀµÀ ¶pfº¶mdÀô Oµn»pAW¶m ±¸Y³ CAOµÀv³.. ¶ªÀY¹hµ JA ¶¢Ã±ÀµÀ VÉ»ªAlÐ O¸o ¶¢Ã¶¢ÀÃvÀS¸ C±ÀÀqÒ±ÀµÃ±µÀ. ¶ªÀY¹hµ n±µä±ÀµÀA ¶¢vô IOµÀÖ¶¢ ¶ªAs±µ ¶pfºAl¼ Êpñ¶¢À.
   IAlµÀËOÇm¸ ¶¢ÀAWlµn COµÖ Êplµç VµlµÀ¶¢ÁvÀ Vµlµ¶¢f¸nOº lµÃ±µAS¸ H±¼Oº È¢zôqÒêhµÀAlµn VÇ»pê Èpd¹à±µÀ.. D hµ±µÀ¢¸hµ Jfµ¶¢OµÀAf¸. COµÖ IOµÖfºO½ È¢yµôdÉôlµ¶mS¸Êm l¸n sû¹¶¨vÑ, Vɶ¨àvhÐ D¶mAl¸né ¶¢ïOµå¶p±¼WAl¼.
   Êm¶mÀ ¶¢Ã O¸vÉY³vÑÊm EAS¿ô´¨, qÏwdºOµv³ ËȪ´mù, »¬¶ªà±¿hÐ t.JvÑ Vɱ¸¶mÀ. »pñnùq¸v³ lµSµØ±µÀéAX, ¶¢Ã v¹s³ CdÇAfµ±³ ¶¢±µOµÃ CAlµ±µÃ D¶¥Û±µïqÒ±ÀÀ, m¸ ¶¢À¶m¶ªÀ ¶¢Ã±µÛf¸nOº £¶¥ö ¶pñ±ÀµÀhµéA VÉ¥¹±µÀ..
   "EAYo±¼AS³ VµlµÀ¶¢ÁhÉ ImÐé v¹sû¹vÀ.. CAhµ ¶¢ÀAW ±¸AO³ ¶¢WÛ OµÃf¸ J£Àd¶¢Ãî.. ¶¢ÀAW Y¹s³ ¶¢¶ªÀåAl¼. r¸±¼´m È¢yµôVµÀÛ.."
   "m¸OµÀ Y¹s³ ¤Àlµ EAdDZǴªà vÉlµÀ Ê¢Àfµ´¢À. r¸±¼´m C¶ªvÉ È¢yµô¶mÀ. ¶¢Ã m¸¶méOº hÐfµÀS¸ CS¼ñOµvÛ±³ VDZÀµÀïfµA E¶¨àA. CAhµS¸ È¢y¹ôv¶mÀOµÀAdÉ, ¶¢Ã COµÖ COµÖfÉ GAl¼. I¶pÁýêËfÇm¸ VµÃ»ª ±¸¶¢f¸nOº È¢yµôVµÀÛ."
   "JA vÉlµÀ.. EAhµ È¢À±¼dѱ¼±ÀµÀ´ª ¶ªÃàfÇAd³£ Oµl¸ Cn.."
   "¶¢À¶m O¸vÉY³vÑÊm m¸ ¶pñisûµ VµÃ»p«¸å¶mÀ Ê¢Àfµ´¢À. m¸OµÀ «¸»¬hµïA CAdÉ Ctû±µÀW."
   D ±ÐYÉ »¬AlµÃvÑ ¶¢WÛ¶m m¸ D±¼àOºv³ j»ª EV¸Û¶mÀ ¶¢Ã »pñnÛq¸v³S¸±¼Oº.
   Cl¼ Vµl¼£ D£fµ V¸v¹ ¶ªAhл¨AV¸±µÀ.
   "¶¢ÀAWlµ¶¢Ãî! ¤ÀOµÀ IAlµÀvÑ d¹vÇAd³ GAdÉ Cl¼ EA¶pÁ¹ñ´¢ VDZÀµÀïfµÊ¢À ¶¢Ã lûÉï±ÀµÀA. ¶®±¿à È¢v³Oµ´¢À dÀ C¶¢±³ EnùþàdÃïd³." Cn ʨO³¶®Af³ EV¸Û±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ Ê¢±É O¸vÉY³vÑ Vɱ¼Al¼ Oµ¶mÀOµ hµ»pêAVµÀOµÀAl¼ O¸o.. Êm¶mÀ lͱ¼Oº qÒ±ÀµÃ¶mÀ.
   m¸ È¢¶mÀOµ £l¸ï±µÀèvÀ VǶ¢ÁvÀ OͱµÀOÐÖ¶¢fµA, Clû¸ï¶pOµÀvÀ, CdÇAfÇ´mù »pwVɶpÁýêfµÀ m¸ Êp±µÀ lµSµØ±µ LOµÖ °µgA D»p, m¸ OÉ»ª VµÃfµfµA.. OÍné ±ÐYÂvÀ hµ¶pêvÉlµÀ.
                                 ...................
   EAYo±¼ASÐ, È¢Àfº»ªmÐ COµÖ±ÉôlµÀ.. J ±µASµAvÑËÈmm¸, ¶¥ñlµèS¸ ËÈpOº ±¸¢¸v¶mÀOµÀAdÉ Oµ¶¨à¶pfµ¶¢v»ªAlÉ!
   Cq¸±µËÈ¢À¶m £Y¹ß¶mA.. »¬¶¢Ãv±ÀµÀ ¦P±¸vAhµ. IAhµ IOºÖm¸ ¦P±µA Oµn»pAVµlµÀ. CAhµ±¸ö»¬n G¶mé s¹£vÑ o±µÀ H±µÀhµÀ¶médÀô H±µÀhµÃÊm GAdÀAl¼. hµn£ j±µlµÀ. J ¶pÁ¶ªåOµA ¶pe¼AWm¸ JlÐ OÍhµå£¶¨±ÀµÀA hÇvÀ¶ªÀåAl¼.
   I¶¢Ë±Çm¸ ¶pûv¹m¸ ¶¢ïOºå JËlÇm¸ £¶¨±ÀµÀA NqÒ¶ª¶m ¶pdÉॹfµÀ, CAdÉ m¸OµÀ ¶m¢Íö¶ªÀåAl¼. J £¶¨±ÀµÀA C±ÀÀm¸ ¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ hÇvÀ¶ªÀOж¢f¸nOº LOµ a£hµ O¸vA ¶ª±¼qÒlµÀ m¸ lµÅ»¨àvÑ.
   ¶¢ÀÃfµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ J £lûµAS¸ SµfºWqÒ±ÀµÃ±ÀÇà hÇw±ÀµÀ¶mdÀô O¸vA ¶¢ÀÀAlµÀOµÀ Y±¼S¼qÒ±ÀÀAl¼.
   ¶ªÀY¹hµOº hÇvÀSµÀvѶmÃ, m¸OµÀ EAS¿ô´¨vѶmà ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½ ¶pû´ªà ¶¢WÛAl¼.
   "IAhµ ¶¢ÀAlµÀAd¹±µÀvÉ.. J¶¢ÀAhµ Oµ¶¨àA.." Cn OÍAlµ±µÀ VÉ»ª¶m £¶¢À±µ÷vÀ Ê¢ÀA ¶pdºàAVµÀOÐvÉlµÀ. Ê¢ÀA Oµ¶¨à¶pfº JA «¸lû¼AV¸È¢Ã, IAhµ ¶ªA¶plµ ¶ªAq¸l¼AVµÀOµÀm¸éȢà ¶¢ÃOµÀ hÇvÀ¶ªÀ. Cl¼ hµ±¼S¼ qÒnl¼. O¸vA SµfºW¶m OÍl¿ç Èp±µÀSµÀhµÃÊm GAdÀAl¼.
   "EAOµ JA VÉl¸ç¶¢À¶mÀOµÀAdÀm¸é±µ¶¢Ãî ʪ黬hµÀ±¸zôlµç±µÃ?" LOµ Dl¼¢¸±µA ¶¢Àlû¸ï¶méA, ¶¢Ã EAdÑô VÇdôOºAlµ sûÑYm¸v±ÀµÃïOµ ±¸Y³ CAOµÀv³ CfºS¸±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ £ÀS¼w¶m ¶pl¸±¸èvoé EAdÑô ¶ª±µÀçhµÃ Cdà Edà i±µÀSµÀhÐAl¼.
   ¶¢Ã C¶¢ÀîOº F ¶¢Àlûµï¶m ¶¢AdÑô CAhµ s¹SÐdÉôlµÀ. ¶¢AdÑôAW Ê¢fº D£±Íô¶ªÀåm¸é±ÀÀ.. hµv i±µÀSµÀhÐAl¼.. CAdà IOµÀÖ¶¢S¸ ¶pn VDZÀµÀï vÉOµqÒhÐAl¼. ¶¢Ad Êm¶mÃ, ¶ªÀY¹hÉ VÉ¥¹¶¢ÀÀ.
   ¶ªÀY¹hµ ¶¢Ã EAdÑôO¸o, ±¸Y³ CAOµÀv³ EAdÑôO¸o.. EAdÑô ¶¢Àn»¨v¹SÉ Gm¸é, LOµ S¼±¼ S¿¶ªÀOµÀn Cl¼ l¸dº s±ÀµÀdºOº ±¸lµÀ. EWÛ¶m Vµ¶mÀ¶¢Án I¶pÁýêfµÃ lµÀ±¼ön±ÀÇÃSµ ¶p±µVµvÉlµÀ. I¶¢±¼Oº Jl¼ C¶¢¶ª±µÈ¢Ã, Sµñ»¬AW j±ÉÛ¶ªÀåAl¼.
   Êpñ¶¢À ±ÇAfÐ hµ±µSµiOº ¶¢WÛAl¼. C¶pÁýêfÉ W¶mé W¶mé sζ¢Àîv ¶pÁ¶ªåO¸vÀ Vµlµ¶¢f¸nOº ¶pñ±ÀµÀhµéA VɶªÃå CAhµÀvÉn ¶ªAlɶ®vÀ È¢wsÀVµÀÛhµÃ GAdÀAl¼. EAOµ Êpñ¶¢À D±ÐSµïA SµÀ±¼AW J¤À sÇASµ ÈpdÀàOжmOµÖ±Éôlµn f¸Oµà±³ VÇq¸ê±µÀ.
   "CAlµ±¼ »pvôv¹SÉ Èp±µÀSµÀhµÀAl¼.. sûµ±ÀµÀA vÉlµÀ." Cn «¸à´m¶pû±³â f¸Oµà±³S¸±µÀ VÇq¸êOµ, CAOµÀv³, DAd½, ¶ªÀY¹hµv È¢ÀÀ¶®vÑô hDZ¼»p Oµn»pAWAl¼. Êpñ¶¢À V¸v¹ hÇwËÈ¢Al¼. JOµ ¶ªAhµS¸ñ»¬. Jl¼ Sµñ»¬AWm¸ hµ¶m OµA¶pÁ¹ïd±³ ËsÇþñ´mvÑ n°º¶påA VÉʪ¶ªÀåAl¼.
   "m¸ ¶pñ¶¥éOº slµÀvÉ E¶¢övÉlµÀ ¶ªÀY¹h¸?" ±¸Y³ CAOµÀv³ DhµÅhµS¸ VµÃ¥¹±µÀ. ¶ªÀY¹hµ IAhµS¸ Cv¢¸ËdÇqÒ±ÀÀAlµAdÉ.. IOµÖfºËOÇm¸ È¢y¹å¶mAdÀAlÉȢömn sÇASµ ¶pfºqÒhµÀAd¹±µÀ.
   "Êm¶mÀ IOµÖfºO½ È¢yµô¶mAOµÀv³. hÇvÀSµÀvÑ »pȬV³fº VDZÀµÀïf¸nOº ¶pñ±ÀµÀi髸å¶mÀ. ¶¢VÉÛ ¶ªA¶¢hµù±µA »ª£v³ùOº hµ±ÀµÃ±µ¶¢Áh¸¶mÀ. El¼ ¶¢±µOµÀ ¤ÀOµÀ VÇ»pêAlÉ."
   "Cl¸ ¶ªASµj! ¶ªÀY¹hµ EAYo±¼AS³ VDZÀµÀïOµ qÒ¶¢f¸nOº O¸±µgA.." m¸¶mé D¶¥Û±µïAS¸ VµÃ¥¹±µÀ.
   "C¶¢Á¶mÀ. hµ¶mÀ C¶pÁýêfµÀ m¸OµÀ VÇ»pê, ¶m¶mÀé Oµnö´mù VÉ»ªAl¼. hÇvÀSµÀ »ª£v³ùOº LOµ ¶ªsÇÝO³à OºAlµ j¶ªÀOµÀAd¹±µÀ O¸o D ¶p±¿°µ ¶¢ÀÀAlÉ Vµlµ¶¢fµA È¢ÀÀlµvÀ ÈpdàfµA ¶¢vô Oµ¶¨à¶¢À¶¢ÁhµÀAl¼. ClÉ È¢ÀÀlµdÀéAX ¶pÁm¸l¼ l¼dàAS¸ GAfÉdÀô VµÃ¶ªÀOµÀAdÉ V¸v¹ ¶pñ±ÀÇÃY¶mA GAdÀAl¼. EAOÍOµ ¶ªsÇÝO³à Vµ±¼hµñ.. Cl¿ CAhÉ. J ¶ªsÇÝO³à C±ÀÀm¸ sÉ»ªO³ù ¶mÀAX °µÀgäAS¸ VµlµÀ¶¢ÁhÉ C±µèA O¸OµqÒ¶¢fµ¶¢ÀÊml¼ GAfµlµÀ."
   ¶ªÀY¹hµ VÇ»pêAl¼ £AdÉ nYÊ¢À Cn»pAWAl¼ m¸OµÀ. EAS¿ô´¨ «¸»¬hµïA Clûµï¶mA VɶªÀåAdÉ m¸ ±µVµ¶mvvÑ Êm¶mÀ VÉʪ hµ¶pÁýêvÀ, ¢¸dºn ¶ª¶¢±¼AVµÀOµÀÊm ¶¢Ã±¸ØvÀ.. ImÐé hÇw¥¹±ÀÀ. m¸ D±¼àOºv³ù vÑ OµÃf¸ s¹S¸ C¶¢S¸¶¬¶m Oµn»p«ÒåAlµn Ifºd±³ù CAdÀm¸é±µÀ. ¶pA»p¶m£ V¸v¹ ¶¢±µOµÃ CVµÛ¶¢ÁhµÀm¸é±ÀÀ.
   CAOµÀv³ m¸ OÉ»ª i±¼S¸±µÀ.
   "Êm¶mÀ EAS¿ô´¨ ±ÀµÀÊ¢Àî VÉ«¸å¶mÀ CAOµÀv³. j±¼OµÀ¶mé¶pÁýêfµv¹ô m¸¶mé È¢Ad qÏv¹nOº È¢zô ¶p±¼§w¶ªÀåAd¹¶mÀ. GlÐïSµA VDZÀµÀï¶mÀ."
   CAlµ±µÃ COµÖfÉ VÇdôofµ¶m £¥¹ñAiS¸ OµÃ±µÀÛn, LOÍÖOµÖyµÀô LOÐÖ ¶pñ¶ªÀåhµ ¶ª¶¢À¶ªï Vµ±¼ÛAVµ «¸S¸¶¢ÀÀ.
                                 ...................
                                      7
   D hµ±µÀ¢¸hµ ±ÇAfµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vvÑ, ¶¢Ã a£h¸vÑô V¸v¹ ¶¢Ã±µÀêvÉ ¶¢V¸Û±ÀÀ.
   ¶¢Ã C¶¢ÀÀî, h¸hµS¸±µÀ, m¸¶m鶢Àî.. OÍné Èmvv ¶¢ï¶¢lû¼vÑ lɶ¢ÀÀfº lµSµØ±¼Oº È¢zôqÒ±ÀµÃ±µÀ. h¸hµS¸±µÀ EvÀô ClÇçOºVÉÛ»ª ¶¢Ã lµSµØ±¼Oº ¶¢VÉÛ¥¹±µÀ. VµÀdÀà ¶pOµÖv ±ÇAfµÀ r¸´¢À ¶¬Ô´ªvvÑ ±¼ËdDZµ±ÀÀ¶m ±ÀµÀY¶¢Ã¶mÀvÀ COµÖfºOº ¶¢WÛ GAdÀm¸é±µÀ.. h¸hµS¸±¼Oº ¶¢ÀAW O¸v°É¶pA.
   ¶ªÀohµOº ¶¢ÀAW ¶ªAsAlûµA ¶¢WÛAl¼. ¶ªÀlû¿±³ Cn ¶¢Ã ¶¢ÀAfµv³vÑÊm ¶pñsûµÀhµö s¹vÀ±µ q¸eµ¥¹vvÑ d½Vµ±³.. ¶ªÀohµn I¶pêdÀéAVÐ VµÃ¶ªÀåm¸éfµÀd.. hµwôlµAfµÀñvn j¶ªÀOÍWÛ CfºS¸fµÀ.
   ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢Àî m¸¶mé lµSµØ±¼Oº ¶¢WÛAl¼.
   "«¸±µÃ! ¤À±É Oµlµ ¶¢ÃOµÀ Coé.. El¼ OµÃf¸ JA VDZÀµÃïvÑé VǶpêAfº. Èplµçl¼ CdàÊm GAl¼, ¶¢À±¼ l¿nOº VDZÀµÃïv¹é?"
   Cl¿ nYÊ¢À.. O¸o ¶ªÀY¹hµ C¶mÀOµÀ¶ml¼ «¸lû¼AVµf¸nOº EAO¸ ¶ª¶¢À±ÀµÀA O¸¢¸w. »pñw´¢Àù q¸¶ª±ÀÀAl¼. È¢À±ÀÀ´mùOº hµ±ÀµÃ±µ¶¢ÁhÐAl¼. Cl¼ C±ÀµÃïOµ OµÃf¸ Oµo¶ªA ±ÇAfµÀ ¶ªA¶¢hµù±¸vÀ ¶pfµÀhµÀAl¼.
   m¸¶mé CAlµ±¿é ¶ª¶¢ÃÊ¢¶¥ ¶p±µV¸±µÀ. D vÑÊp, m¸±¸±ÀµÀgn, v°µîg³ C¶méo ¶ªÀlû¿±³ SµÀ±¼AW Chµn r¸£Àx SµÀ±¼AX ¢¸OµsÀ VDZÀµÀﶢÀm¸é±µÀ.
   CAlµ±µA ¶¢Ã hÐdvÑÊm OµÃ±µÀÛm¸éA, I¶pêd¹ôS¸Êm.
   "¶ªÀlû¿±³ ¶¢ÀAW qÒ±µfµAd. JA »pûOµ±³ vÉOµÀAfµ ¶¢ÀÀAlµÀOµÀ qÒ¶¢VµÀÛ. h¸SµÀfµÀ, q¸´m ¶¢ËSDZ¸vÉA vɶ¢Á ¶ªÃÖvÑô OµÃfµ ¶¢ÀAW Êp±µÀAl¼. OµÀvA OµÃfµ LOµdÉ. EAOÉA CsÇÝ°µ´m GAfµ¶m¶¢¶ª±µAvÉ.." v°µîg³ C¶mé ±¼qÒ±³à EWÛ OµÀ±¿ÛvÑ OµÃ±µÀÛm¸éfµÀ. m¸±¸±ÀµÀg OµÃf¸ hµvÃq¸fµÀ, nYÊ¢À C¶médÀô.
   "¢¸Afµô EvÀô OµÃfµ lµSµØ±Éé.. ¶pOµÖ s¾ªåv. ¶ªÀohµ hµ¶m tZÈm¶ªÀù hµ¶mÀ VɶªÀOͶ¢VµÀÛ."
   "LOµÊ¢yµ OµÀl¼±¼hÉ.. tZÈm´ª ¢¸yµô¶¢Àîlµo, hµ¶mÀ ah¸nOº ¶pn VɶªÀåAlµo VÇq¸êw." m¸¶mé v°µîg³hÐ Cm¸é±µÀ.
   "Cl¼ DvÇñf½ VÇÊp껪¶m «¸±³!"
   "¶ªÀY¹h¸! o SµÀ±¼AVÉ C¶¢Àî DvÑW«ÒåAl¼.. Èplµç »pvôOº VDZÀµÀïOµÀAf¸ Id¹ô Cn.." m¸¶mé CfºS¸±µÀ. ±¸Y³ CAOµÀv³ DlµÀ±¸çS¸ VµÃ¥¹±µÀ.
   "Êm¶mÀ E¶pÁýêfµ¶pÁýêfÉ VɶªÀOжmÀ CAOµÀv³. m¸ lûÉï±ÀµÀA Èm±µÊ¢±¸OµÊm.." Oµ±¸PAf½S¸ VÇÊp껪Al¼ ¶ªÀY¹hµ.
   CAhÉ.. ¶ªÀohµ ÈpËyÇþôqÒ±ÀÀAl¼.
   ¶¢ÀSµÈpzô¢¸±¼Oº O¸¶¢v»ª¶m£ Coé EWÛ ¶¢À±¸ïlµvÀ s¹S¸ VÉ¥¹±µÀ. ¶ªÀohµ ¶pñj Èmv¹ CAlµ±¼ Êp±µÀ ¤Àl¸ ±¼Oµ±¼AS³ fºq¸ZdÀô Ê¢¶ªÀåAl¼. CAlµÀOÉ fµsÀìOº EsìAl¼ vÉOµqÒ±ÀÀAl¼. hµ¶mÀ tJ ËÈpû¶m±À³À E±ÀµÀ±³ VµlµÀ¶¢ÁhÐAl¼. MÈp´m ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½vÑ.
   ¶ªÀohµ Èpyµô±ÀµÃïOµ OµÃf¸ CAhµOµÀ¶¢ÀÀAlµÀv¹SÉ hµwôo, VÇvÇôyµôo VµÃ¶ªÀOµÀAdÃ, hµ¶m EAdÑô GAdÑAl¼. ¶ªÀY¹hµ VÇvÇôyµÀô s¹S¸ VµlµÀ¶¢ÁhµÀm¸é±µn VÇq¸ê±µÀ ¶¢Ã ȬVÇ´¢À.
                               ..............
   D ±ÐYÂ.. «¸±ÀµÀAhµñA m¸vÀSµ±ÀÀAl¼.
   Êm¶mÃ, ¶ªÀY¹h¸ S¸wvÑ ISµÀ±µÀhµÀ¶médÀôS¸ EAdÑôOº CfµÀSµÀÈpd¹àA..
   ¶¢À±¼ ISµ±µÊ¢ÀAd½.. Êm¶mÀ ±ÀµÀÊ¢Àî EAS¿ô´¨vÑ ¶¢À¡ô ±ÀµÀÃn¶¢±¼ùd½ ¶pû´ªà, ¶ªÀY¹hµ »ª£v³ùvÑ EAd±µÃöþïvÑ OµÃf¸ ÈmS¼Ø ¶¢ÀAW ±¸AO³ ¶ªAq¸l¼Êªå¶mÃ!
   D ¶ª±¼OÉ CAlµ±µÃ ¶¢Ã ¶®vÑô SµÀ£ÀOµÃf¸±µÀ.
   EvÀô, hÐd¹.. Oµo £n I±µÀSµn £lûµAS¸ CvAOµ±¼AV¸±µÀ.
   D±µÀSµAdvOº q¸±¿à.
   Ê¢À±¿ £Oµv¹ASµÀvOº ËȪOºyµô ¶pA»pg½ O¸±µïOµñ¶¢ÀAvÑ H±ÐôOº ¶¢WÛ, ¶¢Ã EAdÑôÊm l¼S¼Al¼. «¸à´m¶pû±³â f¸Oµà±³S¸±µÀ OµÃf¸ ¶ª¶¢À±ÀµÃnOº ¶¢V¸Û±µÀ. ¶¢Ã ¶ªÃÖvÑô ¶pnVÉʪ ¢¸yµÃô, ¶¢Ã Ê¥ñ±ÀÇÃtûv¹¶¨Àvà CAlµ±µÃ ¶¢¶ªÀåm¸é±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ hµ¶m ±¸AOµÀO½, OµÀv¹nOµÀ¶mé OÐd¹O½ J»p O¸fµ±³OÉ ÈªvÇOµà¶¢ÁhµÀAl¼. DAOµÀv³o, DAd½o, ¶¢ÀÀPïAS¸ Êpñ¶¢Ào ¶¢l¼w È¢yµôOµÖ±Éôlµn ¶ªAhж¨AS¸ GAl¼.
   Êm¶m±ÀÀhÉ ±µVµ±ÀÀiñS¸ ¶¢ÀAW Êp±É ¶ªAq¸l¼AVµÀOµÀAdÀm¸é¶mÀ.. ¶pñ¶¢ÀÀP ¶piñOµvnéAdºvÑ.. EAS¿ô´¨vÑ, hÇvÀSµÀvÑ OµÃf¸ CVµÛ¶¢ÁhµÀm¸é±ÀÀ. ¶pñj ±ÐYÄ JlÐ LOµ l¸AdÑô m¸ ±µVµ¶m GAf¸vÊml¼ m¸ lûÉï±ÀµÀA
   q¸±¿à È¢ÀÀlµv±ÀÀAl¼..
   CAlµ±µÃ s±ÀµÀd hÐdvÑ ±µOµ±µO¸v DdvÀ DfµÀhµÀm¸é±µÀ.. SµÀA¶pÁvÀS¸ £sûµZAV¸¶¢ÀÀ CAlµ±¼o!
   JlÐ ¶pn GAfº m¸ Sµl¼vÑOº È¢yµôsÑhµÃ, SµÀ¶¢ÀîA lµSµØ±¼Oº W¶méS¸ ¶¢ÃdvÀ £n»p¶ªÀåAdÉ DS¸¶mÀ..
   "Êpñ¶¢ÀOº ¶¢À±¼AOÉA sûµ±ÀµÀA vÉlµÀ Oµl¸ f¸Oµà±³?" ¶ªÀY¹hµ CfµÀSµÀhÐAl¼.
   "JA vÉlµ¶¢Ãî! ¶ª¶¢À±ÀµÃnOº ¶mÀ¶¢Áýö j¶ªÀOµÀ¶mé n±µä±ÀµÀA O¸q¸fºAl¼. ¶p±ÇëO³à ¶¢ÃV³.. IAhµ COµÖVÇvÇôyµô±ÀÀm¸ EAhµ s¹S¸ C¶¢À±µfµA ElÉ È¢ÀÀlµdº «¸±¼.
   ¶pfºqÒh¸ÊmȢà Cn»pAW SµÀ¶¢ÀîA ¶pdÀàOµÀm¸é¶mÀ.
   Êpñ¶¢À, ¶ªÀY¹hµ VÇvÇôv¹? C¶pÁýêfµÀ SµÀ±µÀåOº ¶¢WÛAl¼.. Ê¢À¶¢ÀÀ hÍ£Àîl¼vÑ GAfµS¸ IhµÀåS¸ G¶mé ¢¸yµô¶¢Àî qÏdà.
   "m¸OµÃ hÇw±ÀµÀlµÀ f¸Oµà±³. q¸¶pn VµÀdºà¶m sÎAhµ VµÃʪ ¶¢±µOµÃ.. C¶pÁýêfÉ Sµñ»¬AV¸¶mÀ. ¶¢Ã CÊ¢Àî COµÖfµ ¶pfÉ»ªAlµn. D ¶ªASµi VÇÊpåÊm C¶pÁýêfµÀ Oºf½é E¶¢öf¸nOº J SÍfµ¢¸ VDZÀµÀïOµÀAf¸ L¶pÁýêOµÀAl¼."
   CAhµvÑ C¶¢Àî vѶpv s¹hµÃñAvÑAW s±ÀµÀdºOº ¶¢WÛ¶mdÀôAl¼.
   "DAd½! ¤À±µÀ.."
   "Wné s¹hµÃñAvÑ ¢¸»¨AS³ È¢À¾¨´m GAdÀAl¼ Oµlµ.. sdàvÀ Ê¢¶ªÀåm¸é vѶpv.."
   "«¸±¿.. ËÈpþñÊ¢d³S¸ ¶¢Ãd¹ôfµÀh¸¶mn ¶ªÀY¹hµ EOµÖfºOº j¶ªÀOÍWÛAl¼.. ¤ÀOµÀ CsûµïAhµ±µA vÉlµ¶mÀOµÀAd¹." f¸Oµà±³ EsìAl¼S¸ Cm¸é±µÀ.
   "ClÉA vÉlµÀ f¸Oµà±³. ¶ªÀY¹hµ ¶¢Ã EAdÑô »pvÉô. IOµÖfºOµ±ÀÀm¸ È¢yµôVµÀÛ."
   "DAd½ ¤À±µÀ CAh¸ £m¸é±¸?" ¶ªÀY¹hµ CfµÀSµÀhµÀAdÉ È¢ÀÀ¶¬A I±µñS¸ C±ÀÀqÒ±ÀÀ GAdÀAlµn Cn»pAWAl¼ m¸OµÀ.
   "D £m¸é¶mÀ.. m¸OµÀ hÇw±ÀµÀOµqÒhÉ Oµl¸.." C¶¢Àî hÉwS¸Ø CAdÀAdÉ, SµÀ¶¢ÀîA ¶pdÀàOµÀ¶mé m¸ VDZÀÀï Y¹±¼ ¶pOµÖOº ¶pfµsѱÀµÃ¶mÀ. hDZµOº ËÈp¶m G¶mé SµAdvÀ Vµ¶pÁýêfµÀ VÉ¥¹±ÀÀ.
   "q¸ñYßO¸Ö!" ¶ªÀY¹hµ ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀAdà ¶¢WÛAl¼.
   "J sûµ±ÀµÀA vÉlµÀ.. m¸OÉA C¶¢v¹!" vѶpvOº CfµÀSµÀ Èpd¹à¶mÀ.
   Êm¶mÀ VµlµÀ¶¢ÁOµÀÊm svô lµSµØ±µ f¸Oµà±³S¸±µÀ OµÃ±µÀÛn Gm¸é±µÀ.
   "C¶¢Ãî! oOµÃÖf¸ hÇvÀ«¸?" lÇsìi¶médÀôS¸ CfºS¸¶mÀ.. m¸OµÀ hµ¶pê CAlµ±¼O½ hÇvÀ¶ªÀ. IAlµÀOµÀ ¶m¶mÀé lµÃ±µAS¸ Èpd¹à±µÀ?
   "DAd½Oº hÇvÀ¶ªn m¸OµÃ E¶pÁýêfÉ.." ¶ªÀY¹hµ ¶¢Ãd £ÀASÉ»ªAl¼. ¶¢Ã Elµç±¼ ¶¢ÀlûµïvÑ ±µ¶¬¶ªïA.. Cl¿ n¶médºl¿, È¢ÀÀ¶médºl¿ O¸lµÀ.. I¶pêdÀéAVÐ!
   "o ¶ª¶¢À¶ªïvÀ oOµÀm¸é±ÀÀ. E¶¢oé VÇ»pê ¶¢À¶m¶ªÀ q¸fµÀVDZÀµÀïfµ È¢ÀAlµÀOµn VǶpêvÉlµO¸Ö! EÊ¢yÑ ±ÉqÒ VÇÊpêl¸ç¶¢ÀÊm C¶mÀOµÀAdÀm¸é." m¸ lµSµØ±µS¸ ¶¢WÛ sûµÀYA ¤Àlµ hµvÈpdºà CAl¼..
   "ElÉA CAhµ ¶p±µ¶¢À ±µ¶¬¶ªïA O¸lµÀ. C¶pÁýêfµÀ q¸¶pn VµÀdºà¶m sÎAhµ VµÃfµS¸Êm Sµñ»¬AV¸¶mÀ. Cl¼ Êm¶mÀ, ¶ªÀY¹h¸ ¢¸yµô¶¢ÀîOº EWÛ¶m X±µhÐ VÉ»ªAlÉ. m¸OÉ O¸lµÀ, ¤À m¸¶méO½ hÇvÀ¶ªÀ. CAhÉ O¸lµÀ.. D¶p±É¶¨´m C¶pÁýêfµÀ ±¸Y³ CAOµÀv³O½, DAd½O½ OµÃf¸ VÇq¸ê±µÀ f¸Oµà±³S¸±µÀ."
   mбµÀ hDZµÀVµÀOµÀn C¶¢ÀîÊm VµÃ¶ªÀåAfºqÒ±ÀµÃA.
   ¶ª±¼S¸Ø C¶pÁýêfÉ..
   "¾¬±Ð±ÀÀ´mù IOµÖfµÀm¸é±µÃ? ¶¢WÛ¶m ¢¸yµôAlµ±µÃ CfµÀSµÀhµÀm¸é±µÀ."
   ±¸Y³ CAOµÀv³, m¸¶mé, DAd½ Sµl¼vÑOº CfµÀSµÀ Èpd¹à±µÀ.
   ¶ªÀY¹hµ, OµoéyµÀô O¸±µÀ¶ªÃå, DAd½, CAOµÀv³v O¸yµô ¤Àlµ ¶pfµsÑhÉ.. vÉ»p ¶¬hµÀåOµÀm¸é±µÀ Elµç±µÃ LOÉ«¸±¼.
   "ÊpñÊ¢À O¸lµ¶¢Ãî! ¶mÀ¶¢Áýö OµÃf¸ ¶¢Ã OµÃhµÀ±¼Ê¢!"
   "CO¸Ö!" CAdà IOµÖfµÀéAVÐ Êpñ¶¢À ¶p±µÀSÇhµÀåOµÀAdà ¶¢WÛ ¶ªÀY¹hµ ¶mfµÀA ¶pdÉඪÀOµÀAl¼..
   n¶médº ¶¢±µOµÃ Y±¼S¼AlµAh¸ EÊ¢zà ¶¢ÀvÀ¶pÁhРȢÀ±µÀSµÀvÀ l¼l¼ç, ±É¶pÁ J £lûµAS¸ ¶¢ïOµå¶p±µW ±µWAV¸v¹ Cn DvÑW¶ªÃå ¶¢ÀÀAlµÀS¸ ÊmÊm s±ÀµÀdºOº ¶mfºV¸¶mÀ.
   m¸ È¢¶mÀOÉ CAlµ±µÃ..
   LOµÖ«¸±¼S¸ Vµ¶pêdôhÐ ¶¢Ã±µÀÈ¢ÃS¼ qÒ±ÀÀAl¼ ¶¢Ã hÐd.
   ±µASµÀ ±µASµÀvÀ O¸AhµÀx¶mÀhµÀ¶mé ¶¢Ã hÐdvÑOº.. sûµ£¶¨ïhµÀåvÑOº ¶pñÊ¢¦¶ªÀåm¸éA, Êm¶mÃ, ¶ªÀY¹h¸!
                                 .....................